Ķekavas novada domes sēžu ierakstus arhīvā skaties www.youtube.com

Domes sēde Nr. 14.

2024.gada 27.jūnijā  plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti 

Budžeta pielikumi 1 – 4,    budžeta pielikums 5

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

Domes sēde Nr.12.

2024.gada 29.maijā plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par saistošo noteikumu “Ķekavas novada kapsētu psaimniekošanas noteikumi” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 2. Par valsts vietējā autoceļa V6 “Ķekava – Gaņģi” no 0,000 km līdz 3,388 km, Ķekavā, Ķekavas novadā, pārņemšanu bez atlīdzības Ķekavas novada pašvaldības īpašumā;
 3. Par nekustama īpašuma “Radiotehnika 175”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 4. Par dzīvokļa īpašuma “Kaļķu fabrika 4” – 1, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 5. Par dzīvokļa īpašuma Krasta iela 17-2, Baldonē, atsavināšanu;
 6. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Apiņu iela 17-1, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu;
 7. Par ieceri būvēt divas piebūves dzīvojamai mājai Absolventu iela 19, Baložos.
 8. Par sadarbības līguma slēgšanu ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” par valsts vietējā autoceļa V3 “Rāmava-Baloži” un Sila ielas krustojuma, Baložos, pārbūvi;
 9. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Lūči”, Ķekavā;
 10. Par detālplānojuma “Lapmeži” grozījumu apstiprināšanu daļā par nekustamo īpašumu Grīzupes ielā 8, Krogsilā, Ķekavas pagastā;
 11. Par detālplānojuma “Jaundailes un Govspēda”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 12. Par detālplānojuma “Ādiņas-1 un Ādiņas-3”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 13. Par detālplānojuma “Rozenieki”, Jaunsilā, Ķekavas pagastā, aistošo noteikumu Nr. SN-TPD-161/2009 atcelšanu daļā             saistošie noteikumi
 14. Par Rail Baltica projekta realizācijai nepieciešamo zemesgabalu atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Robežnieku ceļš”, Daugmales pagasts;
 15. Par saistošo noteikumu “Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Ķekavas novadā” atkārtotu precizēšanu,   saistošie noteikumi
 16. Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu “Ķekavas Mūzikas skola” un “Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skola” interešu izglītības (pašapmaksas) mācību maksas un maksas pakalpojumu cenrādī;
 17. Par sadarbības līguma slēgšanu par atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” īstenošanu;
 18. Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada Sporta centrs” maksas pakalpojumu cenrādī.
 19. Par e-pakalpojumu EP57 “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” latvija.lv uzturēšanu, attīstību un administrēšanas kārtību.

Domes sēde Nr. 11.

2024.gada 15.maijā  plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus par pabeigto rekultivācijas darbu pieņemšanas komisiju izveidošanu;
 2. Par nekustamā īpašuma A.Saulieša iela 7, Baldonē, atsavināšanu;
 3. Par nekustamā īpašuma A.Saulieša iela 6, Baldonē, atsavināšanu;
 4. Par nekustamā īpašuma Salnas iela 19, Baložos, atsavināšanu;
 5. Par nekustamā īpašuma “Vārpotnes”, Vārpās, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 6. Par nekustamā īpašuma “Rožkalni 40”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 7. Par nekustamā īpašuma Beku iela 3, Mellupos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 8. Par nekustamā īpašuma Melleņu iela 9, Mellupos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 9. Par nekustamā īpašuma Melleņu iela 19, Mellupos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 10. Par nekustamā īpašuma Melleņu iela 27, Mellupos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 11. Par nekustamā īpašuma (starpgabala) Amoliņu iela 8, Ķekavā, atsavināšanu.
 12. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Tērmaņa ielā 3, Tērmaņa ielā 5 un Pasta ielā 3, Baldonē;
 13. Par Baldones pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības 2007.gada 15.augusta saistošo noteikumu Nr.15 “Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Audriņi” detālplānojums” atcelšanu;
 14. Par Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Kalnabuciņi” detālplānojuma īstenošanu
 15. Par detālplānojuma “Lejas Birznieki”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā un 2019.gada 11. aprīļa lēmuma nr.13 atcelšanu;
 16. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem “Alvaļi”,”Dziedoņi”, “Gucīši”, Strēlniekkalns”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 17. Par detālplānojuma “Romanovski”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu.
 18. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” attīstības plāna 2024. – 2026.gadam saskaņošanu,   attīstības plāns;
 19. Par Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas attīstības plāna 2024.- 2026. gadam saskaņošanu,    attīstības plāns;
 20. Par Baldones sākumskolas attīstības plāna 2024. – 2026. gadam saskaņošanu,    attīstības plāns;
 21. Par saistošo noteikumu “Par Ķekavas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu” apstiprināšanu,    saistošie noteikumi;
 22. Par sadarbības līguma slēgšanu par atbalsta programmas “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” īstenošanu 2.pielikums,   3.pielikums.
 23. Par grozījumiem Ķekavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.
 24. Par projekta “Gājēju laipas izbūvi” realizēšanu;
 25. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2021.gada 5.jūlija lēmumos 3, un 5, protokols Nr. 3/2021.
 26. Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības konkursa “Ķekavas novada uzņēmēju gada balva” nolikumā.

Domes sēde Nr. 10.

2024.gada 24. aprīlī plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par saņemtā kolektīvā iesnieguma par Olektes upītes attīrīšanu turpmāko virzību.
 2. Par Ķekavas novada pašvaldības Sabiedrisko pakalpojumu maksas aprēķināšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
 3. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts un aleirīta atradnē “Gailēni”;
 4. Par dzīvojamās platības īres līguma izbeigšanu ar V.L.;
 5. Par dzīvojamās platības izīrēšanu M.A;
 6. Par ēku novietojuma saskaņošanu nekustamajā īpašumā Skolas iela 33, Baldonē;
 7. Par zemes gabala Atpūtas iela, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, daļas un uz tā esošā auto stāvlaukuma, nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu;
 8. Par zemes gabala “Centra masīvs”, Daugmalē, Daugmales pagastā,daļas nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu;
 9. Par zemes gabala Gaismas iela 20, Ķekavā, daļas nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu;
 10. Par zemes gabala Smilšu iela, Baložos, daļas un uz tā esošā auto stāvlaukuma nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu;
 11. Par grozījumu 2023.gada 24.maija domes ārkārtas sēdes lēmumā Par Ķekavas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu apstiprināšanu;   pielikums Baloži,   pielikums Ķekava,   pielikums Ķekavas pagasts,   pielikums Daugmales pag.,   pielikums Baldone,   pielikums Baldones pag.
 12. Par telpu grupas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Ķekavas svarbumbu celšanas klubam.
 13. Par grozījumu 2023.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.7/2023 “Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju” apstiprināšanu saistošie noteikumi
 14. Par Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centra 2024. gada darba plāna apstiprināšanu,   plāns;
 15. Par Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centra vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2026.gadam apstiprināšanu,   stratēģija;
 16. Par īres līguma pagarināšanu A.D..
 17. Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Rudrozes” un “Vaivariņi”, Baldones pagastā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;
 18. Par grozījumiem domes 2023.gada 20.decembra lēmumā Par zemes gabala “Vīgrieži” Daugmales pagastā, sadalīšanu Rail Baltica projekta īstenošanai;
 19. Par detālplānojuma “Īgumi un Nameji ” grozījumu daļā nekustamajā īpašumā Rīgas iela 28, Ķekavā, apstiprināšanu;
 20. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Bitneri”, Ķekavā;
 21. Par detālplānojuma “Ķirši” grozījumu daļā nekustamajā īpašumā  “Ķirši”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai  un institūciju atzinumu saņemšanai;
 22. Par detālplānojuma “Lazdiņi”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, darba uzdevuma grozījumiem un nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 23. Par ieceri atsavināt privātpersonas īpašumā nekustamā īpašuma Vasarsvētku iela, Baložos, daļu.
 24. Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Ķekavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē” apstiprināšanu saistošie noteikumi;
 25. Par Ķekavas Mūzikas skolas attīstības plāna 2024.-2026.gadam saskaņošanu,   plāns;
 26. Par Ķekavas novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam investīciju plāna 2024. gada otro aktualizāciju investīciju plāns, pielikums plānam;
 27. Par atklāta konkursa “Ķekavas novada pašvaldības ceļu segumu remontdarbi” realizēšanai nepieciešamā papildus finansējuma piešķiršanu;
 28. Par saistošo noteikumu “Teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Ķekavas novadā” precizēšanu saistošie noteikumi;
 29. Par sadarbības līguma slēgšanu ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” par gājēju laipas izbūvi un uzturēšanu.
 30. Par saņemtā kolektīvā iesnieguma “Ledus halli Ķekavas novadā” turpmāko virzību;
 31. Par papildinājumiem Ķekavas novada domes 2022.gada 14.septembra domes lēmumā Nr.33.;
 32. Par projekta “Ķeguma prospekta pārbūve no Parka ielas līdz Tilta ielai Baldonē, Ķekavas novadā” realizēšanu.

Domes sēde Nr. 9.

2024.gada 10.aprīlī plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par zemes piešķiršanu nomā privātpersonai uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Aprikozes”, Ķekavā;
 2. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību Baldones pilsētā piekritību pašvaldībai.
 3. Par saistošo noteikumu Nr. 2/2024 “Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu izvietošanu un noformēšanu Ķekavas novadā” precizēšanu,                    saistošie noteikumi;
 4. Par nekustamā īpašuma “Sarma koplietošanas ceļi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80250110588, Baldones pagastā sadalīšanu Rail Baltica projekta īstenošanai;
 5. Par nekustamā īpašuma “Vārpu ceļš” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80250070185, Baldones pagastā sadalīšanu Rail Baltica projekta īstenošanai;
 6. Par domes 2023. gada 25.oktobra lēmuma “Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamā īpašuma “Bērzes”, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā sadalīšanai” atcelšanu;
 7. Par domes 2021. gada 8.septembra lēmuma “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Sniedziņi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” atcelšanu;
 8. Par Ķekavas novada pašvaldības 2009.gada 24.novembra saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-246/2009 atcelšanu daļā;
 9. Par detālplānojuma darba uzdevuma izteikšanu jaunā redakcijā detālplānojuma “Vecsvilpji un Sakšas” grozījumu izstrādei;
 10. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Vēja Roze, Lapeniekos, Ķekavas pagastā.
 11. Par saistošo noteikumu “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 12. Par dalību projektā “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”.
 13. Par saistošo noteikumu “Ķekavas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu,    saistošie noteikumi.
 14. Par Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšanu amatā.

Domes sēde Nr. 8.

2024.gada 27.martā  plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Gada finanšu pārskats

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par Ķekavas novada pašvaldības Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas sastāva maiņu.
 2. Par Ķekavas novada Tradicionālo konfesiju konsultatīvās padomes izveidošanu, tās nolikuma un sastāva apstiprināšanu;
 3. Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” apstiprināšanu, saistošie noteikumi.
 4. Par dzīvojamās platības izīrēšanu kvalificētam speciālistam, L.G..
 5. Par pilnvarojumu parakstīt vienošanos par grozījumiem pakalpojuma līgumā ar SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”pielikums 2.1.,   pielikums 2.3.;
 6. Par pilnvarojumu parakstīt vienošanos par grozījumiem pakalpojumu līgumā ar SIA “Ķekavas nami”,   pielikums
 7. Par pilnvarojumu parakstīt vienošanos par grozījumiem pakalpojuma līgumā ar SIA “Baložu komunālā saimniecība”,   pielikums 1,   pielikums 2;
 8. Par Viduslatvijas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2024.-2028.gadam apstiprināšanu,    apsaimniekošanas plāns;
 9. Par zemes “Salmiņi”, Baldones pagastā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības J.I.;
 10. Par ēkas novietojuma saskaņošanu nekustamajā īpašumā Tāles iela 1, Mellupos, Ķekavas pagastā;
 11. Par ēkas novietojuma saskaņošanu nekustamajā īpašumā Rīta iela 4, Mellupos, Ķekavas pagastā;
 12. Par būves izvietojuma saskaņošanu nekustamajā īpašumā Rīta iela 7, Mellupos, Ķekavas pagastā;
 13. Par nosaukuma “Mazā Zālītes iela” piešķiršanu piebraucamajam ceļam Krustkalnos, Ķekavas pagastā;
 14. Par nekustamā īpašuma “Radiotehnika 70”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, izsoldes rezultātu apstiprināšanu;
 15. Par zemes piešķiršanu nomā privātpersonai uz daļu no pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma Rīgas iela 29B, Baldonē;
 16. Par zemes piešķiršanu nomā privātpersonai uz pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Priednieki”, Baldones pagastā;
 17. Par zemes piešķiršanu nomā privātpersonai uz pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Tekstilnieks 137”, Dzērumos, Ķekavas pagastā;
 18. Par zemes piešķiršanu nomā privātpersonai uz daļu no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Līču iela 12, Baldonē;
 19. Par saskaņojuma līguma noslēgšanu ar biedrību “Darām Daugmalei” pašvaldības nekustamajā īpašumā “Nāvessala”, Daugmales pagastā.
 20. Par projektu “Administratīvās spējas – būtisks labas pārvaldības rīks“ (Ad_Cap4Good_Gov);
 21. Par projekta “Publisko un korporatīvo ilgtspējas mērķu saskaņošana” (ACROSS) īstenošanu;
 22. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Cītaru ielā 5, Valdlaučos, Ķekavas pagastā;
 23. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Meža iela 75, Baložos;
 24. Par detālplānojuma darba uzdevuma izteikšanu jaunā redakcijā detālplānojuma “Kalna iela 1”, Baložos, izstrādei.
 25. Par Ķekavas novada pašvaldības konsolidētā 2023.gada pārskata apstiprināšanu,   gada pārskats,   revidentu ziņojums vadības ziņojums,  pielikums,   pielikums   pielikums   pielikums;
 26. Saistošie noteikumi par konkursa “Remigrācijas atbalsta pasākums – “Atgriezies Ķekavas novadā!”” nolikumu,    saistošie noteikumi,   pielikums 1., pielikums 2,   pielikums 3,   pielikums 4,   pielikums 5,   pielikums 6,   pielikums 7 pielikums 8.
 27. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Pļavniekkalna sākumskolas esošā korpusa pārbūve” realizēšanai
 28. Par Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” vadītājas atbrīvošanu no amata.

Domes sēde Nr. 7-A

2024.gada 15.martā plkst. 12:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekts

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

Domes sēde Nr. 6.

2024.gada 13.martā plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.19/2021 Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā” apstiprināšanu    saistošie noteikumi.
 2. Par 1.stāva telpu Meistaru ielā 43, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, nodošanu valdījumā Pašvaldības aģentūrai „Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs” un pārvaldīšanas uzdevumu uzdošanu;
 3. Par nedzīvojamās ēkas (ambulances) Gaismas ielā 15, Ķekavā, nodošanu valdījumā Pašvaldības aģentūrai „Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs” un pārvaldīšanas uzdevumu uzdošanu;
 4. Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nodošanu lietošanā Pašvaldības iestādei “Ķekavas novada Sporta centrs”    1-22 pielikumi   23.pielikums;
 5. Par dzīvojamās platības izīrēšanu, B.Z.;
 6. Par nomas tiesības izsoli uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Uzvaras prospekts 8A, Baložos;
 7. Par nomas tiesības izsoli uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Smilšu iela, Baložos;
 8. Par nomas tiesības izsoli uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Gaismas iela 20, Ķekavā;
 9. Par nomas tiesības izsoli uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības iela 9, Ķekavā;
 10. Par nomas tiesības izsoli uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Centra masīvs”, Daugmalē, Daugmales pagastā;
 11. Par nomas tiesības izsoli uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Atpūtas iela, Valdlaučos, Ķekavas pagastā;
 12. Par nomas tiesības izsoli uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Daugavas iela 9A, Baldonē;
 13. Par zemes “Veckalni”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, piešķiršanu nomā;
 14. Par zemes piešķiršanu nomā I.L. uz daļu no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zemeņu iela, Baložos;
 15. Par ēku novietojuma saskaņošanu nekustamajā īpašumā d/s “Veckalni” Nr.89, Dzērumos, Ķekavas pagastā.
 16. Par saistošo noteikumu “Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Ķekavas novadā” apstiprināšanu,    saistošie noteikumi;
 17. Par Ķekavas novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam investīciju plāna 2024. gada aktualizāciju investīciju plāns,   plāna pielikums;
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Voldemāri” zemes vienībā Baldones pagastā;
 19. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Tilta Stūri” zemes vienībā Baldones pagastā;
 20. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Sarma Nr. 98”, Baldones pagastā;
 21. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Virši” zemes vienībā Baldones pagastā;
 22. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Ainavas” zemes vienībā, Baldones pagastā;
 23. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Smilšstūri” zemes vienībā, Baldones pagastā;
 24. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Jaunmežuļi”, Baldones pagastā;
 25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Sakaiņu pilskalns”, Daugmales pagastā, sadalei;
 26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Dravnieki”, Daugmales pagastā, sadalei;
 27. Par lokālplānojuma “Rozītes” grozījumu izstrādes uzsākšanu Daugmales pagastā;
 28. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 7, Ķekavā;
 29. Par lokālplānojuma “Barši”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;
 30. Par Ķekavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-173/2009 atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā;
 31. Par detālplānojuma “Sproģi-1”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 32. Par detālplānojuma “Lapmeži” grozījumu nekustamajā īpašumā Grīzupes ielā 8, Krogsilā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 33. Par detālplānojuma “Jaundaile un Govspēda”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 34. Par detālplānojuma darba uzdevuma izteikšanu jaunā redakcijā detālplānojuma “Rāmavas iela 18, Rāmavas iela 20”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, grozījumu izstrādei.
 35. Par tirgu rīkošanu 2024. gadā;
 36. Par Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu virtuves telpu, palīgtelpu, iekārtu un inventāra nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA „Baltic Restaurants Latvia” ēdināšanas pakalpojuma izpildei,      pielikums;
 37. Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada Sporta centrs” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
 38. Par saistošo noteikumu “Ķekavas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu,    saistošie noteikumi;
 39. Par Ķekavas novada pašvaldības darba reglamenta apstiprināšanu,    darba reglaments;
 40. Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu:
 41. Par finansējuma no neparedzētiem gadījumiem piešķiršanu DMC gāzes katlu maiņai.

Domes sēde Nr. 5.

2024.gada  28. februārī plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA “Art Tehno”
 2. Par nekustamā īpašuma “Mežakākauļi”, Baldones pagastā detālplānojuma administratīvā līguma slēgšanu;
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Mazezeri”, Baldones pagastā;
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Mežrozes” Baldones pagastā;
 5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Mežrozes” Baldones pagastā;
 6. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Mežrozes” Baldones pagastā;
 7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Mežlejas”, Baldones pagastā;
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lempji”, Baldones pagastā;
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Lielsūnupi”, Baldones pagastā;
 10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vējiņi”, Baldones pagastā;
 11. Par papildinājumiem Ķekavas novada domes 2024.gada 17.janvāra domes lēmumā Nr.21;
 12. Par nekustamā īpašuma “Pupmaļi”, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā lietošanas mērķa maiņu;
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Mazā Senču iela 20 Ķekavā, Ķekavas novadā sadalei;
 14. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Zvārguļi”, Plakanciemā;
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Upeslīču iela 24, Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā sadalei;
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Šmiti” un “Saulaines” Ķekavā, Ķekavas novadā robežu pārkārtošanai;
 17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Mežmalas ielā 4,  Krustkalnos;
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu “Vecsuitiņi” un “Suitiņu ceļš”,  Dzintari, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā robežu pārkārtošanai;
 19. Par detālplānojuma “Īgumi un Nameji” grozījumu daļā  nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 28, Ķekavā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 20. Par detālplānojuma “Romanovski” nodošanu publiskajai apspriešanai un  institūciju atzinumu saņemšanai;
 21. Par detālplānojuma darba uzdevuma izteikšanu jaunā redakcijā detālplānojuma “Rasmaņi un Lielozoli” izstrādei.
 22. Par Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu norēķiniem 2024. gadā,    tāme;
 23. Par pašvaldības kompensāciju norēķiniem ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju;
 24. Par naudas balvas piešķiršanu izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem,    nolikums;
 25. Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogu konkursa nolikums,    nolikums,  pielikums;
 26. Par grozījumiem Ķekavas vidusskolas nolikumā;
 27. Par “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi Ķekavas novadā” projekta pieteikuma iesniegšanu.
 28. Par Ķekavas novada pašvaldības sadarbību sociālās uzņēmējdarbības grantu programmas īstenošanai;
 29. Par saprašanās memoranda slēgšanu ar SIA “Bolt Services LV”.

Domes sēde Nr. 4.

2024.gada  14.februārī plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti   

Budžets saistošie noteikumi      pielikumi      saistības     paskaidrojuma raksts

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par telpu grupas nodošanu valdījumā Pašvaldības aģentūrai „Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs” un pārvaldīšanas uzdevumu uzdošanu, Gaismas ielā 19 k-8, 4.stāvā, Ķekavā         pielikums;
 2. Par nekustamā īpašuma (starpgabala) Kalna iela 17A, Baldonē, atsavināšanu;
 3. Par nekustamā īpašuma (starpgabala) “Jaunzemdegas”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 4. Par nekustamā īpašuma (starpgabala) “Salnas”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 5. Par nekustamā īpašuma Draudzības iela 1A, Baldonē, atsavināšanu;
 6. Par nekustamā īpašuma Lauku iela 15, Baldonē, atsavināšanu;
 7. Par nekustamā īpašuma Kļavu iela 2, Baldonē, atsavināšanu;
 8. Par nekustamā īpašuma “Ēras”, Daugmales pagastā, atsavināšanu;
 9. Par nekustamā īpašuma Kalna iela 2, Baldonē, atsavināšanu;
 10. Par atļauju turpināt nekustamā īpašuma “Eglītes”, Daugmalē, Daugmales pagastā, atsavināšanas procesu;
 11. Par labojumu līgumā ““Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības” par Pļavu iela 41-3, Odukalnā.
 12. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Arumiņi”, “Līdakas”, “Jaundaugavas”, “Augstkalni”, “Lankas”, “Ķilp-Pundiņi-1, “Samantas, “Cigoriņi”, “Ķilp – Pundiņi” Alejās, un Vimbukrogā, Ķekavas pagastā;
 13. Par precizējumiem Ķekavas novada domes 2022.gada 7.decembra domes lēmumā Nr. 12;
 14. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Bērzumnieki-1”, Ķekavas pagastā;
 15. Par detālplānojuma “Gurnicas” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Gurnicas”, Ķekavas pagastā;
 16. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Vectēraudi”, Ķekavas pagastā;
 17. Par detālplānojuma darba uzdevuma izteikšanu jaunā redakcijā detālplānojuma “Teiksmas”, Odukalnā, Ķekavas pagastā, izstrādei;
 18. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Karūnas”, Ķekavā;
 19. Par detālplānojuma darba uzdevuma izteikšanu jaunā redakcijā detālplānojuma “Mašēni”, Ķekavā, izstrādei;
 20. Par administratīvā līguma slēgšanu detālplānojuma “Mežnoras” Daugmales pagastā, īstenošanai;
 21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Daugavas ielā 2, Baldonē;
 22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rīgas ielā 91, Baldonē;
 23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Lauku iela”, Baldonē;
 24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Āpši”, Baldones pagastā;
 25. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Mašenu sils” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80250020186, Baldones pagastā;
 26. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Pilskalna Mežs”, Daugmales pagastā, sadalei;
 27. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Gaismas”, Daugmalē, Daugmales pagastā, sadalīšanai;
 28. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Plēsumi”, Daugmales pagastā, sadalīšanai;
 29. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Lāču iela, Baložos, sadalei;
 30. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nomas zemes vienības daļai “Tomuļi”, Daugmales pagastā;
 31. Par lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Žeberi”, Baldones pagastā, zemes vienības daļai, kurai piešķir apbūves tiesību.
 32. Par dalību un līguma parakstīšanu Erasmus+ programmas projektā “MiniEduAgri”.
 33. Par iekšējo noteikumu “Videonovērošanas noteikumi” apstiprināšanu;
 34. Par iekšējo noteikumu “Personas datu pieprasījumu izskatīšanas un atbildes sniegšanas kārtība” apstiprināšanu;
 35. Par iekšējo noteikumu “Personas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanas, izmeklēšanas un ziņošanas kārtība” apstiprināšanu;
 36. Par iekšējo noteikumu “Personas datu aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu,     noteikumi;
 37. Par iekšējo noteikumu “Fotografēšanas, filmēšanas un audioierakstu veikšanas kārtība” apstiprināšanu,    noteikumi;
 38. Par iekšējo noteikumu “Darbinieku personas datu privātuma politika” apstiprināšanu,    noteikumi
 39. Par Ķekavas novada pašvaldības Simbolikas komisijas sastāva maiņu;
 40. Par Ķekavas novada pašvaldības Ētikas komisijas par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku, domes deputātu, pašvaldības izpilddirektora un institūcijas vadītāju ētikas normu pārkāpumiem sastāva maiņu;
 41. Par saistošo noteikumu “Par Ķekavas novada pašvaldības 2024.gada budžets”  apstiprināšanu,   saitošie noteikumi,    1.,2.,3.,4.pielikumi,    5.pielikums,    paskaidrojuma raksts.

Domes sēde Nr. 3.

2024.gada 31.janvārī  plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada Sporta centrs” vadītājas iecelšanu amatā;
 2. Par 2011.gada 12.janvāra zeme nomas līguma Nr.24-01-24/4 ar Ogres SIA “Marss” darbības izbeigšanu pirms termiņa, atkritumu šķirošanas laukuma Rīgas ielā 27, Baldonē, Ķekavas novadā, pārņemšanu un izdevumu par veiktajiem ieguldījumiem atlīdzināšanu.
 3. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu “Sūkņu stacija Santehniķi”;
 4. Par nekustamā īpašuma Ošu iela 3A, Baldonē, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 5. Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 4, Baldonē, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 6. Par nekustamā īpašuma “Kūdra”, Baldones pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 7. Par nekustamā īpašuma “Akmeņkalni”, Pulkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 8. Par nekustamā īpašuma “Varalauki”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 9. Par nekustamā īpašuma “Radiotehnika 70”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 10. Par nekustamā īpašuma Vecupes iela 7, Baldonē, Ķekavas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 11. Par nekustamā īpašuma “Depkina (Rāmavas) muiža” zemes un apbūves Rāmavas ielā 9, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nomas tiesības rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu;
 12. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2021.gada 8.decembra lēmumā Nr.31, „Par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu 2022.-2026.gadam”;
 13. Par dzīvojamās platības izīrēšanu privātpersonai;
 14. Par būvju izvietojumu saskaņošanu nekustamajā īpašumā Zaļumu prospekts, Baložos.
 15. Par saistošo noteikumu “Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu izvietošanu un noformēšanu Ķekavas novadā” apstiprināšanu    saistošie noteikumi
 16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rīgas ielā 69, Baldonē;
 17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Rīgas iela 55”, Baldonē;
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Zīļu ielā 20, Baldonē;
 19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Apsīši”, Baldones pagastā;
 20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vecdāboliņi”, Baldones pagastā;
 21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Žeberi”, Baldones pagastā;
 22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Tilta Stūri”, Baldones pagastā;
 23. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam “Reiskatas”, Baldones pagastā;
 24. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Emlavi” Daugmalē, Daugmales pagastā, sadalei;
 25. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Kamēlijas”, Ķekavas pagastā, sadalei;
 26. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Villas-2”, Ķekavas pagastā, sadalei;
 27. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Antūži”, Ķekavas pagastā, sadalei;
 28. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Varavīksnes ielā 2/4, Baložos, sadalei;
 29. Par detālplānojuma darba uzdevuma izteikšanu jaunā redakcijā detālplānojuma “Rimdžūni”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, izstrādei;
 30. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Purvāji”, Daugmales pagastā;
 31. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ūsiņi”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā;
 32. Par detālplānojuma “Usnes”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 33. Par ielas nosaukuma un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu detālplānojuma “Laivas” teritorijā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 34. Par lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Pļavnieki”, Ķekavā, zemes vienības daļai;
 35. Par nekustamā īpašuma “Meža druvas”, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu.
 36. Par Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu “Ķekavas Mūzikas skola” un “Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skola” interešu izglītības (pašapmaksas) mācību maksas un maksas pakalpojumu cenrādi;
 37. Par Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu “Ķekavas Mākslas skola” un “Baldones Mākslas skola” interešu izglītības (pašapmaksas) grupu mācību maksas apstiprināšanu;
 38. Par grozījumu nolikumā ,,Ķekavas novada izglītības iestāžu darbinieku atlīdzības nolikums” apstiprināšanu ar 01.01.2024..

Domes sēde Nr. 2.

2024.gada  17.janvārī plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par nodomu protokola parakstīšanu;
 2. Par Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” vadītājas iecelšanu amatā;
 3. Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada Sporta centrs” darbinieku darbības rezultātu novērtēšanas nolikuma apstiprināšanu.
 4. Par līguma “Ķekavas vidusskolas sporta halles jaunbūves būvniecība Gaismas ielā 7A, Ķekavā, Ķekavas novadā” slēgšanu;
 5. Par atklāta konkursa nolikuma Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amata pretendenta atlasei apstiprināšanu;
 6. Par pabalsta izmaksu saistībā ar gūtajiem miesas bojājumiem pildot dienesta pienākumus.
 7. Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada 6.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29/2021 “Par pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem Ķekavas novadā” saistošie noteikumi;
 8. Par dzīvojamās platības izīrēšanu kvalificētam speciālistam.
 9. Par zemes piešķiršanu nomā P.E. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Rāmaviņa”, Rāmavā, Ķekavas pagastā;
 10. Par zemes piešķiršanu nomā R.B. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Krasti”, Daugmales pagastā;
 11. Par nekustamā īpašuma “Pie Lūriem” maiņu pret nekustamā īpašuma “Lūri 1” sastāvā esošajām zemes vienībām Ķekavas pagastā;
 12. Par grozījumiem 2021.gada 28.jūnija līgumā Nr.1-17.1/21/275 “Par ceļa reālservitūta nodibināšanu”.
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Mašenu sils” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80250020181, Baldones pagastā;
 14. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Silenieki -1”, Ķekavas pagastā, sadalei;
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Upmalītes”, Ķekavas pagastā, sadalei;
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Bāliņi”, Ķekavas pagastā, sadalei;
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Lapenieki – 1”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, sadalei;
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Saulsargi” un “Kūmiņi”, Baldones pagastā robežas pārkārtošanai;
 19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vecigauņi”, Baldones pagastā;
 20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Avotnieki”, Baldones pagastā;
 21. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumā “Upes-Baloži”, Baldones pagastā;
 22. Par precizējumiem Ķekavas novada domes 2023.gada 6.decembra domes lēmumā Nr. 24;
 23. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Raņķi-1”, Ķekavas pagastā;
 24. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Jaunmuižnieki”, Ķekavā;
 25. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Jaunvidēji”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 26. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Vimbas”, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā;
 27. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2023.gada 20. decembra lēmumā Nr. 36 “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nomas zemes vienības daļai “Grantsbedres”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”;
 28. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2023.gada 20. decembra lēmumā Nr. 37 “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nomas zemes vienības daļai  nekustamajā īpašumā Baložu ielā 1, Baložos, Ķekavas novadā”.
 29. Par grozījumu Ķekavas novada domes 2021.gada 5.jūlija lēmumā 6 “Par Ķekavas novada domes pastāvīgās Drošības komitejas sastāva ievēlēšanu”.
 30. Par dalību un līguma parakstīšanu INTERREG VI-A Igaunijas-Latvijas Programmas 2021.-2027.gadam projektā “Piekļuves veicināšana ūdens tūrisma aktivitātēm” (RIVERWAYS II / Upesceļi II).

Domes sēde Nr. 27.

2023.gada  20. decembrī plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

Sociālo lietu komitejas jautājumi

 1. Par Ķekavas novada pašvaldības aģentūras “Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs” darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu Pielik

Īpašumu komitejas jautājumi

 1. Par pakalpojumu līguma noslēgšanu ar SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” par koplietošanas teritoriju uzturēšanu Ķekavas novadā;Pielik Pielik. Nr.1  Pielik.2.1 Pielik.2.2  Pielik.2.3. Pielik.3.1. Pielik.3.2. Pielik.4. Pielik.5.
 2. Par Pakalpojumu līguma noslēgšanu ar SIA “Ķekavas nami” par koplietošanas teritoriju uzturēšanu  Ķekavas pilsētā, Ķekavas un Daugmales pagastos;  Pielik. Pielik.1.1. Pielik.1.2. Pielik.2. Pielik3.
 3. Par Pakalpojumu līguma noslēgšanu ar SIA “Baložu komunālā saimniecība” par koplietošanas teritoriju uzturēšanu Baložu pilsētā; Pielik. Pielik1. Pielik.2 Pielik.3. Pielik.4.
 4. Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu SIA „DDX”;
 5. Par dzīvokļa īpašuma Skolas iela 5-62, Baložos, atsavināšanu;
 6. Par dzīvokļa īpašuma Skolas iela 7-22, Baložos, atsavināšanu;
 7. Par grozījumiem 2020.gada 24.novembra zemes nomas līgumā;
 8. Par grozījumiem 2021.gada 25.marta zemes nomas līgumā;
 9. Par grozījumiem 2021.gada 14.aprīļa zemes nomas līgumā;
 10. Par grozījumiem 2021.gada 24.marta zemes nomas līgumā;

Attīstības komitejas jautājumi

 1. Par saistošo noteikumu “Par vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās un pašvaldības nodevu Ķekavas novadā” precizēšanu; Pielik. Nr.1.
 2. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Saules ielā 36, Odukalnā, Ķekavas pagastā;
 3.  Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Mežnieki-2”, Ķekavas pagastā;
 4. Par detālplānojuma darba uzdevuma izteikšanu jaunā redakcijā detālplānojuma “Namiķi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, izstrādei;
 5. Par detālplānojuma darba uzdevuma izteikšanu jaunā redakcijā detālplānojuma “Zvaniņi” izstrādei
 6. Par ielas nosaukuma un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu detālplānojuma “Mālu iela 46” teritorijā, Odukalnā, Ķekavas pagastā
 7. Par ielas nosaukuma, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu detālplānojuma “Seklumi un Gala Slokas” teritorijā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 8. Par zemes gabala “Vīgrieži” Daugmales pagastā, Ķekavas novadā sadalīšanu Rail Baltica projekta īstenošanai;
 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Gaiļi”, Baldones pagastā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80250070041;
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Gaiļi”, Baldones pagastā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80250070040;
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Gaiļi”, Baldones pagastā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80250070039;
 12. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Caunes”, Baldones pagastā;
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Baložlapas”, Baldones pagastā zemes vienībā;
 14. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Jaunmežuļi”, Baldones pagastā;
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Dzērvenes” Daugmales pagastā;
 16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Dzerši”, Baldones pagastā;
 17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Sūnas”, Baldones pagastā;
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Pērkaiņi”, Ķekavas pagastā, sadalei;
 19. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Rakaru ielā 14, Krogsilā, Ķekavas pagastā, sadalei;
 20. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Oškalni”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, sadalei;
 21. Par nekustamo īpašumu “Veckalni 166” un “Veckalni 167”, Dzērumos,  Ķekavas pagastā, apvienošanu;
 22. Par lokālplānojuma, ar kuru groza Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumu 2008.-2020.gadam, dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Titurga”, Baložos, teritorijas daļai grozījumu uzsākšanu;
 23. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nomas zemes vienības daļai nekustamajā īpašumā “Katlakalna kapi” , Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 24. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nomas zemes vienības daļai nekustamajā īpašumā “Grantsbedres”, Ķekavas pagastā;
 25. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nomas zemes vienības daļai nekustamajā īpašumā Baložu ielā 1, Baložos;

Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumi

 1. Par metodiskā kultūras centra funkciju deleģēšanu “Ķekavas novada centrālās administrācijas” struktūrvienībai “Izglītības , kultūras un sporta pārvaldei”;
 2. Par saistošo noteikumu “Par Ķekavas novada pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo atbalstu un naudas balvām” apstiprināšanu;  Pielik. Nr.1.
 3. Par Ķekavas novada pašvaldības Izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas sadales komisijas sastāva maiņu;
 4. Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada Sporta centrs” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu;
 5. Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada Sporta centrs” darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu;Pielik.Nr.1. 

Finanšu komitejas jautājumi

 1. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2023.gada 7.jūnija lēmumā Nr.16 “Par projekta iesnieguma iesniegšanu Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2.1.3.i. investīcijai “Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti””
 2. Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada budžetā (ceturtie). Pielik.Nr.1. Pielik.Nr.2.  Pielik.Nr.3. Pielik.Nr4.

Piebalsotie jautājumi

 1. Par Ķekavas novada pašvaldības dalību biedrībā “Pierīgas tūrisma asociācija”;
 2. Par dalību un līguma parakstīšanu Erasmus+ programmas projektā Nr. 2023-1-SE01-KA220-SCH-000158067 “ECO-STEM”;
 3. Par saistošo noteikumu “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4/2023 “Par sociālajiem pakalpojumiem Ķekavas novadā””apstiprināšanu; Pielik. Nr.1.
 4. Par Ķekavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu. (Slēgtais jautājums)

 

Domes sēde Nr. 26.

2023.gada  6.decembrī plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām un bioloģiski noārdāmu atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Ķekavas novada Baldones pilsētas un pagasta administratīvajā teritorijā;
 2. Par Ķekavas novada pašvaldības domes 2023.gada 8.novembra lēmuma Nr. 28 “Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai un deleģēšanas līguma apstiprināšanu” pielikuma precizēšanu;
 3. Par SIA “EGO Invest” zaudējumu atlīdzināšanas iesnieguma izskatīšanu;
 4. Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vietas maiņu Baldonē;
 5. Par domes komiteju sastāva maiņu.
 6. Par grozījumiem 2010.gada 6.maija lauku apvidus zemes nomas līgumā;
 7. Par dzīvojamās platības izīrēšanu privātpersonai (A.T.);
 8. Par dzīvojamās platības izīrēšanu privātpersonai (I.R.);
 9. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības Daugmales pagastā, piekritību pašvaldībai, nosaukuma piešķiršanu, mērķa noteikšanu;
 10. Par ceļa reālservitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežs Nr.2”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;Pielik. Nr.1.   Pielik. Nr.2
 11. Par telpu vienkāršotas pārbūves projektu risinājumu saskaņošanu nekustamajos īpašumos Zaļā iela 5, Baložos, un Gaismas ielā 15, Ķekavā.Pielik. Nr.1.   Pielik. Nr.2.
 12. Par projekta “Jauna pirmsskolas izglītības iestāde Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā” iesnieguma iesniegšanu un īstenošanu;
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Veldzes”, Baldones pagastā;
 14. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Baumaņ-Lapsas”, Baldones pagastā;
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Kamoliņi”, Baldones pagastā;
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Mašenu sils” zemes vienībā, Baldones pagastā;
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Rumbas”, Baldones pagastā;
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Kaķīši”, Daugmales pagastā;
 19. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Pļavas Pavāri”, Jaunsilā, Ķekavas pagastā;
 20. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Meža kalni”, Daugmalē, Daugmales pagastā;
 21. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Daugavparks”, Daugmalē, Daugmales pagastā;
 22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Kļaviņ-kākauļi”, Baldones pagastā;
 23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Rīgas ielā 105A, Rīgas ielā 105B, Rīgas ielā 105D, Ķekavā, robežu pārkārtošanai;
 24. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu un adrešu piešķiršanu nekustamajā īpašumā “Jaundzelmes”, Baldonē;
 25. Par ielas nosaukuma un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu detālplānojuma “Silvestri” teritorijā, Ķekavā;
 26. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Mežnoriņas” teritorijā, Krustkalnos, Ķekavas pagastā;
 27. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2023.gada 13. septembra lēmumā Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Ābranti” teritorijā, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā;
 28. Par detālplānojuma darba uzdevuma izteikšanu jaunā redakcijā detālplānojuma “Imantas”, Ķekavā, izstrādei;
 29. Par detālplānojuma darba uzdevuma izteikšanu jaunā redakcijā detālplānojuma “Zaļkalni”, Alejas, Ķekavas pagasts, izstrādei.
 30. Par dalību un līguma parakstīšanu Erasmus+ programmas projektā “Mūsu ūdens, mūsu nākotne”;
 31. Par dalību un līguma parakstīšanu Erasmus+ programmas projektā “Ārpus robežām: cilvēki”.
 32. Par privātpersonas apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu.

Domes sēde Nr. 25.

2023.gada 23.novembrī plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām un bioloģiski noārdāmu atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu;
 2. Par dzīvojamās platības izīrēšanu D.R.;
 3. Par būvju izvietojumu saskaņošanu nekustamajā īpašumā “Jenči Nr. 282”, Jeņčos, Ķekavas pagastā,;
 4. Par nekustamā īpašuma Vecupes iela 5, Baldonē, atsavināšanu;
 5. Par nekustamā īpašuma Vecupes iela 7, Baldonē, atsavināšanu;
 6. Par nekustamo īpašumu “Rudzāju iela”, “Linu iela”, “Kviešu iela” un “Miežu iela”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, iegādi;
 7. Par grozījumiem 2018.gada 22.novembra zemes nomas līgumā;
 8. Par zemes piešķiršanu nomā A.G.-D. uz daļu no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Dārzāres”, Vanagkalnu ielā 2, Baldonē;
 9. Par PA “Veselības un sociālās aprūpes centrs” cenrāža apstiprināšanu,   saistošie noteikumi
 10. Par projekta “Publiskās ārtelpas attīstība Ķekavas pilsētas galvenajā laukumā Ābeļdārzā” iesnieguma iesniegšanu un īstenošanu;
 11. Par precizējumiem Ķekavas novada domes 2023.gada 11.oktobra domes lēmumā Nr. 8;
 12. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Voitāni”, Baldones pagastā zemes vienībā;
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Vecrauši”, Baldones pagastā, zemes vienībā;
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ainavas”, Baldones pagastā;
 15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Mazstūri”, Baldones pagastā;
 16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Mežalīči”, Baldones pagastā;
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Žeberi”, Baldones pagastā;
 18. Par administratīvā līguma grozījumiem detālplānojuma “Celmiņi” Saulgožos, Ķekavas pagastā,  īstenošanai īpašumam Celmiņu iela 18;
 19. Par detālplānojuma “Celmiņi” risinājumu nepiemērošanu daļā par ārējās centrālās ūdensapgādes un centrālās kanalizācijas nodrošināšanu – nekustamajā īpašumā Celmiņu ielā 35;
 20. Par detālplānojuma “Celmiņi” risinājumu nepiemērošanu daļā par ārējās centrālās ūdensapgādes un centrālās kanalizācijas nodrošināšanu – nekustamajā īpašumā Celmiņu ielā 41;
 21. Par detālplānojuma “Celmiņi” risinājumu nepiemērošanu daļā par ārējās centrālās ūdensapgādes un centrālās kanalizācijas nodrošināšanu – nekustamajā īpašumā Celmiņu ielā 56;
 22. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Virškalni”, Jaunsilā, Ķekavas pagastā, sadalei;
 23. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Jūlijas”, Ķekavā, sadalei;
 24. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Bergi”, Alejās, Ķekavas pagastā, sadalei;
 25. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2023.gada 9.augusta lēmumā Par detālplānojuma “Lapmeži” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Grīzupes ielā 8, Krogsilā, Ķekavas pagastā,;
 26. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2021.gada 22.decembra lēmumā Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Kārkliņu lauks”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 27. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2022.gada 23.novembra lēmumā Par detālplānojuma “Ķirši” grozījumu daļā izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Ķirši”, Rāmavā, Ķekavas pagastā;
 28. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2021.gada 17.novembra lēmumā Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Rasiņi”, “Mailītes”,”Rūsas”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā;
 29. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2021.gada 17.novembra lēmumā Nr. 25;
 30. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Lazdukalni”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 31. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Vēja roze”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā;
 32. Par lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma Rapšu iela 13, Rāmavā, Ķekavas pagastā, zemes vienības daļai;
 33. Par lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma Rapšu iela 12, Rāmavā, Ķekavas pagastā, zemes vienības daļai.
 34. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2022. gada 9. novembra lēmumā “Par līdzfinansējuma apjomu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”;
 35. Par Ķekavas novada Ķekavas pilsētas karogu apstiprināšanu;
 36. Par Ķekavas novada Baldones pilsētas karogu apstiprināšanu.
 37. par grozījumiem Reģionālās pašvaldības policijas amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.
 38. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Ķekavas novadā.
 39. Par detālplānojuma “Brīvzemnieki” grozījumu daļā izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Atmodas ielā 26 un Saktas ielā 3,  Ķekavā, Ķekavas novadā.

Domes sēde Nr.24.

2023.gada  8.novembrī plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par saistošo noteikumu „Pašvaldības aģentūras “Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs” nolikums” apstiprināšanu,     saistošie noteikumi.
 2. Par ceļa reālservitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamā īpašuma Dzelzs iela 32, zemes vienībā, Baložos,   1.pielikums,   2.pielikums;
 3. Par grozījumiem 2018.gada 20.decembra zemes nomas līgumā Nr. BND/2018/1-24/90-Li;
 4. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 15, Baldonē, atsavināšanu.
 5. Par saistošo noteikumu “Par vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās un pašvaldības nodevu Ķekavas novadā” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 6. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2022.gada 7.decembra lēmumā Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Apogi”, Pulkarnē, Ķekavas pagastā;
 7. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2023.gada 11.janvāra lēmumā Par detālplānojuma “Īgumi un Nameji” grozījumu daļā izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 28, Ķekavā;
 8. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2022.gada 13.septembra lēmumā Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ciedravoti”, Ķekavā;
 9. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2021.gada 18.februāra lēmumā Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silmētras”, Ķekavā;
 10. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2023.gada 10.maija lēmumā Par detālplānojuma “Mežagulbji”, Ķekavas pagastā, darba uzdevuma atkārtotu izdošanu;
 11. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2021.gada 4.augusta lēmumā Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Govspēda” un “Jaundailes”, Krogsilā, Ķekavas pagastā;
 12. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2022.gada 19.janvāra lēmumā “Par detālplānojuma “Sproģi-1”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, darba uzdevuma atkārtotu izdošanu;
 13. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2023.gada 24.maija lēmumā Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Ādiņas-1” un “Ādiņas-3”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 14. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2022.gada 7.decembra lēmumā Par detālplānojuma “Rāmavas iela 8 (2008)” grozījumu daļā izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Griezes ielā 11, Rāmavā, Ķekavas pagastā;
 15. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2023.gada 19.jūlija lēmumā Par detālplānojuma “Rāmavas iela 18, Rāmavas iela 20” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Baložu iela 2 un Merķeļa ielā 12, Rāmavā, Ķekavas pagastā;
 16. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2021.gada 3.novembra lēmumā Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Usnes”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā;
 17. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2022.gada 10.augusta lēmumā Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Romanovski”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā;
 18. Par detālplānojuma Meža iela 45 un Meža iela 53, Baložos, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 19. Par grozījumu Ķekavas novada domes 21.06.2023. lēmumā Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Pie Bērzes upes”,  Daugmales pagastā;
 20. Par Rail Baltica projekta realizācijai nepieciešamo zemesgabalu atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Bērzenes upe-Bērzumnieki-pagasta robeža”, Ķekavas pagasts;
 21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Skujenieku mežs”, Ķekavas pagastā, sadalei;
 22. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Barši”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā.
 23. Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada Sporta centrs” nosaukuma un nolikuma apstiprināšanu,    nolikums;
 24. Par dalību un līguma parakstīšanu Erasmus+ programmas projektā Nr.2023-1-FI01-KA210-SCH-000157089 “Mācības dabā”;
 25. Par Ziemassvētku rotājumu konkursu „Uzmirdzi Ķekavas novadā”,   nolikums,   tāme;
 26. Par dalību projektā “Jaunatnes vadīts ceļš no nulles par varoni: ilgtspējīga klimata pārmaiņu attīstība” (“YouthZero2Hero”).
 27. Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai un deleģēšanas līguma apstiprināšanu.

Domes sēde Nr. 23

2023.gada 25.oktobrī  plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par Ķekavas novada pašvaldības Vides un attīstības komisijas sastāva maiņu;
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Lempji”, Baldones pagastā;
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Čauņu masīvs” zemes vienībā Baldones pagastā;
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Mašenu sils” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80250020182, Baldones pagastā;
 5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Mašenu sils” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80250020215, Baldones pagastā;
 6. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Minkas”, Daugmales pagastā,;
 7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Pukstiņi”, Daugmales pagastā;
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Dzērvenītes”, Daugmales pagastā;
 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Dravas”, Daugmales pagastā;
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Sarmas-1”, Daugmales pagastā;
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Zeltkalni-1”, Daugmales pagastā;
 12. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Vecrauši”, Ķekavas pagastā, sadalei;
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Suitiņu ceļš” un “Vecsuitiņi”, Dzintaros, Daugmales pagastā, robežu pārkārtošanai;
 14. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Bērzes” Daugmales pagastā sadalīšanai;
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Rakaru ielā 11, Krogsilā, Ķekavas pagastā, sadalei;
 16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Grīzupes ielā 12, Krogsilā, Ķekavas pagastā, sadalei;
 17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Silmaču ielā 46, Baldonē;
 18. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Krūkļi”, Saulgožos, Ķekavas pagastā;
 19. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Rāmavas iela 52” grozījumu teritorijā, Rāmavā, Ķekavas pagastā;
 20. Par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Dienvidi”, Baldones pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 21. Par nekustamā īpašuma “Sudrabegles” un Līvas iela 20 , Ķekavā, zemes vienību apvienošanu.
 22. Par nekustamā īpašuma “Mazā Rāmavas iela”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, iegādi;
 23. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Baldones pilsētas un Baldones pagasta administratīvajā teritorijā;
 24. Par zemes gabala Nākotnes iela, Ķekavā, Ķekavas novadā, daļas un uz tā esošā auto stāvlaukuma, nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu.
 25. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Remido”;
 26. Par M.U. atbrīvošanu no Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” vadītājas amata;
 27. Par dalību projektā “Izglītojoša pilsētu kopiena: Eiropas vides tīkls jaunatnes iespēju nodrošināšanai un kopienas veidošanai”.
 28. Par grozījumiem Ķekavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.
 29. Par Ķekavas novada pašvaldības dalību Rīgas plānošanas reģiona izsludinātajā konkursā “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts”.;
 30. Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada budžetā (trešie)   saistošie noteikumi,    pielikumi 1., 2., 3.,    pielikums 4,    paskaidrojuma raksts.

Domes sēde Nr.22.

2023.gada 11.oktobrī  plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par sadarbības līguma parakstīšanu par multimodālās agrīnās intervences programmas STOP 4-7 ieviešanu un īstenošanu līguma projekts.
 2. Par zemes gabala “Nāvessala”, Daugmales pagastā, daļas nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu;
 3. Par grozījumiem 2018.gada 16.oktobra zemes nomas līgumā Nr.14-9/18/51;
 4. Par zemes piešķiršanu nomā K.B. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriegumi”, Ķekavā;
 5. Par zemes piešķiršanu nomā R.B. uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu Pilskalna iela 36, Baldonē;
 6. Par pilnvarojumu Ķekavas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs” slēgt līgumu ar SIA “LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS” par ražotāju paplašinātās atbildības sistēmas īstenošanu tabakas izstrādājumu ar filtriem atkritumu apsaimniekošanai.
 7. Par nekustamā īpašuma “Galiņu ceļš”, Baldones pagastā, zemes vienības sadalīšanu Rail Baltica projekta īstenošanai;
 8. Par nekustamā īpašuma “Lapsēnu ceļš”, Baldones pagastā, zemes vienības sadalīšanu Rail Baltica projekta īstenošanai;
 9. Par nekustamo īpašumu Loka ielā 1  un  Loka ielā 2A, Baldonē apvienošanu;
 10. Par nekustamā īpašuma d/s Jeņči nr.146, Jeņčos, Ķekavas pagastā, zemes vienību apvienošanu;
 11. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2023.gada 13. septembra lēmumā Nr. 27 “Par nekustamā īpašuma “Kalnlejas”, Plakanciemā, Ķekavas pagastā, zemes vienību apvienošanu”;
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu ”Ceplīši”, “Ceri”, “Vecsvilpji”, Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošanai;
 13. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2022.gada 12. oktobra lēmumā Nr. 19 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 83, Ķekavā”.
 14. Par Ķekavas novada rīcības programmas “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēmas un ieviešanas plāns” 2024.-2028. gadam apstiprināšanu,    rīcības programma.

Domes ārkārtas sēde Nr. 21.

2023.gada  27.septembrī plkst. 14:15 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par dotācijas līguma parakstīšanu, dotācijas līgums pielikums 1,   pielikums 2,   pielikums 3,   pielikums 4,   pielikums 5,   pielikums 6,   pielikums 7.

Domes sēde Nr. 20.

2023.gada  27.septembrī plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par zemes piešķiršanu nomā I.M. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Aprikozes”, Ķekavā;
 2. Par nekustamā īpašuma Rāmavas iela 27-13, Rāmavā, Ķekavas pagastā, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
 3. Par dzīvojamās platības izīrēšanu kvalificētam speciālistam;
 4. Par saistošo noteikumu “Par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu, aizsardzību un izmantošanu Ķekavas novada pašvaldības teritorijā” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 5. Par saistošo noteikumu “Ķekavas novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 6. Par publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu par koku ciršanu ārpus meža būvprojekta “Ķeguma prospekta pārbūve no Parka ielas līdz Tilta ielai Baldonē, Ķekavas novadā” ietvaros;
 7. Par publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu par koku ciršanu ārpus meža būvprojekta “Valsts reģionālā autoceļa P91 Mežvidi – Baldone posma 2.05 – 3,23 km pārbūve” ietvaros;
 8. Par nekustamā īpašuma “Olektes”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, daļas iegādi;
 9. Par nomas tiesības izsoli uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Nākotnes iela, Ķekavā.
 10. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Barši”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā;
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašuma “Meži”, Baldones pagastā;
 12. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Vidupes”, Baldones pagastā;
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Voitāni”, Baldones pagastā;
 14. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Mazbikšas” Daugmales pagastā;
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Mazimanti”, Daugmales pagastā;
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Jaunskali”, Baldones pagastā;
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Vecigauņi”, Baldones pagastā;
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Plēsumi” Daugmales pagastā sadalīšanai;
 19. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Mežmalas ielā 4, Krustkalnos,  Ķekavas pagastā, sadalei;
 20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Pļavniekkalna ielā 16 un  Pļavniekkalna ielā 16A, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošanai;
 21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ”Kalnāres”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā;
 22. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Odukalna iela 4” teritorijā, Odukalnā, Ķekavas pagastā;
 23. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Dainas” teritorijā, Alejās, Ķekavas pagastā.
 24. Par Ķekavas novada kultūras centru un Baldones estrādes maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu jaunā redakcijāBaldones KC,   Baložu KC,   Daugmales KC,   Ķekavas KC,    Vanagkalna estrāde 
 25. Par Ķekavas pilsētas ģerboņa apstiprināšanu;
 26. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2023.gada 30.augusta lēmumā “Par ēdināšanas apmaksu izglītojamajiem un grozījumiem Baldones novada domes 2020. gada 12. novembra iepirkuma līgumā;
 27. Par Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju precizēšanu norēķiniem ar 2023. gada 1. septembri,   tāme.
 28. Par Ķekavas novada pašvaldības Ētikas komisijas izveidošanu un sastāva apstiprināšanu;
 29. Par Ķekavas novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam investīciju plāna 2023. gada trešo aktualizāciju,    investīciju plāns;
 30. Par privātperosnas (S.G.) zaudējumu atlīdzināšanas iesnieguma izskatīšanu;
 31. Par naudas balvas piešķiršanu, (R.S.);
 32. Par detālplānojuma “Seklumi un Gala Slokas ” apstiprināšanu, Katlakalnā, Ķekavas pagastā

 

Tiešraides 2. daļa:

Domes sēde Nr. 19.

2023. gada 13. septembrī  plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma Baldones pilsētas un pagasta teritorijā līguma slēgšanu,   1.pielikums,   2.pielikums,   3.pielikums,   4.pielikums;
 2. Par nekustamā īpašuma “Radiotehnika 20”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 3. Par nekustamā īpašuma “Ausma 40”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 4. Par nekustamā īpašuma (starpgabala) “Misa 22A”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 5. Par nekustamā īpašuma (starpgabala) “Šaugalītes”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 6. Par pašvaldības kustamās mantas – moduļu tipa pārvietojamā vagoniņa atsavināšanu;
 7. Par nekustamā īpašuma “Vecsuitiņi”, Dzintaros, Daugmales pagastā, daļas iegādi;
 8. Par ceļa reālservitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Sējas iela”, un nekustamajā īpašumā “Palsas iela”, Odukalnā, Ķekavas pagastā,   1.pielikums,   2.pielikums;
 9. Par ceļa reālservitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Sējas iela”, nekustamajā īpašumā “Mežs Nr.45” un nekustamajā īpašumā “Palsas iela”, Odukalnā, Ķekavas pagastā 1.pielikums,   2.pielikums;
 10. Par zemes piešķiršanu nomā E.A. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas iela 40, Ķekavā;
 11. Par 2008. gada 1.septembra zemes nomas līguma Nr.45 termiņa pagarināšanu;
 12. Par zemes gabala Zaļinieki Nr.62, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, piešķiršanu nomā D.J.;
 13. Par dzīvojamās platības izīrēšanu privātpersonai (V.J.);
 14. Par privātpersonas (I.L.) izlikšanu no dzīvojamās telpas Nr.77, Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā;
 15. Par privātpersonas (K.R.) izlikšanu no dzīvojamās telpas Nr.50, Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā;
 16. Par ieceri pārkārot īpašumu Zīļu ielā 1, Zīļu ielā 5 un Zīļu ielā 5A, Baldonē, robežas un nodalīt nepieciešamo zemes vienību Zīļu ielas ietves izbūvei;
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Kļaviņ-Kākauļi”, Baldones pagastā;
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Auzulejas”, Baldones pagastā;
 19. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Skaistkalni”, Baldones pagastā;
 20. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Bērzumnieki”, Baldones pagastā;
 21. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Emīlijas”, Baldones pagastā;
 22. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Skursteņi”, Baldones pagastā;
 23. Par nekustamo īpašumu “Ezermaļi” un “Pludmale” Daugmalē, Daugmales pagastā, apvienošanu;
 24. Par nekustamo īpašumu Lakstīgalu ielā 2 un 4, Baložos apvienošanu;
 25. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Belavas”, “Kapari” un “Rietumi”, Mellupos, Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošanai;
 26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ”Krastnieki”, Ķekavā;
 27. Par nekustamā īpašuma ”Kalnlejas”, Plakanciemā, Ķekavas pagastā, zemes vienību apvienošanu;
 28. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Olektes” teritorijā, Rāmavā, Ķekavas pagastā;
 29. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Jaungaņģi” teritorijā, Ķekavā;
 30. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Ābranti” teritorijā, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā;
 31. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ciedravoti”, Ķekavā;
 32. Par saistošo noteikumu “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 33. Par dotācijas līguma parakstīšanu ar Eiropas izglītības un kultūras izpildaģentūru;
 34. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2023.gada 30.augusta lēmumā ,, Par sadarbību transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontrolē ar valsts akciju sabiedrību “Ceļu satiksmes drošības direkcija””;
 35. Par amatu savienošanas atļauju Licencēšanas komisijas un Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas loceklei V.G.;
 36. Par finansējuma nodrošināšanu energoefektivitātes paaugstināšanas investīciju projektā “Ķekavas kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana”;
 37. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Izglītības un zinātnes ministriju par investīciju projekta “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” īstenošanu;
 38. Par grozījumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos,   saistošie noteikumi.

Domes sēde Nr. 18.

2023. gada 30. augustā  plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Saistošie noteikumi “Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.29/2021 “Par pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem Ķekavas novadā””;  saistošie noteikumi;
 2. Par būves izvietojuma saskaņošanu nekustamajā īpašumā Gājēju iela 7, Baložos;
 3. Par SIA “Baložu komunālā saimniecība” pamatkapitāla palielināšanu un pašvaldības naudas ieguldījumu;
 4. Par zemes piešķiršanu nomā V.S.D. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Aprikozes”, Ķekavā;
 5. Par zemes piešķiršanu nomā B.Ā. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Aprikozes”, Ķekavā;
 6. Par zemes piešķiršanu nomā N.V. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriegumi”, Ķekavā;
 7. Par zemes gabala, Pauguru iela 8, Ķekavā, piešķiršanu nomā privātpersonai J.B.;
 8. Par zemes gabala Perlamutra iela 6, Jenčos, Ķekavas pagastā, piešķiršanu nomā privātpersonai I.R.;
 9. Par zemes piešķiršanu nomā A.Š. uz daļu no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Bērtuļi”, Baldones pagastā;
 10. Par zemes gabala, Valentīnas iela 24, Baložos, piešķiršanu nomā V.D.;
 11. Par nomas tiesības izsoli uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Nāvessala”, Daugmales pagastā;
 12. Par saistošo noteikumu “Pašvaldībai piederošās vai piekrītošās zemes izmantošanas personīgās palīgsaimniecības vajadzībām vai sakņu dārza ierīkošanai noteikumi” apstiprināšanu;  saistošie noteikumi;
 13. Par dzīvojamās platības izīrēšanu privātpersonai (A.K.);
 14. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu privātpersonai (L.S.);
 15. Par dzīvojamās platības izīrēšanu privātpersonai (I.G.);
 16. Par dzīvojamās platības izīrēšanu privātpersonai (A.B.);
 17. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar privātpersonu (S.N.);
 18. Par privātpersonas (A.Ž.) izlikšanu no dzīvojamās telpas Nr.21 “Valdlauči 2”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā;
 19. Par nekustamā īpašuma “Elkšņukalni”, Baldones pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 20. Par būvju izvietojumu saskaņošanu nekustamajā īpašumā “Teika Nr.143”, Dzērumos, Ķekavas pagastā;  pielikums:
 21. Par apgrūtinājuma precizēšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Lipšu, Timbu, Trimdu, Kažoku kapsētas”, Baldones pagastā;
 22. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2023.gada 19.jūlija lēmumā Nr.9 ,,Pa sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Republikas Zemessardzi” (protokols Nr.14);
 23. Par radiācijas monitoringa stacijas pakalpojuma līguma grozījumiem;  pielikums;
 24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Pilskalna ielā 4, Baldonē;
 25. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Robežnieki”, Baldones pagastā;
 26. Par nekustamā īpašuma “Elektropārvade” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80250110395, Baldones pagastā, sadalīšanu;
 27. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Auzulejas”, Baldones pagastā;
 28. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Voldemāri”, Baldones pagastā;
 29. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Baložlapsas”, Baldones pagastā;
 30. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem “Rudens iela” un Avotu ielā 8, Baložos;
 31. Par projekta “Ietves izbūve gar Nākotnes ielu no TC “Dālderi” līdz Īgumu ielai, Ķekavā, Ķekavas novadā” realizēšanu;
 32. Par Ķekavas novada Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu;  pielikums;
 33. Par Ķekavas novada Centrālās bibliotēkas nolikuma labojumu apstiprināšanu;   pielikums;
 34. Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestādes “Ķekavas Mūzikas skola” un “Jāņa Dūmiņa Baldones mūzikas skola”  interešu izglītības (pašapmaksas) mācību maksu;
 35. Par Ķekavas Mākslas skolas interešu izglītības grupu mācību maksas apstiprināšanu;
 36. Par noteikumu “Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm” apstiprināšanu;   pielikums;
 37. Par ēdināšanas apmaksu izglītojamajiem ar 01.09.2023.;   ēdināšanas noteikumi
 38. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Kārtība, kādā tiek piešķirtas Ķekavas novada pašvaldības sporta bāzes un izglītības iestāžu sporta infrastruktūra” apstiprināšanu;  saistošie noteikumi;
 39. Par grozījumiem nolikumā ,,Ķekavas novada izglītības iestāžu darbinieku atlīdzības nolikums”;   pielikums;
 40. Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumā;
 41. Par sadarbību transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontrolē ar valsts akciju sabiedrību “Ceļu satiksmes drošības direkcija”;   pielikums;
 42. Par ielu nosaukumu un adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Titurgas iela 31” grozījumos nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā;
 43. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2021.gada 6. oktobra lēmumā Nr. 27., protokols Nr. 13/2021

Domes sēde Nr. 16.

2023.gada 9.augustā plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par saistošo noteikumu “Ķekavas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums” apstiprināšanu, saistošie noteikumi.
 2. Par zemes gabala Skolas ielā 2, Ķekavā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Biedrībai “Futbola skola “METTA””;
 3. Par saistošo noteikumu “Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Sūnas”, Baldones pagastā;
 5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Asari”, Baldones pagastā;
 6. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Vējiņi”, Baldones pagastā;
 7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Āpši”, Baldones pagastā;
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Apsīši”, Baldones pagastā;
 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Ķeizari”, Baldones pagastā;
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Vecdāboliņi”, Baldones pagastā;
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Ainavas”, Baldones pagastā;
 12. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Dzerši”, Baldones pagastā;
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Saulsargi” un “Kūmiņi”, Baldones pagastā robežas pārkārtošanai;
 14. Par detālplānojuma “Lapmeži” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Grīzupes ielā 8, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;
 15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Pļavniekkalna ielā 64 un Pļavniekkalna ielā 68, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Grīzupes ielā 12, Krogsilā, Ķekavas pagastā, sadalei;
 17. Par detālplānojuma “Rāmavas iela 8 (2008)” grozijumu daļā Griezes ielā 11 nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 18. Par detālplānojuma “Mežnoriņas” apstiprināšanu, Krustkalnos, Ķekavas pagastā;
 19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 43, Baložos;
 20. Par adrešu, ielu nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Eltes un Dzērvēni” teritorijā, Krogsilā, Ķekavas pagastā;
 21. Par Ķekavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN- TPD-5/2023 “Grozījumi Ķekavas novada domes 2023.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-2/2023 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 22. Par projekta “Apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūve gar autoceļu V2 Ķekavas pagastā, no Katlakalna ielas (a/c V1) līdz Kāpu ielai” realizēšanu;
 23. Par ceļu investīciju projektiem.
 24. Par projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteka, meliorācijas kadastra numurs 413241:00, pik. 00/00 -45/10 atjaunošana Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads” realizēšanu;
 25. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Sakaiņi”, Dzintaros, Daugmales pagastā;
 26. Par tiesībām parakstīt dotācijas līgumu ar LIAA;
 27. Par nekustamā īpašuma Mežvidu ielā 17, Baldonē, maksas pakalpojumu cenrāža pārskatīšanu;
 28. Par publiskās apspriešanas uzsākšanu par koku ciršanu ārpus meža būvprojekta “Valsts reģionālā autoceļa P91 Mežvidi – Baldone posma 2.05 – 3,23 km pārbūve” ietvaros;
 29. Par publiskās apspriešanas uzsākšanu par koku ciršanu ārpus meža būvprojekta “Ķeguma prospekta pārbūve no Parka ielas līdz Tilta ielai Baldonē, Ķekavas novadā” ietvaros.

7.08.2023 Ķekavas novada domes ārkārtas sēdes video tiešraide

Domes sēde Nr.14.

2023.gada 19.jūlijā  plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti   

Labiekārtošanas plāna lēmumprojekts1.sējums2.sējums, 2.sējuma pielikums3.sējums

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai “Latvijas Boulinga Federācija”.
 2. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2021.gada 22.decembra Saistošajos noteikumos Nr.30/2021 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu,    saistošie noteikumi;
 3. Par zemes piešķiršanu nomā O.S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriegumi”, Ķekavā;
 4. Par zemes piešķiršanu nomā V.M. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriegumi”, Ķekavā;
 5. Par zemes piešķiršanu nomā N.B. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Aprikozes”, Ķekavā;
 6. Par zemes piešķiršanu nomā A.D. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Aprikozes”, Ķekavā;
 7. Par zemes piešķiršanu nomā Ē. L.-B. uz pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Dīķu iela 9, Baldonē;
 8. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Republikas Zemessardzi;
 9. Par nekustama īpašuma (starpgabala) Līvas iela 20, Ķekavā, atsavināšanu.
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Mazstūri”, Baldones pagastā;
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Jaunērgļi”, Baldones pagastā;
 12. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Mežalīči”, Baldones pagastā;
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Sakaiņu pilskalns” Daugmales pagastā, sadalei;
 14. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Pērkaiņi”, Ķekavas pagastā, sadalei;
 15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ķeizari”, Baldones pagastā;
 16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Dobelnieki”, Baldones pagastā;
 17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Strēlnieki”, Daugmales pagastā, sadalei;
 18. Par detālplānojuma “Odukalna iela 4” , Odukalnā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 19. Par detālplānojuma “Seklumi un Gala Slokas”, Katlakanā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 20. Par detālplānojuma “Rāmavas iela 18, Rāmavas iela 20” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Baložu iela 2, un Merķeļa ielā 12, Rāmavā, Ķekavas pagastā;
 21. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Rāmavas iela 33” un detālplānojuma “Ķiršziedi” grozījumu daļā par Mantojumu  ielu 2, Rāmavā, Ķekavas pagastā;
 22. Par administratīvā līguma Nr. 12-7/18/6 saistību izpildes termiņa pagarināšanu detālplānojuma “Mazā Rāmavas iela 3” realizācijai;
 23. Par ielu nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Jaunkrūmiņi” teritorijā, Krogsilā, Ķekavas pagastā;
 24. Par ielu nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Niedrupes” teritorijā, Krogsilā, Ķekavas pagastā.
 25. Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 26. Par Ķekavas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas locekļu apmaksājamo stundu skaita palielināšanu.
 27. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2021.gada 5.jūlija lēmumos Nr. 4, 5, un 6, protokols Nr. 3/2021;
 28. Par Ķekavas novada labiekārtošanas plānu, 2023.gada aktualizācija. 1.sējums, pielikums, 2.sējums, pielikums, 3.sējums ziņojums
 29. Par nekustamā īpašuma Salnas iela 1, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 30. Par nekustamā īpašuma Andreja iela 4, Baldonē, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 31. Par nekustamā īpašuma Liepu aleja 25, Baldonē, izsoles rezultātu apstiprināšanu.

19.07.2023 Ķekavas novada domes sēde

Domes sēde Nr. 13.

2023.gada  21.jūnijā plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojektipubliskais pārskats

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par precizējumiem Ķekavas novada domes 2023.gada 11.janvāra domes lēmumā Nr. 14;
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Avotnieki”, Baldones pagastā;
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Pie Bērzes upes”, Daugmales pagastā, sadalei;
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Dravnieki” Daugmales pagastā, sadalei;
 5. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-4/2023 apstiprināšanu;
 6. Par detālplānojuma “Ābranti (2.kārta)” grozījumu apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Ābranti”, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā;
 7. Par detālplānojuma “Jaungaņģi” apstiprināšanu, Ķekavā.
 8. Par grozījuma izdarīšanu Ķekavas novada domes 2023.gada 5.aprīļa lēmumā Nr.26, protokols Nr.7;
 9. Par sadarbības līguma parakstīšanu par atbalsta programmas “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” īstenošanu,   pielikums;
 10. Par deklarācijas par vēsturiskajiem notikumiem Ķekavas novadā un turpmāku rīcību vēsturiskās atmiņas saglabāšanai apstiprināšanu.
 11. Par zemes piešķiršanu nomā I.K. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriegumi”, Ķekavā;
 12. Par zemes piešķiršanu nomā L.U. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriegumi”, Ķekavā;
 13. Par nekustamā īpašuma Agatas iela 12, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 14. Par nekustamā īpašuma “Aviators 104”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 15. Par nekustamā īpašuma “Restaurators 157”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 16. Par nekustamā īpašuma “Rozītes Nr.49”, Baldones pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 17. Par nedzīvojamo telpu Nr.1 un Nr.5 nomas tiesības izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā, Meistaru ielā 43, Valdlaučos, Ķekavas pagastā;
 18. Par ceļa reālservitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežs Nr.45”, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8070 008 1147, Odukalnā, Ķekavas pagastā 1.pielikums,   2.pielikums.
 19. Par sadarbības līguma slēgšanu ar “Daugmales pilskalns” īpašnieku;
 20. Par nekustamā īpašuma “Radiotehnika 20”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 21. Par nekustamā īpašuma Lauku iela 15, Baldonē, atsavināšanu;
 22. Par nekustamā īpašuma Draudzības iela 1A, Baldonē, atsavināšanu;
 23. Par nekustamā īpašuma Kalna iela 2, Baldonē, atsavināšanu;
 24. Par nekustamā īpašuma “Elkšņukalni”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 25. Par Ķekavas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāva maiņu;
 26. Par projekta “Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras attīstība Rīgas metropoles areālā, Ķekavas novadā” iesnieguma iesniegšanu un īstenošanu;
 27. Par projekta “Zaļā pārkārtošanās mazpilsētās pie transporta koridoriem” (EcoCore) īstenošanu;
 28. Par projekta “Līdzāspastāvēšanas un atvērtas pārvaldības aģenti  (Agents of Co-existence)” īstenošanu;
 29. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteka, meliorācijas kadastra numurs 413241:00, pik. 00/00 -45/10 atjaunošana Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads” būvdarbiem;
 30. Par Ķekavas novada pašvaldības sadarbību grantu programmas „(ie)dvesma“ īstenošanai,   pielikums;
 31. Par konkursa izbeigšanu telpu nomai/pirkumam sporta izglītības un iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanas nodrošināšanai;
 32. Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem;
 33. Par Ķekavas novada pašvaldības publiskā pārskata par 2022. gadu apstiprināšanu,   gada pārskats;
 34. Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada budžetā (otrie),   saistošie noteikumi,   1., 2., 3.pielikumi,   4.pielikums,   paskaidrojuma raksts;
 35. Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoru Jolantu Jansoni un viņas iecelšanu Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektora amatā;
 36. Par Ķekavas novada pašvaldības dalību biedrībā “Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība “RĪGAS METROPOLE””;
 37. Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada centrālā administrācija” dalību biedrībā “Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija “LATTŪRINFO””;
 38. Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada bāriņtiesa” dalību biedrībā “Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācija”;
 39. Par Ķekavas novada pašvaldības dalību biedrībā “Latvijas Pilsētu savienība”;
 40. Par Ķekavas novada pašvaldības dalību biedrībā “Partnerība “Daugavkrasts””;
 41. Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada centrālā administrācija” dalību biedrībā “Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs””;
 42. Par Ķekavas novada pašvaldības dalību biedrībā “Zemgales Tūrisma Asociācija”;
 43. Par Ķekavas novada pašvaldības dalību biedrībā “Sporta klubs Ķekavas novads”;
 44. Par Ķekavas novada pašvaldības dalības izbeigšanu biedrībā “Zied zeme”;
 45. Par dalību biedrībā “Pierīgas tūrisma asociācija”.
 46. Par nekustamā īpašuma “Rukolas”, Plakanciemā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 47. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ķekavas novada sporta skolas brīvās cīņas audzēkņa L.K. dalībai Latvijas brīvās cīņas izlasē, gatavojoties startam 2023.gada Eiropas čempionātam Ungārijā.

Domes sēde Nr. 12.

2023.gada 7.jūnijā plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” atbalstam.
 2. Par zemes piešķiršanu nomā T.B. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriegumi”, Ķekavā;
 3. Par zemes piešķiršanu nomā R.G. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Aprikozes”, Ķekavā;
 4. Par zemes gabala Mazā Ķekavas iela 2, Baložos,piešķiršanu nomā L.J.;
 5. Par zemes piešķiršanu nomā A.S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriegumi”, Ķekavā;
 6. Par zemes piešķiršanu nomā H.A. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriegumi”, Ķekavā;
 7. Par zemes piešķiršanu nomā A.B. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Kaļķīši”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 8. Par grozījumiem 2022.gada 4.jūlija zemes nomas līgumā Nr.14-9/22/62;
 9. Par dzīvojamās platības izīrēšanu, I.S.;
 10. Par dzīvojamās platības izīrēšanu S.P.;
 11. Par dzīvojamā telpas-dzīvokļa īres līguma pagarināšanu Ē.M.;
 12. Par nekustamā īpašuma Prīmulu iela 3, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 13. Par nekustamā īpašuma “Radiotehnika 141”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 14. Par nekustamā īpašuma “Sakaiņi”, Dzintaros, Daugmales pagastā, atsavināšanu;
 15. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 008 3813, Odukalnā, Ķekavas pagastā, piekritību pašvaldībai, īpašuma tiesības nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nosaukuma piešķiršanu,   pielikums.
 16. Par projekta iesniegšanu Eiropas Savienības investīcijai “Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti;
 17. Par nekustamā īpašuma “Reiskatu ceļš” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8025 002 0227 Baldones pagastā, sadalīšanu;
 18. Par nekustamā īpašuma “Vadiņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8025 002 0229 Baldones pagastā, sadalīšanu;
 19. Par detālplānojuma “Silvestri” apstiprināšanu, Ķekavā;
 20. Par detālplānojuma “Laivas” apstiprināšanu, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 21. Par nekustamo īpašumu ”Skandas” un “Meža Pļavnieki”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, apvienošanu;
 22. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-3/2023 apstiprināšanu;
 23. Par detālplānojuma “Emmas, Regijas, Regijas-1, Jaunorvaldi, Gaiļbikši, a/d Starts 4/1-22, a/d Starts 4/1-24” grozījumu apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Jaunlazdu ielā 2, Krustkalnos, Ķekavas pagastā.

Domes sēde Nr. 11.

2023.gada 24.maijā plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par saistošo noteikumu “Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 2. Par grozījumu saistošajos noteikumos Nr.19/2021 “Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi.
 3. Par nekustamā īpašuma “Rudens iela”, Baložos, daļas atsavināšanu;
 4. Par nekustamā īpašuma Salnas iela 1, Baložos, atsavināšanu;
 5. Par nekustamā īpašuma Loka iela 2A, Baldonē, atsavināšanu;
 6. Par nekustamā īpašuma (starpgabala) “Jeņči 181A”, Jenčos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 7. Par nekustamā īpašuma (starpgabala) Daugavas iela 31C, Baldonē, atsavināšanu;
 8. Par būvju izvietojumu saskaņošanu nekustamajā īpašumā Līču iela 8, Baldone;
 9. Par dzīvojamās platības izīrēšanu A.Š.;
 10. Par dzīvojamās platības izīrēšanu L.K.;
 11. Par dzīvojamās platības izīrēšanu A.D.;
 12. Par dzīvojamās platības izīrēšanu A.K.;
 13. Par 2018.gada 29.maija nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.14-8/18/1 termiņa pagarināšanu;
 14. Par 2018.gada 29.maija nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.14-8/18/3 termiņa pagarināšanu;
 15. Par 2018.gada 29.maija nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.14-8/18/4 termiņa pagarināšanu;
 16. Par 2018.gada 29.maija nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.14-8/18/6 termiņa pagarināšanu;
 17. Par zemes piešķiršanu nomā E.A. uz daļu no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Dārzāres”, Vanagkalnu ielā 2, Baldonē;
 18. Par zemes piešķiršanu nomā G.B. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Kaļķīši”, Katlakalnā, Ķekavas novadā.
 19. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Kalnu ielā 1, Baložos;
 20. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Ādiņas-1” un “Ādiņas-3”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Lejas Strautnieki”, Baldones pagastā;
 22. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu un nosaukumu piešķiršanu detālplānojuma “Svētkalni” Daugmalē, Daugmales pagastā, teritorijai;
 23. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Mieriņi” un “Baļļenieki” Daugmales pagastā, robežu pārkārtošanai;
 24. Par detālplānojuma “Odukalna iela 4” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 25. Par Ķekavas novada domes 2022.gada 9.novembra lēmuma Nr.14, protokols Nr.36, atcelšanu;
 26. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Tēraudi” un “Jauntēraudi”, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošanai;
 27. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu, adrešu piešķiršanu un maiņu detālplānojuma “Valči” Daugmalē, Daugmales pagastā teritorijai.
 28. Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumā;
 29. Par sadarbības līguma parakstīšanu par atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” īstenošanu2.pielikums,   3.pielikums.
 30. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Ķekavas novada fizisko personu un nevalstisko organizāciju publiskas infrastruktūras izveides projektu atbalsta konkursa nolikums” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 31. Par Ķekavas novada pašvaldības dalību biedrībā “Latvijas pašvaldību savienība”;
 32. Par Ķekavas novada pašvaldības dalības izbeigšanu biedrībā “Daugavas Savienība”.

Domes sēde Nr. 9

2023.gada 10. maijā plkst.10:30 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

1.        Par dzīvojamās platības izīrēšanu G.I.;

2.        Par dzīvojamās platības izīrēšanu Ē.Š.;

3.        Par dzīvojamās platības izīrēšanu A.S.;

4.        Par dzīvojamās platības izīrēšanu Ž.J.;

5.        Par dzīvojamās platības izīrēšanu, J.B.;

6.        Par platības precizēšanu nekustamā īpašuma “Lejas -Steguļi” zemes vienībai;

7.        Par zemes piešķiršanu nomā L.K. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Aprikozes”, Ķekavā;

8.        Par zemes piešķiršanu nomā S.P. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Vulāni”, Ķekavā;

9.        Par zemes piešķiršanu nomā V.M. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriegumi”, Ķekavā;

10.    Par nekustamā īpašuma Andreja iela 4, Baldonē, atsavināšanu;

11.    Par nekustamā īpašuma Liepu aleja 25, Baldonē, atsavināšanu;

13.    Par detālplānojuma ”Mežagulbji”, Ķekavas pagastā, darba uzdevuma atkārtotu izdošanu;

14.    Par nekustamā īpašuma Akrila ielā 4, Jeņčos, Ķekavas pagastā,zemes vienību apvienošanu;

15.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Kalna Ģūģi -1”,  Ķekavas pagastā, sadalei;

16.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Kalna Ģūģi -2”,  Ķekavas pagastā, sadalei;

17.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Lejas Ģūģi”,  Ķekavas pagastā, sadalei;

18.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Ceļa zeme”,  Ķekavas pagastā, sadalei;

19.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Dimanti”,  Plakanciems, Ķekavas pagastā, sadalei;

20.    Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Ceplīši”, “Ceri” un “Vecsvilpji”, Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošanai;

21.    Par nekustamo īpašumu Pavasara ielā 36 un 38,  Baložos, apvienošanu;

22.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu “Demmas” “Demmas 1” un “Demmas-2″, Pulkarnē,  Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošani;

23.    Par nekustamo īpašumu “Tekstilnieks 117”, “Tekstilnieks 116” un “Strīpas”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, apvienošanu.

24.    Par Ķekavas novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam investīciju plāna 2023. gada aktualizāciju;Pielikums

25.    Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada budžetā (pirmie)saistošie noteikumi;1.2.3.4.Pielik.5.Pielik.paskaidrojuma raksts

26.    Par aizņēmuma ņemšanu Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves būvprojekta izstrādei un būvdarbiem.

27.    Par detālplānojuma “Titurgas iela 31” grozījumu projekta nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 33, Baložos apstiprināšanu

 

Domes sēde Nr. 8.

2023.gada 19.aprīlī plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

35.jautājuma 1.pielikums Finanšu gada pārskatam

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par telpas Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Abacus”.
 2. Par nekustamā īpašuma Senču iela 2B, Baldonē, atsavināšanu;
 3. Par nekustamā īpašuma Agatas iela 12, Baložos, atsavināšanu;
 4. Par nekustamā īpašuma “Aviators 104”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 5. Par nekustamā īpašuma “Restaurators 157”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 6. Par nekustamā īpašuma “Rozītes Nr.49”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 7. Par nekustamā īpašuma “Rozītes Nr.51”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 8. Par nekustamā īpašuma “Strazdi”, Vārpās, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 9. Par nekustamā īpašuma “Rukolas”, Plakanciemā, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 10. Par nekustamā īpašuma Kļavu iela 2, Baldonē, atsavināšanu;
 11. Par zemes vienības “Tomuļi”, Dzintaros, Daugmales pagastā, apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu;
 12. Par zemes vienības “Katlakalna kapi”, Ķekavas pagastā, apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu;
 13. Par zemes vienības “Grantsbedres”, Ķekavas pagastā, apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu;
 14. Par zemes vienības “Lejas Rudzāji”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu;
 15. Par zemes vienības “Mežs Nr.20”, Ķekavas pagastā, apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu;
 16. Par zemes vienības Baložu iela 1, Baložos, apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu;
 17. Par zemes vienības Rīgas iela 27, Baldonē, apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu;
 18. Par zemes gabala Baložu iela 19, Baložos, piešķiršanu nomā L.A.;
 19. Par zemes gabala “Ausma 40”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, piešķiršanu nomā M.H..;
 20. Par dzīvojamās platības izīrēšanu A.S.;
 21. Par dzīvojamās platības izīrēšanu V.S.;
 22. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Ņ.Z.;
 23. Par dzīvojamās platības izīrēšanu E.P.;
 24. Par dzīvojamās platības izīrēšanu I.R.;
 25. Par dzīvojamās platības izīrēšanu A.N..
 26. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Pliederu ielā 22, Ķekavā;
 27. Par detālplānojuma “Jaungaņģi” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 28. Par adrešu, nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Dižkačas” teritorijā, Ķekavas pagastā;
 29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Bērkani – 1”, Ķekavas pagastā, sadalei;
 30. Par detālplānojuma “Ābranti” grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 31. Par 2023.gada 8.februāra lēmuma Nr. 7. precizēšanu;
 32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Pilskalni”, Baldones pagastā.
 33. Par asistenta stundas likmes noteikšanu Ķekavas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs.
 34. Par Ķekavas novada pašvaldības konsolidētā 2022.gada pārskata apstiprināšanu1.pielikums, 2.pielikums, 3.pielikums, 4.pielikums, 5.pielikums, 6.pielikums7.pielikums.

Domes sēde Nr. 7.

2023.gada 5.aprīlī plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada bāriņtiesa” nolikuma apstiprināšanu,   nolikums;
 2. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrības “Latvijas savienība “Černobiļa”” atbalstam;
 3. Par “Ķekavas ambulance” pievienošanu pašvaldības aģentūrai “Ķekavas sociālās aprūpes centrs”;
 4. Par dzīvojamās platības izīrēšanu I.K.;
 5. Par nekustamā īpašuma Baltā iela 22, Jenčos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 6. Par nekustamā īpašuma “Jaunvētras”, Baldones pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 7. Par nekustamā īpašuma Tilta iela 4, Baldonē, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 8. Par būvju izvietojumu saskaņošanu nekustamajā īpašumā “Naurīši”, Ķekavā,   pielikums;
 9. Par dzīvojamās platības izīrēšanu I.U.;
 10. Par īres līguma pagarināšanu L.B.;
 11. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu I.R.;
 12. Par grozījumiem 2018.gada 18.aprīļa zemes nomas līgumā īpašumam Ķeguma prospekts 32, Baldonē.
 13. Par detālplānojuma “Laivas”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 14. Par adrešu, ielu nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Āraiši”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, teritorijā;
 15. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nomas zemes vienības daļai, Valdlaučos, Ķekavas pagastā;
 16. Par nekustamo īpašumu ”Floretes”  un  Zvejnieku ielā 2, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, apvienošanu;
 17. Par detālplānojuma Mālu iela 46, Odukalnā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 18. Par grozījumiem detālplānojuma “Valči” Daugmalē, Daugmales pagastā  īstenošanas 2022. gada 6. decembra administratīvajā līgumā;
 19. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Ķezari” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80250070101, Baldones pagastā;
 20. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Ķezari” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80250070100, Baldones pagastā;
 21. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Dobelnieki”, Baldones pagastā;
 22. Par detālplānojuma “Emmas, Regijas, Regijas-1 Jaunorvaldi, Gaiļbikši, a/d Starts 4/1-22, a/d Starts 4/1-24 ” grozījumu nekustamajā īpašumā Jaunlazdu ielā 2, Krustkalnos, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;
 23. Par detālplānojuma “Jaunkrūmiņi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 24. Par detālplānojuma “Eltes un Dzērvēni” apstiprināšanu, Krogsilā, Ķekavas pagastā;
 25. Par tirgu rīkošanu 2023. gadā;
 26. Par “Baldones Sporta komplekss” un “Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra” apvienošanu, izveidojot jaunu iestādi “Sporta administrācija”.
 27. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu;
 28. Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Reģionālā pašvaldības policija”nosaukuma maiņu.

 

Domes sēde Nr. 6.

2023.gada 22.martā plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par pašvaldības aģentūras “Ķekavas ambulance” 2023.gada darba plāna apstiprināšanu,   darba plāns;
 2. Par īres līguma pārslēgšanu;
 3. Par jaunas atkritumu dalītas vākšanas, šķirošanas un sagatavošanas pārstrādei vietas izveidi esošās noliktavas telpās “Abras”, Ķekavas pagastā;
 4. Par zemes piešķiršanu nomā P.M. uz daļu no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Sūkņu stacija Santehniķi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 5. Par zemes piešķiršanu nomā P.M. uz daļu no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Sūkņu stacija Nr.1 Elektriķi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 6. Par zemes gabala “Rozītes 30”, Baldones pagastā, piešķiršanu nomā V.Ā.;
 7. Par dzīvokļa īpašumam atbilstošas zemes domājamās daļas nodošanu bez atlīdzības “Salmiņi”-5, Baldones pagastā;
 8. Par SIA “Balartis” likvidāciju.
 9. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Ķekavas novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa nolikums” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 10. Par ielu nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Rīgas iela 79” teritorijā, Ķekavā;
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Pļavas 22”, “Pļavas 23” un “Pļavas 24”, Dzērumos,  Ķekavas pagastā;
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Mednieku ielā 4  un Pliederu ielā 25, Ķekavā;
 13. Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma (administratīvai teritorijai līdz 2021.gada 1.jūlijam) pilnveidotās redakcijas 3.1 apstiprināšanu, 1.pielikums,   2.pielikums;
 14. Par Ķekavas novada domes 2021.gada 1.jūlija ārkārtas sēdes lēmuma Nr.5 “Par paraksta tiesībām kredītiestādēs un Valsts kasē” (protokols Nr. 2/2021) grozīšanu.
 15. Par prioritārajām studiju programmām Ķekavas novada pašvaldībā, kurās studējošajiem būtu nepieciešams piešķirt stipendijas apstiprināšanu.

Domes sēde Nr. 5

2023.gada 8.martā plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” 2023.gada darba plāns,    darba plāns;
 2. Par Ķekavas novada pašvaldības sadarbību sociālās uzņēmējdarbības grantu programmas īstenošanai.
 3. Par apbūves tiesības izsoli uz daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības Baložu iela 1, Baložos;
 4. Par apbūves tiesības izsoli uz daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības Mežs Nr.20, Ķekavas pagastā;
 5. Par apbūves tiesības izsoli uz daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības “Lejas Rudzāji”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 6. Par apbūves tiesības izsoli uz daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības “Grantsbedres”, Ķekavas pagastā;
 7. Par apbūves tiesības izsoli uz daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības “Katlakalna kapi”, Ķekavas pagastā;
 8. Par apbūves tiesības izsoli uz daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības “Tomuļi”, Dzintaros, Daugmales pagastā;
 9. Par apbūves tiesības izsoli uz daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības Rīgas iela 27, Baldonē;
 10. Par zemes piešķiršanu nomā U.L. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Kaļķīši”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 11. Par dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu;
 12. Par nekustama īpašuma Slokas iela, Katlakalns, Ķekavas pagasts, 1/40 domājamās daļas iegādi;
 13. Par Ķekavas novada pašvaldībai piederošo būvju nodošanu pārvaldīšanā SIA “BŪKS” nekustamajā īpašumā Mežvidu ielā 17, Baldonē.
 14. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Lēpes”, Baldonē;
 15. Par nekustamo īpašumu ”Mismaļi”  un  “Veldzes”, Baldones pagastā, apvienošanu;
 16. Par nekustamo īpašumu “Ennes”, “Kosas” un “Nātres” Dzintaros, Daugmales pagastā, apvienošanu;
 17. Par nekustamo īpašumu ”Celtnieks 10”  un  “Celtnieks 189”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, apvienošanu;
 18. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 21.12.2017. lēmumā “Par ieceri mainīt daļu no nekustamā īpašuma “Lūri” un “Lūri 1”, Ķekavas pagastā, pret daļu no nekustamā īpašuma “Pie Lūriem”.
 19. Par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras 2023.gada darba plānu,   darba plāns.
 20. Par grozījumiem Ķekavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.
 21. Par Ķekavas novada domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka vēlēšanām.

 

Domes sēde Nr. 4.

Notiek 2023.gada 22.februārī plkst.09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par Ķekavas novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu SIA “BŪKS”;
 2. Par Ķekavas novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu SIA “Baložu komunālā saimniecība”;
 3. Par Ķekavas novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu SIA “Ķekavas nami”;
 4. Par Ķekavas novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”;
 5. Par telpu grupas Gaismas ielā 19 k-8, 5.stāvā, Ķekavā, nodošanu valdījumā PA „Ķekavas sociālās aprūpes centrs”,   pielikums;
 6. Par telpas Zaļajā ielā 5, Baložos, nodošanu Ķekavas ambulancei,   pielikums;
 7. Par saskaņojuma līguma noslēgšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Sūnu iela”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā;
 8. Par zemes gabala “Osiņas”, Ķekavas pagastā, iegūšanu īpašumā;
 9. Par nekustamā īpašuma ”Pakaviņi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā,zemes vienību apvienošanu;
 10. Par nekustamo īpašumu ”Restaurators 133”  un  “Restaurators 134”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, apvienošanu;
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Smildziņas”, “Smildziņas-2” un “Rāviņas”, Bērzmentē, Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošanai;
 12. Par nekustamā īpašuma “Mazķepaiņi” Ķekavā, lietošanas mērķa maiņu;
 13. Par nekustamā īpašuma “Lielķepaiņi” Ķekavā, lietošanas mērķa maiņu;
 14. Par nekustamā īpašuma “Dagi” Ķekavā, lietošanas mērķa maiņu;
 15. Par nekustamā īpašuma “Dārtas” Ķekavā, lietošanas mērķa maiņu.
 16. Par Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu norēķiniem 2023.gadā,   tāme;
 17. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķ ar privāto izglītības iest vai bērnu uzraudz pakalp sniedzēju” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 18. Par pašvaldības kompensāciju norēķiniem ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju;
 19. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības iestādēm” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 20. Par līdzfinansējuma apmēru privātām vispārējās pamatizglītības iestādēm;
 21. Par Ķekavas vidusskolas telpu nomas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu;
 22. Par Salaspils novada bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģionālās bibliotēkas statusam;
 23. Par Ķekavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu,   nolikums;
 24. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par sociālajiem pakalpojumiem Ķekavas novadā ” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi.
 25. Par nepabeigtās būvniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un izmaksu norakstīšanu izdevumos;
 26. Par aizņēmumu ņemšanu energoefektivitātes paaugstināšanas investīciju projektu realizēšanai.

1 2 3 8

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,