Ķekavas novada domes sēžu ierakstus arhīvā skaties www.youtube.com

Domes sēde Nr. 6.

2023.gada 22.martā plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

Domes sēde Nr. 5

2023.gada 8.martā plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” 2023.gada darba plāns,    darba plāns;
 2. Par Ķekavas novada pašvaldības sadarbību sociālās uzņēmējdarbības grantu programmas īstenošanai.
 3. Par apbūves tiesības izsoli uz daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības Baložu iela 1, Baložos;
 4. Par apbūves tiesības izsoli uz daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības Mežs Nr.20, Ķekavas pagastā;
 5. Par apbūves tiesības izsoli uz daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības “Lejas Rudzāji”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 6. Par apbūves tiesības izsoli uz daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības “Grantsbedres”, Ķekavas pagastā;
 7. Par apbūves tiesības izsoli uz daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības “Katlakalna kapi”, Ķekavas pagastā;
 8. Par apbūves tiesības izsoli uz daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības “Tomuļi”, Dzintaros, Daugmales pagastā;
 9. Par apbūves tiesības izsoli uz daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības Rīgas iela 27, Baldonē;
 10. Par zemes piešķiršanu nomā U.L. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Kaļķīši”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 11. Par dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu;
 12. Par nekustama īpašuma Slokas iela, Katlakalns, Ķekavas pagasts, 1/40 domājamās daļas iegādi;
 13. Par Ķekavas novada pašvaldībai piederošo būvju nodošanu pārvaldīšanā SIA “BŪKS” nekustamajā īpašumā Mežvidu ielā 17, Baldonē.
 14. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Lēpes”, Baldonē;
 15. Par nekustamo īpašumu ”Mismaļi”  un  “Veldzes”, Baldones pagastā, apvienošanu;
 16. Par nekustamo īpašumu “Ennes”, “Kosas” un “Nātres” Dzintaros, Daugmales pagastā, apvienošanu;
 17. Par nekustamo īpašumu ”Celtnieks 10”  un  “Celtnieks 189”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, apvienošanu;
 18. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 21.12.2017. lēmumā “Par ieceri mainīt daļu no nekustamā īpašuma “Lūri” un “Lūri 1”, Ķekavas pagastā, pret daļu no nekustamā īpašuma “Pie Lūriem”.
 19. Par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras 2023.gada darba plānu,   darba plāns.
 20. Par grozījumiem Ķekavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.
 21. Par Ķekavas novada domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka vēlēšanām.

 

Domes sēde Nr. 4.

Notiek 2023.gada 22.februārī plkst.09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par Ķekavas novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu SIA “BŪKS”;
 2. Par Ķekavas novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu SIA “Baložu komunālā saimniecība”;
 3. Par Ķekavas novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu SIA “Ķekavas nami”;
 4. Par Ķekavas novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”;
 5. Par telpu grupas Gaismas ielā 19 k-8, 5.stāvā, Ķekavā, nodošanu valdījumā PA „Ķekavas sociālās aprūpes centrs”,   pielikums;
 6. Par telpas Zaļajā ielā 5, Baložos, nodošanu Ķekavas ambulancei,   pielikums;
 7. Par saskaņojuma līguma noslēgšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Sūnu iela”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā;
 8. Par zemes gabala “Osiņas”, Ķekavas pagastā, iegūšanu īpašumā;
 9. Par nekustamā īpašuma ”Pakaviņi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā,zemes vienību apvienošanu;
 10. Par nekustamo īpašumu ”Restaurators 133”  un  “Restaurators 134”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, apvienošanu;
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Smildziņas”, “Smildziņas-2” un “Rāviņas”, Bērzmentē, Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošanai;
 12. Par nekustamā īpašuma “Mazķepaiņi” Ķekavā, lietošanas mērķa maiņu;
 13. Par nekustamā īpašuma “Lielķepaiņi” Ķekavā, lietošanas mērķa maiņu;
 14. Par nekustamā īpašuma “Dagi” Ķekavā, lietošanas mērķa maiņu;
 15. Par nekustamā īpašuma “Dārtas” Ķekavā, lietošanas mērķa maiņu.
 16. Par Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu norēķiniem 2023.gadā,   tāme;
 17. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķ ar privāto izglītības iest vai bērnu uzraudz pakalp sniedzēju” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 18. Par pašvaldības kompensāciju norēķiniem ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju;
 19. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības iestādēm” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 20. Par līdzfinansējuma apmēru privātām vispārējās pamatizglītības iestādēm;
 21. Par Ķekavas vidusskolas telpu nomas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu;
 22. Par Salaspils novada bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģionālās bibliotēkas statusam;
 23. Par Ķekavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu,   nolikums;
 24. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par sociālajiem pakalpojumiem Ķekavas novadā ” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi.
 25. Par nepabeigtās būvniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un izmaksu norakstīšanu izdevumos;
 26. Par aizņēmumu ņemšanu energoefektivitātes paaugstināšanas investīciju projektu realizēšanai.

Domes sēde Nr. 3

2023.gada 8.februārī plkst.09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

uz sēdi virzītie lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par centrālās bibliotēkas direktora apstiprināšanu amatā.
 2. Par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu bērnam ar invaliditāti.
 3. Par zemes gabala Zaļinieku iela 5, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, kadastra apzīmējums 8070 003 0076, piešķiršanu nomā I.B.;
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Asenberģi”, Baldones pagastā;
 5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Tilta Stūri”, Baldones pagastā;
 6. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2022.gada 21. decembra lēmumā Nr. 3 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Autoceļš A7”, Ķekavā, Ķekavas novadā”;
 7. Par nekustamā īpašuma “Adamsi” Ķekavā, lietošanas mērķa maiņu;
 8. Par detālplānojuma “Niedrupes”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 9. Par ielu nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Lapmeži” grozījumu daļā saistībā ar īpašumiem Grīzupes ielā 8, Grīzupes ielā 10 un Grīzupes ielā 12, Krogsilā, Ķekavas pagastā;
 10. Par ielu nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Lapmeži” grozījumu daļā saistībā ar nekustamo īpašumu Lapmežu ielu 16, Krogsilā, Ķekavas pagastā;
 11. Par detālplānojuma ”Namiķi”, Katlakalnā, Ķekavas novadā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu;
 12. Par ielu nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Koraļļi” teritorijā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 13. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Svēteļi-2 un Vilgertiņi” teritorijā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 14. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Olektīte” teritorijā, Valdlaučos, Ķekavas pagastā;
 15. Par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Pavasara ielā 36 un 38, Baložos apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem;
 16. Par ielu nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Magones” grozījumu teritorijā, Krustkalnos, Ķekavas pagastā.
 17. Par Ķekavas novada pašvaldības Simbolikas komisijas sastāva maiņu;
 18. Par Ķekavas novada pašvaldības 2023.gada budžeta apstiprināšanu,   saistošie noteikumi,   pielikumi 1, 2, 3, 4,    pielikums 5,   paskaidrojuma raksts.

Domes sēde Nr. 2.

2023.gada 25.janvārī plkst.09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par zemes piešķiršanu nomā S.T. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Salnas iela 2, Baložos;
 2. Par zemes piešķiršanu nomā I.J. uz daļu no pašvaldības nekustamajiem īpašumiem Loču iela un “Zvaigznāji”, Baldonē;
 3. Par ražošanas korpusa ēkas daļas nomas tiesības izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā Rīgas iela 27, Baldonē;
 4. Par pašvaldības telpas, Baldones sporta kompleksā, Iecavas ielā 2, Baldonē, iznomāšanu;
 5. Par nekustamā īpašuma “Jaunvētras”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 6. Par nekustamā īpašuma Tilta iela 4, Baldonē, atsavināšanu;
 7. Par nekustamā īpašuma “Ēras”, Daugmalē, Daugmales pagastā, atsavināšanu;
 8. Par nekustamā īpašuma Baltā iela 22, Jenčos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 9. Par pašvaldības kustamās mantas – moduļu tipa pārvietojamā vagoniņa atsavināšanu;
 10. Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa SETRA S 313 UL atsavināšanu;
 11. Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa EOS COACH E 80Z atsavināšanu.
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajos īpašumos “Kažoki” un “Liepkalni”, Baldones pagastā;
 13. Par precizējumiem Ķekavas novada domes 2023.gada 11.janvāra domes lēmumā Nr. 14;
 14. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Pļavas Pavāri”, Jaunsilā, Ķekavas pagastā;
 15. Par detālplānojuma ”Silvestri”, Ķekavā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu;
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Rīgas ielā 105A, Rīgas ielā 105B un Rīgas ielā 105D, Ķekavā, robežu pārkārtošanai;
 17. Par ielu nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojumu “Rāmavas iela 33” un “Ķiršziedi” grozījumu daļā par Mantojumu  ielu 2, Rāmavā, Ķekavas pagastā;
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Kalnāres”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošanai;
 19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Zālītes iela 7, Zālītes iela 9, Zālītes iela 11 un Zālītes iela 13,  Krustkalnos, Ķekavas pagastā.
 20. Par kultūras centru nolikumu grozījumiem;
 21. Par Ķekavas novada centrālās bibliotēkas darbinieku darbības rezultātu novērtēšanas nolikuma apstiprināšanu,   nolikums;
 22. Par pašvaldības atbalstu norēķiniem 2023. gadā ar privāto izglītības iestādi.
 23. Par projektu “Mēs esam līdztiesības savienība, tāpēc būsim vienoti dažādībā” (weUEsoUD).
 24. Par XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku sagatavošanu organizēšanu un rīkošanu.

Domes sēde Nr. 1.

2023.gada 11.janvārī plkst. 09:00 Baložu pilsētas pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumu projekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par izstāšanos no publiskās un privātās partnerības projekta;
 2. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2021.gada 5.jūlija lēmumos Nr. 4, 5, un 6, protokols Nr. 3/2021.
 3. Par grozījumiem 2017.gada 26.septembra zemes nomas līgumā Nr.21-19/17/52 (īp. Loka iela 14, Krustkalnos);
 4. Par grozījumiem 2020.gada 24.jūlija zemes nomas līgumā Nr.14-9/20/138 (īp. “Elektropārvade”, Krustkalnos);
 5. Par grozījumiem 2016.gada 4.jūlija zemes nomas līgumā Nr.21-19/16/31 (īp. Lauku iela 1, Baložos);
 6. Par grozījumiem 2018.gada 15.marta zemes nomas līgumā Nr.14-9/18/9 (īp. Pumpuru iela 3, Baložos);
 7. Par grozījumiem 2017.gada 8.jūnija zemes nomas līgumā Nr.21-19/17/26 (īp. Baltā iela 27, Jenčos);
 8. Par zemes piešķiršanu nomā A.J. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Varavīksnes iela 21, Mellupos, Ķekavas pagastā;
 9. Par Ķekavas novada domes 2019.gada 22.augusta lēmuma Nr.4 (protokols Nr.17) atcelšanu daļā;
 10. Par nekustamā īpašuma Ezera iela 30A, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 11. Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu lietošanā Ķekavas novada sporta skolai;
 12. Par būvju izvietojumu saskaņošanu nekustamajā īpašumā “Veckalni 32”, Dzērumos, Ķekavas pagastā.
 13. Par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 52 un Ciršu ielā 2, Baldonē;
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rīgas ielā 11, Baldonē;
 15. Par ieceri atsavināt Ķekavas novada pašvaldības īpašumā daļu no nekustamā īpašuma “Vecsuitiņi” Dzintaros, Daugmales pagastā;
 16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu un adrešu piešķiršanu detālplānojuma “Valči” Daugmalē, Daugmales pagastā, teritorijai;
 17. Par detālplānojuma ”Mežnoriņas”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu;
 18. Par detālplānojuma “Mežnoriņas” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 19. Par detālplānojuma “Īgumi un Nameji” grozījumu daļā  izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 28, Ķekavā;
 20. Par lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam Dainas ielā 3, Ķekavā.
 21. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2021.gada 8.septembra lēmumā Nr.1 un Nr.2 (protokols Nr.11/2021).

Domes ārkārtas sēde Nr. 42.

2022.gada 30.decembrī plkst. 09:00 attālināta sēde

Darba kārtība

Protokols

Sēdē izskatītais jautājums

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu “Šļūkulejas”, Ķekavā

Domes sēde Nr. 41.

2022.gada 21.decembrī plkst. 09:00 Baložos

Darba kārtība

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Rasmaņi” un “Lielozoli”, Daugmalē, Daugmales pagastā;
 2. Par detālplānojuma “Svētkalni” Daugmalē, Daugmales pagastā, apstiprināšanu;
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Autoceļš A7”, Ķekavā;
 4. Par detālplānojuma ”Silmētras”, Ķekavā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu;
 5. Par detālplānojuma “Jaunkrūmiņi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Smailes” un “Vāveres-1”, Krogsilā, Ķekavas pagastā;
 7. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Rimdžūni”, Krogsilā, Ķekavas pagastā;
 8. Par detālplānojuma “Vižņi”, Katlakalnā,, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 9. Par detālplānojuma “Āraiši”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 10. Par adrešu, ielu nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Īsteni” teritorijā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 11. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 01.08.2019. lēmumā Nr. 18 “Par administratīvo līgumu detālplānojuma “Dārzkopības sabiedrība “Titurga”” grozījumu izstrādes un īstenošanas finansēšanai 
 12. Par detālplānojuma “Zvirbuļi un Zvirbuļi-1”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 13. Par nekustamo īpašumu ”Celtnieks 10”  un  “Celtnieks 189”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, apvienošanu.
 14. Par pašvaldības aģentūras “Ķekavas ambulance” darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu,   atlīdzības nolikums;
 15. Par saistošo noteikumu “Par Ķekavas novada pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību” apstiprināšanu,    saistošie noteikumi;
 16. Par Pakalpojumu līguma noslēgšanu ar SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” par zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, ceļu un laukumu uzturēšanu (sakopšanu) Ķekavas novadā;
 17. Par bioloģiski noārdāmu atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu;
 18. Par nedzīvojamās ēkas Skolas ielā 2, Ķekavā, nodošanu lietošanā Pļavniekkalna sākumskolai;
 19. Par Ķekavas novada domes 2022.gada 16.marta lēmuma Nr.10 (protokols Nr.9) atcelšanu;
 20. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību Baldones pagastā un pilsētā piekritību pašvaldībai, 1.pielikums,
 21. Par zemes piešķiršanu nomā I.L. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Aprikozes”, Ķekavā;
 22. Par grozījumiem 2013.gada 18.septembra zemes nomas līgumā Nr.21-19/13/135 ( īp. Baltā iela 27, Jenči);
 23. Par grozījumiem 2015.gada 13.jūlija zemes nomas līgumā Nr.21-19/15/115 (īp. “Pļavas 115”, Dzērumos);
 24. Par grozījumiem 2017.gada 10.aprīļa zemes nomas līgumā Nr.21-19/17/12 (īp. “Dzintarzeme”, Mellupos);
 25. Par grozījumiem 2012.gada 22.maija pilsētas zemes nomas līgumā 72-04-12/755 (īp. Daugavas iela 40A, Baldonē);
 26. Par grozījumiem 2015.gada 15.jūnija zemes nomas līgumā Nr.21-19/15/106 (īp. Baltā iela, Jenčos);
 27. Par nedzīvojamās telpas nomas tiesības izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā Zaļajā ielā 5, Baložos;
 28. Par nekustamā īpašuma “Jeņči 297”, Jenčos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 29. Par nekustamā īpašuma “Baložu veloceļš”, Ķekavas pagastā, iegādi.
 30. Par Ķekavas novada centrālās bibliotēkas cenrāža apstiprināšanu,   cenrādis;
 31. Par Baldones sporta kompleksa darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu,   atlīdzības nolikums;
 32. Par Ķekavas novada izglītības iestāžu darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu,   atlīdzības nolikums;
 33. Par Ķekavas novada centrālās bibliotēkas darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu,   atlīdzības nolikums;
 34. Par Ķekavas novada izglītības iestāžu darbinieku darbības rezultātu novērtēšanas nolikuma apstiprināšanudarba novērtēšanas nolikums;
 35. Par Ķekavas novada pašvaldības kultūras centru darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu,   atlīdzības nolikums;
 36. Par Baldones Mākslas skolas interešu izglītības (pašapmaksas) mācību maksas apstiprināšanu;
 37. Par saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā Ķekavas novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās izglītības programmās, darbam izglītības iestādēs” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 38. Par “Ķekavas novada sporta laureāts” nolikuma apstiprināšanu,   nolikums;
 39. Sporta aģentūras darbības stratēģija -2025.gadam stratēģija;
 40. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš” telpu nomas maksas apstiprināšanu.
 41. Par grozījumiem Reģionālās pašvaldības polcijas atlīdzības nolikumā.
 42. Par grozījumiem 2021.gada 22.decembra pakalpojumu līgumā Nr. 1-17.2/21/6;
 43. Par nekustamā īpašuma “Ausma 31”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 44. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2021.gada 5.jūlija lēmumā Nr.3 un Nr.8.

Domes sēde Nr. 39.

2022.gada 7.decembrī plkst. 11:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumu cenrādi” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi.
 2. Par saistošo noteikumu Nr.21/2022 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas  kārtība Ķekavas novadā” precizēšanu,   saistošie noteikumi;
 3. Par saistošo noteikumu “Par Ķekavas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību” apstiprināšanu saistošie noteikumi;
 4. Par ēku (būvju) īpašuma “Ebes 1”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 5. Par nekustamā īpašuma (starpgabala) “Strīpas”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 6. Par nekustama īpašuma Zvīņu iela 5, Dzērumos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 7. Par zemes piešķiršanu nomā M.S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriegumi”, Ķekavā;
 8. Par zemes piešķiršanu nomā Ī.R. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Gaismas iela 20, Ķekavā.
 9. Par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Dienvidi”, Baldones pagastā;
 10. Par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Mežgravas”, Baldones pagastā, apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem;
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Apiņkalni”, Baldones pagastā;
 12. Par nekustamo īpašumu ”Līču iela 8”  un  “Līču iela 10”, Baldonē, apvienošanu;
 13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašuma “Spāres” zemes vienībai Ķekavas pagastā;
 14. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Apogi”, Pulkarnē, Ķekavas pagastā;
 15. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Dārznieku ielā 25A, Ķekavā;
 16. Par detālplānojuma “Rāmavas iela 8 (2008)” grozījumu daļā izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Griezes ielā 11,  Rāmavā, Ķekavas pagastā;
 17. Par detālplānojuma ”Zvirbuļi un Zvirbuļi-1”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu;
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Titurgas ielā 26, 30 un 32, Baložos;
 19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Krišjāņa Barona ielā 5 un 7 un “Ķekavas iela” zemes vienībai, Baložos.
 20. Par Ķekavas novada centrālās bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu,   nolikums;
 21. Par Pļavniekkalna sākumskolas sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu,   cenrādis.
 22. Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2022. gada budžetā (trešie),   saistošie noteikumi,   1., 2., 3.pielikumi,   4.pielikums,   paskaidrojuma raksts.
 23. Par G.I. atbrīvošanu no Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Reģionālā pašvaldības policija” priekšnieka vietnieka amata;
 24. Par detālplānojuma “Mālu iela 46” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Domes ārkārtas sēde Nr. 38

2022.gada 24.novembrī plkst.14:15 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Sēdē izskatītais jautājums

Par teritorijas plānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai.

 

Domes sēde Nr. 37

2022.gada 23.novembrī plkst.09:00 Baložos

Darba kārtība

Protokols

Sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par saistošo noteikumu “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ķekavas novadā” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 2. Par Ķekavas novada sociālā dienesta darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu,   atlīdzības nolikums;
 3. Par grozījumu Sociālā dienesta darbinieku darbības rezultātu novērtēšanas nolikumā apstiprināšanu,   grozījumi novērtēšanas nolikumā;
 4. Par informatīvās plāksnes izvietošanu Uzvaras prospektā, Baložos
 5. Par nekustamā īpašuma Rožu iela 5, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 6. Par nekustamā īpašuma “Aviators 117”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 7. Par nekustamā īpašuma “Āmuļi”, Baldones pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 8. Par nekustamā īpašuma Dārzu iela 15, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 9. Par nekustamā īpašuma Ģertrūdes iela 9, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 10. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglā pasažieru automobiļa VW CARAVELLE atsavināšanu;
 11. Par pašvaldības kustamās mantas – operatīvā kravas ugunsdzēsēju automobiļa atsavināšanu;
 12. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās medicīniskās palīdzības automobiļa VW TRANSPORTER atsavināšanu;
 13. Par pašvaldības kustamās mantas – piekabes RB 81017 atsavināšanu;
 14. Par pašvaldības kustamās mantas – piekabes kravas kastes BOECKMANN atsavināsanu;
 15. Par pašvaldības mantas – zēmerzāģa atsavināšanu;
 16. Par pašvaldības kustamās mantas – ēveles ar elektromotoru atsavināšanu;
 17. Par grozījumiem 2015.gada 16.decembra zemes nomas līgumā Nr.21-19/15/153;
 18. Par grozījumiem 2016.gada 24.novembra zemes nomas līgumā Nr.21-19/16/48.
 19. Par Ķekavas novada pašvaldības 2022.gada 12.oktobra saistošo noteikumu Nr. 24/2022 “Ķekavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” precizēšanu,         saistošie noteikumi;
 20. Par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Lapsiņas”, Baldones pagastā;
 21. Par nekustamā īpašuma Čiekuru ielā 4, Krogsilā, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu;
 22. Par nekustamā īpašuma Čiekuru ielā 2, Krogsilā, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu;
 23. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu detālplānojuma “Priežsili” un “Kalnapriedes” teritorijā  ietilpstošajiem 8 nekustamajiem īpašumiem Krogsilā, Ķekavas pagastā;
 24. Par ielu nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Dzelzkaļi” teritorijā, Krogsilā, Ķekavas pagastā;
 25. Par detālplānojuma “Svēteļi-2 un Vilgertiņi” , Katlakalnā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 26. Par detālplānojuma “Koraļļi” , Katlakalnā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 27. Par detālplānojuma “Ķirši” grozījumu daļā izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Ķirši”, Rāmavā, Ķekavas pagastā.
 28. Par Sporta aģentūras nolikuma apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 29. Par 2022.gada Ziemassvētku rotājumu konkursu,   nolikums,   tāme;
 30. Par nekustamo īpašumu Iršu ielā 1 un 2, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā lietošanas mērķa maiņu.

 

Domes sēde Nr. 36

2022.gada 9.novembrī plkst.09;00 Baložos

Darba kārtība

Protokols

Sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par līdzfinansējuma apjomu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs;
 2. Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras darbinieku atlīdzības nolikums,   nolikums;
 3. Par Ķekavas novada bāriņtiesas atlīdzības nolikuma apstiprināšanu,   nolikums;
 4. Par Ķekavas sociālā aprūpes centra darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu,   nolikums;
 5. Par Ķekavas ambulances nolikuma apstiprināšanu,    nolikums;
 6. Par 2022.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr. 20/2022 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā” precizēšanu,   saistošie noteikumi;
 7. Par grozījumiem 2017.gada 13.jūnija zemes nomas līgumā Nr.21-19/17/31;
 8. Par grozījumiem 2020.gada 9.marta zemes nomas līgumā Nr.14-9/20/57;
 9. Par zemes piešķiršanu nomā R.Š. uz pašvaldības zemes vienībām Jurģu iela 21, un Jurģu iela 23, Baložos;
 10. Par zemes piešķiršanu nomā E.B. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Kaļķīši”, Katlakalnā,Ķekavas pagastā;
 11. Par nekustamā īpašuma “Lūsēni”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 12. Par nekustamā īpašuma Iecavas iela 4, Baldonē, nodošanu valdījumā Ķekavas sociālās aprūpes centram un pārvaldīšanas uzdevumu uzdošanu;   1.pielikums,   2.pielikums
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Lielsūnupi, Baldones pagastā;
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Jaunupmaļi”, Baldones pagastā;
 15. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo līgumu būvniecības tiesību realizācijai zemes gabalā Celmiņu iela 12 detālplānojumā “Celmiņi””;
 16. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Jaungaņģi”, Ķekavā;
 17. Par detālplānojuma “Rāmavas iela 33”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 18. Par saistošo noteikumu detālplānojumā “Ķiršziedi” atcelšanu daļā;
 19. Par detālplānojuma “Ķiršziedi” grozījumu daļā apstiprināšanu Mantojumu ielā 2, Rāmavā, Ķekavas pagastā;
 20. Par ieceri atsavināt privātpersonas īpašumā nekustamā īpašuma “Rudens iela” Baložos, daļu;
 21. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Meža ielā 45 un 53, Baložos;
 22. Par detālplānojuma “Titurgas iela 31” grozījumu projekta nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 33, Baložos, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 23. Par detālplānojuma “Olektīte”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 24. Erasmus+ projekts “Media and Information Literacy: Learning to Think Critically”. Nr. 2022-1-HR01-KA220-SCH-000089732;
 25. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu nomas zemes vienības daļām, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Domes sēde Nr. 34.

2022.gada 26.oktobrī, plkst 09:00 Baložos

Darba kārtība

Protokols

Izskatītie jautājumi

 1. Par nekustamā īpašuma Agatas iela 12, Baložos, atsavināšanu;
 2. Par nekustamā īpašuma Ezera iela 30A, Baložos, atsavināšanu;
 3. Par nekustamā īpašuma “Ausma 31”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 4. Par nekustamā īpašuma “Ausma 40”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 5. Par nekustamā īpašuma “Jeņči 297”, Jenčos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 6. Par nekustamā īpašuma “Rozītes 30”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 7. Par nekustamā īpašuma “Rozītes Nr.49”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 8. Par nekustamā īpašuma “Rozītes Nr.51”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 9. Par nekustamā īpašuma Senču iela 2B, Baldonē, atsavināšanu;
 10. Par zemes piešķiršanu nomā Pilnsabiedrībai “P un S Būvniecība” uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Vanagkalnu iela 17, Baldonē;
 11. Par zemes piešķiršanu nomā A. Z. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriegumi”, Ķekavā;
 12. Par grozījumiem zemes nomas līgumos Nr.21-19/14/59 un Nr.21-19/16/50;
 13. Par ceļa reālservitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 1, Baldonē.
 14. Par saistošo noteikumu Nr.9/2022 “Par vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās un pašvaldības nodevu Ķekavas novadā” precizēšanu,   saistošie noteikumi;
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Zīļu ielā 20, Baldonē;
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Bērkani – 1”, Ķekavas pagastā, sadalei;
 17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Zīļu ielā 46, Baldonē;
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Lāču ielā 16 un 20, Baložos;
 19. Par detālplānojuma “Dižkačas”, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 20. Par administratīvā līguma Nr. 21-28/15/1 saistību izpildes termiņa pagarināšanu detālplānojuma “Vecmeldri” realizācijai;
 21. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Lūri 1” teritorijā, Ķekavas pagastā;
 22. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Lūri” teritorijā, Ķekavas pagastā.
 23. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA “Remido”;
 24. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA “Gaismas tilts 97”;
 25. Par Daugmales pamatskolas nolikuma apstiprināšanu nolikums;
 26. Par Ķekavas novada bibliotēku centralizāciju.
 27. Par SIA “BŪKS” sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu;
 28. Par Ķekavas novada pašvaldības Simbolikas komisijas sastāva maiņu;
 29. Par projekta iesnieguma iesniegšanu Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.2.r. “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamība;
 30. Par līdzekļu piešķiršanu garderobes skapīšu iegādei Baložu vidusskolai;
 31. Par Ķekavas novada pašvaldības nolikuma “Ķekavas novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” apstiprināšanu,   nolikums,   nolikuma pielikums;
 32. Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada centrālā administrācija” darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu,   nolikums;
 33. Par saistošo noteikumu Grozījumi Ķekavas novada domes 2021.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr.19/2021 “Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā” precizēšanu saistošie noteikumi.

 

Domes sēde Nr. 33

2022.gada 12.oktobrī plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Izskatītie jautājumi

 1. Grozījumi Ķekavas novada domes 2021.gada 8.septembra saistošajos noteikumos Nr.21/2021 “Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju”;                    saistošie noteikumi
 2. Grozījumi Ķekavas novada domes 2021.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr.19/2021 “Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā”;    saistošie noteikumi
 3. Par izglītības nodrošināšanu bērnam ar īpašām vajadzībām.
 4. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežrozes S”, Daugmales pagastā;   pielikums
 5. Par ceļa reālservitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamā īpašuma Daugavas iela 23, Baldonē;
 6. Par zemes piešķiršanu nomā L.Ķ. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriegumi”, Ķekavā;
 7. Par grozījumiem 2012.gada 7.novembra lauku apvidus zemes nomas līgumā 78-04-12/766;
 8. Par grozījumiem 2016.gada 21.novembra zemes nomas līguma Nr.21-19/16/47;
 9. Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa SETRA S 313 UL atsavināšanu;
 10. Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa EOS COACH E 80Z atsavināšanu;
 11. Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa MB SPRINTER 316 atsavināšanu;
 12. Par pilnvarojumu parakstīt siltumapgādes pakalpojumu līgumu ar SIA “BŪKS”;
 13. Par saistošo noteikumu “Ķekavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” apstiprināšanu;    saistošie noteikumi
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Vecozoliņi”, Baldones pagastā;
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Pilskalni”, Baldones pagastā;
 16. Par detālplānojuma projekta “Valči” Daugmalē, Daugmales pagastā apstiprināšanu;
 17. Par administratīvā līguma noslēgšanu detālplānojuma “Celmiņi”, Saulgožos, Ķekavas pagastā, īstenošanai;
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Jaunoļas”  un “Skujnieki”, Plakanciemā, Ķekavas pagastā;
 19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 83, Ķekavā;
 20. Par detālplānojuma “Dainas” apstiprināšanu, Alejās, Ķekavas pagastā;
 21. Par detālplānojuma “Īsteni” apstiprināšanu, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 22. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Pļavniekkalna ielā 16 un  Pļavniekkalna ielā 16A, Katlakalnā, Ķekavas pagastā,  Ķekavas novadā robežu pārkārtošanai
 23. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Pļavniekkalna ielā 64 un  Pļavniekkalna ielā 68, Katlakalnā, Ķekavas pagastā,  Ķekavas novadā robežu pārkārtošanai
 24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Saulcerītes”  un “Sidrabi”, Rāmavā, Ķekavas pagastā;
 25. Par zemes ierīcības projekta Rožu ielā 7/9, Baložos, apstiprināšanu;
 26. Par lokālplānojuma projekta Pavasara ielā 36 un 38, Baložos, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Notes”  un “Rasiņi”, Krustkalnos,  Ķekavas pagastā.
 28. Par vecāku līdzfinansējumu Ķekavas novada sporta skolā;
 29. Par saistošo noteikumu “Par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādis” apstiprināšanu;   saistošie noteikumi
 30. Par vienošanās protokolu sadarbībai izglītībā, kultūrā, sportā.
 31. Par grozījumu Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr.25/2021 „Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā”;    saistošie noteikumi
 32. Par projekta pieteikumu konkursam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”;
 33. Par grozījumiem (otrie) saistošajos noteikumos “Ķekavas novada pašvaldības 2022.gada budžets”,   saistošie noteikumi,    pielikumi 1., 2., 3., 4.;     pielikums 5;           paskaidrojuma raksts;
 34. Par galvojumu SIA „Ķekavas nami” aizņēmumam kurināmā iegādei;
 35. Par galvojumu SIA „Ķekavas nami” aizņēmumam projekta „ Fosilā kurināmā aizstāšana Ķekavas novadā” realizācijas līdzfinansējuma segšanai;
 36. Par aktualizētās Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, Ķekavas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu;   1.pielikums,    2.pielikums,    3.pielikums,    4.pielikums,    5.pielikums,    6.pielikums;
 37. Par energopārvaldības sistēmas rokasgrāmatas apstiprināšanu un energopārvaldības sistēmas ieviešanu pašvaldībā,     rokasgrāmata.

1.daļa 12.10.2022

2.daļa 13.10.2022

Sēde Nr. 32

2022.gada 28.septembrī plkst. 09:00 Baložos

Darba kārtība

Protokols

Izskatītie jautājumi

 1. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2021.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr.19/2021 “Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā”;   saistošie noteikumi,
 2. Par papildu pakalpojumu infrastruktūru deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanai;
 3. Par telpu nomu Sociālajam uzņēmumam SIA “BeATUS”.
 4. Par saistošo noteikumu “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā” apstiprināšanu;         saistošie noteikumi
 5. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 28, Baldonē, atsavināšanu;
 6. Par nekustamā īpašuma “Veckalni 124”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 7. Par nekustamā īpašuma “Ausma 162”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 8. Par nekustamā īpašuma Pavasara iela 32, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 9. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts un mālsmilts atradnē “Dālderi 3”, Baldones pagastā;   2.pielikums,   3.pielikums
 10. Par 2020.gada 29.aprīļa zemes nomas līguma Nr.14-9/20/96 termiņa pagarināšanu;
 11. Par zemes piešķiršanu nomā J.L. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Kaļķīši”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 12. Par nekustamā īpašuma „Ķekavas ūdensdzirnavas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, nomāšanu no G.L.;
 13. Par saistošo noteikumu “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ķekavas novadā” apstiprināšanu;   saistošie noteikumi
 14. Par iedzīvotāju informēšanu Rail Baltica trases šķērsojumiem Vārpu un Lapsēnu ceļiem;
 15. Par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Mežgravas”, Baldones pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Vecploši”, Baldones pagastā;
 17. Par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Rozītes”, Daugmalē, Daugmales pagastā, apstiprināšanu;
 18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8056 002 1024 Daugmales pagastā;
 19. Par nekustamo īpašumu ”Restaurators 85” un “Restaurators 86”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, apvienošanu;
 20. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Mednieku ielā 4 un  Pliederu ielā 25, Ķekavā, robežu pārkārtošanai;
 21. Par ielu nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Lācēni” teritorijā, Ķekavā;
 22. Par saistošo noteikumu par detālplānojuma “Lapmeži” atcelšanu daļā, apstiprināšanu;
 23. Par detālplānojuma “Lapmeži” grozījumu daļā apstiprināšanu Lapmežu ielā 16, Krogsilā, Ķekavas pagastā;
 24. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Vecbunkas-4” teritorijā, Krogsilā, Ķekavas pagastā;
 25. Par detālplānojuma “Āraiši”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
 26. Par Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju precizēšanu norēķiniem no 2022.gada 1.septembra; tāme
 27. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” komisijas locekļa maiņu.


Domes sēde Nr. 31.

2022.gada 19.septembrī plkst.09:30, attālināta sēde

Darba kārtība

Protokols

Izskatītais jautājums

 1. Par ēdināšanas apmaksu Ķekavas novada izglītības iestāžu izglītojamajiem.

Domes sēde Nr. 30.

2022.gada 14.septembrī, plkst. 09:30 Baložu pārvades sēžu zālē

Darba kārtība

Protokols

Sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas sadales komisijas apstiprināšanu;
 2. Par ēdināšanas apmaksu Ķekavas novada izglītības iestāžu izglītojamajiem;
 3. Par grozījumiem izglītības darbinieku atlīdzības nolikumā;
 4. Par atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām;
 5. Par dzīvojamās platības izīrēšanu D.Ē.;
 6. Par nomas tiesības izsoli uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Uzvaras prospekts 50, Baloži;
 7. Par nekustamā īpašuma “Āmuļi”, Baldones pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 8. Par nekustamā īpašuma “Strazdi”, Vārpās, Baldones pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 9. Par nekustamā īpašuma Rožu iela 5, Baložos, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 10. Par nekustamā īpašuma Ģertrūdes iela 9, Baložos, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 11. Par nekustamā īpašuma Dārzu iela 15, Baložos, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 12. Par nekustamā īpašuma Zvīņu iela 5, Dzērumos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 13. Par nekustamā īpašuma “Aviators 104”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 14. Par nekustamā īpašuma “Aviators 117”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 15. Par nekustamā īpašuma “Veckalni 166”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 16. Par nekustamā īpašuma “Pļavas 17”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 17. Par grozījumiem 2020.gada 7.februāra zemes nomas līgumā Nr.14-9/20/36;
 18. Par zemes gabalu “Ritumi” un “Piesīši”, Valdlauči, Ķekavas pagastā, nomas pārjaunojuma līgumu un tā termiņa pagarinājumu;
 19. Par 2017.gada 9.oktobra zemes nomas līguma Nr.21-19/17/54 termiņa pagarināšanu;
 20. Par nekustamā īpašuma Mežvidu ielā 17, Baldonē, maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu;
 21. Par finansējuma piešķiršanu ēkas Mežvidu ielā 17, Baldonē, pielāgošanai Ukrainas bēgļu izmitināšanai;
 22. Sporta infrastruktūrai nepieciešamo telpu nodrošināšana;
 23. Par Ķekavas novada pašvaldības 2022.gada 27.jūlija saistošo noteikumu Nr. 17/2022 “Kārtība, kādā izsniedz atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ķekavas novadā” precizēšanu;   saistošie noteikumi
 24. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Rasmaņi”, Daugmalē, Daugmales pagastā;
 25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Parka ielā 8, Baldonē;
 26. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Veseri” , “Benjamiņu īpašumi” un Mazā Rāmavas iela 1, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošanai;
 27. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 43, Baložos;
 28. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Krastnieki”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, sadalei;
 29. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Demmas”, “Demmas -1”  un “Demmas-2”, Pulkarnē, Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošanai;
 30. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Apiņkalni”, Baldones pagastā;
 31. Par nekustamo īpašumu Zvaigžņu ielā 8 un 10, Baložos apvienošanu;
 32. Par nekustamo īpašumu Radiotehnika 28 un 29, Džerumos, Ķekavas pagastā, apvienošanu;
 33. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Pilskalna 3, Baldonē;
 34. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Rāmavas iela 52” grozījumu teritorijā, Rāmavā,  Ķekavas agastā;
 35. Par izpilddirektora vietnieka atbrīvošanu no amata;
 36. Par R.G. apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu;
 37. Par grozījumiem Civilās aizsardzības komisijas nolikumā.

Domes sēde Nr. 29.

2022.gada 24.augustā plkst. 09:30 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Izskatītie jautājumi

 1. Grozījumi ,,Ķekavas Mūzikas skola” interešu izglītības (pašapmaksas) mācību maksas un maksas pakalpojumu cenrādi”;
 2. Par grozījumiem 2022.gada 2.marta domes lēmumā Nr.27., protokols Nr.8;   pielikums
 3. Par ēdināšanu Baldones iestādēs;
 4. Par dzīvojamās platības izīrēšanu;
 5. Par apbūves tiesības piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu uz zemes vienības ,,Bāliņi”, Daugmalē, daļu un līguma noslēgšanu ar SIA ,,Ķekavas nami”;
 6. Par apbūves tiesības piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu uz nekustamā īpašuma Ceriņu iela 2, Baldonē, Ķekavas novadā daļu un līguma noslēgšanu ar SIA ,,BŪKS”;
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Parka ielā 9, Baldonē;
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā ,,Cirtas”, Baldones pagastā;
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pasta ielā 3, Baldonē;
 10. Par atteikumu atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumā ,,Daugavas”, Baldones pagastā;
 11. Par SN Nr.13_2022_grozījumiem;   saistošie noteikumi
 12. Par aizņēmuma ņemšanu projekta ,,Apvienotā gājēju ceļa un veloceliņa izbūve gar autoceļu V2 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, no Egļu ielas līdz Katlakalna ielai (a/c V1)” realizēšanai un pilnvarojumu parakstīt līgumu par darbu veikšanu;
 13. Par aizņēmuma ņemšanu projekta ,,Gājēju ceļa izbūve gar autoceļu V6 Ķekava – putnu fabrika (Ziemeļu iela) posmā no Sporta nama līdz Ziemeļu ielai Ķekavā, Ķekavas novadā” realizēšanai un pilnvarojumu parakstīt līgumu par darbu veikšanu;
 14. Par aizņēmuma ņemšanu projekta ,,Teritorijas labiekārtojums Zaļā iela 5, Baloži” realizēšanai un pilnvarojumu parakstīt līgumu par darbu veikšanu.

Domes sēde Nr. 28

2022.gada 10.augustā plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Izskatītie jautājumi

 1. Par dzīvojamās platības izīrēšanu, A.E.P.;
 2. Par ielas izveidošanu Ķekavas pilsētā un nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 8070 008 1319.
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Lejas Vači”, Ķekavas pagastā novadā sadalei;
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Lejas Vači” un  “Runčuki”, Ķekavas pagastā, sadalei un robežu pārkārtošanai;
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunpalejas”, Ķekavas pagastā;
 6. Par detālplānojuma “Lūri” apstiprināšanu, Ķekavas pagastā;
 7. Par detālplānojuma “Lūri 1” apstiprināšanu, Ķekavas pagastā;
 8. Par detālplānojuma “Eltes un Dzērvēni”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Smailes” un  “Vāveres -1”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošanai;
 10. Par detālplānojuma “Vižņi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 11. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Romanovski”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā;
 12. Par detālplānojuma ”Dižkačas”, Ķekavas pagastā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu;
 13. Par lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Dižkačas”, Ķekavas pagastā, zemes vienības daļai, kurai piešķir apbūves tiesību.
 14. Par pilnvarojumu parakstīt visus ar projekta “Tūrisma informācijas sniegšanas un pieejamības modernizācija Ķekavas novadā” īstenošanu saistītos dokumentus.

Domes sēde Nr. 25

2022.gada 27.jūlijā plkst.09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas 2009.gada 25.marta lēmuma Nr.1.§ 1.5.p. (protokols Nr.13) un Ķekavas novada domes 2010.gada 15.jūlija lēmuma Nr.3.§ 3.24. (protokols Nr.14) atcelšanu;
 2. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamā īpašuma „Tautas nams”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8056 002 0583;
 3. Par nekustamā īpašuma Parka iela 5, Baldonē, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 4. Par nekustamā īpašuma “Restaurators 59”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 5. Par nedzīvojamās telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Baldones novada pensionāru biedrībai “Sābri” pašvaldības nekustamajā īpašumā Iecavas ielā 4, Baldonē;   pielikums
 6. Par zemes piešķiršanu nomā G. J. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Spriegumi”, Ķekavā;
 7. Par zemes piešķiršanu nomā L. Š. uz pašvaldības zemes vienību Krasta iela 3A, Baldonē;
 8. Par oficiāla vietvārda “Riekstu dīķis” piešķiršanu;
 9. Par servitūta nodibināšanu “Cerberi” par labu īpašumam “Spaļenieku meži”.
 10. Par īpašuma “Braslas” zemes vienības ar adresi Vanagkalnu iela 25, Baldonē, sadalīšanu;
 11. Par nekustamā īpašuma Krasta iela 9C, Baldonē, sadali;
 12. Par nekustamā īpašuma “Rudzrogas”, Baldonē, sadalīšanu;
 13. Par nekustamā īpašuma Senču iela 1, Baldonē, sadalīšanu;
 14. Par īpašuma Daugavas iela 31A, Baldonē, sadalīšanu;
 15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Parka ielā 11, Baldonē;   pielikums
 16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Dzintaru ielā 7, Baldonē;   pielikums
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Lejas Strautnieki”, Baldones pagastā;
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumo “Pļavas 22”, “Pļavas 23” un “Pļavas 24”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošanai;
 19. Par nekustamo īpašumu Sveķu ielā 2  un Sudraba ielā 33, Jeņčos, Ķekavas pagastā, apvienošanu;
 20. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Šļūkas” teritorijā, Ķekavā;
 21. Par detālplānojuma “Dainas”, Alejās, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 22. Par detālplānojuma “Koraļļi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
 23. Par deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Gaismas tilts 97”.
 24. Par simbolikas komisijas locekļa maiņu.
 25. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.17/2022 “Kārtība, kādā izsniedz atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ķekavas novadā” apstiprināšanu.    saistošie noteikumi

 
 

Domes sēde Nr. 24.

2022.gada 13.jūlijā plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas direktora apstiprināšanu amatā;
 2. Par līgumu ar Bučas pašvaldību par Vorzeļas bērnu uzņemšanu;
 3. Par Ķekavas novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāva sastāva maiņu.
 4. Par saistošo noteikumu “Pašvaldības aģentūras “Ķekavas ambulance” maksas pakalpojumu cenrādis” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi Nr. 15/2022.
 5. Par saistošo noteikumu “Par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu, aizsardzību un izmantošanu Ķekavas novada pašvaldības teritorijā” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi Nr. 16/2022;
 6. Par dzīvojamās platības piešķiršanu kvalificētam speciālistam;
 7. Par nekustamā īpašuma “Ausma 162”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 8. Par nekustamā īpašuma “Veckalni 124”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 9. Par nekustamā īpašuma “Pļavas 17”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 10. Par nekustamā īpašuma “Veckalni 166”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 11. Par nekustamā īpašuma Zaļinieku iela 5, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 12. Par nekustamā īpašuma Pavasara iela 32, Baložos, atsavināšanu;
 13. Par nekustamā īpašuma “Jeņči 292”, Jenčos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 14. Par zemes piešķiršanu nomā Z. M. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Centra masīvs”, Daugmalē, Daugmales pagastā;
 15. Par zemes piešķiršanu nomā S. Č. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Centra masīvs”, Daugmalē, Daugmales pagastā;
 16. Par zemes piešķiršanu nomā V. D. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Centra masīvs”, Daugmalē, Daugmales pagasts;
 17. Par zemes piešķiršanu nomā G. S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Aprikozes”, Ķekavā;
 18. Par zemes piešķiršanu nomā K.B.-S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Aprikozes”, Ķekavā;
 19. Par grozījumiem 2015.gada 17.februāra zemes nomas līgumā par pieslēgumu Ķekava novada pašvaldības ierīkotam elektropieslēgumam zemesgabalā “Vedmeri”, Daugmalē, Daugmales pagastā;
 20. Par saskaņojuma līguma noslēgšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Nākotnes iela”, Ķekavā,     pielikums;
 21. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Ķekavas novada fonds”, nekustamajā īpašumā “Tautas nams”, Daugmalē, Daugmales pagastā,   pielikums.
 22. Par publisko apspriešanu smilts un mālsmilts atradnē “Dālderi 3”, Baldones pagastā;
 23. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Vecozoliņi, Baldones pagastā;
 24. Par pašvaldības īpašuma “Kaķi”, Baldonē, sadalīšanu;
 25. Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Svētkalni” Daugmalē, Daugmales pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 26. Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Andrīši” Daugmalē, Daugmales pagastā apstiprināšanu;
 27. Par nekustamā īpašuma “Rozītes”, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu;
 28. Par detālplānojuma “Dižkačas”, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 29. Par nekustamo īpašumu Zeltkalna ielā 7  un Zeltkalna ielā 9 Ķekavā, Ķekavas novadā apvienošanu;
 30. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Ābranti”, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā;
 31. Par saistošo noteikumu, Par detālplānojuma “Lapmeži” atcelšanu daļā, apstiprināšanu;
 32. Par detālplānojuma “Lapmeži”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, grozījumu daļā apstiprināšanu;
 33. Par detālplānojuma “Svēteļi -2 un Vilgertiņi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 34. Par detālplānojuma “Rāmavas iela 52 ”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, grozījumu apstiprināšanu;
 35. Par detālplānojuma “Rāmavas iela 33”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 36. Par detālplānojuma “Ķiršziedi”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, grozījumu daļā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 37. Par nekustamo īpašumu Gājēju ielā 9 un 13, Baložos, apvienošanu;
 38. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Lazdiņi”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā;
 39. Par attīstības priekšlikumiem – elektronisko sakaru balstu uzstādīšana Ķekavas novada teritorijā.
 40. Par D.P.apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu.
 41. Par Ķekavas novada domes 2021.gada 1.jūlija ārkārtas sēdes lēmuma Nr.5 “Par paraksta tiesībām kredītiestādēs un Valsts kasē” (protokols Nr. 2/2021) grozīšanu.

Domes ārkārtas sēde Nr. 23.

2022.gada 11.jūlijā plkst.09:00 attālināti

Darba kārtība

Protokols

Izskatītais jautājums

 1. Par darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojuma nodrošināšanas līguma slēgšanu ar AAS “BALTA”.

Domes sēde Nr. 20

2022.gada 15.jūnijā, plkst.09:00 Baložu pilsētas pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Sēdē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 1. Par apgrūtinājuma precizēšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Jaunvētras”, Baldones pagastā;
 2. Par grozījumiem 2020.gada 20.maija zemes nomas līgumā Nr.14-9/20/103;
 3. Par zemes piešķiršanu nomā G.B. uz daļu no zemes vienības “Pundurbērzi”, Plakanciemā, Ķekavas pagastā;
 4. Par zemes piešķiršanu nomā G.Z. uz daļu no pašvaldības zemes vienības Rīgas iela 47, Baldonē.
 5. Par detālplānojuma “Olektīte” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 6. Par detālplānojuma “Vecbunkas-4”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 7. Par administratīvā līguma noslēgšanu detālplānojuma “Celmiņi” Saulgožos, Ķekavas pagastā, īstenošanai;
 8. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Valči” Daugmalē, Daugmales pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Dimanti”, Plakanciemā, Ķekavas pagastā.
 10. Kārtība, kādā tiek organizēts un finansēts skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā. Nolikums
 11. Par izpilddirektora vietnieka apstiprināšanu amatā;
 12. Par maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu Mežvidu iela 17, Baldonē;
 13. Par līdzekļu paredzēšanu 2023.gada budžetā līguma slēgšanai par Baldones vidusskolas aktu zāles grīdas pastiprināšanas būvdarbiem;
 14. Par aizņēmuma ņemšanu būvdarbu izmaksu sadārdzinājumam projekta “Gājēju ceļa un veloceliņa izbūve gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” realizēšanai;
 15. Publiskais gada pārskats par 2021.gadu;   Pārskats
 16. Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2022. gada budžetā (pirmie)Saistošie noteikumi; 1.,2.,3.,4.pielikums;   5.pielikums
 17. Par Sadarbības memoranda parakstīšanu;
 18. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2022.gada 1.jūnija lēmumā

Domes sēde Nr. 19

2022.gada 1.jūnijā, plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītāja iecelšanu amatā.
 2. Saistošie noteikumi “Pašvaldības aģentūras “Ķekavas ambulance” maksas pakalpojumu cenrādis” (jautājumu atlika).
 3. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA “Rīgas ūdens”;
 4. Par saskaņojuma līguma noslēgšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Lāču iela”, Baložos;
 5. Par nekustama īpašuma “Aviators 63”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apzstiprināšanu;
 6. Par nekustamā īpašuma “Radiotehnika 179”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 7. Par nekustamā īpašuma “Mētras”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 8. Par 2009.gada 28.maija zemes gabala nomas līguma Nr.60 termiņa pagarināšanu;
 9. Par zemes piešķiršanu nomā A.S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriegumi”, Ķekavā, Ķekavas pagastā;
 10. Par zemes piešķiršanu nomā I.B. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Aprikozes”, Ķekavā, Ķekavas pagastā;
 11. Par zemes piešķiršanu nomā G.S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Dzelzs iela 11, Baložos;
 12. Par zemes piešķiršanu nomā V.J.K. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Renģītes”, Baldones pagastā;
 13. Par grilparka labiekārtojuma elementu pieņemšanu dāvinājumā;
 14. Par pašvaldības mantas atsavināšanu, ieguldot SIA “Ķekavas nami” pamatkapitālā    pielikums
 15. Par saistošo noteikumu “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ķekavas novadā” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi
 16. Par Ķekavas novada pašvaldības 2022.gada 13.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 8/2022 “Par kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā” precizēšanusaistošie noteikumi;
 17. Par Ķekavas novada pašvaldības 2022.gada 13.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 7/2022 “Par kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas uzturēšanā” precizēšanusaistošie noteikumi;
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Pegasi”, Baldones pagastā;
 19. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Punkas”, Baldones pagastā;
 20. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Irbes”, Baldones pagastā;
 21. Par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Rozītes”, Daugmalē nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 22. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Odukalna ielā 4, Odukalnā, Ķekavas pagastā;
 23. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Zaļkalni”, Alejās, Ķekavas pagastā;
 24. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Baltiņi”, Alejās,  Ķekavas pagastā;
 25. Par detālplānojuma “Īsteni”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 26. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Seklumi” un “Gala Slokas”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 27. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Olektes” teritorijā, Rāmavā, Ķekavas pagastā;
 28. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumo “Notes ” un “Rasiņi”, Krustkalnos,  Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošanai.
 29. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2022.gada 30.marta lēmumā Nr.15 (protokols Nr. 12) “Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana” realizēšanai”;
 30. Par vēlēšanu iecirkņa pārcelšanu Ķekavas novadā.

Domes ārkārtas sēde Nr. 18.

2022.gada 30.maijā plkst. 12:00 attālināta sēde

Darba kārtība

Protokols

Sēdē izskatītais jautājums

 1. Par zemes vienību saraksta apstiprināšanu jaunveidojamās Ķekavas pilsētas robežas noteikšanai.

 

Domes  sēde Nr. 16

2022.gada 18. maijā, plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Izskatītie jautājumi

 1. Bāriņtiesas atlīdzības nolikuma apstiprināšana;   nolikums
 2. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA ,,Ķekavas nami”;   līgums
 3. Par servitūta nodibināšanu Ķeguma prospektā 36 par labu īpašuma Ķeguma prospekts 16, Baldonē;
 4. Par zemes gabala ,,Rūķi”, Baldones pagastā, Ķekavas novadā, kadastra apzīmējums 8025 009 0097, piešķiršanu nomā G.Z.;
 5. Par zemes piešķiršanu nomā Z.D. uz daļu no rezerves zemes fonda vienības ar kadastra apzīmējumu 8025 007 0177, Baldones pagastā;
 6. Par zemes piešķiršanu K.J. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Centra masīvs”, Daugmalē, kadastra numurs 8056 002 0270;
 7. Par zemes piešķiršanu nomā I.D. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Senkapi”, Katlakalnā, kadastra numurs 8070 007 0463;
 8. Par zemes piešķiršanu nomā M.P. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Zīlēnu iela 19, Ķekavā, kadastra numurs 8070 008 1053;
 9. Par zemes piešķiršanu nomā G.C. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Aprikozes”, Ķekavā, kadastra numurs 8070 008 1745;
 10. Par 2015.gada 5.jūlija pilsētas zemes nomas līguma Nr.72-04-12/757 termiņa pagarināšanu;
 11. Par 2016.gada 14.marta zemes nomas līguma Nr.21-19/16/4 termiņa pagarināšanu;
 12. Par nekustamā īpašuma Dārzu iela 14A, Baložos, Ķekavas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 13. Par nekustamā īpašuma ,,Restaurators 157”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 14. Par nekustamā īpašuma ,,Rukolas”, Plakanciemā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 15. Par nekustamā īpašuma Parka iela 5, Baldonē, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 16. Par detālplānojuma ,,Šļūkas” apstiprināšanu, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;
 17. Par detālplānojuma ,,Lapmeži” grozījumu daļā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 18. Par detālplānojuma ,,Niedrupes” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 19. Par grozījumiem 2022.gada 19. janvāra Ķekavas novada domes lēmumā nr.24 ,,Par detālplānojuma ,,Olektes” apstiprināšanu, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”;
 20. Par administratīvā līguma Nr. 21-28/16/2 termiņa pagarināšanu detālplānojuma ,,Vēri” realizācijai;
 21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā ,,Pladas”, Baldones pagastā;
 22. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Parka ielā 8, Baldonē;
 23. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Rīgas iela 83, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, sadalei;
 24. Par nekustamā īpašuma nosaukuma ,,P89” maiņu un lietošanas mērķu noteikšanu Baldones pagastā;
 25. Par Ķekavas novada pašvaldības sadarbību grantu programmas „(ie)dvesma“ īstenošanai;
 26. Par pilnvarojumu parakstīt būvdarbu līguma grozījumus, aizņēmuma ņemšanu ,, Gājēju ceļa un veloceliņa izbūve gar autoceļu A7, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” realizācijai.

Domes  sēde Nr. 14.

2022.gada 27.aprīlī, plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Pieņemtie lēmumi

 1. Par zemes vienību “Akotu iela” un “Akmeņkaļu iela”, Alejās, Ķekavas pagastā, iegādi;
 2. Par zemes piešķiršanu nomā B.P. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Liepalejas 1”, Baldones pagastā;
 3. Par zemes piešķiršanu nomā I.I. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Centra masīvs”, Daugmalē, Daugmales pagastā;
 4. Par ēku (būvju) īpašuma “Eglītes”, Baldones pagastā, atsavināšanu.
 5. Par nekustamo īpašumu “Rīgas iela” un “P91” apvienošanu Baldonē;
 6. Par zemes gabala sadalīšanu NĪ Pasta iela 3, Baldonē;
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Bajāri”, Baldones pagastā;
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, Ceļacirtas, Baldones pagastā;
 9. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ozolzīles” Dzintaros, Daugmales pagastā;
 10. Par nekustamo īpašumu ”Retaurators Nr. 126”   un  “Restaurators Nr. 127”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, apvienošanu;
 11. Par detālplānojuma “Lūri-1”, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;
 12. Par detālplānojuma “Lūri”, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;
 13. Par nekustamā īpašuma “d/s Starts Nr.4/7 Nr.10” divu zemes vienību,  Krustkalnos, Ķekavas pagastā, apvienošanu.
 14. Par Uzņemšanas komisijas pirmsskolas izglītības iestādēs komisijas sastāva apstiprināšanu;
 15. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” vērtēšanas komisijas sastāva maiņu;
 16. Par saistošo noteikumu “Par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju datu bāzes izveidošanu un uzturēšanu” apstiprināšanusaistošie noteikumi
 17. Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu” apstiprināšanu,    saistošie noteikumi.
 18. Par A.M. apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu;
 19. Par G.L. apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu.
 20. Par grozījumu Ķekavas novada domes 2022.gada 2.marta lēmumā Nr. 33 “Par atbalstu Ukrainas Republikas tautai saistībā ar Krievijas Federācijas militāro iebrukumu un Baltkrievijas Republikas iesaistīšanos šī iebrukuma atbalstā”;
 21. Par projekta LEARN RELEARN UNLEARN THE RENEWABLES pieteikumu;
 22. Par cenrāža “Cenrādis par Ķekavas novada pašvaldības informatīvo stendu izmantošanu īslaicīgas reklāmas vai reklāmas objektu (afišu, plakātu, sludinājumu) izvietošanai” apstiprināšanu.

Domes  sēde Nr. 13.

2022.gada 13.aprīlī, plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Pieņemtie lēmumi

 1. Par nekustamā īpašuma Birzes iela 6A, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 2. Par nekustamā īpašuma Miglas iela 36, Baložos, atsavināšanu;
 3. Par zemes nodošanu bez atlīdzības;
 4. Par zemes piešķiršanu nomā Ž.M. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Senkapi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 5. Par zemes vienības “Rozītes 27”, Baldones pagastā, piešķiršanu nomā T.Ņ.;
 6. Par zemes gabala Odukalna iela 17, Odukalnā, Ķekavas pagastā, piešķiršanu nomā E.P.L.;
 7. Par zemes vienības “Rozītes 21”, Baldones pagastā, piešķiršanu nomā S.T..
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Jaundzelmes”, Baldonē;
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Silmaču ielā 22, Baldonē;
 10. Par nekustamo īpašumu ”Radiotehnika-5 Nr. 150”   un  “Radiotehnika-5 Nr. 152”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, apvienošanu;
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Krišjāņa Barona ielā 5 un 7, un nekustamā īpašuma “Ķekavas iela”, Baložos, robežu pārkārtošanai;
 12. Par saistošo noteikumu Nr. 7/2022 “Par kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas uzturēšanā” apstiprināšanu;                 saistošie noteikumi
 13. Par saistošo noteikumu Nr. 8/2022 “Par kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā” apstiprināšanu;              saistošie noteikumi
 14. Par saistošo noteikumu 9/2022 “Par vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās un pašvaldības nodevu Ķekavas novadā” apstiprināšanu;      saistošie noteikumi
 15. Par lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma Nākotnes iela 1A, Ķekavā, Ķekavas pagastā, zemes vienības daļai, kurai piešķir apbūves tiesību.
 16. Par tirgu rīkošanu 2022. gadā;
 17. Par Ķekavas novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības koncepcijas 2022.-2027.gadam apstiprināšanu,    koncepcija
 18. Par saistošo noteikumu Nr. 10/2022 “Nodeva par domes un pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu” apstiprināšanu;   saistošie noteikumi
 19. Par pilnvarojumu parakstīt līgumu “Esošo 20kV gaisvadu līniju B002 un A0204 pārbūve, Alejas Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā30AT00-04/TN-21260” realizācijai.
 20. Par aktualizētās Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam precizētā projekta un Ķekavas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam precizētā projekta nodošanu publiskajai apspriešanai;   attīstības programma    attīstības stratēģija    pašreizējā situācija              rīcības plāns    investīciju plāns    uzraudzība un vērtēšana    vides pārskats vides pārskata kopsavilkums

Domes  sēde Nr. 12.
2022.gada 30.marts, plkst. 09:00 Baložu pārvaldē
Darba kārtība
Protokols

Lēmumi

Īpašumu komitejas jautājumi

 1. Par Ķekavas novada pašvaldībai piederošo telpu nodošanu Ķekavas pagasta kultūras centram;   pielikums
 2. Par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “Daugavas – Misas kanāls C” nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā, būvprojekta „Ķekavas apvedceļš” realizācijai;
 3. Par Ķekavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Iecavas iela 8, Baldone, nodošanu pārvaldīšanā SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”;
 4. Par Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada 17.novembra saistošo noteikumu Nr. 42/2021 “Ķekavas novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi” precizēšanu;   saistošie noteikumi
 5. Par paredzētās darbības “AS “Putnu fabrika Ķekava” mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksa pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana Ķekavas novadā” akceptēšanu;
 6. Par apgrūtinājuma precizēšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Jaunvētras”, Baldones pagastā;
 7. Par reālservitūta nodibināšanu “Jaunvētras”, Baldones pagastā;
 8. Par Ķekavas novada autoceļu uzturēšanas klašu apstiprināšanuBaldone, Daugmale, Ķekava

Attīstības komitejas jautājumi

 1. Par saistošo noteikumu “Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu izvietošanu un noformēšanu Ķekavas novadā” apstiprināšanusaistošie noteikumi
 2. Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Andrīši” Dzintaros, Daugmales pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 3. Par detālplānojuma “Rāmavas iela 52”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 4. Par attīstības priekšlikuma – elektronisko sakaru balstu uzstādīšana Ķekavas novada teritorijā, publisko apspriešanu.

Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājums

 1. Par grozījumu Ķekavas vidusskolas nolikumā.

Finanšu komitejas jautājumi

 1. Par Ķekavas novada pašvaldības 2022.gada 2.februāra saistošo noteikumu Nr. 3/2022 “Par Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes sistēmai vai centralizētās kanalizācijas sistēmai” precizēšanu;    saistošie noteikumi
 2. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana” realizēšanai;
 3. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu, Sudraba iela 1;
 4. Par sadarbības līguma parakstīšanu ar biedrību “Latvijas Olimpiskā komiteja” par Daugmales pamatskolai piešķirtā finansējuma izlietojumu    līgumstāme,   atskaite

Sēde Nr.9

2022. gada 16.martā plkst.09:00 Baložu pārvaldē

Sēdes kārtība

Protokols

Sēdē izskatītie lēmumi

 1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Latvijas Bērnu fonda rīkotajām vasaras nometnēm 2022.gadā.
 2. Par gozījumu domes 2020.gada 14.maija lēmumā “Par jaunas atkritumu apsaimniekošanas iekārtas izvietošanu “Rozītēs”, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”;
 3. Par saistošo noteikumu „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ķekavas novada pašvaldības teritorijā” apstiprināšanu;     Saistošie noteikumi
 4. Par zemes piešķiršanu nomā K.B. uz daļu no zemes vienības “Meža Dzilnas”, Ķekavas pagastā;
 5. Par nekustamā īpašuma “Tekstilnieks 82”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, 1/2 domājamās daļas atsavināšanu;
 6. Par nekustamā īpašuma “Aviators 63”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 7. Par nekustamā īpašuma “Radiotehnika 179”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 8. Par nekustamā īpašuma “Jeņči 292”, Jenčos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 9. Par nekustamā īpašuma Šķūņu iela 10, Baložos, atsavināšanu;
 10. Par pašvaldībai piekrītošo inženierbūvju nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā, būvprojekta “Ķekavas apvedceļš” realizācijai;     nekustamo īpašumu saraksts
 11. Par dzīvokļa īpašumam atbilstošās zemes domājamās daļas nodošanu bez atlīdzības Vanagkalnu iela 19-12, Baldonē;
 12. Par Pašvaldībai piederošo telpu nodošanu lietošanā Daugmales pagasta kultūras centram;
 13. Par pašvaldības dzīvojamā fonda Baložu pilsētā nodošanu pārvaldīšanā SIA „Baložu komunālā saimniecība”.    pielikums
 14. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Mežgravas”, Baldones pagastā;
 15. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Akmeņsalas”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Vecploši”, Baldones pagastā;
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Zālītes iela 9, 7, 11 un 13, Krustkalnos, Ķekavas pagastā,  robežu pārkārtošanai;
 18. Par nekustamā īpašuma Rakaru ielā 1, Krogsilā, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu;
 19. Par nekustamā īpašuma Rakaru ielā 5, Krogsilā, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu;
 20. Par nekustamā īpašuma Rakaru ielā 12, Krogsilā, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu;
 21. Par nekustamā īpašuma Selgas ielā 5, Krogsilā, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu.
 22. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 2022. gada nolikuma apstiprināšanu;    nolikums
 23. Par saistošo noteikumu Nr.51/2021 „ Par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju datu bāzes izveidošanu un uzturēšanu” precizēšanu;     saistošie noteikumi
 24. Par uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs komisijas nolikuma apstiprināšanu;   komisijas nolikums
 25. Par Izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas sadales komisijas nolikuma apstiprināšanu.    komisijas nolikums
 26. Par Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam investīciju plāna 2022.gada aktualizāciju;   investīciju plāns
 27. Par Ķekavas novada fizisko personu un nevalstisko organizāciju publiskas infrastruktūras izveides projektu atbalsta konkursa nolikuma apstiprināšanu;     konkursa nolikums
 28. Par augstas gatavības pašvaldības investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu valsts budžeta mērķdotācijas saņemšanai;
 29. Par saistošo noteikumu „Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” apstiprināšanu;    saistošie noteikumi
 30. Par grozījumiem 2021.gada 22.decembra pakalpojumu līgumā Nr. 1-17.2/21/5;
 31. Par Ķekavas novada pašvaldības noteikumu „Kases operāciju noteikumi”” apstiprināšanu.   noteikumi
 32. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu;
 33. Par atbalstu Ķekavas novada iedzīvotājiem, kuri sniedz atbalstu ukraiņu bēgļiem. 25,- EUR versija;
 34. Par atbalstu Ķekavas novada iedzīvotājiem, kuri sniedz atbalstu ukraiņu bēgļiem. 10,- EUR versija.

1 2 3 7

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

ATBALSS

ATBALSS

3 notikumi,

6 notikumi,

Marmadjūks

-

DZIESMAS PŪDERCUKURĀ

3 notikumi,

4 notikumi,

Mātes piens

6 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

Krāsainā pasaule

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

Zilās asinis

Zilās asinis

7 notikumi,

-

Marmadjūks

4 notikumi,

6 notikumi,

Stāstīšu Jokus

5 notikumi,

5 notikumi,

4 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Stand-up “Stāstīšu jokus”

4 notikumi,

PIDŽAMA SEŠIEM

3 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Ķiparu piparu rīta stunda

4 notikumi,

4 notikumi,

-

SADZIEDAM

4 notikumi,

Vāram ziepes

3 notikumi,