Ķekavas novada domes sēžu ierakstus arhīvā skaties www.youtube.com

Domes ārkārtas sēde Nr. 38

2022.gada 24.novembrī plkst.14:15 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Sēdē izskatītais jautājums

Par teritorijas plānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai.

 

Domes sēde Nr. 37

2022.gada 23.novembrī plkst.09:00 Baložos

Darba kārtība

Protokols

Sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par saistošo noteikumu “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ķekavas novadā” apstiprināšanu.
 2. Par Ķekavas novada sociālā dienesta darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu;
 3. Par grozījumu Sociālā dienesta darbinieku darbības rezultātu novērtēšanas nolikumā apstiprināšanu.
 4. Par Padomju okupāciju slavinošu objektu pārdēvēšanu Ķekavas novadā;
 5. Par nekustamā īpašuma Rožu iela 5, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 6. Par nekustamā īpašuma “Aviators 117”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 7. Par nekustamā īpašuma “Āmuļi”, Baldones pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 8. Par nekustamā īpašuma Dārzu iela 15, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 9. Par nekustamā īpašuma Ģertrūdes iela 9, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 10. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglā pasažieru automobiļa VW CARAVELLE atsavināšanu;
 11. Par pašvaldības kustamās mantas – operatīvā kravas ugunsdzēsēju automobiļa atsavināšanu;
 12. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās medicīniskās palīdzības automobiļa VW TRANSPORTER atsavināšanu;
 13. Par pašvaldības kustamās mantas – piekabes RB 81017 atsavināšanu;
 14. Par pašvaldības kustamās mantas – piekabes kravas kastes BOECKMANN atsavināsanu;
 15. Par pašvaldības mantas – zēmerzāģa atsavināšanu;
 16. Par pašvaldības kustamās mantas – ēveles ar elektromotoru atsavināšanu;
 17. Par grozījumiem 2015.gada 16.decembra zemes nomas līgumā Nr.21-19/15/153;
 18. Par grozījumiem 2016.gada 24.novembra zemes nomas līgumā Nr.21-19/16/48.
 19. Par Ķekavas novada pašvaldības 2022.gada 12.oktobra saistošo noteikumu Nr. 24/2022 “Ķekavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” precizēšanu;
 20. Par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Lapsiņas”, Baldones pagastā;
 21. Par nekustamā īpašuma Čiekuru ielā 4, Krogsilā, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu;
 22. Par nekustamā īpašuma Čiekuru ielā 2, Krogsilā, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu;
 23. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu detālplānojuma “Priežsili” un “Kalnapriedes” teritorijā  ietilpstošajiem 8 nekustamajiem īpašumiem Krogsilā, Ķekavas pagastā;
 24. Par ielu nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Dzelzkaļi” teritorijā, Krogsilā, Ķekavas pagastā;
 25. Par detālplānojuma “Svēteļi-2 un Vilgertiņi” , Katlakalnā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 26. Par detālplānojuma “Koraļļi” , Katlakalnā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 27. Par detālplānojuma “Ķirši” grozījumu daļā izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Ķirši”, Rāmavā, Ķekavas pagastā.
 28. Par Sporta aģentūras nolikuma apstiprināšanu;
 29. Par 2022.gada Ziemassvētku rotājumu konkursu.

Domes sēde Nr. 36

2022.gada 9.novembrī plkst.09;00 Baložos

Darba kārtība

Protokols

Sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par līdzfinansējuma apjomu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs;
 2. Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras darbinieku atlīdzības nolikums,   nolikums;
 3. Par Ķekavas novada bāriņtiesas atlīdzības nolikuma apstiprināšanu,   nolikums;
 4. Par Ķekavas sociālā aprūpes centra darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu,   nolikums;
 5. Par Ķekavas ambulances nolikuma apstiprināšanu,    nolikums;
 6. Par 2022.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr. 20/2022 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā” precizēšanu,   saistošie noteikumi;
 7. Par grozījumiem 2017.gada 13.jūnija zemes nomas līgumā Nr.21-19/17/31;
 8. Par grozījumiem 2020.gada 9.marta zemes nomas līgumā Nr.14-9/20/57;
 9. Par zemes piešķiršanu nomā R.Š. uz pašvaldības zemes vienībām Jurģu iela 21, un Jurģu iela 23, Baložos;
 10. Par zemes piešķiršanu nomā E.B. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Kaļķīši”, Katlakalnā,Ķekavas pagastā;
 11. Par nekustamā īpašuma “Lūsēni”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 12. Par nekustamā īpašuma Iecavas iela 4, Baldonē, nodošanu valdījumā Ķekavas sociālās aprūpes centram un pārvaldīšanas uzdevumu uzdošanu;   1.pielikums,   2.pielikums
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Lielsūnupi, Baldones pagastā;
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Jaunupmaļi”, Baldones pagastā;
 15. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo līgumu būvniecības tiesību realizācijai zemes gabalā Celmiņu iela 12 detālplānojumā “Celmiņi””;
 16. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Jaungaņģi”, Ķekavā;
 17. Par detālplānojuma “Rāmavas iela 33”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 18. Par saistošo noteikumu detālplānojumā “Ķiršziedi” atcelšanu daļā;
 19. Par detālplānojuma “Ķiršziedi” grozījumu daļā apstiprināšanu Mantojumu ielā 2, Rāmavā, Ķekavas pagastā;
 20. Par ieceri atsavināt privātpersonas īpašumā nekustamā īpašuma “Rudens iela” Baložos, daļu;
 21. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Meža ielā 45 un 53, Baložos;
 22. Par detālplānojuma “Titurgas iela 31” grozījumu projekta nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 33, Baložos, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 23. Par detālplānojuma “Olektīte”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 24. Erasmus+ projekts “Media and Information Literacy: Learning to Think Critically”. Nr. 2022-1-HR01-KA220-SCH-000089732;
 25. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu nomas zemes vienības daļām, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Domes sēde Nr. 34.

2022.gada 26.oktobrī, plkst 09:00 Baložos

Darba kārtība

Protokols

Izskatītie jautājumi

 1. Par nekustamā īpašuma Agatas iela 12, Baložos, atsavināšanu;
 2. Par nekustamā īpašuma Ezera iela 30A, Baložos, atsavināšanu;
 3. Par nekustamā īpašuma “Ausma 31”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 4. Par nekustamā īpašuma “Ausma 40”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 5. Par nekustamā īpašuma “Jeņči 297”, Jenčos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 6. Par nekustamā īpašuma “Rozītes 30”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 7. Par nekustamā īpašuma “Rozītes Nr.49”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 8. Par nekustamā īpašuma “Rozītes Nr.51”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 9. Par nekustamā īpašuma Senču iela 2B, Baldonē, atsavināšanu;
 10. Par zemes piešķiršanu nomā Pilnsabiedrībai “P un S Būvniecība” uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Vanagkalnu iela 17, Baldonē;
 11. Par zemes piešķiršanu nomā A. Z. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriegumi”, Ķekavā;
 12. Par grozījumiem zemes nomas līgumos Nr.21-19/14/59 un Nr.21-19/16/50;
 13. Par ceļa reālservitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 1, Baldonē.
 14. Par saistošo noteikumu Nr.9/2022 “Par vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās un pašvaldības nodevu Ķekavas novadā” precizēšanu,   saistošie noteikumi;
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Zīļu ielā 20, Baldonē;
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Bērkani – 1”, Ķekavas pagastā, sadalei;
 17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Zīļu ielā 46, Baldonē;
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Lāču ielā 16 un 20, Baložos;
 19. Par detālplānojuma “Dižkačas”, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 20. Par administratīvā līguma Nr. 21-28/15/1 saistību izpildes termiņa pagarināšanu detālplānojuma “Vecmeldri” realizācijai;
 21. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Lūri 1” teritorijā, Ķekavas pagastā;
 22. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Lūri” teritorijā, Ķekavas pagastā.
 23. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA “Remido”;
 24. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA “Gaismas tilts 97”;
 25. Par Daugmales pamatskolas nolikuma apstiprināšanu nolikums;
 26. Par Ķekavas novada bibliotēku centralizāciju.
 27. Par SIA “BŪKS” sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu;
 28. Par Ķekavas novada pašvaldības Simbolikas komisijas sastāva maiņu;
 29. Par projekta iesnieguma iesniegšanu Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.2.r. “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamība;
 30. Par līdzekļu piešķiršanu garderobes skapīšu iegādei Baložu vidusskolai;
 31. Par Ķekavas novada pašvaldības nolikuma “Ķekavas novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” apstiprināšanu,   nolikums,   nolikuma pielikums;
 32. Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada centrālā administrācija” darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu,   nolikums;
 33. Par saistošo noteikumu Grozījumi Ķekavas novada domes 2021.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr.19/2021 “Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā” precizēšanu saistošie noteikumi.

 

Domes sēde Nr. 33

2022.gada 12.oktobrī plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Izskatītie jautājumi

 1. Grozījumi Ķekavas novada domes 2021.gada 8.septembra saistošajos noteikumos Nr.21/2021 “Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju”;                    saistošie noteikumi
 2. Grozījumi Ķekavas novada domes 2021.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr.19/2021 “Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā”;    saistošie noteikumi
 3. Par izglītības nodrošināšanu bērnam ar īpašām vajadzībām.
 4. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežrozes S”, Daugmales pagastā;   pielikums
 5. Par ceļa reālservitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamā īpašuma Daugavas iela 23, Baldonē;
 6. Par zemes piešķiršanu nomā L.Ķ. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriegumi”, Ķekavā;
 7. Par grozījumiem 2012.gada 7.novembra lauku apvidus zemes nomas līgumā 78-04-12/766;
 8. Par grozījumiem 2016.gada 21.novembra zemes nomas līguma Nr.21-19/16/47;
 9. Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa SETRA S 313 UL atsavināšanu;
 10. Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa EOS COACH E 80Z atsavināšanu;
 11. Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa MB SPRINTER 316 atsavināšanu;
 12. Par pilnvarojumu parakstīt siltumapgādes pakalpojumu līgumu ar SIA “BŪKS”;
 13. Par saistošo noteikumu “Ķekavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” apstiprināšanu;    saistošie noteikumi
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Vecozoliņi”, Baldones pagastā;
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Pilskalni”, Baldones pagastā;
 16. Par detālplānojuma projekta “Valči” Daugmalē, Daugmales pagastā apstiprināšanu;
 17. Par administratīvā līguma noslēgšanu detālplānojuma “Celmiņi”, Saulgožos, Ķekavas pagastā, īstenošanai;
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Jaunoļas”  un “Skujnieki”, Plakanciemā, Ķekavas pagastā;
 19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 83, Ķekavā;
 20. Par detālplānojuma “Dainas” apstiprināšanu, Alejās, Ķekavas pagastā;
 21. Par detālplānojuma “Īsteni” apstiprināšanu, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 22. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Pļavniekkalna ielā 16 un  Pļavniekkalna ielā 16A, Katlakalnā, Ķekavas pagastā,  Ķekavas novadā robežu pārkārtošanai
 23. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Pļavniekkalna ielā 64 un  Pļavniekkalna ielā 68, Katlakalnā, Ķekavas pagastā,  Ķekavas novadā robežu pārkārtošanai
 24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Saulcerītes”  un “Sidrabi”, Rāmavā, Ķekavas pagastā;
 25. Par zemes ierīcības projekta Rožu ielā 7/9, Baložos, apstiprināšanu;
 26. Par lokālplānojuma projekta Pavasara ielā 36 un 38, Baložos, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Notes”  un “Rasiņi”, Krustkalnos,  Ķekavas pagastā.
 28. Par vecāku līdzfinansējumu Ķekavas novada sporta skolā;
 29. Par saistošo noteikumu “Par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādis” apstiprināšanu;   saistošie noteikumi
 30. Par vienošanās protokolu sadarbībai izglītībā, kultūrā, sportā.
 31. Par grozījumu Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr.25/2021 „Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā”;    saistošie noteikumi
 32. Par projekta pieteikumu konkursam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”;
 33. Par grozījumiem (otrie) saistošajos noteikumos “Ķekavas novada pašvaldības 2022.gada budžets”,   saistošie noteikumi,    pielikumi 1., 2., 3., 4.;     pielikums 5;           paskaidrojuma raksts;
 34. Par galvojumu SIA „Ķekavas nami” aizņēmumam kurināmā iegādei;
 35. Par galvojumu SIA „Ķekavas nami” aizņēmumam projekta „ Fosilā kurināmā aizstāšana Ķekavas novadā” realizācijas līdzfinansējuma segšanai;
 36. Par aktualizētās Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, Ķekavas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu;   1.pielikums,    2.pielikums,    3.pielikums,    4.pielikums,    5.pielikums,    6.pielikums;
 37. Par energopārvaldības sistēmas rokasgrāmatas apstiprināšanu un energopārvaldības sistēmas ieviešanu pašvaldībā,     rokasgrāmata.

1.daļa 12.10.2022

2.daļa 13.10.2022

Sēde Nr. 32

2022.gada 28.septembrī plkst. 09:00 Baložos

Darba kārtība

Protokols

Izskatītie jautājumi

 1. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2021.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr.19/2021 “Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā”;   saistošie noteikumi,
 2. Par papildu pakalpojumu infrastruktūru deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanai;
 3. Par telpu nomu Sociālajam uzņēmumam SIA “BeATUS”.
 4. Par saistošo noteikumu “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā” apstiprināšanu;         saistošie noteikumi
 5. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 28, Baldonē, atsavināšanu;
 6. Par nekustamā īpašuma “Veckalni 124”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 7. Par nekustamā īpašuma “Ausma 162”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 8. Par nekustamā īpašuma Pavasara iela 32, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 9. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts un mālsmilts atradnē “Dālderi 3”, Baldones pagastā;   2.pielikums,   3.pielikums
 10. Par 2020.gada 29.aprīļa zemes nomas līguma Nr.14-9/20/96 termiņa pagarināšanu;
 11. Par zemes piešķiršanu nomā J.L. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Kaļķīši”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 12. Par nekustamā īpašuma „Ķekavas ūdensdzirnavas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, nomāšanu no G.L.;
 13. Par saistošo noteikumu “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ķekavas novadā” apstiprināšanu;   saistošie noteikumi
 14. Par iedzīvotāju informēšanu Rail Baltica trases šķērsojumiem Vārpu un Lapsēnu ceļiem;
 15. Par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Mežgravas”, Baldones pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Vecploši”, Baldones pagastā;
 17. Par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Rozītes”, Daugmalē, Daugmales pagastā, apstiprināšanu;
 18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8056 002 1024 Daugmales pagastā;
 19. Par nekustamo īpašumu ”Restaurators 85” un “Restaurators 86”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, apvienošanu;
 20. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Mednieku ielā 4 un  Pliederu ielā 25, Ķekavā, robežu pārkārtošanai;
 21. Par ielu nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Lācēni” teritorijā, Ķekavā;
 22. Par saistošo noteikumu par detālplānojuma “Lapmeži” atcelšanu daļā, apstiprināšanu;
 23. Par detālplānojuma “Lapmeži” grozījumu daļā apstiprināšanu Lapmežu ielā 16, Krogsilā, Ķekavas pagastā;
 24. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Vecbunkas-4” teritorijā, Krogsilā, Ķekavas pagastā;
 25. Par detālplānojuma “Āraiši”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
 26. Par Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju precizēšanu norēķiniem no 2022.gada 1.septembra; tāme
 27. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” komisijas locekļa maiņu.


Domes sēde Nr. 31.

2022.gada 19.septembrī plkst.09:30, attālināta sēde

Darba kārtība

Protokols

Izskatītais jautājums

 1. Par ēdināšanas apmaksu Ķekavas novada izglītības iestāžu izglītojamajiem.

Domes sēde Nr. 30.

2022.gada 14.septembrī, plkst. 09:30 Baložu pārvades sēžu zālē

Darba kārtība

Protokols

Sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas sadales komisijas apstiprināšanu;
 2. Par ēdināšanas apmaksu Ķekavas novada izglītības iestāžu izglītojamajiem;
 3. Par grozījumiem izglītības darbinieku atlīdzības nolikumā;
 4. Par atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām;
 5. Par dzīvojamās platības izīrēšanu D.Ē.;
 6. Par nomas tiesības izsoli uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Uzvaras prospekts 50, Baloži;
 7. Par nekustamā īpašuma “Āmuļi”, Baldones pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 8. Par nekustamā īpašuma “Strazdi”, Vārpās, Baldones pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 9. Par nekustamā īpašuma Rožu iela 5, Baložos, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 10. Par nekustamā īpašuma Ģertrūdes iela 9, Baložos, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 11. Par nekustamā īpašuma Dārzu iela 15, Baložos, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 12. Par nekustamā īpašuma Zvīņu iela 5, Dzērumos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 13. Par nekustamā īpašuma “Aviators 104”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 14. Par nekustamā īpašuma “Aviators 117”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 15. Par nekustamā īpašuma “Veckalni 166”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 16. Par nekustamā īpašuma “Pļavas 17”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 17. Par grozījumiem 2020.gada 7.februāra zemes nomas līgumā Nr.14-9/20/36;
 18. Par zemes gabalu “Ritumi” un “Piesīši”, Valdlauči, Ķekavas pagastā, nomas pārjaunojuma līgumu un tā termiņa pagarinājumu;
 19. Par 2017.gada 9.oktobra zemes nomas līguma Nr.21-19/17/54 termiņa pagarināšanu;
 20. Par nekustamā īpašuma Mežvidu ielā 17, Baldonē, maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu;
 21. Par finansējuma piešķiršanu ēkas Mežvidu ielā 17, Baldonē, pielāgošanai Ukrainas bēgļu izmitināšanai;
 22. Sporta infrastruktūrai nepieciešamo telpu nodrošināšana;
 23. Par Ķekavas novada pašvaldības 2022.gada 27.jūlija saistošo noteikumu Nr. 17/2022 “Kārtība, kādā izsniedz atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ķekavas novadā” precizēšanu;   saistošie noteikumi
 24. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Rasmaņi”, Daugmalē, Daugmales pagastā;
 25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Parka ielā 8, Baldonē;
 26. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Veseri” , “Benjamiņu īpašumi” un Mazā Rāmavas iela 1, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošanai;
 27. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 43, Baložos;
 28. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Krastnieki”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, sadalei;
 29. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Demmas”, “Demmas -1”  un “Demmas-2”, Pulkarnē, Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošanai;
 30. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Apiņkalni”, Baldones pagastā;
 31. Par nekustamo īpašumu Zvaigžņu ielā 8 un 10, Baložos apvienošanu;
 32. Par nekustamo īpašumu Radiotehnika 28 un 29, Džerumos, Ķekavas pagastā, apvienošanu;
 33. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Pilskalna 3, Baldonē;
 34. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Rāmavas iela 52” grozījumu teritorijā, Rāmavā,  Ķekavas agastā;
 35. Par izpilddirektora vietnieka atbrīvošanu no amata;
 36. Par R.G. apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu;
 37. Par grozījumiem Civilās aizsardzības komisijas nolikumā.

Domes sēde Nr. 29.

2022.gada 24.augustā plkst. 09:30 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Izskatītie jautājumi

 1. Grozījumi ,,Ķekavas Mūzikas skola” interešu izglītības (pašapmaksas) mācību maksas un maksas pakalpojumu cenrādi”;
 2. Par grozījumiem 2022.gada 2.marta domes lēmumā Nr.27., protokols Nr.8;   pielikums
 3. Par ēdināšanu Baldones iestādēs;
 4. Par dzīvojamās platības izīrēšanu;
 5. Par apbūves tiesības piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu uz zemes vienības ,,Bāliņi”, Daugmalē, daļu un līguma noslēgšanu ar SIA ,,Ķekavas nami”;
 6. Par apbūves tiesības piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu uz nekustamā īpašuma Ceriņu iela 2, Baldonē, Ķekavas novadā daļu un līguma noslēgšanu ar SIA ,,BŪKS”;
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Parka ielā 9, Baldonē;
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā ,,Cirtas”, Baldones pagastā;
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pasta ielā 3, Baldonē;
 10. Par atteikumu atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumā ,,Daugavas”, Baldones pagastā;
 11. Par SN Nr.13_2022_grozījumiem;   saistošie noteikumi
 12. Par aizņēmuma ņemšanu projekta ,,Apvienotā gājēju ceļa un veloceliņa izbūve gar autoceļu V2 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, no Egļu ielas līdz Katlakalna ielai (a/c V1)” realizēšanai un pilnvarojumu parakstīt līgumu par darbu veikšanu;
 13. Par aizņēmuma ņemšanu projekta ,,Gājēju ceļa izbūve gar autoceļu V6 Ķekava – putnu fabrika (Ziemeļu iela) posmā no Sporta nama līdz Ziemeļu ielai Ķekavā, Ķekavas novadā” realizēšanai un pilnvarojumu parakstīt līgumu par darbu veikšanu;
 14. Par aizņēmuma ņemšanu projekta ,,Teritorijas labiekārtojums Zaļā iela 5, Baloži” realizēšanai un pilnvarojumu parakstīt līgumu par darbu veikšanu.

Domes sēde Nr. 28

2022.gada 10.augustā plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Izskatītie jautājumi

 1. Par dzīvojamās platības izīrēšanu, A.E.P.;
 2. Par ielas izveidošanu Ķekavas pilsētā un nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 8070 008 1319.
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Lejas Vači”, Ķekavas pagastā novadā sadalei;
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Lejas Vači” un  “Runčuki”, Ķekavas pagastā, sadalei un robežu pārkārtošanai;
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunpalejas”, Ķekavas pagastā;
 6. Par detālplānojuma “Lūri” apstiprināšanu, Ķekavas pagastā;
 7. Par detālplānojuma “Lūri 1” apstiprināšanu, Ķekavas pagastā;
 8. Par detālplānojuma “Eltes un Dzērvēni”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Smailes” un  “Vāveres -1”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošanai;
 10. Par detālplānojuma “Vižņi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 11. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Romanovski”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā;
 12. Par detālplānojuma ”Dižkačas”, Ķekavas pagastā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu;
 13. Par lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Dižkačas”, Ķekavas pagastā, zemes vienības daļai, kurai piešķir apbūves tiesību.
 14. Par pilnvarojumu parakstīt visus ar projekta “Tūrisma informācijas sniegšanas un pieejamības modernizācija Ķekavas novadā” īstenošanu saistītos dokumentus.

Domes sēde Nr. 25

2022.gada 27.jūlijā plkst.09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas 2009.gada 25.marta lēmuma Nr.1.§ 1.5.p. (protokols Nr.13) un Ķekavas novada domes 2010.gada 15.jūlija lēmuma Nr.3.§ 3.24. (protokols Nr.14) atcelšanu;
 2. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamā īpašuma „Tautas nams”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8056 002 0583;
 3. Par nekustamā īpašuma Parka iela 5, Baldonē, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 4. Par nekustamā īpašuma “Restaurators 59”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 5. Par nedzīvojamās telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Baldones novada pensionāru biedrībai “Sābri” pašvaldības nekustamajā īpašumā Iecavas ielā 4, Baldonē;   pielikums
 6. Par zemes piešķiršanu nomā G. J. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Spriegumi”, Ķekavā;
 7. Par zemes piešķiršanu nomā L. Š. uz pašvaldības zemes vienību Krasta iela 3A, Baldonē;
 8. Par oficiāla vietvārda “Riekstu dīķis” piešķiršanu;
 9. Par servitūta nodibināšanu “Cerberi” par labu īpašumam “Spaļenieku meži”.
 10. Par īpašuma “Braslas” zemes vienības ar adresi Vanagkalnu iela 25, Baldonē, sadalīšanu;
 11. Par nekustamā īpašuma Krasta iela 9C, Baldonē, sadali;
 12. Par nekustamā īpašuma “Rudzrogas”, Baldonē, sadalīšanu;
 13. Par nekustamā īpašuma Senču iela 1, Baldonē, sadalīšanu;
 14. Par īpašuma Daugavas iela 31A, Baldonē, sadalīšanu;
 15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Parka ielā 11, Baldonē;   pielikums
 16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Dzintaru ielā 7, Baldonē;   pielikums
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Lejas Strautnieki”, Baldones pagastā;
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumo “Pļavas 22”, “Pļavas 23” un “Pļavas 24”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošanai;
 19. Par nekustamo īpašumu Sveķu ielā 2  un Sudraba ielā 33, Jeņčos, Ķekavas pagastā, apvienošanu;
 20. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Šļūkas” teritorijā, Ķekavā;
 21. Par detālplānojuma “Dainas”, Alejās, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 22. Par detālplānojuma “Koraļļi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
 23. Par deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Gaismas tilts 97”.
 24. Par simbolikas komisijas locekļa maiņu.
 25. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.17/2022 “Kārtība, kādā izsniedz atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ķekavas novadā” apstiprināšanu.    saistošie noteikumi

 
 

Domes sēde Nr. 24.

2022.gada 13.jūlijā plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas direktora apstiprināšanu amatā;
 2. Par līgumu ar Bučas pašvaldību par Vorzeļas bērnu uzņemšanu;
 3. Par Ķekavas novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāva sastāva maiņu.
 4. Par saistošo noteikumu “Pašvaldības aģentūras “Ķekavas ambulance” maksas pakalpojumu cenrādis” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi Nr. 15/2022.
 5. Par saistošo noteikumu “Par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu, aizsardzību un izmantošanu Ķekavas novada pašvaldības teritorijā” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi Nr. 16/2022;
 6. Par dzīvojamās platības piešķiršanu kvalificētam speciālistam;
 7. Par nekustamā īpašuma “Ausma 162”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 8. Par nekustamā īpašuma “Veckalni 124”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 9. Par nekustamā īpašuma “Pļavas 17”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 10. Par nekustamā īpašuma “Veckalni 166”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 11. Par nekustamā īpašuma Zaļinieku iela 5, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 12. Par nekustamā īpašuma Pavasara iela 32, Baložos, atsavināšanu;
 13. Par nekustamā īpašuma “Jeņči 292”, Jenčos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 14. Par zemes piešķiršanu nomā Z. M. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Centra masīvs”, Daugmalē, Daugmales pagastā;
 15. Par zemes piešķiršanu nomā S. Č. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Centra masīvs”, Daugmalē, Daugmales pagastā;
 16. Par zemes piešķiršanu nomā V. D. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Centra masīvs”, Daugmalē, Daugmales pagasts;
 17. Par zemes piešķiršanu nomā G. S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Aprikozes”, Ķekavā;
 18. Par zemes piešķiršanu nomā K.B.-S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Aprikozes”, Ķekavā;
 19. Par grozījumiem 2015.gada 17.februāra zemes nomas līgumā par pieslēgumu Ķekava novada pašvaldības ierīkotam elektropieslēgumam zemesgabalā “Vedmeri”, Daugmalē, Daugmales pagastā;
 20. Par saskaņojuma līguma noslēgšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Nākotnes iela”, Ķekavā,     pielikums;
 21. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Ķekavas novada fonds”, nekustamajā īpašumā “Tautas nams”, Daugmalē, Daugmales pagastā,   pielikums.
 22. Par publisko apspriešanu smilts un mālsmilts atradnē “Dālderi 3”, Baldones pagastā;
 23. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Vecozoliņi, Baldones pagastā;
 24. Par pašvaldības īpašuma “Kaķi”, Baldonē, sadalīšanu;
 25. Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Svētkalni” Daugmalē, Daugmales pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 26. Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Andrīši” Daugmalē, Daugmales pagastā apstiprināšanu;
 27. Par nekustamā īpašuma “Rozītes”, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu;
 28. Par detālplānojuma “Dižkačas”, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 29. Par nekustamo īpašumu Zeltkalna ielā 7  un Zeltkalna ielā 9 Ķekavā, Ķekavas novadā apvienošanu;
 30. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Ābranti”, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā;
 31. Par saistošo noteikumu, Par detālplānojuma “Lapmeži” atcelšanu daļā, apstiprināšanu;
 32. Par detālplānojuma “Lapmeži”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, grozījumu daļā apstiprināšanu;
 33. Par detālplānojuma “Svēteļi -2 un Vilgertiņi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 34. Par detālplānojuma “Rāmavas iela 52 ”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, grozījumu apstiprināšanu;
 35. Par detālplānojuma “Rāmavas iela 33”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 36. Par detālplānojuma “Ķiršziedi”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, grozījumu daļā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 37. Par nekustamo īpašumu Gājēju ielā 9 un 13, Baložos, apvienošanu;
 38. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Lazdiņi”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā;
 39. Par attīstības priekšlikumiem – elektronisko sakaru balstu uzstādīšana Ķekavas novada teritorijā.
 40. Par D.P.apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu.
 41. Par Ķekavas novada domes 2021.gada 1.jūlija ārkārtas sēdes lēmuma Nr.5 “Par paraksta tiesībām kredītiestādēs un Valsts kasē” (protokols Nr. 2/2021) grozīšanu.

Domes ārkārtas sēde Nr. 23.

2022.gada 11.jūlijā plkst.09:00 attālināti

Darba kārtība

Protokols

Izskatītais jautājums

 1. Par darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojuma nodrošināšanas līguma slēgšanu ar AAS “BALTA”.

Domes sēde Nr. 20

2022.gada 15.jūnijā, plkst.09:00 Baložu pilsētas pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Sēdē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 1. Par apgrūtinājuma precizēšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Jaunvētras”, Baldones pagastā;
 2. Par grozījumiem 2020.gada 20.maija zemes nomas līgumā Nr.14-9/20/103;
 3. Par zemes piešķiršanu nomā G.B. uz daļu no zemes vienības “Pundurbērzi”, Plakanciemā, Ķekavas pagastā;
 4. Par zemes piešķiršanu nomā G.Z. uz daļu no pašvaldības zemes vienības Rīgas iela 47, Baldonē.
 5. Par detālplānojuma “Olektīte” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 6. Par detālplānojuma “Vecbunkas-4”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 7. Par administratīvā līguma noslēgšanu detālplānojuma “Celmiņi” Saulgožos, Ķekavas pagastā, īstenošanai;
 8. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Valči” Daugmalē, Daugmales pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Dimanti”, Plakanciemā, Ķekavas pagastā.
 10. Kārtība, kādā tiek organizēts un finansēts skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā. Nolikums
 11. Par izpilddirektora vietnieka apstiprināšanu amatā;
 12. Par maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu Mežvidu iela 17, Baldonē;
 13. Par līdzekļu paredzēšanu 2023.gada budžetā līguma slēgšanai par Baldones vidusskolas aktu zāles grīdas pastiprināšanas būvdarbiem;
 14. Par aizņēmuma ņemšanu būvdarbu izmaksu sadārdzinājumam projekta “Gājēju ceļa un veloceliņa izbūve gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” realizēšanai;
 15. Publiskais gada pārskats par 2021.gadu;   Pārskats
 16. Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2022. gada budžetā (pirmie)Saistošie noteikumi; 1.,2.,3.,4.pielikums;   5.pielikums
 17. Par Sadarbības memoranda parakstīšanu;
 18. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2022.gada 1.jūnija lēmumā

Domes sēde Nr. 19

2022.gada 1.jūnijā, plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītāja iecelšanu amatā.
 2. Saistošie noteikumi “Pašvaldības aģentūras “Ķekavas ambulance” maksas pakalpojumu cenrādis” (jautājumu atlika).
 3. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA “Rīgas ūdens”;
 4. Par saskaņojuma līguma noslēgšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Lāču iela”, Baložos;
 5. Par nekustama īpašuma “Aviators 63”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apzstiprināšanu;
 6. Par nekustamā īpašuma “Radiotehnika 179”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 7. Par nekustamā īpašuma “Mētras”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 8. Par 2009.gada 28.maija zemes gabala nomas līguma Nr.60 termiņa pagarināšanu;
 9. Par zemes piešķiršanu nomā A.S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriegumi”, Ķekavā, Ķekavas pagastā;
 10. Par zemes piešķiršanu nomā I.B. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Aprikozes”, Ķekavā, Ķekavas pagastā;
 11. Par zemes piešķiršanu nomā G.S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Dzelzs iela 11, Baložos;
 12. Par zemes piešķiršanu nomā V.J.K. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Renģītes”, Baldones pagastā;
 13. Par grilparka labiekārtojuma elementu pieņemšanu dāvinājumā;
 14. Par pašvaldības mantas atsavināšanu, ieguldot SIA “Ķekavas nami” pamatkapitālā    pielikums
 15. Par saistošo noteikumu “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ķekavas novadā” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi
 16. Par Ķekavas novada pašvaldības 2022.gada 13.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 8/2022 “Par kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā” precizēšanusaistošie noteikumi;
 17. Par Ķekavas novada pašvaldības 2022.gada 13.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 7/2022 “Par kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas uzturēšanā” precizēšanusaistošie noteikumi;
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Pegasi”, Baldones pagastā;
 19. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Punkas”, Baldones pagastā;
 20. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Irbes”, Baldones pagastā;
 21. Par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Rozītes”, Daugmalē nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 22. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Odukalna ielā 4, Odukalnā, Ķekavas pagastā;
 23. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Zaļkalni”, Alejās, Ķekavas pagastā;
 24. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Baltiņi”, Alejās,  Ķekavas pagastā;
 25. Par detālplānojuma “Īsteni”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 26. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Seklumi” un “Gala Slokas”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 27. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Olektes” teritorijā, Rāmavā, Ķekavas pagastā;
 28. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumo “Notes ” un “Rasiņi”, Krustkalnos,  Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošanai.
 29. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2022.gada 30.marta lēmumā Nr.15 (protokols Nr. 12) “Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana” realizēšanai”;
 30. Par vēlēšanu iecirkņa pārcelšanu Ķekavas novadā.

Domes ārkārtas sēde Nr. 18.

2022.gada 30.maijā plkst. 12:00 attālināta sēde

Darba kārtība

Protokols

Sēdē izskatītais jautājums

 1. Par zemes vienību saraksta apstiprināšanu jaunveidojamās Ķekavas pilsētas robežas noteikšanai.

 

Domes  sēde Nr. 16

2022.gada 18. maijā, plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Izskatītie jautājumi

 1. Bāriņtiesas atlīdzības nolikuma apstiprināšana;   nolikums
 2. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA ,,Ķekavas nami”;   līgums
 3. Par servitūta nodibināšanu Ķeguma prospektā 36 par labu īpašuma Ķeguma prospekts 16, Baldonē;
 4. Par zemes gabala ,,Rūķi”, Baldones pagastā, Ķekavas novadā, kadastra apzīmējums 8025 009 0097, piešķiršanu nomā G.Z.;
 5. Par zemes piešķiršanu nomā Z.D. uz daļu no rezerves zemes fonda vienības ar kadastra apzīmējumu 8025 007 0177, Baldones pagastā;
 6. Par zemes piešķiršanu K.J. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Centra masīvs”, Daugmalē, kadastra numurs 8056 002 0270;
 7. Par zemes piešķiršanu nomā I.D. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Senkapi”, Katlakalnā, kadastra numurs 8070 007 0463;
 8. Par zemes piešķiršanu nomā M.P. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Zīlēnu iela 19, Ķekavā, kadastra numurs 8070 008 1053;
 9. Par zemes piešķiršanu nomā G.C. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Aprikozes”, Ķekavā, kadastra numurs 8070 008 1745;
 10. Par 2015.gada 5.jūlija pilsētas zemes nomas līguma Nr.72-04-12/757 termiņa pagarināšanu;
 11. Par 2016.gada 14.marta zemes nomas līguma Nr.21-19/16/4 termiņa pagarināšanu;
 12. Par nekustamā īpašuma Dārzu iela 14A, Baložos, Ķekavas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 13. Par nekustamā īpašuma ,,Restaurators 157”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 14. Par nekustamā īpašuma ,,Rukolas”, Plakanciemā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 15. Par nekustamā īpašuma Parka iela 5, Baldonē, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 16. Par detālplānojuma ,,Šļūkas” apstiprināšanu, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;
 17. Par detālplānojuma ,,Lapmeži” grozījumu daļā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 18. Par detālplānojuma ,,Niedrupes” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 19. Par grozījumiem 2022.gada 19. janvāra Ķekavas novada domes lēmumā nr.24 ,,Par detālplānojuma ,,Olektes” apstiprināšanu, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”;
 20. Par administratīvā līguma Nr. 21-28/16/2 termiņa pagarināšanu detālplānojuma ,,Vēri” realizācijai;
 21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā ,,Pladas”, Baldones pagastā;
 22. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Parka ielā 8, Baldonē;
 23. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Rīgas iela 83, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, sadalei;
 24. Par nekustamā īpašuma nosaukuma ,,P89” maiņu un lietošanas mērķu noteikšanu Baldones pagastā;
 25. Par Ķekavas novada pašvaldības sadarbību grantu programmas „(ie)dvesma“ īstenošanai;
 26. Par pilnvarojumu parakstīt būvdarbu līguma grozījumus, aizņēmuma ņemšanu ,, Gājēju ceļa un veloceliņa izbūve gar autoceļu A7, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” realizācijai.

Domes  sēde Nr. 14.

2022.gada 27.aprīlī, plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Pieņemtie lēmumi

 1. Par zemes vienību “Akotu iela” un “Akmeņkaļu iela”, Alejās, Ķekavas pagastā, iegādi;
 2. Par zemes piešķiršanu nomā B.P. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Liepalejas 1”, Baldones pagastā;
 3. Par zemes piešķiršanu nomā I.I. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Centra masīvs”, Daugmalē, Daugmales pagastā;
 4. Par ēku (būvju) īpašuma “Eglītes”, Baldones pagastā, atsavināšanu.
 5. Par nekustamo īpašumu “Rīgas iela” un “P91” apvienošanu Baldonē;
 6. Par zemes gabala sadalīšanu NĪ Pasta iela 3, Baldonē;
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Bajāri”, Baldones pagastā;
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, Ceļacirtas, Baldones pagastā;
 9. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ozolzīles” Dzintaros, Daugmales pagastā;
 10. Par nekustamo īpašumu ”Retaurators Nr. 126”   un  “Restaurators Nr. 127”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, apvienošanu;
 11. Par detālplānojuma “Lūri-1”, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;
 12. Par detālplānojuma “Lūri”, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;
 13. Par nekustamā īpašuma “d/s Starts Nr.4/7 Nr.10” divu zemes vienību,  Krustkalnos, Ķekavas pagastā, apvienošanu.
 14. Par Uzņemšanas komisijas pirmsskolas izglītības iestādēs komisijas sastāva apstiprināšanu;
 15. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” vērtēšanas komisijas sastāva maiņu;
 16. Par saistošo noteikumu “Par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju datu bāzes izveidošanu un uzturēšanu” apstiprināšanusaistošie noteikumi
 17. Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu” apstiprināšanu,    saistošie noteikumi.
 18. Par A.M. apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu;
 19. Par G.L. apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu.
 20. Par grozījumu Ķekavas novada domes 2022.gada 2.marta lēmumā Nr. 33 “Par atbalstu Ukrainas Republikas tautai saistībā ar Krievijas Federācijas militāro iebrukumu un Baltkrievijas Republikas iesaistīšanos šī iebrukuma atbalstā”;
 21. Par projekta LEARN RELEARN UNLEARN THE RENEWABLES pieteikumu;
 22. Par cenrāža “Cenrādis par Ķekavas novada pašvaldības informatīvo stendu izmantošanu īslaicīgas reklāmas vai reklāmas objektu (afišu, plakātu, sludinājumu) izvietošanai” apstiprināšanu.

Domes  sēde Nr. 13.

2022.gada 13.aprīlī, plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Pieņemtie lēmumi

 1. Par nekustamā īpašuma Birzes iela 6A, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 2. Par nekustamā īpašuma Miglas iela 36, Baložos, atsavināšanu;
 3. Par zemes nodošanu bez atlīdzības;
 4. Par zemes piešķiršanu nomā Ž.M. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Senkapi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 5. Par zemes vienības “Rozītes 27”, Baldones pagastā, piešķiršanu nomā T.Ņ.;
 6. Par zemes gabala Odukalna iela 17, Odukalnā, Ķekavas pagastā, piešķiršanu nomā E.P.L.;
 7. Par zemes vienības “Rozītes 21”, Baldones pagastā, piešķiršanu nomā S.T..
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Jaundzelmes”, Baldonē;
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Silmaču ielā 22, Baldonē;
 10. Par nekustamo īpašumu ”Radiotehnika-5 Nr. 150”   un  “Radiotehnika-5 Nr. 152”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, apvienošanu;
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Krišjāņa Barona ielā 5 un 7, un nekustamā īpašuma “Ķekavas iela”, Baložos, robežu pārkārtošanai;
 12. Par saistošo noteikumu Nr. 7/2022 “Par kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas uzturēšanā” apstiprināšanu;                 saistošie noteikumi
 13. Par saistošo noteikumu Nr. 8/2022 “Par kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā” apstiprināšanu;              saistošie noteikumi
 14. Par saistošo noteikumu 9/2022 “Par vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās un pašvaldības nodevu Ķekavas novadā” apstiprināšanu;      saistošie noteikumi
 15. Par lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma Nākotnes iela 1A, Ķekavā, Ķekavas pagastā, zemes vienības daļai, kurai piešķir apbūves tiesību.
 16. Par tirgu rīkošanu 2022. gadā;
 17. Par Ķekavas novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības koncepcijas 2022.-2027.gadam apstiprināšanu,    koncepcija
 18. Par saistošo noteikumu Nr. 10/2022 “Nodeva par domes un pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu” apstiprināšanu;   saistošie noteikumi
 19. Par pilnvarojumu parakstīt līgumu “Esošo 20kV gaisvadu līniju B002 un A0204 pārbūve, Alejas Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā30AT00-04/TN-21260” realizācijai.
 20. Par aktualizētās Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam precizētā projekta un Ķekavas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam precizētā projekta nodošanu publiskajai apspriešanai;   attīstības programma    attīstības stratēģija    pašreizējā situācija              rīcības plāns    investīciju plāns    uzraudzība un vērtēšana    vides pārskats vides pārskata kopsavilkums

Domes  sēde Nr. 12.
2022.gada 30.marts, plkst. 09:00 Baložu pārvaldē
Darba kārtība
Protokols

Lēmumi

Īpašumu komitejas jautājumi

 1. Par Ķekavas novada pašvaldībai piederošo telpu nodošanu Ķekavas pagasta kultūras centram;   pielikums
 2. Par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “Daugavas – Misas kanāls C” nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā, būvprojekta „Ķekavas apvedceļš” realizācijai;
 3. Par Ķekavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Iecavas iela 8, Baldone, nodošanu pārvaldīšanā SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”;
 4. Par Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada 17.novembra saistošo noteikumu Nr. 42/2021 “Ķekavas novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi” precizēšanu;   saistošie noteikumi
 5. Par paredzētās darbības “AS “Putnu fabrika Ķekava” mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksa pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana Ķekavas novadā” akceptēšanu;
 6. Par apgrūtinājuma precizēšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Jaunvētras”, Baldones pagastā;
 7. Par reālservitūta nodibināšanu “Jaunvētras”, Baldones pagastā;
 8. Par Ķekavas novada autoceļu uzturēšanas klašu apstiprināšanuBaldone, Daugmale, Ķekava

Attīstības komitejas jautājumi

 1. Par saistošo noteikumu “Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu izvietošanu un noformēšanu Ķekavas novadā” apstiprināšanusaistošie noteikumi
 2. Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Andrīši” Dzintaros, Daugmales pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 3. Par detālplānojuma “Rāmavas iela 52”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 4. Par attīstības priekšlikuma – elektronisko sakaru balstu uzstādīšana Ķekavas novada teritorijā, publisko apspriešanu.

Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājums

 1. Par grozījumu Ķekavas vidusskolas nolikumā.

Finanšu komitejas jautājumi

 1. Par Ķekavas novada pašvaldības 2022.gada 2.februāra saistošo noteikumu Nr. 3/2022 “Par Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes sistēmai vai centralizētās kanalizācijas sistēmai” precizēšanu;    saistošie noteikumi
 2. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana” realizēšanai;
 3. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu, Sudraba iela 1;
 4. Par sadarbības līguma parakstīšanu ar biedrību “Latvijas Olimpiskā komiteja” par Daugmales pamatskolai piešķirtā finansējuma izlietojumu    līgumstāme,   atskaite

Sēde Nr.9

2022. gada 16.martā plkst.09:00 Baložu pārvaldē

Sēdes kārtība

Protokols

Sēdē izskatītie lēmumi

 1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Latvijas Bērnu fonda rīkotajām vasaras nometnēm 2022.gadā.
 2. Par gozījumu domes 2020.gada 14.maija lēmumā “Par jaunas atkritumu apsaimniekošanas iekārtas izvietošanu “Rozītēs”, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”;
 3. Par saistošo noteikumu „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ķekavas novada pašvaldības teritorijā” apstiprināšanu;     Saistošie noteikumi
 4. Par zemes piešķiršanu nomā K.B. uz daļu no zemes vienības “Meža Dzilnas”, Ķekavas pagastā;
 5. Par nekustamā īpašuma “Tekstilnieks 82”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, 1/2 domājamās daļas atsavināšanu;
 6. Par nekustamā īpašuma “Aviators 63”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 7. Par nekustamā īpašuma “Radiotehnika 179”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 8. Par nekustamā īpašuma “Jeņči 292”, Jenčos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 9. Par nekustamā īpašuma Šķūņu iela 10, Baložos, atsavināšanu;
 10. Par pašvaldībai piekrītošo inženierbūvju nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā, būvprojekta “Ķekavas apvedceļš” realizācijai;     nekustamo īpašumu saraksts
 11. Par dzīvokļa īpašumam atbilstošās zemes domājamās daļas nodošanu bez atlīdzības Vanagkalnu iela 19-12, Baldonē;
 12. Par Pašvaldībai piederošo telpu nodošanu lietošanā Daugmales pagasta kultūras centram;
 13. Par pašvaldības dzīvojamā fonda Baložu pilsētā nodošanu pārvaldīšanā SIA „Baložu komunālā saimniecība”.    pielikums
 14. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Mežgravas”, Baldones pagastā;
 15. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Akmeņsalas”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Vecploši”, Baldones pagastā;
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Zālītes iela 9, 7, 11 un 13, Krustkalnos, Ķekavas pagastā,  robežu pārkārtošanai;
 18. Par nekustamā īpašuma Rakaru ielā 1, Krogsilā, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu;
 19. Par nekustamā īpašuma Rakaru ielā 5, Krogsilā, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu;
 20. Par nekustamā īpašuma Rakaru ielā 12, Krogsilā, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu;
 21. Par nekustamā īpašuma Selgas ielā 5, Krogsilā, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu.
 22. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 2022. gada nolikuma apstiprināšanu;    nolikums
 23. Par saistošo noteikumu Nr.51/2021 „ Par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju datu bāzes izveidošanu un uzturēšanu” precizēšanu;     saistošie noteikumi
 24. Par uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs komisijas nolikuma apstiprināšanu;   komisijas nolikums
 25. Par Izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas sadales komisijas nolikuma apstiprināšanu.    komisijas nolikums
 26. Par Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam investīciju plāna 2022.gada aktualizāciju;   investīciju plāns
 27. Par Ķekavas novada fizisko personu un nevalstisko organizāciju publiskas infrastruktūras izveides projektu atbalsta konkursa nolikuma apstiprināšanu;     konkursa nolikums
 28. Par augstas gatavības pašvaldības investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu valsts budžeta mērķdotācijas saņemšanai;
 29. Par saistošo noteikumu „Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” apstiprināšanu;    saistošie noteikumi
 30. Par grozījumiem 2021.gada 22.decembra pakalpojumu līgumā Nr. 1-17.2/21/5;
 31. Par Ķekavas novada pašvaldības noteikumu „Kases operāciju noteikumi”” apstiprināšanu.   noteikumi
 32. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu;
 33. Par atbalstu Ķekavas novada iedzīvotājiem, kuri sniedz atbalstu ukraiņu bēgļiem. 25,- EUR versija;
 34. Par atbalstu Ķekavas novada iedzīvotājiem, kuri sniedz atbalstu ukraiņu bēgļiem. 10,- EUR versija.

SĒDE Nr. 8.

2022. gada 2.martā plkst.09:00 attālināta sēde

Izskatāmie jautājumi:
 1. Par Sociālās aprūpes centra 2022.gada darba plāna apstiprināšanu;  darba plāns
 2. Par Ķekavas ambulances 2022.gada darba plāna apstiprināšanu;   darba plāns
 3. Par Ķekavas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas izveidi un tās nolikuma apstiprināšanu;   nolikums
 4. Par noteikumu “Par Ķekavas novada  pašvaldības līdzfinansējumu sabiedrības integrācijas, izglītošanas, aktīva dzīvesveida  un kultūras iniciatīvu projektiem” apstiprināšanu.    noteikumi
 5. Par apgrūtinājuma precizēšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Vanagkalni”, Baldonē;
 6. Par zemes vienības Nākotnes iela 1A, Ķekavā, daļas apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu;
 7. Par zemes piešķiršanu nomā E.K. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežs Nr.21”, Ķekavā, Ķekavas pagastā;
 8. Par zemes piešķiršanu nomā A.K. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežs Nr.21”, Ķekavā, Ķekavas pagastā;
 9. Par zemes piešķiršanu nomā V.I. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Centra masīvs”, Daugmalē, Daugmales pagastā;
 10.  Par zemes gabala Baložu iela 19, Baložos, piešķiršanu nomā L.P.;
 11.  Par zemes piešķiršanu nomā GĪKS “Titurgas garāžas” uz daļu no pašvaldības zemes gabala Krišjāņa Barona iela 7, Baložos.
 12.  Par nekustamā īpašuma Dārzu iela 14A, Baložos,  atsavināšanu;
 13.  Par nekustamā īpašuma Dzintras ielā 1,  Ķekavā, Ķekavas pagastā lietošanas mērķa maiņu;
 14.  Par nekustamā īpašuma Dzintras ielā 2,  Ķekavā, Ķekavas pagastā lietošanas mērķa maiņu;
 15.  Par nekustamā īpašuma Dzintras ielā 4,  Ķekavā, Ķekavas pagastā lietošanas mērķa maiņu;
 16.  Par nekustamā īpašuma Dzintras ielā 6,  Ķekavā, Ķekavas pagastā lietošanas mērķa maiņu;
 17.  Par nekustamo īpašumu Dzintras ielā 8 un 10,  Ķekavā, Ķekavas pagastā lietošanas mērķa maiņu;
 18.  Par nekustamā īpašuma Annas ielā 22,  Ķekavā, Ķekavas pagastā lietošanas mērķa maiņu;
 19.  Par adrešu un NĪLM kodu piešķiršanu detālplānojuma “Pilbārži”, Ķekavā, Ķekavas pagastā,   teritorijā;
 20.  Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Baložu ielā 4B, Baložos;
 21.  Par detālplānojuma “Rāmavas iela 52”  grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 22. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2021.gada 17. novembra lēmumā Nr.17  “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Skautu ielā 18, Baldonē”;
 23.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam  īpašumam Zāļu ielā 7, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;
 24.  Par administratīvo līgumu – Sila iela 17, Saulgoši, Ķekavas pagasts (Dpl Celmiņi).
 25. Par Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas interešu izglītības (pašapmaksas) mācību maksu;
 26.  Par ēdināšanas apmaksu Ķekavas novada izglītības iestāžu izglītojamajiem;
 27.  Par Ķekavas novada Daugmales pamatskolas Daugmales multifunkcionālā centra maksas pakalpojumu saraksta apstiprināšanu. Cenrādis
 28.  Par SIA “Baložu komunālā saimniecība” pamatkapitāla palielināšanu un pašvaldības naudas ieguldījumu;
 29.  Par grozījumiem 2021.gada 1.jūlija domes lēmumā “Par paraksta tiesībām kredītiestādēs un Valsts kasē”;
 30.  Par paraksta vākšanas vietu noteikšanu;
 31.  Par projekta pieteikuma iesniegšanu.
 32.  Par A.B.apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu;
 33.  Par atbalstu Ukrainas Republikas tautai.

SĒDE Nr. 7.

 1. gada 16.februārī plkst.09:00 attālināta sēde

Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols

Izskatāmie jautājumi:

 1. Par Sabiedrisko pakalpojumu maksas aprēķināšanas komisijas sastāva apstiprināšanu;
 2. Par Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas sastāva apstiprināšanu;
 3. Par interaktīvo stendu LEADER projekta iesniegšanu;
 4. Par Ķekavas novada pašvaldības sadarbību sociālās uzņēmējdarbības grantu programmas  īstenošanai.
 5. Par noteikumu “Par Ķekavas novada pilsētu ielu ikdienas uzturēšanu” apstiprināšanu;   noteikumi
 6. Par nekustamā īpašuma “Liepkalni 2”, Odukalnā, Ķekavas pagastā, zemes platības precizēšanu;
 7. Par zemes vienības “Varalauki”, Ķekavas pagastā, piešķiršanu nomā A.B.;
 8. Par dzīvojamās platības izīrēšanu, K.P..
 9.  Par saistošo noteikumu Nr.50/2021 „Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” precizēšanu;    saistošie noteikumi
 10. Par sporta aģentūras 2022. gada darba plāna apstiprināšanu;   darba plāns
 11. Par deleģējumu parakstīt Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta finansējuma līgumu;
 12. Par pašvaldības atbalstu norēķiniem ar privāto izglītības iestādi, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi;
 13. Par Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu  uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu norēķiniem 2022.gadā;  tāme
 14. Par finansiālu atbalstu biedrībai.
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Dzintaru ielā 7, Baldonē;
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Pegasi”,  Baldones pagastā;
 17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajos īpašumos  “Zīriņi” un “Strautiņi” , Baldonē;
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejas ielā 3, Baldonē;
 19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Līdumi”, Baldones pagastā;
 20. Par detālplānojuma “Šļūkas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā,  nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 21. Par detālplānojuma “Vecbunkas-4”, Krogsilā, Ķekavas pagastā,  nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 22. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu  25 nekustamajiem īpašumiem detālplānojuma “Lapmeži” teritorijā, Krogsilā, Ķekavas pagastā;
 23. Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Krišjāņa Barona ielā 9B,  Baložos, apstiprināšanu. 

SĒDE Nr. 5.

 1. gada 2.februārī plkst.09:00 attālināta sēde

Sēdes darba kārtība
Protokols

Izskatītie jautājumi:

 1. Par Vides un attīstības komisijas sastāva apstiprināšanu.
 2. Par Simbolikas komisijas  sastāva apstiprināšanu;
 3. Par Vērtēšanas komisijas finansējuma sadalei Ķekavas novada sportistiem nolikuma apstiprināšanu; nolikums
 4. Par Vērtēšanas komisijas finansējuma sadalei Ķekavas novada sportistiem  komisijas sastāva apstiprināšanu.
 5. Pašvaldības aģentūras Ķekavas sociālās aprūpes centrs atlīdzības nolikums; atlīdzības nolikums
 6. Par sociālās dzīvojamās telpas statusa piešķiršanu;
 7. Par dzīvojamās platības izīrēšanu speciālistam;
 8. Par saskaņojuma līguma noslēgšanu ar SIA “PROPARK” pašvaldības nekustamajā īpašumā Rīgas iela 2A, Baložos.
 9. Par publisko apspriešanu derīgo izrakteņu iegūšanai nekustamajā īpašumā “Skaistkalni”, Baldones pagastā;
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Zīļu ielā 46, Baldonē;
 11. Par detālplānojuma ”Ceplīši”, Ķekavas pagastā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu;
 12. Par detālplānojuma ”Vecsvilpji un Sakšas”, Ķekavas pagastā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu;
 13.  Par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esoša nekustamā īpašuma sadali būvprojekta „Autoceļa A7-Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) posma km 7.9-25.0 (Ķekavas apvedceļš)” realizācijai;
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem  īpašumiem “Astras” un “Kereļi”, Ķekavā, Ķekavas pagastā;
 15. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Akmeņkaļu iela 13 ” teritorijā, Alejās, Ķekavas pagastā;
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rožu ielā 7/9, Baložos;
 17. Par detālplānojuma “Magones”  Krustkalnos,  Ķekavas pagastā, grozījumu  apstiprināšanu;
 18. Par nekustamo īpašumu Vecozolu ielā 15, 16, 18 un 20, Ķekavā, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu;
 19. Par nekustamā īpašuma “Ziedlejas” Mālu ielā 58, Odukalnā, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu;
 20. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu detālplānojuma “Vēri” Rāmavā,  Ķekavas pagastā, teritorijai;
 21. Par nekustamā īpašuma Ruduļu ielā 1, Rāmavā, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu;
 22. Par nekustamā īpašuma Zālītes ielā 4, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu;
 23. Par nekustamā īpašuma “Lapsēni” Krustkalnos, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu.
 24. Ķekavas pagasta kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādis;   cenrādis
 25. Baložu pilsētas kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādis;    cenrādis
 26. Par Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš” nolikuma apstiprināšanu;   nolikums
 27. Par Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” nolikuma apstiprināšanu;    nolikums
 28. Par Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” nolikuma apstiprināšanu;   nolikums
 29. Baldones sporta kompleksa nolikums;    nolikums
 30. Baldones Sporta kompleksa darbinieku atlīdzības nolikums;  nolikums
 31. Par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras darbinieku atlīdzības nolikumu.   nolikums
 32. Par aktualizētās Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta un Ķekavas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam projekta precizēšanu;
 33. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu  „Par Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes sistēmai vai centralizētās kanalizācijas sistēmai” apstiprināšanu;    saistošie noteikumi
 34. Par iestāšanos biedrībā “Pierīgas tūrisma asociācija”;
 35. Par projekta RE-ACT pieteikumu.

SĒDE Nr. 4.

2022. gada 28.janvārī plkst.13:00 attālināta sēde

Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols

Izskatāmie jautājumi:

1. Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Baložu ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

SĒDE Nr. 3.

 1. gada 19.janvārī plkst.09:30 attālināta sēde

Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols

Izskatāmie jautājumi:

 1.  Par Ķekavas novada sociālā dienesta darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu;  nolikums
 2. Par Ķekavas novada sociālā dienesta darbinieku darbības rezultātu novērtēšanas nolikuma apstiprināšanu.   nolikums
 3. Par dienesta dzīvokļa statusa atcelšanu.
 4. Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu SIA „Priedmalas T”;
 5. Par nedzīvojamās telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Baldones Māksla”  pašvaldības nekustamajā īpašumā Daugavas ielā 2A, Baldonē;
 6. Par apgrūtinājuma nodibināšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā Daugavas ielā 43, Baldonē;
 7. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Zeltkalnu iela, Baldonē;
 8. Par nekustamā īpašuma Birzes iela 6A, Baložos, atsavināšanu;
 9. Par nekustamā īpašuma Sudraba iela 1, Jenčos, ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 10. Par apbūves tiesības izsoli uz daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības Nākotnes iela 1A, Ķekavā, Ķekavas pagastā;
 11. Par grozījumiem 2018.gada 15.janvāra valdījuma līgumā Nr.1-17.1/18/17;
 12. Par zemes piešķiršanu nomā A.A. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Dārzāres”, Baldonē;
 13. Par 2012.gada 8.oktobra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.21-19/12/69 termiņa pagarināšanu;
 14. Par 2012.gada 29.novembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.21-19/12/84 termiņa pagarināšanu;
 15. Par 2012.gada 14.decembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.21-19/12/86 termiņa pagarināšanu;
 16. Par 2013.gada 16.janvāra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.21-19/13/5 termiņa pagarināšanu;
 17. Par 2014.gada 6.oktobra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.21-19/14/62 termiņa pagarināšanu;
 18. Par 2015.gada 8.decembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.21-19/15/156 termiņa pagarināšanu;
 19. Par 2017.gada 30.marta zemes nomas līguma Nr.1-24/9 termiņa pagarināšanu.
 20. Par administratīvā līguma noslēgšanu detālplānojuma “Celmiņi” Saulgožos, Ķekavas pagastā, īstenošanai – Celmiņu iela 16;
 21. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  nekustamajā īpašumā “Bikšas-1”, Dzintaros, Daugmales pagastā;
 22. Par detālplānojuma ”Beitiņi-4”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, darba uzdevuma atkārtotu izdošanu;
 23. Par detālplānojuma ”Mašēni”, Ķekavā, Ķekavas pagastā,  darba uzdevuma atkārtotu izdošanu;
 24. Par detālplānojuma ”Sproģi-1”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, darba uzdevuma atkārtotu izdošanu;
 25. Par detālplānojuma “Olektes” apstiprināšanu, Rāmavā, Ķekavas pagastā;
 26. Par nekustamā īpašuma “Ledlauži” Valdlaučos, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu;
 27. Par nekustamā īpašuma “Bumbiņas” Valdlaučos, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu;
 28. Par nekustamo īpašumu Lāceņu ielā 4 un Mākoņkalna ielā 5, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu;
 29. Par nekustamā īpašuma “Priežkalni” Krustkalnos, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu;
 30. Par nekustamā īpašuma Grantu ielā 11A, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu;
 31. Par nekustamā īpašuma Grantu ielā 9A, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu;
 32. Par nekustamā īpašuma Grantu ielā 11, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu;
 33. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu detālplānojuma “Tošas-1” Krustkalnos, Ķekavas pagastā, teritorijai;
 34. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Pavasara ielā 38 un 36, Baložos;
 35. Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu nekustamā īpašuma “Ozolzīles” daļā;
 36. Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam  “Baložu iela 33” pieguļošās infrastruktūras attīstīšanu un būvprojekta izstrādi objektam  “Jaunas PII ēkas Baložos, Titurgā, Ķekavas novadā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”.
 37. Par nodomu protokola parakstīšanu ar Doles saviesīgo biedrību;
 38. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” nolikuma apstiprināšanu;   nolikums
 39. Par Ķekavas novada sporta laureāta nolikuma apstiprināšanu,   nolikums
 40. Par pārjaunojuma līguma termiņa pagarinājumu.
 41. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības nodevu par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās” apstiprināšanu;

      saistošie noteikumi

 1. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu, ieguldot SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” pamatkapitālā;
 2. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas  mācību vides uzlabošana” realizēšanai, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegādei.

SĒDE Nr. 2.

2022. gada 17.janvārī plkst.17:00 attālināta sēde

Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols
Izskatāmie jautājumi:

SĒDE Nr. 24

 1. gada 22.decembrī plkst.10:00 attālināta sēde

 

Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols

 

Izskatāmie jautājumi:

 1. Pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” nolikuma precizēšanu;  saistošie noteikumi

 

 1. Par iekļaušanu pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā (B.B).
 2.  Par grozījumu Ķekavas novada domes 2021. gada 21.maija lēmumā Nr. 11  “Par esošās atkritumu apsaimniekošanas darbības papildināšanu  “Gurnicās”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”;
 3. Par Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada 6.oktobra saistošo noteikumu Nr. 30/2021 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” precizēšanu;   saistošie noteikumi
 4. Par 2011.gada 14.novembra zemes nomas līguma Nr.78-04-12/739 termiņa pagarināšanu;
 5. Par zemes piešķiršanu nomā (U.K) uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Daugavas ielā 15A, Baldonē;
 6. Par pārjaunojuma līguma termiņa pagarinājumu;
 7. Par 2012.gada 20.decembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.21-19/12/93 termiņa pagarināšanu;
 8. Par 2012.gada 18.oktobra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.21-19/12/74 termiņa pagarināšanu;
 9. Par 2014.gada 5.februāra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.21-19/14/3 termiņa pagarināšanu;
 10. Par zemes vienības Kalnu iela 15, Baložos, apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu;
 11. Par 2010.gada 17.decembra nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.21-18/11/1 termiņa pagarināšanu;
 12. Par nekustamā īpašuma Vasaras iela 2, Krustkalni, Ķekavas pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 13. Par stratēģisko un finanšu mērķu noteikšanu Ķekavas novada pašvaldības kapitālsabiedrībām SIA “Baložu komunālā saimniecība”, SIA “BŪKS”, SIA „Ķekavas nami” un SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs”.
 14. Par projekta Nr. EKII-3/9 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Baložu pilsētā” īstenošanas pārtraukšanu;
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Cirtas”, Baldones pagastā;
 16. Par nekustamā īpašuma “Dzilnas” zemes vienības Ķekavas pagastā sadalīšanu;
 17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu  15 nekustamajiem īpašumiem detālplānojuma “Svelmes” teritorijā, Daugmalē, Daugmales pagastā;
 18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu  detālplānojuma “Druvas” Daugmalē, Daugmales pagastā, teritorijai;
 19. Par nekustamā īpašuma “Sviestiņi” Dzintaros, Daugmales pagastā lietošanas mērķa maiņu;
 20. Par nekustamā īpašuma “Vecsuitiņu-Mazmāja” Dzintaros, Daugmales pagastā lietošanas mērķa maiņu;
 21. Par nekustamā īpašuma “Jūrkalne” Dzintaros, Daugmales pagastā lietošanas mērķa maiņu;
 22. Par nekustamā īpašuma “Rītausmas” Dzintaros, Daugmales pagastā lietošanas mērķa maiņu;
 23. Par nekustamo īpašumu  “Veckalni nr.84”  un  “Veckalni nr.85”  apvienošanu, Dzērumos, Ķekavas pagastā;
 24. Par lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Gurnicas”, Ķekavas pagastā, zemes vienības daļai, kurai piešķir apbūves tiesību;
 25. Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22, Ķekavā,  Ķekavas pagastā,  lietošanas mērķa maiņu;
 26. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Kārkliņu lauks”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 27. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Laivas”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 28. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rāmavas ielā 33, Rāmavā, Ķekavas pagastā;
 29. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Zāļu ielā 7, Rāmavā, Ķekavas pagastā, sadalei;
 30. Par detālplānojuma “Ķiršziedi” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Ķiršziedu ielā 7, Rāmavā, Ķekavas pagastā;
 31. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Ķiršziedi” teritorijā, Rāmavā, Ķekavas pagastā;
 32. Par nekustamo īpašumu Rožu ielā 2 un 4, Baložos apvienošanu;
 33. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Lāču ielā 16 un 20, Baložos robežu pārkārtošanai;
 34. Par zemes ierīcības projekta Lakstīgalu ielā 22, Baložos apstiprināšanu.
 35. Par sadarbības projekta parakstīšanu ar JSPA un projekta “Idejas ceļ gaisā!” īstenošanu;
 36. Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” apstiprināšanu;

saistošie noteikumi

 1. Par saistošo noteikumu “Par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju datu bāzes  izveidošanu un uzturēšanu” apstiprināšanu;

saistošie noteikumi

 1. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ķekavas novadā” apstiprināšanu;

saistošie noteikumi

 1. Par grozījumu nolikumā ,,Kompensācijas piešķiršanas komisijas nolikums”;
 2. Par Ķekavas novada sporta skolas nolikuma apstiprināšanu;   nolikums
 3. Par Baldones bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu;   nolikums
 4. Par Ķekavas Mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu;   nolikums
 5. Par Ķekavas Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu;   nolikums
 6. Par Pļavniekkalna sākumskolas nolikuma apstiprināšanu;   nolikums
 7. Ķekavas novada pašvaldības kultūras centru darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu;    nolikums
 8. Par Baldones bibliotēkas darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu.   nolikums
 9. Par Ķekavas novada pašvaldības ētikas kodeksa apstiprināšanu;    noteikumi
 10. Par noteikuui par Trauksmes celšanas sistēmu Ķekavas novada pašvaldībā apstiprināšanu;    noteikumi
 11. Par noteikumu par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai Ķekavas novada pašvaldībā apstiprināšanu;   noteikumi51.  Par izlīguma slēgšanu civillietā Nr.C33299621;
 12. Par I.D.apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu.
 13. Par saistošo noteikumu “Par Ķekavas novada pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu  vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē” apstiprināšanu;   saistošie noteikumi
 14. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas  mācību vides uzlabošana” realizēšanai, Baložu vidusskolas ķīmijas un fizikas kabinetu aprīkojuma iegādei;
 15. Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada budžetā.   saistošie noteikumi   1.,2.,3.,4.pielikumi    5.pielikums
 16. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Pasta iela 3, Baldonē;
 17. Par grozījumu Ķekavas novada domes lēmumā “Par ēdināšanas apmaksu Ķekavas novada izglītības iestāžu izglītojamajiem”;

SĒDE Nr. 23

2021. gada 20.decembrī plkst.15:15 attālināta sēde

Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols
Izskatāmie jautājumi

1 2 3 7