Ķekavas novada domes sēžu ierakstus arhīvā skaties www.youtube.com

Domes ārkārtas sēde Nr. 21.

2023.gada  27.septembrī plkst. 14:15 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

Domes sēde Nr. 20.

2023.gada  27.septembrī plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 

Tiešraides 1. daļa:

 

Tiešraides 2. daļa:

Domes sēde Nr. 19.

2023. gada 13. septembrī  plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma Baldones pilsētas un pagasta teritorijā līguma slēgšanu,   1.pielikums,   2.pielikums,   3.pielikums,   4.pielikums;
 2. Par nekustamā īpašuma “Radiotehnika 20”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 3. Par nekustamā īpašuma “Ausma 40”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 4. Par nekustamā īpašuma (starpgabala) “Misa 22A”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 5. Par nekustamā īpašuma (starpgabala) “Šaugalītes”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 6. Par pašvaldības kustamās mantas – moduļu tipa pārvietojamā vagoniņa atsavināšanu;
 7. Par nekustamā īpašuma “Vecsuitiņi”, Dzintaros, Daugmales pagastā, daļas iegādi;
 8. Par ceļa reālservitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Sējas iela”, un nekustamajā īpašumā “Palsas iela”, Odukalnā, Ķekavas pagastā,   1.pielikums,   2.pielikums;
 9. Par ceļa reālservitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Sējas iela”, nekustamajā īpašumā “Mežs Nr.45” un nekustamajā īpašumā “Palsas iela”, Odukalnā, Ķekavas pagastā 1.pielikums,   2.pielikums;
 10. Par zemes piešķiršanu nomā E.A. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas iela 40, Ķekavā;
 11. Par 2008. gada 1.septembra zemes nomas līguma Nr.45 termiņa pagarināšanu;
 12. Par zemes gabala Zaļinieki Nr.62, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, piešķiršanu nomā D.J.;
 13. Par dzīvojamās platības izīrēšanu privātpersonai (V.J.);
 14. Par privātpersonas (I.L.) izlikšanu no dzīvojamās telpas Nr.77, Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā;
 15. Par privātpersonas (K.R.) izlikšanu no dzīvojamās telpas Nr.50, Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā;
 16. Par ieceri pārkārot īpašumu Zīļu ielā 1, Zīļu ielā 5 un Zīļu ielā 5A, Baldonē, robežas un nodalīt nepieciešamo zemes vienību Zīļu ielas ietves izbūvei;
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Kļaviņ-Kākauļi”, Baldones pagastā;
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamā īpašuma “Auzulejas”, Baldones pagastā;
 19. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Skaistkalni”, Baldones pagastā;
 20. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Bērzumnieki”, Baldones pagastā;
 21. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Emīlijas”, Baldones pagastā;
 22. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Skursteņi”, Baldones pagastā;
 23. Par nekustamo īpašumu “Ezermaļi” un “Pludmale” Daugmalē, Daugmales pagastā, apvienošanu;
 24. Par nekustamo īpašumu Lakstīgalu ielā 2 un 4, Baložos apvienošanu;
 25. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Belavas”, “Kapari” un “Rietumi”, Mellupos, Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošanai;
 26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ”Krastnieki”, Ķekavā;
 27. Par nekustamā īpašuma ”Kalnlejas”, Plakanciemā, Ķekavas pagastā, zemes vienību apvienošanu;
 28. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Olektes” teritorijā, Rāmavā, Ķekavas pagastā;
 29. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Jaungaņģi” teritorijā, Ķekavā;
 30. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Ābranti” teritorijā, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā;
 31. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ciedravoti”, Ķekavā;
 32. Par saistošo noteikumu “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 33. Par dotācijas līguma parakstīšanu ar Eiropas izglītības un kultūras izpildaģentūru;
 34. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2023.gada 30.augusta lēmumā ,, Par sadarbību transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontrolē ar valsts akciju sabiedrību “Ceļu satiksmes drošības direkcija””;
 35. Par amatu savienošanas atļauju Licencēšanas komisijas un Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas loceklei V.G.;
 36. Par finansējuma nodrošināšanu energoefektivitātes paaugstināšanas investīciju projektā “Ķekavas kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana”;
 37. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Izglītības un zinātnes ministriju par investīciju projekta “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” īstenošanu;
 38. Par grozījumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos,   saistošie noteikumi.

Domes sēde Nr. 18.

2023. gada 30. augustā  plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Saistošie noteikumi “Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.29/2021 “Par pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem Ķekavas novadā””;  saistošie noteikumi;
 2. Par būves izvietojuma saskaņošanu nekustamajā īpašumā Gājēju iela 7, Baložos;
 3. Par SIA “Baložu komunālā saimniecība” pamatkapitāla palielināšanu un pašvaldības naudas ieguldījumu;
 4. Par zemes piešķiršanu nomā V.S.D. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Aprikozes”, Ķekavā;
 5. Par zemes piešķiršanu nomā B.Ā. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Aprikozes”, Ķekavā;
 6. Par zemes piešķiršanu nomā N.V. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriegumi”, Ķekavā;
 7. Par zemes gabala, Pauguru iela 8, Ķekavā, piešķiršanu nomā privātpersonai J.B.;
 8. Par zemes gabala Perlamutra iela 6, Jenčos, Ķekavas pagastā, piešķiršanu nomā privātpersonai I.R.;
 9. Par zemes piešķiršanu nomā A.Š. uz daļu no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Bērtuļi”, Baldones pagastā;
 10. Par zemes gabala, Valentīnas iela 24, Baložos, piešķiršanu nomā V.D.;
 11. Par nomas tiesības izsoli uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Nāvessala”, Daugmales pagastā;
 12. Par saistošo noteikumu “Pašvaldībai piederošās vai piekrītošās zemes izmantošanas personīgās palīgsaimniecības vajadzībām vai sakņu dārza ierīkošanai noteikumi” apstiprināšanu;  saistošie noteikumi;
 13. Par dzīvojamās platības izīrēšanu privātpersonai (A.K.);
 14. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu privātpersonai (L.S.);
 15. Par dzīvojamās platības izīrēšanu privātpersonai (I.G.);
 16. Par dzīvojamās platības izīrēšanu privātpersonai (A.B.);
 17. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar privātpersonu (S.N.);
 18. Par privātpersonas (A.Ž.) izlikšanu no dzīvojamās telpas Nr.21 “Valdlauči 2”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā;
 19. Par nekustamā īpašuma “Elkšņukalni”, Baldones pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 20. Par būvju izvietojumu saskaņošanu nekustamajā īpašumā “Teika Nr.143”, Dzērumos, Ķekavas pagastā;  pielikums:
 21. Par apgrūtinājuma precizēšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Lipšu, Timbu, Trimdu, Kažoku kapsētas”, Baldones pagastā;
 22. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2023.gada 19.jūlija lēmumā Nr.9 ,,Pa sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Republikas Zemessardzi” (protokols Nr.14);
 23. Par radiācijas monitoringa stacijas pakalpojuma līguma grozījumiem;  pielikums;
 24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Pilskalna ielā 4, Baldonē;
 25. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Robežnieki”, Baldones pagastā;
 26. Par nekustamā īpašuma “Elektropārvade” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80250110395, Baldones pagastā, sadalīšanu;
 27. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Auzulejas”, Baldones pagastā;
 28. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Voldemāri”, Baldones pagastā;
 29. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Baložlapsas”, Baldones pagastā;
 30. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem “Rudens iela” un Avotu ielā 8, Baložos;
 31. Par projekta “Ietves izbūve gar Nākotnes ielu no TC “Dālderi” līdz Īgumu ielai, Ķekavā, Ķekavas novadā” realizēšanu;
 32. Par Ķekavas novada Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu;  pielikums;
 33. Par Ķekavas novada Centrālās bibliotēkas nolikuma labojumu apstiprināšanu;   pielikums;
 34. Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestādes “Ķekavas Mūzikas skola” un “Jāņa Dūmiņa Baldones mūzikas skola”  interešu izglītības (pašapmaksas) mācību maksu;
 35. Par Ķekavas Mākslas skolas interešu izglītības grupu mācību maksas apstiprināšanu;
 36. Par noteikumu “Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm” apstiprināšanu;   pielikums;
 37. Par ēdināšanas apmaksu izglītojamajiem ar 01.09.2023.;   ēdināšanas noteikumi
 38. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Kārtība, kādā tiek piešķirtas Ķekavas novada pašvaldības sporta bāzes un izglītības iestāžu sporta infrastruktūra” apstiprināšanu;  saistošie noteikumi;
 39. Par grozījumiem nolikumā ,,Ķekavas novada izglītības iestāžu darbinieku atlīdzības nolikums”;   pielikums;
 40. Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumā;
 41. Par sadarbību transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontrolē ar valsts akciju sabiedrību “Ceļu satiksmes drošības direkcija”;   pielikums;
 42. Par ielu nosaukumu un adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Titurgas iela 31” grozījumos nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā;
 43. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2021.gada 6. oktobra lēmumā Nr. 27., protokols Nr. 13/2021

Domes sēde Nr. 16.

2023.gada 9.augustā plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par saistošo noteikumu “Ķekavas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums” apstiprināšanu, saistošie noteikumi.
 2. Par zemes gabala Skolas ielā 2, Ķekavā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Biedrībai “Futbola skola “METTA””;
 3. Par saistošo noteikumu “Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Sūnas”, Baldones pagastā;
 5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Asari”, Baldones pagastā;
 6. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Vējiņi”, Baldones pagastā;
 7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Āpši”, Baldones pagastā;
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Apsīši”, Baldones pagastā;
 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Ķeizari”, Baldones pagastā;
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Vecdāboliņi”, Baldones pagastā;
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Ainavas”, Baldones pagastā;
 12. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nekustamajā īpašumā “Dzerši”, Baldones pagastā;
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Saulsargi” un “Kūmiņi”, Baldones pagastā robežas pārkārtošanai;
 14. Par detālplānojuma “Lapmeži” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Grīzupes ielā 8, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;
 15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Pļavniekkalna ielā 64 un Pļavniekkalna ielā 68, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Grīzupes ielā 12, Krogsilā, Ķekavas pagastā, sadalei;
 17. Par detālplānojuma “Rāmavas iela 8 (2008)” grozijumu daļā Griezes ielā 11 nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 18. Par detālplānojuma “Mežnoriņas” apstiprināšanu, Krustkalnos, Ķekavas pagastā;
 19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 43, Baložos;
 20. Par adrešu, ielu nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Eltes un Dzērvēni” teritorijā, Krogsilā, Ķekavas pagastā;
 21. Par Ķekavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN- TPD-5/2023 “Grozījumi Ķekavas novada domes 2023.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-2/2023 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 22. Par projekta “Apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūve gar autoceļu V2 Ķekavas pagastā, no Katlakalna ielas (a/c V1) līdz Kāpu ielai” realizēšanu;
 23. Par ceļu investīciju projektiem.
 24. Par projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteka, meliorācijas kadastra numurs 413241:00, pik. 00/00 -45/10 atjaunošana Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads” realizēšanu;
 25. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Sakaiņi”, Dzintaros, Daugmales pagastā;
 26. Par tiesībām parakstīt dotācijas līgumu ar LIAA;
 27. Par nekustamā īpašuma Mežvidu ielā 17, Baldonē, maksas pakalpojumu cenrāža pārskatīšanu;
 28. Par publiskās apspriešanas uzsākšanu par koku ciršanu ārpus meža būvprojekta “Valsts reģionālā autoceļa P91 Mežvidi – Baldone posma 2.05 – 3,23 km pārbūve” ietvaros;
 29. Par publiskās apspriešanas uzsākšanu par koku ciršanu ārpus meža būvprojekta “Ķeguma prospekta pārbūve no Parka ielas līdz Tilta ielai Baldonē, Ķekavas novadā” ietvaros.

7.08.2023 Ķekavas novada domes ārkārtas sēdes video tiešraide

Domes sēde Nr.14.

2023.gada 19.jūlijā  plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti   

Labiekārtošanas plāna lēmumprojekts1.sējums2.sējums, 2.sējuma pielikums3.sējums

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai “Latvijas Boulinga Federācija”.
 2. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2021.gada 22.decembra Saistošajos noteikumos Nr.30/2021 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu,    saistošie noteikumi;
 3. Par zemes piešķiršanu nomā O.S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriegumi”, Ķekavā;
 4. Par zemes piešķiršanu nomā V.M. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriegumi”, Ķekavā;
 5. Par zemes piešķiršanu nomā N.B. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Aprikozes”, Ķekavā;
 6. Par zemes piešķiršanu nomā A.D. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Aprikozes”, Ķekavā;
 7. Par zemes piešķiršanu nomā Ē. L.-B. uz pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Dīķu iela 9, Baldonē;
 8. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Republikas Zemessardzi;
 9. Par nekustama īpašuma (starpgabala) Līvas iela 20, Ķekavā, atsavināšanu.
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Mazstūri”, Baldones pagastā;
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Jaunērgļi”, Baldones pagastā;
 12. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Mežalīči”, Baldones pagastā;
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Sakaiņu pilskalns” Daugmales pagastā, sadalei;
 14. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Pērkaiņi”, Ķekavas pagastā, sadalei;
 15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ķeizari”, Baldones pagastā;
 16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Dobelnieki”, Baldones pagastā;
 17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Strēlnieki”, Daugmales pagastā, sadalei;
 18. Par detālplānojuma “Odukalna iela 4” , Odukalnā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 19. Par detālplānojuma “Seklumi un Gala Slokas”, Katlakanā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 20. Par detālplānojuma “Rāmavas iela 18, Rāmavas iela 20” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Baložu iela 2, un Merķeļa ielā 12, Rāmavā, Ķekavas pagastā;
 21. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Rāmavas iela 33” un detālplānojuma “Ķiršziedi” grozījumu daļā par Mantojumu  ielu 2, Rāmavā, Ķekavas pagastā;
 22. Par administratīvā līguma Nr. 12-7/18/6 saistību izpildes termiņa pagarināšanu detālplānojuma “Mazā Rāmavas iela 3” realizācijai;
 23. Par ielu nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Jaunkrūmiņi” teritorijā, Krogsilā, Ķekavas pagastā;
 24. Par ielu nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Niedrupes” teritorijā, Krogsilā, Ķekavas pagastā.
 25. Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 26. Par Ķekavas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas locekļu apmaksājamo stundu skaita palielināšanu.
 27. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2021.gada 5.jūlija lēmumos Nr. 4, 5, un 6, protokols Nr. 3/2021;
 28. Par Ķekavas novada labiekārtošanas plānu, 2023.gada aktualizācija. 1.sējums, pielikums, 2.sējums, pielikums, 3.sējums ziņojums
 29. Par nekustamā īpašuma Salnas iela 1, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 30. Par nekustamā īpašuma Andreja iela 4, Baldonē, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 31. Par nekustamā īpašuma Liepu aleja 25, Baldonē, izsoles rezultātu apstiprināšanu.

19.07.2023 Ķekavas novada domes sēde

Domes sēde Nr. 13.

2023.gada  21.jūnijā plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojektipubliskais pārskats

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par precizējumiem Ķekavas novada domes 2023.gada 11.janvāra domes lēmumā Nr. 14;
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Avotnieki”, Baldones pagastā;
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Pie Bērzes upes”, Daugmales pagastā, sadalei;
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Dravnieki” Daugmales pagastā, sadalei;
 5. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-4/2023 apstiprināšanu;
 6. Par detālplānojuma “Ābranti (2.kārta)” grozījumu apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Ābranti”, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā;
 7. Par detālplānojuma “Jaungaņģi” apstiprināšanu, Ķekavā.
 8. Par grozījuma izdarīšanu Ķekavas novada domes 2023.gada 5.aprīļa lēmumā Nr.26, protokols Nr.7;
 9. Par sadarbības līguma parakstīšanu par atbalsta programmas “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” īstenošanu,   pielikums;
 10. Par deklarācijas par vēsturiskajiem notikumiem Ķekavas novadā un turpmāku rīcību vēsturiskās atmiņas saglabāšanai apstiprināšanu.
 11. Par zemes piešķiršanu nomā I.K. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriegumi”, Ķekavā;
 12. Par zemes piešķiršanu nomā L.U. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriegumi”, Ķekavā;
 13. Par nekustamā īpašuma Agatas iela 12, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 14. Par nekustamā īpašuma “Aviators 104”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 15. Par nekustamā īpašuma “Restaurators 157”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 16. Par nekustamā īpašuma “Rozītes Nr.49”, Baldones pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 17. Par nedzīvojamo telpu Nr.1 un Nr.5 nomas tiesības izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā, Meistaru ielā 43, Valdlaučos, Ķekavas pagastā;
 18. Par ceļa reālservitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežs Nr.45”, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8070 008 1147, Odukalnā, Ķekavas pagastā 1.pielikums,   2.pielikums.
 19. Par sadarbības līguma slēgšanu ar “Daugmales pilskalns” īpašnieku;
 20. Par nekustamā īpašuma “Radiotehnika 20”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 21. Par nekustamā īpašuma Lauku iela 15, Baldonē, atsavināšanu;
 22. Par nekustamā īpašuma Draudzības iela 1A, Baldonē, atsavināšanu;
 23. Par nekustamā īpašuma Kalna iela 2, Baldonē, atsavināšanu;
 24. Par nekustamā īpašuma “Elkšņukalni”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 25. Par Ķekavas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāva maiņu;
 26. Par projekta “Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras attīstība Rīgas metropoles areālā, Ķekavas novadā” iesnieguma iesniegšanu un īstenošanu;
 27. Par projekta “Zaļā pārkārtošanās mazpilsētās pie transporta koridoriem” (EcoCore) īstenošanu;
 28. Par projekta “Līdzāspastāvēšanas un atvērtas pārvaldības aģenti  (Agents of Co-existence)” īstenošanu;
 29. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteka, meliorācijas kadastra numurs 413241:00, pik. 00/00 -45/10 atjaunošana Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads” būvdarbiem;
 30. Par Ķekavas novada pašvaldības sadarbību grantu programmas „(ie)dvesma“ īstenošanai,   pielikums;
 31. Par konkursa izbeigšanu telpu nomai/pirkumam sporta izglītības un iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanas nodrošināšanai;
 32. Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem;
 33. Par Ķekavas novada pašvaldības publiskā pārskata par 2022. gadu apstiprināšanu,   gada pārskats;
 34. Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada budžetā (otrie),   saistošie noteikumi,   1., 2., 3.pielikumi,   4.pielikums,   paskaidrojuma raksts;
 35. Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoru Jolantu Jansoni un viņas iecelšanu Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektora amatā;
 36. Par Ķekavas novada pašvaldības dalību biedrībā “Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība “RĪGAS METROPOLE””;
 37. Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada centrālā administrācija” dalību biedrībā “Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija “LATTŪRINFO””;
 38. Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada bāriņtiesa” dalību biedrībā “Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācija”;
 39. Par Ķekavas novada pašvaldības dalību biedrībā “Latvijas Pilsētu savienība”;
 40. Par Ķekavas novada pašvaldības dalību biedrībā “Partnerība “Daugavkrasts””;
 41. Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada centrālā administrācija” dalību biedrībā “Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs””;
 42. Par Ķekavas novada pašvaldības dalību biedrībā “Zemgales Tūrisma Asociācija”;
 43. Par Ķekavas novada pašvaldības dalību biedrībā “Sporta klubs Ķekavas novads”;
 44. Par Ķekavas novada pašvaldības dalības izbeigšanu biedrībā “Zied zeme”;
 45. Par dalību biedrībā “Pierīgas tūrisma asociācija”.
 46. Par nekustamā īpašuma “Rukolas”, Plakanciemā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 47. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ķekavas novada sporta skolas brīvās cīņas audzēkņa L.K. dalībai Latvijas brīvās cīņas izlasē, gatavojoties startam 2023.gada Eiropas čempionātam Ungārijā.

Domes sēde Nr. 12.

2023.gada 7.jūnijā plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” atbalstam.
 2. Par zemes piešķiršanu nomā T.B. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriegumi”, Ķekavā;
 3. Par zemes piešķiršanu nomā R.G. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Aprikozes”, Ķekavā;
 4. Par zemes gabala Mazā Ķekavas iela 2, Baložos,piešķiršanu nomā L.J.;
 5. Par zemes piešķiršanu nomā A.S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriegumi”, Ķekavā;
 6. Par zemes piešķiršanu nomā H.A. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriegumi”, Ķekavā;
 7. Par zemes piešķiršanu nomā A.B. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Kaļķīši”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 8. Par grozījumiem 2022.gada 4.jūlija zemes nomas līgumā Nr.14-9/22/62;
 9. Par dzīvojamās platības izīrēšanu, I.S.;
 10. Par dzīvojamās platības izīrēšanu S.P.;
 11. Par dzīvojamā telpas-dzīvokļa īres līguma pagarināšanu Ē.M.;
 12. Par nekustamā īpašuma Prīmulu iela 3, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 13. Par nekustamā īpašuma “Radiotehnika 141”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 14. Par nekustamā īpašuma “Sakaiņi”, Dzintaros, Daugmales pagastā, atsavināšanu;
 15. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 008 3813, Odukalnā, Ķekavas pagastā, piekritību pašvaldībai, īpašuma tiesības nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nosaukuma piešķiršanu,   pielikums.
 16. Par projekta iesniegšanu Eiropas Savienības investīcijai “Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti;
 17. Par nekustamā īpašuma “Reiskatu ceļš” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8025 002 0227 Baldones pagastā, sadalīšanu;
 18. Par nekustamā īpašuma “Vadiņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8025 002 0229 Baldones pagastā, sadalīšanu;
 19. Par detālplānojuma “Silvestri” apstiprināšanu, Ķekavā;
 20. Par detālplānojuma “Laivas” apstiprināšanu, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 21. Par nekustamo īpašumu ”Skandas” un “Meža Pļavnieki”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, apvienošanu;
 22. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-3/2023 apstiprināšanu;
 23. Par detālplānojuma “Emmas, Regijas, Regijas-1, Jaunorvaldi, Gaiļbikši, a/d Starts 4/1-22, a/d Starts 4/1-24” grozījumu apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Jaunlazdu ielā 2, Krustkalnos, Ķekavas pagastā.

Domes sēde Nr. 11.

2023.gada 24.maijā plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par saistošo noteikumu “Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 2. Par grozījumu saistošajos noteikumos Nr.19/2021 “Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi.
 3. Par nekustamā īpašuma “Rudens iela”, Baložos, daļas atsavināšanu;
 4. Par nekustamā īpašuma Salnas iela 1, Baložos, atsavināšanu;
 5. Par nekustamā īpašuma Loka iela 2A, Baldonē, atsavināšanu;
 6. Par nekustamā īpašuma (starpgabala) “Jeņči 181A”, Jenčos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 7. Par nekustamā īpašuma (starpgabala) Daugavas iela 31C, Baldonē, atsavināšanu;
 8. Par būvju izvietojumu saskaņošanu nekustamajā īpašumā Līču iela 8, Baldone;
 9. Par dzīvojamās platības izīrēšanu A.Š.;
 10. Par dzīvojamās platības izīrēšanu L.K.;
 11. Par dzīvojamās platības izīrēšanu A.D.;
 12. Par dzīvojamās platības izīrēšanu A.K.;
 13. Par 2018.gada 29.maija nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.14-8/18/1 termiņa pagarināšanu;
 14. Par 2018.gada 29.maija nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.14-8/18/3 termiņa pagarināšanu;
 15. Par 2018.gada 29.maija nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.14-8/18/4 termiņa pagarināšanu;
 16. Par 2018.gada 29.maija nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.14-8/18/6 termiņa pagarināšanu;
 17. Par zemes piešķiršanu nomā E.A. uz daļu no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Dārzāres”, Vanagkalnu ielā 2, Baldonē;
 18. Par zemes piešķiršanu nomā G.B. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Kaļķīši”, Katlakalnā, Ķekavas novadā.
 19. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Kalnu ielā 1, Baložos;
 20. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Ādiņas-1” un “Ādiņas-3”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Lejas Strautnieki”, Baldones pagastā;
 22. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu un nosaukumu piešķiršanu detālplānojuma “Svētkalni” Daugmalē, Daugmales pagastā, teritorijai;
 23. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Mieriņi” un “Baļļenieki” Daugmales pagastā, robežu pārkārtošanai;
 24. Par detālplānojuma “Odukalna iela 4” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 25. Par Ķekavas novada domes 2022.gada 9.novembra lēmuma Nr.14, protokols Nr.36, atcelšanu;
 26. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Tēraudi” un “Jauntēraudi”, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošanai;
 27. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu, adrešu piešķiršanu un maiņu detālplānojuma “Valči” Daugmalē, Daugmales pagastā teritorijai.
 28. Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumā;
 29. Par sadarbības līguma parakstīšanu par atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” īstenošanu2.pielikums,   3.pielikums.
 30. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Ķekavas novada fizisko personu un nevalstisko organizāciju publiskas infrastruktūras izveides projektu atbalsta konkursa nolikums” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 31. Par Ķekavas novada pašvaldības dalību biedrībā “Latvijas pašvaldību savienība”;
 32. Par Ķekavas novada pašvaldības dalības izbeigšanu biedrībā “Daugavas Savienība”.

Domes sēde Nr. 9

2023.gada 10. maijā plkst.10:30 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

1.        Par dzīvojamās platības izīrēšanu G.I.;

2.        Par dzīvojamās platības izīrēšanu Ē.Š.;

3.        Par dzīvojamās platības izīrēšanu A.S.;

4.        Par dzīvojamās platības izīrēšanu Ž.J.;

5.        Par dzīvojamās platības izīrēšanu, J.B.;

6.        Par platības precizēšanu nekustamā īpašuma “Lejas -Steguļi” zemes vienībai;

7.        Par zemes piešķiršanu nomā L.K. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Aprikozes”, Ķekavā;

8.        Par zemes piešķiršanu nomā S.P. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Vulāni”, Ķekavā;

9.        Par zemes piešķiršanu nomā V.M. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriegumi”, Ķekavā;

10.    Par nekustamā īpašuma Andreja iela 4, Baldonē, atsavināšanu;

11.    Par nekustamā īpašuma Liepu aleja 25, Baldonē, atsavināšanu;

13.    Par detālplānojuma ”Mežagulbji”, Ķekavas pagastā, darba uzdevuma atkārtotu izdošanu;

14.    Par nekustamā īpašuma Akrila ielā 4, Jeņčos, Ķekavas pagastā,zemes vienību apvienošanu;

15.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Kalna Ģūģi -1”,  Ķekavas pagastā, sadalei;

16.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Kalna Ģūģi -2”,  Ķekavas pagastā, sadalei;

17.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Lejas Ģūģi”,  Ķekavas pagastā, sadalei;

18.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Ceļa zeme”,  Ķekavas pagastā, sadalei;

19.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Dimanti”,  Plakanciems, Ķekavas pagastā, sadalei;

20.    Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Ceplīši”, “Ceri” un “Vecsvilpji”, Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošanai;

21.    Par nekustamo īpašumu Pavasara ielā 36 un 38,  Baložos, apvienošanu;

22.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu “Demmas” “Demmas 1” un “Demmas-2″, Pulkarnē,  Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošani;

23.    Par nekustamo īpašumu “Tekstilnieks 117”, “Tekstilnieks 116” un “Strīpas”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, apvienošanu.

24.    Par Ķekavas novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam investīciju plāna 2023. gada aktualizāciju;Pielikums

25.    Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada budžetā (pirmie)saistošie noteikumi;1.2.3.4.Pielik.5.Pielik.paskaidrojuma raksts

26.    Par aizņēmuma ņemšanu Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves būvprojekta izstrādei un būvdarbiem.

27.    Par detālplānojuma “Titurgas iela 31” grozījumu projekta nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 33, Baložos apstiprināšanu

 

Domes sēde Nr. 8.

2023.gada 19.aprīlī plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

35.jautājuma 1.pielikums Finanšu gada pārskatam

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par telpas Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Abacus”.
 2. Par nekustamā īpašuma Senču iela 2B, Baldonē, atsavināšanu;
 3. Par nekustamā īpašuma Agatas iela 12, Baložos, atsavināšanu;
 4. Par nekustamā īpašuma “Aviators 104”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 5. Par nekustamā īpašuma “Restaurators 157”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 6. Par nekustamā īpašuma “Rozītes Nr.49”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 7. Par nekustamā īpašuma “Rozītes Nr.51”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 8. Par nekustamā īpašuma “Strazdi”, Vārpās, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 9. Par nekustamā īpašuma “Rukolas”, Plakanciemā, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 10. Par nekustamā īpašuma Kļavu iela 2, Baldonē, atsavināšanu;
 11. Par zemes vienības “Tomuļi”, Dzintaros, Daugmales pagastā, apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu;
 12. Par zemes vienības “Katlakalna kapi”, Ķekavas pagastā, apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu;
 13. Par zemes vienības “Grantsbedres”, Ķekavas pagastā, apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu;
 14. Par zemes vienības “Lejas Rudzāji”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu;
 15. Par zemes vienības “Mežs Nr.20”, Ķekavas pagastā, apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu;
 16. Par zemes vienības Baložu iela 1, Baložos, apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu;
 17. Par zemes vienības Rīgas iela 27, Baldonē, apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu;
 18. Par zemes gabala Baložu iela 19, Baložos, piešķiršanu nomā L.A.;
 19. Par zemes gabala “Ausma 40”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, piešķiršanu nomā M.H..;
 20. Par dzīvojamās platības izīrēšanu A.S.;
 21. Par dzīvojamās platības izīrēšanu V.S.;
 22. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Ņ.Z.;
 23. Par dzīvojamās platības izīrēšanu E.P.;
 24. Par dzīvojamās platības izīrēšanu I.R.;
 25. Par dzīvojamās platības izīrēšanu A.N..
 26. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Pliederu ielā 22, Ķekavā;
 27. Par detālplānojuma “Jaungaņģi” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 28. Par adrešu, nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Dižkačas” teritorijā, Ķekavas pagastā;
 29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Bērkani – 1”, Ķekavas pagastā, sadalei;
 30. Par detālplānojuma “Ābranti” grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 31. Par 2023.gada 8.februāra lēmuma Nr. 7. precizēšanu;
 32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Pilskalni”, Baldones pagastā.
 33. Par asistenta stundas likmes noteikšanu Ķekavas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs.
 34. Par Ķekavas novada pašvaldības konsolidētā 2022.gada pārskata apstiprināšanu1.pielikums, 2.pielikums, 3.pielikums, 4.pielikums, 5.pielikums, 6.pielikums7.pielikums.

Domes sēde Nr. 7.

2023.gada 5.aprīlī plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada bāriņtiesa” nolikuma apstiprināšanu,   nolikums;
 2. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrības “Latvijas savienība “Černobiļa”” atbalstam;
 3. Par “Ķekavas ambulance” pievienošanu pašvaldības aģentūrai “Ķekavas sociālās aprūpes centrs”;
 4. Par dzīvojamās platības izīrēšanu I.K.;
 5. Par nekustamā īpašuma Baltā iela 22, Jenčos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 6. Par nekustamā īpašuma “Jaunvētras”, Baldones pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 7. Par nekustamā īpašuma Tilta iela 4, Baldonē, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 8. Par būvju izvietojumu saskaņošanu nekustamajā īpašumā “Naurīši”, Ķekavā,   pielikums;
 9. Par dzīvojamās platības izīrēšanu I.U.;
 10. Par īres līguma pagarināšanu L.B.;
 11. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu I.R.;
 12. Par grozījumiem 2018.gada 18.aprīļa zemes nomas līgumā īpašumam Ķeguma prospekts 32, Baldonē.
 13. Par detālplānojuma “Laivas”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 14. Par adrešu, ielu nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Āraiši”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, teritorijā;
 15. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nomas zemes vienības daļai, Valdlaučos, Ķekavas pagastā;
 16. Par nekustamo īpašumu ”Floretes”  un  Zvejnieku ielā 2, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, apvienošanu;
 17. Par detālplānojuma Mālu iela 46, Odukalnā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 18. Par grozījumiem detālplānojuma “Valči” Daugmalē, Daugmales pagastā  īstenošanas 2022. gada 6. decembra administratīvajā līgumā;
 19. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Ķezari” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80250070101, Baldones pagastā;
 20. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Ķezari” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80250070100, Baldones pagastā;
 21. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Dobelnieki”, Baldones pagastā;
 22. Par detālplānojuma “Emmas, Regijas, Regijas-1 Jaunorvaldi, Gaiļbikši, a/d Starts 4/1-22, a/d Starts 4/1-24 ” grozījumu nekustamajā īpašumā Jaunlazdu ielā 2, Krustkalnos, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;
 23. Par detālplānojuma “Jaunkrūmiņi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 24. Par detālplānojuma “Eltes un Dzērvēni” apstiprināšanu, Krogsilā, Ķekavas pagastā;
 25. Par tirgu rīkošanu 2023. gadā;
 26. Par “Baldones Sporta komplekss” un “Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra” apvienošanu, izveidojot jaunu iestādi “Sporta administrācija”.
 27. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu;
 28. Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Reģionālā pašvaldības policija”nosaukuma maiņu.

 

Domes sēde Nr. 6.

2023.gada 22.martā plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par pašvaldības aģentūras “Ķekavas ambulance” 2023.gada darba plāna apstiprināšanu,   darba plāns;
 2. Par īres līguma pārslēgšanu;
 3. Par jaunas atkritumu dalītas vākšanas, šķirošanas un sagatavošanas pārstrādei vietas izveidi esošās noliktavas telpās “Abras”, Ķekavas pagastā;
 4. Par zemes piešķiršanu nomā P.M. uz daļu no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Sūkņu stacija Santehniķi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 5. Par zemes piešķiršanu nomā P.M. uz daļu no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Sūkņu stacija Nr.1 Elektriķi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 6. Par zemes gabala “Rozītes 30”, Baldones pagastā, piešķiršanu nomā V.Ā.;
 7. Par dzīvokļa īpašumam atbilstošas zemes domājamās daļas nodošanu bez atlīdzības “Salmiņi”-5, Baldones pagastā;
 8. Par SIA “Balartis” likvidāciju.
 9. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Ķekavas novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa nolikums” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 10. Par ielu nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Rīgas iela 79” teritorijā, Ķekavā;
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Pļavas 22”, “Pļavas 23” un “Pļavas 24”, Dzērumos,  Ķekavas pagastā;
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Mednieku ielā 4  un Pliederu ielā 25, Ķekavā;
 13. Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma (administratīvai teritorijai līdz 2021.gada 1.jūlijam) pilnveidotās redakcijas 3.1 apstiprināšanu, 1.pielikums,   2.pielikums;
 14. Par Ķekavas novada domes 2021.gada 1.jūlija ārkārtas sēdes lēmuma Nr.5 “Par paraksta tiesībām kredītiestādēs un Valsts kasē” (protokols Nr. 2/2021) grozīšanu.
 15. Par prioritārajām studiju programmām Ķekavas novada pašvaldībā, kurās studējošajiem būtu nepieciešams piešķirt stipendijas apstiprināšanu.

Domes sēde Nr. 5

2023.gada 8.martā plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” 2023.gada darba plāns,    darba plāns;
 2. Par Ķekavas novada pašvaldības sadarbību sociālās uzņēmējdarbības grantu programmas īstenošanai.
 3. Par apbūves tiesības izsoli uz daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības Baložu iela 1, Baložos;
 4. Par apbūves tiesības izsoli uz daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības Mežs Nr.20, Ķekavas pagastā;
 5. Par apbūves tiesības izsoli uz daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības “Lejas Rudzāji”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 6. Par apbūves tiesības izsoli uz daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības “Grantsbedres”, Ķekavas pagastā;
 7. Par apbūves tiesības izsoli uz daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības “Katlakalna kapi”, Ķekavas pagastā;
 8. Par apbūves tiesības izsoli uz daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības “Tomuļi”, Dzintaros, Daugmales pagastā;
 9. Par apbūves tiesības izsoli uz daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības Rīgas iela 27, Baldonē;
 10. Par zemes piešķiršanu nomā U.L. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Kaļķīši”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 11. Par dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu;
 12. Par nekustama īpašuma Slokas iela, Katlakalns, Ķekavas pagasts, 1/40 domājamās daļas iegādi;
 13. Par Ķekavas novada pašvaldībai piederošo būvju nodošanu pārvaldīšanā SIA “BŪKS” nekustamajā īpašumā Mežvidu ielā 17, Baldonē.
 14. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Lēpes”, Baldonē;
 15. Par nekustamo īpašumu ”Mismaļi”  un  “Veldzes”, Baldones pagastā, apvienošanu;
 16. Par nekustamo īpašumu “Ennes”, “Kosas” un “Nātres” Dzintaros, Daugmales pagastā, apvienošanu;
 17. Par nekustamo īpašumu ”Celtnieks 10”  un  “Celtnieks 189”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, apvienošanu;
 18. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 21.12.2017. lēmumā “Par ieceri mainīt daļu no nekustamā īpašuma “Lūri” un “Lūri 1”, Ķekavas pagastā, pret daļu no nekustamā īpašuma “Pie Lūriem”.
 19. Par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras 2023.gada darba plānu,   darba plāns.
 20. Par grozījumiem Ķekavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.
 21. Par Ķekavas novada domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka vēlēšanām.

 

Domes sēde Nr. 4.

Notiek 2023.gada 22.februārī plkst.09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par Ķekavas novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu SIA “BŪKS”;
 2. Par Ķekavas novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu SIA “Baložu komunālā saimniecība”;
 3. Par Ķekavas novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu SIA “Ķekavas nami”;
 4. Par Ķekavas novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”;
 5. Par telpu grupas Gaismas ielā 19 k-8, 5.stāvā, Ķekavā, nodošanu valdījumā PA „Ķekavas sociālās aprūpes centrs”,   pielikums;
 6. Par telpas Zaļajā ielā 5, Baložos, nodošanu Ķekavas ambulancei,   pielikums;
 7. Par saskaņojuma līguma noslēgšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Sūnu iela”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā;
 8. Par zemes gabala “Osiņas”, Ķekavas pagastā, iegūšanu īpašumā;
 9. Par nekustamā īpašuma ”Pakaviņi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā,zemes vienību apvienošanu;
 10. Par nekustamo īpašumu ”Restaurators 133”  un  “Restaurators 134”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, apvienošanu;
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Smildziņas”, “Smildziņas-2” un “Rāviņas”, Bērzmentē, Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošanai;
 12. Par nekustamā īpašuma “Mazķepaiņi” Ķekavā, lietošanas mērķa maiņu;
 13. Par nekustamā īpašuma “Lielķepaiņi” Ķekavā, lietošanas mērķa maiņu;
 14. Par nekustamā īpašuma “Dagi” Ķekavā, lietošanas mērķa maiņu;
 15. Par nekustamā īpašuma “Dārtas” Ķekavā, lietošanas mērķa maiņu.
 16. Par Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu norēķiniem 2023.gadā,   tāme;
 17. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķ ar privāto izglītības iest vai bērnu uzraudz pakalp sniedzēju” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 18. Par pašvaldības kompensāciju norēķiniem ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju;
 19. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības iestādēm” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 20. Par līdzfinansējuma apmēru privātām vispārējās pamatizglītības iestādēm;
 21. Par Ķekavas vidusskolas telpu nomas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu;
 22. Par Salaspils novada bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģionālās bibliotēkas statusam;
 23. Par Ķekavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu,   nolikums;
 24. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par sociālajiem pakalpojumiem Ķekavas novadā ” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi.
 25. Par nepabeigtās būvniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un izmaksu norakstīšanu izdevumos;
 26. Par aizņēmumu ņemšanu energoefektivitātes paaugstināšanas investīciju projektu realizēšanai.

Domes sēde Nr. 3

2023.gada 8.februārī plkst.09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

uz sēdi virzītie lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par centrālās bibliotēkas direktora apstiprināšanu amatā.
 2. Par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu bērnam ar invaliditāti.
 3. Par zemes gabala Zaļinieku iela 5, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, kadastra apzīmējums 8070 003 0076, piešķiršanu nomā I.B.;
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Asenberģi”, Baldones pagastā;
 5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Tilta Stūri”, Baldones pagastā;
 6. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2022.gada 21. decembra lēmumā Nr. 3 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Autoceļš A7”, Ķekavā, Ķekavas novadā”;
 7. Par nekustamā īpašuma “Adamsi” Ķekavā, lietošanas mērķa maiņu;
 8. Par detālplānojuma “Niedrupes”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 9. Par ielu nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Lapmeži” grozījumu daļā saistībā ar īpašumiem Grīzupes ielā 8, Grīzupes ielā 10 un Grīzupes ielā 12, Krogsilā, Ķekavas pagastā;
 10. Par ielu nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Lapmeži” grozījumu daļā saistībā ar nekustamo īpašumu Lapmežu ielu 16, Krogsilā, Ķekavas pagastā;
 11. Par detālplānojuma ”Namiķi”, Katlakalnā, Ķekavas novadā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu;
 12. Par ielu nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Koraļļi” teritorijā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 13. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Svēteļi-2 un Vilgertiņi” teritorijā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 14. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Olektīte” teritorijā, Valdlaučos, Ķekavas pagastā;
 15. Par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Pavasara ielā 36 un 38, Baložos apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem;
 16. Par ielu nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Magones” grozījumu teritorijā, Krustkalnos, Ķekavas pagastā.
 17. Par Ķekavas novada pašvaldības Simbolikas komisijas sastāva maiņu;
 18. Par Ķekavas novada pašvaldības 2023.gada budžeta apstiprināšanu,   saistošie noteikumi,   pielikumi 1, 2, 3, 4,    pielikums 5,   paskaidrojuma raksts.

Domes sēde Nr. 2.

2023.gada 25.janvārī plkst.09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumprojekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par zemes piešķiršanu nomā S.T. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Salnas iela 2, Baložos;
 2. Par zemes piešķiršanu nomā I.J. uz daļu no pašvaldības nekustamajiem īpašumiem Loču iela un “Zvaigznāji”, Baldonē;
 3. Par ražošanas korpusa ēkas daļas nomas tiesības izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā Rīgas iela 27, Baldonē;
 4. Par pašvaldības telpas, Baldones sporta kompleksā, Iecavas ielā 2, Baldonē, iznomāšanu;
 5. Par nekustamā īpašuma “Jaunvētras”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 6. Par nekustamā īpašuma Tilta iela 4, Baldonē, atsavināšanu;
 7. Par nekustamā īpašuma “Ēras”, Daugmalē, Daugmales pagastā, atsavināšanu;
 8. Par nekustamā īpašuma Baltā iela 22, Jenčos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 9. Par pašvaldības kustamās mantas – moduļu tipa pārvietojamā vagoniņa atsavināšanu;
 10. Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa SETRA S 313 UL atsavināšanu;
 11. Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa EOS COACH E 80Z atsavināšanu.
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajos īpašumos “Kažoki” un “Liepkalni”, Baldones pagastā;
 13. Par precizējumiem Ķekavas novada domes 2023.gada 11.janvāra domes lēmumā Nr. 14;
 14. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Pļavas Pavāri”, Jaunsilā, Ķekavas pagastā;
 15. Par detālplānojuma ”Silvestri”, Ķekavā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu;
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Rīgas ielā 105A, Rīgas ielā 105B un Rīgas ielā 105D, Ķekavā, robežu pārkārtošanai;
 17. Par ielu nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojumu “Rāmavas iela 33” un “Ķiršziedi” grozījumu daļā par Mantojumu  ielu 2, Rāmavā, Ķekavas pagastā;
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Kalnāres”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošanai;
 19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Zālītes iela 7, Zālītes iela 9, Zālītes iela 11 un Zālītes iela 13,  Krustkalnos, Ķekavas pagastā.
 20. Par kultūras centru nolikumu grozījumiem;
 21. Par Ķekavas novada centrālās bibliotēkas darbinieku darbības rezultātu novērtēšanas nolikuma apstiprināšanu,   nolikums;
 22. Par pašvaldības atbalstu norēķiniem 2023. gadā ar privāto izglītības iestādi.
 23. Par projektu “Mēs esam līdztiesības savienība, tāpēc būsim vienoti dažādībā” (weUEsoUD).
 24. Par XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku sagatavošanu organizēšanu un rīkošanu.

Domes sēde Nr. 1.

2023.gada 11.janvārī plkst. 09:00 Baložu pilsētas pārvaldē

Darba kārtība

Lēmumu projekti

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par izstāšanos no publiskās un privātās partnerības projekta;
 2. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2021.gada 5.jūlija lēmumos Nr. 4, 5, un 6, protokols Nr. 3/2021.
 3. Par grozījumiem 2017.gada 26.septembra zemes nomas līgumā Nr.21-19/17/52 (īp. Loka iela 14, Krustkalnos);
 4. Par grozījumiem 2020.gada 24.jūlija zemes nomas līgumā Nr.14-9/20/138 (īp. “Elektropārvade”, Krustkalnos);
 5. Par grozījumiem 2016.gada 4.jūlija zemes nomas līgumā Nr.21-19/16/31 (īp. Lauku iela 1, Baložos);
 6. Par grozījumiem 2018.gada 15.marta zemes nomas līgumā Nr.14-9/18/9 (īp. Pumpuru iela 3, Baložos);
 7. Par grozījumiem 2017.gada 8.jūnija zemes nomas līgumā Nr.21-19/17/26 (īp. Baltā iela 27, Jenčos);
 8. Par zemes piešķiršanu nomā A.J. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Varavīksnes iela 21, Mellupos, Ķekavas pagastā;
 9. Par Ķekavas novada domes 2019.gada 22.augusta lēmuma Nr.4 (protokols Nr.17) atcelšanu daļā;
 10. Par nekustamā īpašuma Ezera iela 30A, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 11. Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu lietošanā Ķekavas novada sporta skolai;
 12. Par būvju izvietojumu saskaņošanu nekustamajā īpašumā “Veckalni 32”, Dzērumos, Ķekavas pagastā.
 13. Par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 52 un Ciršu ielā 2, Baldonē;
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rīgas ielā 11, Baldonē;
 15. Par ieceri atsavināt Ķekavas novada pašvaldības īpašumā daļu no nekustamā īpašuma “Vecsuitiņi” Dzintaros, Daugmales pagastā;
 16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu un adrešu piešķiršanu detālplānojuma “Valči” Daugmalē, Daugmales pagastā, teritorijai;
 17. Par detālplānojuma ”Mežnoriņas”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu;
 18. Par detālplānojuma “Mežnoriņas” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 19. Par detālplānojuma “Īgumi un Nameji” grozījumu daļā  izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 28, Ķekavā;
 20. Par lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam Dainas ielā 3, Ķekavā.
 21. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2021.gada 8.septembra lēmumā Nr.1 un Nr.2 (protokols Nr.11/2021).

Domes ārkārtas sēde Nr. 42.

2022.gada 30.decembrī plkst. 09:00 attālināta sēde

Darba kārtība

Protokols

Sēdē izskatītais jautājums

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu “Šļūkulejas”, Ķekavā

Domes sēde Nr. 41.

2022.gada 21.decembrī plkst. 09:00 Baložos

Darba kārtība

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Rasmaņi” un “Lielozoli”, Daugmalē, Daugmales pagastā;
 2. Par detālplānojuma “Svētkalni” Daugmalē, Daugmales pagastā, apstiprināšanu;
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Autoceļš A7”, Ķekavā;
 4. Par detālplānojuma ”Silmētras”, Ķekavā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu;
 5. Par detālplānojuma “Jaunkrūmiņi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Smailes” un “Vāveres-1”, Krogsilā, Ķekavas pagastā;
 7. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Rimdžūni”, Krogsilā, Ķekavas pagastā;
 8. Par detālplānojuma “Vižņi”, Katlakalnā,, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 9. Par detālplānojuma “Āraiši”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 10. Par adrešu, ielu nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Īsteni” teritorijā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 11. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 01.08.2019. lēmumā Nr. 18 “Par administratīvo līgumu detālplānojuma “Dārzkopības sabiedrība “Titurga”” grozījumu izstrādes un īstenošanas finansēšanai 
 12. Par detālplānojuma “Zvirbuļi un Zvirbuļi-1”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 13. Par nekustamo īpašumu ”Celtnieks 10”  un  “Celtnieks 189”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, apvienošanu.
 14. Par pašvaldības aģentūras “Ķekavas ambulance” darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu,   atlīdzības nolikums;
 15. Par saistošo noteikumu “Par Ķekavas novada pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību” apstiprināšanu,    saistošie noteikumi;
 16. Par Pakalpojumu līguma noslēgšanu ar SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” par zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, ceļu un laukumu uzturēšanu (sakopšanu) Ķekavas novadā;
 17. Par bioloģiski noārdāmu atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu;
 18. Par nedzīvojamās ēkas Skolas ielā 2, Ķekavā, nodošanu lietošanā Pļavniekkalna sākumskolai;
 19. Par Ķekavas novada domes 2022.gada 16.marta lēmuma Nr.10 (protokols Nr.9) atcelšanu;
 20. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību Baldones pagastā un pilsētā piekritību pašvaldībai, 1.pielikums,
 21. Par zemes piešķiršanu nomā I.L. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Aprikozes”, Ķekavā;
 22. Par grozījumiem 2013.gada 18.septembra zemes nomas līgumā Nr.21-19/13/135 ( īp. Baltā iela 27, Jenči);
 23. Par grozījumiem 2015.gada 13.jūlija zemes nomas līgumā Nr.21-19/15/115 (īp. “Pļavas 115”, Dzērumos);
 24. Par grozījumiem 2017.gada 10.aprīļa zemes nomas līgumā Nr.21-19/17/12 (īp. “Dzintarzeme”, Mellupos);
 25. Par grozījumiem 2012.gada 22.maija pilsētas zemes nomas līgumā 72-04-12/755 (īp. Daugavas iela 40A, Baldonē);
 26. Par grozījumiem 2015.gada 15.jūnija zemes nomas līgumā Nr.21-19/15/106 (īp. Baltā iela, Jenčos);
 27. Par nedzīvojamās telpas nomas tiesības izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā Zaļajā ielā 5, Baložos;
 28. Par nekustamā īpašuma “Jeņči 297”, Jenčos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 29. Par nekustamā īpašuma “Baložu veloceļš”, Ķekavas pagastā, iegādi.
 30. Par Ķekavas novada centrālās bibliotēkas cenrāža apstiprināšanu,   cenrādis;
 31. Par Baldones sporta kompleksa darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu,   atlīdzības nolikums;
 32. Par Ķekavas novada izglītības iestāžu darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu,   atlīdzības nolikums;
 33. Par Ķekavas novada centrālās bibliotēkas darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu,   atlīdzības nolikums;
 34. Par Ķekavas novada izglītības iestāžu darbinieku darbības rezultātu novērtēšanas nolikuma apstiprināšanudarba novērtēšanas nolikums;
 35. Par Ķekavas novada pašvaldības kultūras centru darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu,   atlīdzības nolikums;
 36. Par Baldones Mākslas skolas interešu izglītības (pašapmaksas) mācību maksas apstiprināšanu;
 37. Par saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā Ķekavas novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās izglītības programmās, darbam izglītības iestādēs” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 38. Par “Ķekavas novada sporta laureāts” nolikuma apstiprināšanu,   nolikums;
 39. Sporta aģentūras darbības stratēģija -2025.gadam stratēģija;
 40. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš” telpu nomas maksas apstiprināšanu.
 41. Par grozījumiem Reģionālās pašvaldības polcijas atlīdzības nolikumā.
 42. Par grozījumiem 2021.gada 22.decembra pakalpojumu līgumā Nr. 1-17.2/21/6;
 43. Par nekustamā īpašuma “Ausma 31”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 44. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2021.gada 5.jūlija lēmumā Nr.3 un Nr.8.

Domes sēde Nr. 39.

2022.gada 7.decembrī plkst. 11:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

 1. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumu cenrādi” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi.
 2. Par saistošo noteikumu Nr.21/2022 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas  kārtība Ķekavas novadā” precizēšanu,   saistošie noteikumi;
 3. Par saistošo noteikumu “Par Ķekavas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību” apstiprināšanu saistošie noteikumi;
 4. Par ēku (būvju) īpašuma “Ebes 1”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 5. Par nekustamā īpašuma (starpgabala) “Strīpas”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 6. Par nekustama īpašuma Zvīņu iela 5, Dzērumos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 7. Par zemes piešķiršanu nomā M.S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriegumi”, Ķekavā;
 8. Par zemes piešķiršanu nomā Ī.R. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Gaismas iela 20, Ķekavā.
 9. Par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Dienvidi”, Baldones pagastā;
 10. Par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Mežgravas”, Baldones pagastā, apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem;
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Apiņkalni”, Baldones pagastā;
 12. Par nekustamo īpašumu ”Līču iela 8”  un  “Līču iela 10”, Baldonē, apvienošanu;
 13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašuma “Spāres” zemes vienībai Ķekavas pagastā;
 14. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Apogi”, Pulkarnē, Ķekavas pagastā;
 15. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Dārznieku ielā 25A, Ķekavā;
 16. Par detālplānojuma “Rāmavas iela 8 (2008)” grozījumu daļā izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Griezes ielā 11,  Rāmavā, Ķekavas pagastā;
 17. Par detālplānojuma ”Zvirbuļi un Zvirbuļi-1”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu;
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Titurgas ielā 26, 30 un 32, Baložos;
 19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Krišjāņa Barona ielā 5 un 7 un “Ķekavas iela” zemes vienībai, Baložos.
 20. Par Ķekavas novada centrālās bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu,   nolikums;
 21. Par Pļavniekkalna sākumskolas sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu,   cenrādis.
 22. Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2022. gada budžetā (trešie),   saistošie noteikumi,   1., 2., 3.pielikumi,   4.pielikums,   paskaidrojuma raksts.
 23. Par G.I. atbrīvošanu no Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Reģionālā pašvaldības policija” priekšnieka vietnieka amata;
 24. Par detālplānojuma “Mālu iela 46” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Domes ārkārtas sēde Nr. 38

2022.gada 24.novembrī plkst.14:15 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Sēdē izskatītais jautājums

Par teritorijas plānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai.

 

Domes sēde Nr. 37

2022.gada 23.novembrī plkst.09:00 Baložos

Darba kārtība

Protokols

Sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par saistošo noteikumu “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ķekavas novadā” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 2. Par Ķekavas novada sociālā dienesta darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu,   atlīdzības nolikums;
 3. Par grozījumu Sociālā dienesta darbinieku darbības rezultātu novērtēšanas nolikumā apstiprināšanu,   grozījumi novērtēšanas nolikumā;
 4. Par informatīvās plāksnes izvietošanu Uzvaras prospektā, Baložos
 5. Par nekustamā īpašuma Rožu iela 5, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 6. Par nekustamā īpašuma “Aviators 117”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 7. Par nekustamā īpašuma “Āmuļi”, Baldones pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 8. Par nekustamā īpašuma Dārzu iela 15, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 9. Par nekustamā īpašuma Ģertrūdes iela 9, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 10. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglā pasažieru automobiļa VW CARAVELLE atsavināšanu;
 11. Par pašvaldības kustamās mantas – operatīvā kravas ugunsdzēsēju automobiļa atsavināšanu;
 12. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās medicīniskās palīdzības automobiļa VW TRANSPORTER atsavināšanu;
 13. Par pašvaldības kustamās mantas – piekabes RB 81017 atsavināšanu;
 14. Par pašvaldības kustamās mantas – piekabes kravas kastes BOECKMANN atsavināsanu;
 15. Par pašvaldības mantas – zēmerzāģa atsavināšanu;
 16. Par pašvaldības kustamās mantas – ēveles ar elektromotoru atsavināšanu;
 17. Par grozījumiem 2015.gada 16.decembra zemes nomas līgumā Nr.21-19/15/153;
 18. Par grozījumiem 2016.gada 24.novembra zemes nomas līgumā Nr.21-19/16/48.
 19. Par Ķekavas novada pašvaldības 2022.gada 12.oktobra saistošo noteikumu Nr. 24/2022 “Ķekavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” precizēšanu,         saistošie noteikumi;
 20. Par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Lapsiņas”, Baldones pagastā;
 21. Par nekustamā īpašuma Čiekuru ielā 4, Krogsilā, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu;
 22. Par nekustamā īpašuma Čiekuru ielā 2, Krogsilā, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu;
 23. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu detālplānojuma “Priežsili” un “Kalnapriedes” teritorijā  ietilpstošajiem 8 nekustamajiem īpašumiem Krogsilā, Ķekavas pagastā;
 24. Par ielu nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Dzelzkaļi” teritorijā, Krogsilā, Ķekavas pagastā;
 25. Par detālplānojuma “Svēteļi-2 un Vilgertiņi” , Katlakalnā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 26. Par detālplānojuma “Koraļļi” , Katlakalnā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 27. Par detālplānojuma “Ķirši” grozījumu daļā izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Ķirši”, Rāmavā, Ķekavas pagastā.
 28. Par Sporta aģentūras nolikuma apstiprināšanu,   saistošie noteikumi;
 29. Par 2022.gada Ziemassvētku rotājumu konkursu,   nolikums,   tāme;
 30. Par nekustamo īpašumu Iršu ielā 1 un 2, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā lietošanas mērķa maiņu.

 

Domes sēde Nr. 36

2022.gada 9.novembrī plkst.09;00 Baložos

Darba kārtība

Protokols

Sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par līdzfinansējuma apjomu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs;
 2. Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras darbinieku atlīdzības nolikums,   nolikums;
 3. Par Ķekavas novada bāriņtiesas atlīdzības nolikuma apstiprināšanu,   nolikums;
 4. Par Ķekavas sociālā aprūpes centra darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu,   nolikums;
 5. Par Ķekavas ambulances nolikuma apstiprināšanu,    nolikums;
 6. Par 2022.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr. 20/2022 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā” precizēšanu,   saistošie noteikumi;
 7. Par grozījumiem 2017.gada 13.jūnija zemes nomas līgumā Nr.21-19/17/31;
 8. Par grozījumiem 2020.gada 9.marta zemes nomas līgumā Nr.14-9/20/57;
 9. Par zemes piešķiršanu nomā R.Š. uz pašvaldības zemes vienībām Jurģu iela 21, un Jurģu iela 23, Baložos;
 10. Par zemes piešķiršanu nomā E.B. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Kaļķīši”, Katlakalnā,Ķekavas pagastā;
 11. Par nekustamā īpašuma “Lūsēni”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 12. Par nekustamā īpašuma Iecavas iela 4, Baldonē, nodošanu valdījumā Ķekavas sociālās aprūpes centram un pārvaldīšanas uzdevumu uzdošanu;   1.pielikums,   2.pielikums
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Lielsūnupi, Baldones pagastā;
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Jaunupmaļi”, Baldones pagastā;
 15. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo līgumu būvniecības tiesību realizācijai zemes gabalā Celmiņu iela 12 detālplānojumā “Celmiņi””;
 16. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Jaungaņģi”, Ķekavā;
 17. Par detālplānojuma “Rāmavas iela 33”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 18. Par saistošo noteikumu detālplānojumā “Ķiršziedi” atcelšanu daļā;
 19. Par detālplānojuma “Ķiršziedi” grozījumu daļā apstiprināšanu Mantojumu ielā 2, Rāmavā, Ķekavas pagastā;
 20. Par ieceri atsavināt privātpersonas īpašumā nekustamā īpašuma “Rudens iela” Baložos, daļu;
 21. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Meža ielā 45 un 53, Baložos;
 22. Par detālplānojuma “Titurgas iela 31” grozījumu projekta nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 33, Baložos, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 23. Par detālplānojuma “Olektīte”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 24. Erasmus+ projekts “Media and Information Literacy: Learning to Think Critically”. Nr. 2022-1-HR01-KA220-SCH-000089732;
 25. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu nomas zemes vienības daļām, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Domes sēde Nr. 34.

2022.gada 26.oktobrī, plkst 09:00 Baložos

Darba kārtība

Protokols

Izskatītie jautājumi

 1. Par nekustamā īpašuma Agatas iela 12, Baložos, atsavināšanu;
 2. Par nekustamā īpašuma Ezera iela 30A, Baložos, atsavināšanu;
 3. Par nekustamā īpašuma “Ausma 31”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 4. Par nekustamā īpašuma “Ausma 40”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 5. Par nekustamā īpašuma “Jeņči 297”, Jenčos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 6. Par nekustamā īpašuma “Rozītes 30”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 7. Par nekustamā īpašuma “Rozītes Nr.49”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 8. Par nekustamā īpašuma “Rozītes Nr.51”, Baldones pagastā, atsavināšanu;
 9. Par nekustamā īpašuma Senču iela 2B, Baldonē, atsavināšanu;
 10. Par zemes piešķiršanu nomā Pilnsabiedrībai “P un S Būvniecība” uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Vanagkalnu iela 17, Baldonē;
 11. Par zemes piešķiršanu nomā A. Z. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriegumi”, Ķekavā;
 12. Par grozījumiem zemes nomas līgumos Nr.21-19/14/59 un Nr.21-19/16/50;
 13. Par ceļa reālservitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 1, Baldonē.
 14. Par saistošo noteikumu Nr.9/2022 “Par vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās un pašvaldības nodevu Ķekavas novadā” precizēšanu,   saistošie noteikumi;
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Zīļu ielā 20, Baldonē;
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Bērkani – 1”, Ķekavas pagastā, sadalei;
 17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Zīļu ielā 46, Baldonē;
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Lāču ielā 16 un 20, Baložos;
 19. Par detālplānojuma “Dižkačas”, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
 20. Par administratīvā līguma Nr. 21-28/15/1 saistību izpildes termiņa pagarināšanu detālplānojuma “Vecmeldri” realizācijai;
 21. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Lūri 1” teritorijā, Ķekavas pagastā;
 22. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Lūri” teritorijā, Ķekavas pagastā.
 23. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA “Remido”;
 24. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA “Gaismas tilts 97”;
 25. Par Daugmales pamatskolas nolikuma apstiprināšanu nolikums;
 26. Par Ķekavas novada bibliotēku centralizāciju.
 27. Par SIA “BŪKS” sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu;
 28. Par Ķekavas novada pašvaldības Simbolikas komisijas sastāva maiņu;
 29. Par projekta iesnieguma iesniegšanu Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.2.r. “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamība;
 30. Par līdzekļu piešķiršanu garderobes skapīšu iegādei Baložu vidusskolai;
 31. Par Ķekavas novada pašvaldības nolikuma “Ķekavas novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” apstiprināšanu,   nolikums,   nolikuma pielikums;
 32. Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada centrālā administrācija” darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu,   nolikums;
 33. Par saistošo noteikumu Grozījumi Ķekavas novada domes 2021.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr.19/2021 “Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā” precizēšanu saistošie noteikumi.

 

Domes sēde Nr. 33

2022.gada 12.oktobrī plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Izskatītie jautājumi

 1. Grozījumi Ķekavas novada domes 2021.gada 8.septembra saistošajos noteikumos Nr.21/2021 “Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju”;                    saistošie noteikumi
 2. Grozījumi Ķekavas novada domes 2021.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr.19/2021 “Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā”;    saistošie noteikumi
 3. Par izglītības nodrošināšanu bērnam ar īpašām vajadzībām.
 4. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežrozes S”, Daugmales pagastā;   pielikums
 5. Par ceļa reālservitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamā īpašuma Daugavas iela 23, Baldonē;
 6. Par zemes piešķiršanu nomā L.Ķ. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma “Spriegumi”, Ķekavā;
 7. Par grozījumiem 2012.gada 7.novembra lauku apvidus zemes nomas līgumā 78-04-12/766;
 8. Par grozījumiem 2016.gada 21.novembra zemes nomas līguma Nr.21-19/16/47;
 9. Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa SETRA S 313 UL atsavināšanu;
 10. Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa EOS COACH E 80Z atsavināšanu;
 11. Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa MB SPRINTER 316 atsavināšanu;
 12. Par pilnvarojumu parakstīt siltumapgādes pakalpojumu līgumu ar SIA “BŪKS”;
 13. Par saistošo noteikumu “Ķekavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” apstiprināšanu;    saistošie noteikumi
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Vecozoliņi”, Baldones pagastā;
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Pilskalni”, Baldones pagastā;
 16. Par detālplānojuma projekta “Valči” Daugmalē, Daugmales pagastā apstiprināšanu;
 17. Par administratīvā līguma noslēgšanu detālplānojuma “Celmiņi”, Saulgožos, Ķekavas pagastā, īstenošanai;
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Jaunoļas”  un “Skujnieki”, Plakanciemā, Ķekavas pagastā;
 19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 83, Ķekavā;
 20. Par detālplānojuma “Dainas” apstiprināšanu, Alejās, Ķekavas pagastā;
 21. Par detālplānojuma “Īsteni” apstiprināšanu, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 22. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Pļavniekkalna ielā 16 un  Pļavniekkalna ielā 16A, Katlakalnā, Ķekavas pagastā,  Ķekavas novadā robežu pārkārtošanai
 23. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Pļavniekkalna ielā 64 un  Pļavniekkalna ielā 68, Katlakalnā, Ķekavas pagastā,  Ķekavas novadā robežu pārkārtošanai
 24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Saulcerītes”  un “Sidrabi”, Rāmavā, Ķekavas pagastā;
 25. Par zemes ierīcības projekta Rožu ielā 7/9, Baložos, apstiprināšanu;
 26. Par lokālplānojuma projekta Pavasara ielā 36 un 38, Baložos, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Notes”  un “Rasiņi”, Krustkalnos,  Ķekavas pagastā.
 28. Par vecāku līdzfinansējumu Ķekavas novada sporta skolā;
 29. Par saistošo noteikumu “Par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādis” apstiprināšanu;   saistošie noteikumi
 30. Par vienošanās protokolu sadarbībai izglītībā, kultūrā, sportā.
 31. Par grozījumu Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr.25/2021 „Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā”;    saistošie noteikumi
 32. Par projekta pieteikumu konkursam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”;
 33. Par grozījumiem (otrie) saistošajos noteikumos “Ķekavas novada pašvaldības 2022.gada budžets”,   saistošie noteikumi,    pielikumi 1., 2., 3., 4.;     pielikums 5;           paskaidrojuma raksts;
 34. Par galvojumu SIA „Ķekavas nami” aizņēmumam kurināmā iegādei;
 35. Par galvojumu SIA „Ķekavas nami” aizņēmumam projekta „ Fosilā kurināmā aizstāšana Ķekavas novadā” realizācijas līdzfinansējuma segšanai;
 36. Par aktualizētās Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, Ķekavas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu;   1.pielikums,    2.pielikums,    3.pielikums,    4.pielikums,    5.pielikums,    6.pielikums;
 37. Par energopārvaldības sistēmas rokasgrāmatas apstiprināšanu un energopārvaldības sistēmas ieviešanu pašvaldībā,     rokasgrāmata.

1.daļa 12.10.2022

2.daļa 13.10.2022

Sēde Nr. 32

2022.gada 28.septembrī plkst. 09:00 Baložos

Darba kārtība

Protokols

Izskatītie jautājumi

 1. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2021.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr.19/2021 “Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā”;   saistošie noteikumi,
 2. Par papildu pakalpojumu infrastruktūru deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanai;
 3. Par telpu nomu Sociālajam uzņēmumam SIA “BeATUS”.
 4. Par saistošo noteikumu “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā” apstiprināšanu;         saistošie noteikumi
 5. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 28, Baldonē, atsavināšanu;
 6. Par nekustamā īpašuma “Veckalni 124”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 7. Par nekustamā īpašuma “Ausma 162”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 8. Par nekustamā īpašuma Pavasara iela 32, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 9. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts un mālsmilts atradnē “Dālderi 3”, Baldones pagastā;   2.pielikums,   3.pielikums
 10. Par 2020.gada 29.aprīļa zemes nomas līguma Nr.14-9/20/96 termiņa pagarināšanu;
 11. Par zemes piešķiršanu nomā J.L. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Kaļķīši”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
 12. Par nekustamā īpašuma „Ķekavas ūdensdzirnavas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, nomāšanu no G.L.;
 13. Par saistošo noteikumu “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ķekavas novadā” apstiprināšanu;   saistošie noteikumi
 14. Par iedzīvotāju informēšanu Rail Baltica trases šķērsojumiem Vārpu un Lapsēnu ceļiem;
 15. Par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Mežgravas”, Baldones pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Vecploši”, Baldones pagastā;
 17. Par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Rozītes”, Daugmalē, Daugmales pagastā, apstiprināšanu;
 18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8056 002 1024 Daugmales pagastā;
 19. Par nekustamo īpašumu ”Restaurators 85” un “Restaurators 86”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, apvienošanu;
 20. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Mednieku ielā 4 un  Pliederu ielā 25, Ķekavā, robežu pārkārtošanai;
 21. Par ielu nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Lācēni” teritorijā, Ķekavā;
 22. Par saistošo noteikumu par detālplānojuma “Lapmeži” atcelšanu daļā, apstiprināšanu;
 23. Par detālplānojuma “Lapmeži” grozījumu daļā apstiprināšanu Lapmežu ielā 16, Krogsilā, Ķekavas pagastā;
 24. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Vecbunkas-4” teritorijā, Krogsilā, Ķekavas pagastā;
 25. Par detālplānojuma “Āraiši”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
 26. Par Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju precizēšanu norēķiniem no 2022.gada 1.septembra; tāme
 27. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” komisijas locekļa maiņu.


Domes sēde Nr. 31.

2022.gada 19.septembrī plkst.09:30, attālināta sēde

Darba kārtība

Protokols

Izskatītais jautājums

 1. Par ēdināšanas apmaksu Ķekavas novada izglītības iestāžu izglītojamajiem.

Domes sēde Nr. 30.

2022.gada 14.septembrī, plkst. 09:30 Baložu pārvades sēžu zālē

Darba kārtība

Protokols

Sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas sadales komisijas apstiprināšanu;
 2. Par ēdināšanas apmaksu Ķekavas novada izglītības iestāžu izglītojamajiem;
 3. Par grozījumiem izglītības darbinieku atlīdzības nolikumā;
 4. Par atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām;
 5. Par dzīvojamās platības izīrēšanu D.Ē.;
 6. Par nomas tiesības izsoli uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Uzvaras prospekts 50, Baloži;
 7. Par nekustamā īpašuma “Āmuļi”, Baldones pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 8. Par nekustamā īpašuma “Strazdi”, Vārpās, Baldones pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 9. Par nekustamā īpašuma Rožu iela 5, Baložos, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 10. Par nekustamā īpašuma Ģertrūdes iela 9, Baložos, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 11. Par nekustamā īpašuma Dārzu iela 15, Baložos, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 12. Par nekustamā īpašuma Zvīņu iela 5, Dzērumos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 13. Par nekustamā īpašuma “Aviators 104”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 14. Par nekustamā īpašuma “Aviators 117”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu;
 15. Par nekustamā īpašuma “Veckalni 166”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 16. Par nekustamā īpašuma “Pļavas 17”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 17. Par grozījumiem 2020.gada 7.februāra zemes nomas līgumā Nr.14-9/20/36;
 18. Par zemes gabalu “Ritumi” un “Piesīši”, Valdlauči, Ķekavas pagastā, nomas pārjaunojuma līgumu un tā termiņa pagarinājumu;
 19. Par 2017.gada 9.oktobra zemes nomas līguma Nr.21-19/17/54 termiņa pagarināšanu;
 20. Par nekustamā īpašuma Mežvidu ielā 17, Baldonē, maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu;
 21. Par finansējuma piešķiršanu ēkas Mežvidu ielā 17, Baldonē, pielāgošanai Ukrainas bēgļu izmitināšanai;
 22. Sporta infrastruktūrai nepieciešamo telpu nodrošināšana;
 23. Par Ķekavas novada pašvaldības 2022.gada 27.jūlija saistošo noteikumu Nr. 17/2022 “Kārtība, kādā izsniedz atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ķekavas novadā” precizēšanu;   saistošie noteikumi
 24. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Rasmaņi”, Daugmalē, Daugmales pagastā;
 25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Parka ielā 8, Baldonē;
 26. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Veseri” , “Benjamiņu īpašumi” un Mazā Rāmavas iela 1, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošanai;
 27. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 43, Baložos;
 28. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Krastnieki”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, sadalei;
 29. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Demmas”, “Demmas -1”  un “Demmas-2”, Pulkarnē, Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošanai;
 30. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Apiņkalni”, Baldones pagastā;
 31. Par nekustamo īpašumu Zvaigžņu ielā 8 un 10, Baložos apvienošanu;
 32. Par nekustamo īpašumu Radiotehnika 28 un 29, Džerumos, Ķekavas pagastā, apvienošanu;
 33. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Pilskalna 3, Baldonē;
 34. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Rāmavas iela 52” grozījumu teritorijā, Rāmavā,  Ķekavas agastā;
 35. Par izpilddirektora vietnieka atbrīvošanu no amata;
 36. Par R.G. apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu;
 37. Par grozījumiem Civilās aizsardzības komisijas nolikumā.

Domes sēde Nr. 29.

2022.gada 24.augustā plkst. 09:30 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Izskatītie jautājumi

 1. Grozījumi ,,Ķekavas Mūzikas skola” interešu izglītības (pašapmaksas) mācību maksas un maksas pakalpojumu cenrādi”;
 2. Par grozījumiem 2022.gada 2.marta domes lēmumā Nr.27., protokols Nr.8;   pielikums
 3. Par ēdināšanu Baldones iestādēs;
 4. Par dzīvojamās platības izīrēšanu;
 5. Par apbūves tiesības piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu uz zemes vienības ,,Bāliņi”, Daugmalē, daļu un līguma noslēgšanu ar SIA ,,Ķekavas nami”;
 6. Par apbūves tiesības piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu uz nekustamā īpašuma Ceriņu iela 2, Baldonē, Ķekavas novadā daļu un līguma noslēgšanu ar SIA ,,BŪKS”;
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Parka ielā 9, Baldonē;
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajā īpašumā ,,Cirtas”, Baldones pagastā;
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pasta ielā 3, Baldonē;
 10. Par atteikumu atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumā ,,Daugavas”, Baldones pagastā;
 11. Par SN Nr.13_2022_grozījumiem;   saistošie noteikumi
 12. Par aizņēmuma ņemšanu projekta ,,Apvienotā gājēju ceļa un veloceliņa izbūve gar autoceļu V2 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, no Egļu ielas līdz Katlakalna ielai (a/c V1)” realizēšanai un pilnvarojumu parakstīt līgumu par darbu veikšanu;
 13. Par aizņēmuma ņemšanu projekta ,,Gājēju ceļa izbūve gar autoceļu V6 Ķekava – putnu fabrika (Ziemeļu iela) posmā no Sporta nama līdz Ziemeļu ielai Ķekavā, Ķekavas novadā” realizēšanai un pilnvarojumu parakstīt līgumu par darbu veikšanu;
 14. Par aizņēmuma ņemšanu projekta ,,Teritorijas labiekārtojums Zaļā iela 5, Baloži” realizēšanai un pilnvarojumu parakstīt līgumu par darbu veikšanu.

Domes sēde Nr. 28

2022.gada 10.augustā plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Izskatītie jautājumi

 1. Par dzīvojamās platības izīrēšanu, A.E.P.;
 2. Par ielas izveidošanu Ķekavas pilsētā un nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 8070 008 1319.
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Lejas Vači”, Ķekavas pagastā novadā sadalei;
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Lejas Vači” un  “Runčuki”, Ķekavas pagastā, sadalei un robežu pārkārtošanai;
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunpalejas”, Ķekavas pagastā;
 6. Par detālplānojuma “Lūri” apstiprināšanu, Ķekavas pagastā;
 7. Par detālplānojuma “Lūri 1” apstiprināšanu, Ķekavas pagastā;
 8. Par detālplānojuma “Eltes un Dzērvēni”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Smailes” un  “Vāveres -1”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošanai;
 10. Par detālplānojuma “Vižņi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 11. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Romanovski”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā;
 12. Par detālplānojuma ”Dižkačas”, Ķekavas pagastā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu;
 13. Par lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Dižkačas”, Ķekavas pagastā, zemes vienības daļai, kurai piešķir apbūves tiesību.
 14. Par pilnvarojumu parakstīt visus ar projekta “Tūrisma informācijas sniegšanas un pieejamības modernizācija Ķekavas novadā” īstenošanu saistītos dokumentus.

Domes sēde Nr. 25

2022.gada 27.jūlijā plkst.09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas 2009.gada 25.marta lēmuma Nr.1.§ 1.5.p. (protokols Nr.13) un Ķekavas novada domes 2010.gada 15.jūlija lēmuma Nr.3.§ 3.24. (protokols Nr.14) atcelšanu;
 2. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamā īpašuma „Tautas nams”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8056 002 0583;
 3. Par nekustamā īpašuma Parka iela 5, Baldonē, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 4. Par nekustamā īpašuma “Restaurators 59”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 5. Par nedzīvojamās telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Baldones novada pensionāru biedrībai “Sābri” pašvaldības nekustamajā īpašumā Iecavas ielā 4, Baldonē;   pielikums
 6. Par zemes piešķiršanu nomā G. J. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Spriegumi”, Ķekavā;
 7. Par zemes piešķiršanu nomā L. Š. uz pašvaldības zemes vienību Krasta iela 3A, Baldonē;
 8. Par oficiāla vietvārda “Riekstu dīķis” piešķiršanu;
 9. Par servitūta nodibināšanu “Cerberi” par labu īpašumam “Spaļenieku meži”.
 10. Par īpašuma “Braslas” zemes vienības ar adresi Vanagkalnu iela 25, Baldonē, sadalīšanu;
 11. Par nekustamā īpašuma Krasta iela 9C, Baldonē, sadali;
 12. Par nekustamā īpašuma “Rudzrogas”, Baldonē, sadalīšanu;
 13. Par nekustamā īpašuma Senču iela 1, Baldonē, sadalīšanu;
 14. Par īpašuma Daugavas iela 31A, Baldonē, sadalīšanu;
 15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Parka ielā 11, Baldonē;   pielikums
 16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Dzintaru ielā 7, Baldonē;   pielikums
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Lejas Strautnieki”, Baldones pagastā;
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumo “Pļavas 22”, “Pļavas 23” un “Pļavas 24”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošanai;
 19. Par nekustamo īpašumu Sveķu ielā 2  un Sudraba ielā 33, Jeņčos, Ķekavas pagastā, apvienošanu;
 20. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Šļūkas” teritorijā, Ķekavā;
 21. Par detālplānojuma “Dainas”, Alejās, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 22. Par detālplānojuma “Koraļļi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
 23. Par deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Gaismas tilts 97”.
 24. Par simbolikas komisijas locekļa maiņu.
 25. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.17/2022 “Kārtība, kādā izsniedz atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ķekavas novadā” apstiprināšanu.    saistošie noteikumi

 
 

Domes sēde Nr. 24.

2022.gada 13.jūlijā plkst. 09:00 Baložu pārvaldē

Darba kārtība

Protokols

Sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas direktora apstiprināšanu amatā;
 2. Par līgumu ar Bučas pašvaldību par Vorzeļas bērnu uzņemšanu;
 3. Par Ķekavas novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāva sastāva maiņu.
 4. Par saistošo noteikumu “Pašvaldības aģentūras “Ķekavas ambulance” maksas pakalpojumu cenrādis” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi Nr. 15/2022.
 5. Par saistošo noteikumu “Par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu, aizsardzību un izmantošanu Ķekavas novada pašvaldības teritorijā” apstiprināšanu,   saistošie noteikumi Nr. 16/2022;
 6. Par dzīvojamās platības piešķiršanu kvalificētam speciālistam;
 7. Par nekustamā īpašuma “Ausma 162”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 8. Par nekustamā īpašuma “Veckalni 124”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 9. Par nekustamā īpašuma “Pļavas 17”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 10. Par nekustamā īpašuma “Veckalni 166”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 11. Par nekustamā īpašuma Zaļinieku iela 5, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 12. Par nekustamā īpašuma Pavasara iela 32, Baložos, atsavināšanu;
 13. Par nekustamā īpašuma “Jeņči 292”, Jenčos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 14. Par zemes piešķiršanu nomā Z. M. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Centra masīvs”, Daugmalē, Daugmales pagastā;
 15. Par zemes piešķiršanu nomā S. Č. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Centra masīvs”, Daugmalē, Daugmales pagastā;
 16. Par zemes piešķiršanu nomā V. D. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Centra masīvs”, Daugmalē, Daugmales pagasts;
 17. Par zemes piešķiršanu nomā G. S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Aprikozes”, Ķekavā;
 18. Par zemes piešķiršanu nomā K.B.-S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Aprikozes”, Ķekavā;
 19. Par grozījumiem 2015.gada 17.februāra zemes nomas līgumā par pieslēgumu Ķekava novada pašvaldības ierīkotam elektropieslēgumam zemesgabalā “Vedmeri”, Daugmalē, Daugmales pagastā;
 20. Par saskaņojuma līguma noslēgšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Nākotnes iela”, Ķekavā,     pielikums;
 21. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Ķekavas novada fonds”, nekustamajā īpašumā “Tautas nams”, Daugmalē, Daugmales pagastā,   pielikums.
 22. Par publisko apspriešanu smilts un mālsmilts atradnē “Dālderi 3”, Baldones pagastā;
 23. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Vecozoliņi, Baldones pagastā;
 24. Par pašvaldības īpašuma “Kaķi”, Baldonē, sadalīšanu;
 25. Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Svētkalni” Daugmalē, Daugmales pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 26. Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Andrīši” Daugmalē, Daugmales pagastā apstiprināšanu;
 27. Par nekustamā īpašuma “Rozītes”, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu;
 28. Par detālplānojuma “Dižkačas”, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 29. Par nekustamo īpašumu Zeltkalna ielā 7  un Zeltkalna ielā 9 Ķekavā, Ķekavas novadā apvienošanu;
 30. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Ābranti”, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā;
 31. Par saistošo noteikumu, Par detālplānojuma “Lapmeži” atcelšanu daļā, apstiprināšanu;
 32. Par detālplānojuma “Lapmeži”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, grozījumu daļā apstiprināšanu;
 33. Par detālplānojuma “Svēteļi -2 un Vilgertiņi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 34. Par detālplānojuma “Rāmavas iela 52 ”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, grozījumu apstiprināšanu;
 35. Par detālplānojuma “Rāmavas iela 33”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 36. Par detālplānojuma “Ķiršziedi”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, grozījumu daļā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
 37. Par nekustamo īpašumu Gājēju ielā 9 un 13, Baložos, apvienošanu;
 38. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Lazdiņi”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā;
 39. Par attīstības priekšlikumiem – elektronisko sakaru balstu uzstādīšana Ķekavas novada teritorijā.
 40. Par D.P.apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu.
 41. Par Ķekavas novada domes 2021.gada 1.jūlija ārkārtas sēdes lēmuma Nr.5 “Par paraksta tiesībām kredītiestādēs un Valsts kasē” (protokols Nr. 2/2021) grozīšanu.

1 2 3 7

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

4 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

6 notikumi,

-

CIGUN NODARBĪBAS

6 notikumi,

6 notikumi,

5 notikumi,

-

Senioru diena

3 notikumi,

4 notikumi,

7 notikumi,

-

Aptiekārs Melhiors

3 notikumi,

5 notikumi,

-

Dejas fitness

4 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Pūra lāde

5 notikumi,

-

Lielās ražas tirgus

Pasakainā planēta

3 notikumi,

5 notikumi,

-

Satikt Čaku

Kino vakars-KALEV

4 notikumi,

3 notikumi,