Daugmales pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam
Aktuālā redakcija ar iekļautiem grozījumiem:
Kopējie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Atsevišķu teritoriju apbūves noteikumi
Grafiskā daļa
Papildus grafiskie materiāli:
Teritorijas pašreizējais izmantošanas plāns
Aizsargjoslu shēma
Apdzīvojuma struktūra
Detālplānojuma teritoriju shēma
Kultūras pieminekļu shēma
Transporta infrastruktūras shēma

Grozījumi un vēsturiskās redakcijas:
21.11.2013. Saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-6/2013 “Grozījumi 2009. gada 25. augusta saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-34/2009 “Par Ķekavas novada teritroijas plānojumu”, 21.11.2013./LV  02.12.2013., Nr.235 (5041)/stājās spēkā 03.12.2013./ atļauts īstenot no 07.02.2014.
25.08.2009. Saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-34/2009 “Par Ķekavas novada teritorijas plānojumu” (ir veikti grozījumi).
29.04.2009. Daugmales pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam ar 2009. gada grozījumiem.
25.07.2007. Daugmales pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam (ir veikti grozījumi).