Ķekavas novada teritorijas plānojums (administratīvai teritorijai līdz 01.07.2021)

 

Ķekavas novada teritorijas plānojums (administratīvai teritorijai līdz 01.07.2021) un Vides pārskats pieejams Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28311).

APSTIPRINĀTS ar Ķekavas novada domes 2023.gada 22.marta saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2023 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Ķekavas novada domes 22.03.2023. lēmums Nr. 13. “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma (administratīvai teritorijai līdz 2021.gada 1.jūlijam) pilnveidotās redakcijas 3.1 apstiprināšanu” (protokols Nr. 6.)
1.pielikums – Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-2/2023 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa
2.pielikums – Ķekavas novada spēkā esošo lokālplānojumu un detālplānojumu īstenošanas izvērtējums
Paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (31.03.2023., Oficiālās publikācijas Nr.: 2023/65.33)

Ķekavas novada domes 09.08.2023. lēmums Nr. 21. “Par Ķekavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN- TPD-5/2023 “Grozījumi Ķekavas novada domes 2023.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-2/2023 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” apstiprināšanu” (protokols Nr. 16.)
Pielikums – Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-5/2023 “Grozījumi Ķekavas novada domes 2023.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-2/2023 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa
Paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:
lēmums ( 16.08.2023., Oficiālās publikācijas Nr.: 2023/157.19)
saistošie noteikumi (16.08.2023., Oficiālās publikācijas Nr.: 2023/157.17 )

Ķekavas novada domes 13.09.2023. lēmums Nr. 38. “Par Ķekavas novada domes saistošo noteikumu Nr.SN-TPD-6/2023 “Grozījumi Ķekavas novada domes 2023.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-2/2023 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” apstiprināšanu” (protokols Nr. 19.)
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-6/2023 “Grozījumi Ķekavas novada domes 2023.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-2/2023 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa
Paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:
lēmums (21.09.2023., Oficiālās publikācijas Nr.: 2023/183.21)
saistošie noteikumi (21.09.2023., Oficiālās publikācijas Nr.: 2023/183.20)

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 03.10.2023. vēstule “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma īstenošanu

 

TERITORIJAS PLĀNOJUMA REDAKCIJA:

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Ķekavas novada funkcionālais zonējums
2.lapa – Ķekavas novada funkcionālais zonējums
3.lapa – Ķekavas novada funkcionālais zonējums
4.lapa – Baložu, Krustkalnu un Lapenieku funkcionālais zonējums
5.lapa – Katlakalna, Rāmavas un Valdlauču funkcionālais zonējums
6.lapa – Aleju, Krogsila, Vimbukroga un Skujnieku funkcionālais zonējums
7.lapa – Ķekavas un Odukalna funkcionālais zonējums
8.lapa – Bērzmentes un Dzintaru funkcionālais zonējums
9.lapa – Daugmales funkcionālais zonējums
10.lapa – Jaunsila, Pulkarnes un Saulgožu funkcionālais zonējums
11.lapa –  Plakanciema funkcionālais zonējums
12.lapa – Dzērumu, Mellupu un Jenču funkcionālais zonējums

Paskaidrojuma raksts

1. pielikums. Ciemu un Baložu pilsētas izvērtējums
2. pielikums. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi
3. pielikums. Novada nozīmes kultūras pieminekļi
4. pielikums. Valsts ģeodēziskā tīkla punkti
5. pielikums. Derīgo izrakteņu atradnes
6. pielikums. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas
7. pielikums. Ceļu pievienojumi
8. pielikums. Apgrūtinātās teritorijas, objekti un to kodi
9. pielikums. Pašvaldības ielas un ceļi
10. pielikums. Ugunsdzēsības hidranti

Vides pārskats

Citi teritorijas plānojuma izstrādes materiāli:

Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja ziņojums par precizējumu veikšanu (atbilde VARAM)
Ziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes procesu
Kultūras pieminekļu aizsargoslu projekts
Kultūras pieminekļu aizsargjoslu projekta pielikumi
Pārskats par saņemtajiem institūciju nosacījumiem (1. redakcija)
Pārskats par saņemtajiem institūciju atzinumiem (1. redakcija)
Pārskats par saņemtajiem institūciju atzinumiem (Pilnveidotā redakcija)
Pārskats par saņemtajiem institūciju atzinumiem (3. redakcija)

Teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta izstrādātājs ir SIA “METRUM” (adrese: Ģertrūdes iela 47 – 3, Rīga, LV-1011, www.metrum.lv, Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja no SIA “METRUM” puses Māra Kalvāne, tālr. 27014811).

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,