Iesniegumu veidlapas

Iesniegums pašvaldībai

Iesniegums pašvaldībai PDF Word

Teritorijas plānošana

Iesniegums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu PDF Word
Iesniegums pieteikumam zemes ierīcības projektam PDF Word
Iesniegums izziņas saņemšanai plānoto (atļauto) izmantošanu PDF Word

Māju siltināšana

Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai (Pieteikums) PDF Word
Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai (Anketa) PDF Word

Īpašumi

Iesniegums dzīves vietas deklarēšanai PDF Word
Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu PDF Word
Iesniegums par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam PDF Word
Iesniegums atteikumam no pirmpirkuma tiesībām (darījumiem, kas noslēgti līdz 31.12.2022.) PDF Word
Iesniegums reģistrēt zemi zemesgrāmatā (ārzemniekam, trešo valstu pilsonim) PDF
Iesniegums darījumiem ar lauksaimniecības zemi (Fiziskas personas) PDF Word
Iesniegums darījumiem ar lauksaimniecības zemi (Juridiskas personas) PDF Word
Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu (Fiziskas personas) PDF Word
Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu (Juridiskas personas) PDF Word
Iesniegums par nek.īpašuma maksāšanas paziņojuma saņemšanu elektroniski PDF Word
Iesniegums līdzfinansējuma piešķiršanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes sistēmai vai centralizētās kanalizācijas sistēmai Word
Iesniegums (reģistrācijas apliecinājums) par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju Word
Iesniegums par zemes nomas līguma termiņa pagarinājumu Word
Iesniegums par zemes piešķiršanu nomā Word

Izglītība

Pieteikuma veidlapa uzņemšanai 1. klasē (atjaunots 19.04.2024.) Word
Pieteikuma veidlapa par uzņemšanu bērnudārzā (atjaunots 30.03.2022) PDF Word
Iesniegums atbalsta piešķiršanai, ja bērns apmeklē privāto pirmskolas izglītības iestādi PDF Word
Iesniegums kompensācijas piešķiršanai, ja bērns apmeklē aukli Word
Iesniegums par aukles maiņu Word
Iesniegums par reģistrēšanos Aukļu datu bāzē (fiziska persona PDF Word
Iesniegums par reģistrēšanos Aukļu datu bāzē (juridiska persona) PDF Word
Iesniegums par atbalstu pamatizglītības programmas apguvei privātskolā PDF Word
Interešu izglītības un pieaugušo izglitibas pieteikuma veidlapa (fiziskām personām) PDF Word
Interešu izglītības un pieaugušo izglitibas pieteikuma veidlapa (juridiskām personām) PDF Word
Iesniegums par ēdināšanas atbalsta piešķiršanu (ja bērns apgūst izglītību ārpus novada) Word
Iesniegums par ēdināšanas atbalsta apmaksu (ja bērns apgūst izglītību ārpus novada) Word

Sociālais dienests

Iesniegums sociālās palīdzības pabalstam ReadSpeaker  WORD
Iesniegums pabalstam jaundzimušā aprūpei ReadSpeaker  WORD
Iesniegums apbedīšanas pabalstam ReadSpeaker  WORD
Iesniegums par trūcīgas/maznodrošinātas personas/ģimenes statusa piešķiršanu ReadSpeaker  WORD
Iesniegums par pabalsta piešķiršanu saistībā ar Ukrainas civiliedzīvotāja izmitināšanu adresē ReadSpeaker  WORD
Iesniegums GMI pabalstam ReadSpeaker  WORD
Iesniegums mājokļa pabalstam ReadSpeaker  WORD
Iesniegums atsevišķu izdevumu apmaksai ReadSpeaker  WORD
Iesniegums pabalstam, neizvērtējot materiālo situāciju ReadSpeaker  WORD
Iesniegums pabalstam aizgādnībā esošo personu aizgādnim ReadSpeaker  WORD

Iesniegumu veidlapas sociālajiem pakalpojumiem

Iesniegums asistenta / pavadoņa pakalpojumam (bērniem) ReadSpeaker  WORD_elektroniskai parakstīšanai ReadSpeaker  WORD
Iesniegums asistenta pakalpojumam pilngadīgām personām ReadSpeaker  WORD_elektroniskai parakstīšanai ReadSpeaker  WORD
Iesniegums psihologa pakalpojumam ReadSpeaker  WORD_elektroniskai parakstīšanai ReadSpeaker  WORD
Iesniegums pabalstam bērna uzturam aizbildnim ReadSpeaker  WORD_elektroniskai parakstīšanai ReadSpeaker  WORD
Iesniegums valsts sociālās rehabilitācijas pakalpojumam no vardarbības cietušām nepilngadīgām personām ReadSpeaker  WORD_elektroniskai parakstīšanai ReadSpeaker  WORD
Iesniegums valsts sociālās rehabilitācijas pakalpojumam no vardarbības cietušām pilngadīgām personām ReadSpeaker  WORD_elektroniskai parakstīšanai ReadSpeaker  WORD

Tirdzniecības atļauja

Iesniegums ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai PDF Word

Publiskie pasākumi

Iesniegums publiska izklaides un svētku pasākuma rīkošana PDF Word

AKTS iedzīvotājiem, kas sniedz izmitināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem

Akts iedzīvotājiem, kas sniedz izmitināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem PDF Word

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,