Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, 2021.gada aktualizācija

Ķekavas dome 2022.gada 12.oktobrī pieņēma  lēmumu Nr.36. “Par aktualizētās Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, Ķekavas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam un Vides pārskata apspriešanu” (protokols Nr.33.)

Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam (turpmāk – Stratēģija) ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka Ķekavas novada attīstības redzējumu, mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu ilgtermiņā, tas  ir hierarhiski augstākais pašvaldības attīstības plānošanas dokuments.

Ķekavas novada Attīstības programma 2021.-2027.gadam (turpmāk – Programma) ir vidēja termiņa plānošanas dokuments un, lai īstenotu Stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa  redzējumu,  nosaka novada prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem.

Stratēģijai un Programmai tika veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums un izstrādāts  Vides pārskats, kur novērtēta iespējamā  ietekme uz vidi un noteikti pasākumi negatīvās ietekmes novēršanai vai mazināšanai.

Ar apstiprinātajiem Ķekavas novada attīstības plānošanas dokumentiem un Vides pārskata iespējams iepazīties:

 

 

Domes lēmumu 2022. gada 12. oktobra nr. 36 ReadSpeaker  Par aktualizētās Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, Ķekavas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu

ReadSpeaker  Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam , 2021.gada aktualizācija

ReadSpeaker  Vides pārskats plānošanas dokumentiem Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam un Ķekavas novada attīstības programma 2021.-2027. gadam

ReadSpeaker  Atzinums Nr. 4-03/17/2022 Par Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030gadam un Ķekavas novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam Vides pārskatu

ReadSpeaker  Informatīvais ziņojums par attīstibas plānošanas dokumentu Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, 2021.gada aktualizācija un Ķekavas novada Attīstības programma 2021. – 2027.gadam pieņemšanu un vides apsvērumu integrēšanu tajos

ReadSpeaker  Ķekavas novada pašreizējās situācijas raksturojums, 2021.gads

ReadSpeaker  Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem

  • Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25496
  • Aktualizētā Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam un Vides pārskats: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25494
  • Ķekavas novada Attīstības programma 2021.-2027.gadam un Vides pārskats:

Sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību:

  • Stratēģijas un Programmas izstrādātājs  SIA “Ķemers Business and Law Company”, adrese: Murdu iela 19A, Salacgrīva, Limbažu nov., LV-4033, tīmekļa vietne: kblc.lv, e-pasta adrese: info@kblc.lv, tālr. 29285297;
  • Vides pārskata izstrādātājs Vides eksperte Inga Gavena, tālr. 29545377, e-pasta adrese: gavena@gmail.com;
  • kontaktpersona pašvaldībā par Stratēģiju – Iveta Zālīte, tālr. 29150072, e-pasts: zalite@kekava.lv, par Attīstības programmu – Kristīne Danovska, tālr. 29374340, e-pasts: kristine.danovska@kekava.lv.

Ķekavas novada attīstības programma 2014.-2020. gadam
1.sējums
2.sējums
3.sējums
Domes lēmums

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,