Būvniecības process

Būvniecības process

Būvniecības procesu regulē Būvniecības likums, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumi Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr. 253 “Atsevišķi inženierbūvju būvnoteikumi”, u.c. normatīvie akti.

Saskaņā ar Būvniecības likumu kopš 2020. gada 1. janvāra būvniecības process veicams Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

BIS ir elektroniskā vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi (e-pakalpojumi), pieejama tiešsaitē: www.bis.gov.lv

BIS lietošanas pamācība būvniecības ieceres ierosinātājiem, projektētājiem, tehnisko noteikumu izdevējiem, pieejama tiešsaitē: https://www.bvkb.gov.lv/lv/bis-lietosanas-pamacibas

Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumi Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”. Būvspeciālistu reģistrs pieejams tiešsaitē: https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates

Iesniedzamā dokumentācija - būvniecības veidlapas

Iesnieguma iesniegšanai elektroniski caur Būvniecības informācijas sistēmu (BIS)

https://bis.gov.lv/bisp
Iesniegums Ķekavas novada Būvvaldei:
Iesniegums brīvā formā   (pdf)  (word)

Ķekavas novada Būvvaldes veidlapas:

Rakšanas atļaujas iesniegums atrodams un iesniedzams Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

Būvniecības iesniegums, paskaidrojuma raksts, būvniecības dokumentācija

 • Iesniedzami TIKAI Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)
 • Datnes jāpievieno atbilstoši Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” 3. punktam – pdf formātā
 • Pirms būvniecības ieceres saskaņošanas apbūvei paredzētajai zemes vienībai ir jāpiešķir adrese, atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 455, Adresācijas noteikumi’ 12. punktā skaidrotajam

Arhīvu likums un Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15″Būvobjektu saturs un noformēšana”
Lietas apliecinājuma ieraksts


Veidlapas būvniecības procesam:

Elektronisko sakaru būvniecības iecerēm – Ministru kabineta 2014. gada 9. augusta noteikumu Nr. 501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” pielikumā, pieejams tiešsaitē: https://likumi.lv/ta/id/269032-elektronisko-sakaru-tiklu-ierikosanas-buvniecibas-un-uzraudzibas-kartiba

Elektroenerģijas ražošanai pārvadei un sadalei – Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” pielikumā, pieejams tiešsaitē: https://likumi.lv/ta/id/269199-elektroenergijas-razosanas-parvades-un-sadales-buvju-buvnoteikumi

Ēkām – Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” pielikumā, pieejams tiešsaitē: https://likumi.lv/ta/id/269164-eku-buvnoteikumi

Inženierbūvēm – Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu Nr. 253 “Atsevišķi inženierbūvju būvnoteikumi” pielikumā, pieejams tiešsaitē: https://likumi.lv/ta/id/291197-atsevisku-inzenierbuvju-buvnoteikumi

Hidrotehniskajām un meliorācijas būvēm –  Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumu Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” pielikumā, pieejams tiešsaitē: https://likumi.lv/ta/id/269168-hidrotehnisko-un-melioracijas-buvju-buvnoteikumi

Vizuālās informācijas materiālu izvietošana uz pašvaldībai piederošiem reklāmas nesējiem

 

Atļaujas saņemšana vizuālās informācijas materiālu izvietošanai

Tiesības izvietot vizuālās informācijas materiālu, izņemot afišu, īslaicīgu reklāmu, sludinājumus un slietni, ir visām personām, kas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Ķekavas novada būvvaldē saņēmušas atļauju vizuālās informācijas materiālu izvietošanai, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kā arī samaksājušas pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu.

Fiziskai vai juridiskai personai, kura vēlas saskaņot reklāmas / reklāmas objekta projektu ar / bez piesaistes zemei jāaizpilda un jāiesniedz iesniegums Ķekavas novada Būvvaldei.

  Iesniegums par reklāmas/reklāmas objekta AR piesaisti zemei projekta saskaņošanu

  Iesniegums par reklāmas/reklāmas objekta BEZ piesaisti zemei projekta saskaņošanu

Iesniegšanas iespējas:

 • Elektroniskā dokumenta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu buvvalde@kekava.lv;
 • Papīra formātā- pieteikumu ievietojot pastkastītē vienā no Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem (Baložos, Uzvaras prospektā 1a; Ķekavā, Gaismas ielā 19, k-9-1 vai Daugmalē “Salnās”), papildus projektu nosūtot arī elektroniski uz e-pastu  buvvalde@kekava.lv .

Pakalpojuma saņemšanas termiņš – 7 darba dienas.

Saistošie noteikumi   Nr.9/2022 “Par vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās un pašvaldības nodevu Ķekavas novadā”.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Reklāmas likums
MK noteikumi Nr. 732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu”
MK noteikumi Nr. 402 “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”

Topogrāfija
Topogrāfiskā informācija skaņojama ar SIA “Mērniecības datu centrs” un Ķekavas novada pašvaldības Būvvaldes speciālistiem L. Meimane, V. Patmalniece (Ķekavas pagsts, Daugmales pagasts, Baloži).

Par topogrāfiskās informācijas saskaņošanu Ķekavas pagastā, Baložu pilsētā un Daugmales pagastā ir noslēgts līgums ar SIA “Mērniecības datu centrs” (tālr. informācijai 67496833, www.mdc.lv)

Topogrāfisko uzmērījumu materiālus izskatīšana
Lai iesniegtu topogrāfisko plānu pārbaudei un reģistrācijai, ir jāaizpilda iesnieguma veidlapa (PDF) iesnieguma veidlapa TOPO (Word) (izmaiņu projektiem un topogrāfijām) un jāpievieno atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformēts topogrāfiskais plāns. Ar drošu elektronisko parakstu apliecināti dokumenti jānosūta uz Ķekavas novada Būvvaldes e-pasta adresi buvvalde@kekava.lv.
Pēc pārbaudes veikšanas un topogrāfiskā plāna reģistrācijas ar drošu elektronisko parakstu parakstīts topogrāfiskais plāns tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
Jautājumu gadījumā par topogrāfisko plānu apriti lūdzam sazināties ar Ķekavas novada Būvvaldes speciālistiem Lindu Meimani, Veroniku Patmalnieci (Ķekava, Daugmale, Baloži).

Iesniegtā topogrāfija tiks izskatīta un saskaņota septiņu darba dienu laikā no iesniegšanas brīža. Topogrāfiju izskatīšanai un saskaņojuma saņemšanai var elektroniski sūtot aizpildītu veidlapu un topogrāfiju DGN vai DWG formātā un parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi buvvalde@kekava.lv.

Topogrāfiskie plāni, kas izstrādāti Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, OBLIGĀTI ir jāsaskaņo ar šādiem inženierkomunikāciju turētājiem:

Ķekavas novada Būvvalde:

 • Linda Meimane, Inženierkomunikāciju piesaistes inženiere, tālr. 27301514
 • Veronika Patmalniece, Inženierkomunikāciju piesaistes inženiere, tālr. 25713009

SIA “Ķekavas nami” (ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgade), Jānis Freibergs, tālr. 29255787 (Teritorija: (Ķekava, Rāmava, Valdlauči, Katlakalns, Odukalns, Vimbukrogs, Ziedonis, Alejas, Loreķi, Krogsils))

pārējo komunikāciju turētājiem (TET, GASO, Sadales tīkli, Augstprieguma tīkli, Zemkopības ministrija, Rīgas ūdens utt. pēc tīklu piederības).

Ja skar Baložu pilsētas administratīvo teritoriju, tad jāskaņo ar SIA “Baložu komunālā saimniecība” Inženiertehnisko tīklu apkalpošanas nodaļa Jānis Drobis-Drobiševskis, Inženiertehnisko tīklu apkalpošanas nodaļas vadītājs, tālr. 26005492

Ja skar ciematu Lapenieki, tad ar SIA “ZELTENIEKI”, Tālavas iela 9, Lapenieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111,tālr.29622089.


Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) aprites kārtība Baldones pilsētā un Baldones pagastā

 1. Topogrāfisko plānu un izpildmērījumu plānu pārbaudi un reģistrāciju vienotajā datubāzē par Baldones pilsētas un pagasta teritoriju veic Ķekavas novada pašvaldība.
 2. Pirms ģeodēzisko darbu uzsākšanas ģeodēzisko darbu veicējs par uzmērāmo teritoriju, ja nepieciešams, pieprasa informāciju no datubāzes, nosūtot uz e-pastu adti@inbox.lv uzmērāmās teritorijas kontūru un darbu veicēja komersanta rekvizītus.
 3. Ķekavas novada pašvaldība 5 (piecu) darba dienu laikā nosūta tās rīcībā esošās ADTI planšetes un papildus informāciju (sarkanās līnijas, ceļa nodalījuma joslas u.c.), ja tāda ir, par pieprasīto teritoriju.
 4. Visi topogrāfiskie plāni Baldones pilsētas un pagasta teritorijā jāskaņo ar:
 • AS Sadales tīkls;
 • AS Gaso;
 • SIA Tet;
 • LR Zemkopības ministrijas Nekustamo īpašumu Zemgales reģiona meliorācijas nodaļu;
 • Ja topogrāfiskais plāns atrodas tuvāk par 100m no maģistrālā gāzesvada, tas jāskaņo ar AS “Conexus Baltic Grid”.
 • Ja uzmērāmā teritorija atrodas Baldones pilsētas robežās, tad topogrāfiskais plāns papildus jāskaņo ar:
 • SIA BŪKS pagaidu valdes locekli Kasparu Spuģi, tālruņi 67932700, 28336365, e-pasts: Info@SiaBuks.lv (sadzīves kanalizācija, ūdensvads, siltumtrases);
 • Ja uzmērāmā teritorija atrodas Mercendarbes muižas apkārtnē (150m rādiusā ap muižu), tad topogrāfiskais plāns papildus jāskaņo ar:
  • SIA BŪKS pagaidu valdes locekli Kasparu Spuģi, tālruņi 67932700, 28336365 (sadzīves kanalizācija, ūdensvads, siltumtrases);
 • Ja uzmērāmā teritorija atrodas dārzkopības kooperatīvās sabiedrības MISAS LAUKI teritorijā, tad topogrāfiskais plāns jāskaņo ar MISAS LAUKI pārvaldnieku Ingusu Pugu, tālrunis 28307127.
 • Ja uzmērāmā teritorija atrodas dārkopības kooperatīvās sabiedrības SARMAS teritorijā, tad topogrāfiskais plāns jāskaņo ar pārvaldnieci Aiju Zalcmani, tālrunis 29253582
 • Ja uzmērāmā teritorija atrodas ciemā Sūnupes, tad topogrāfiskais plāns jāskaņo ar RPK Grupa valdes locekli Raimondu Ruķeri, tālrunis 26520574.
 1. Mērnieks vai komersants iesniedz topogrāfisko plānu vai izpildmērījumu plānu reģistrācijai pašvaldības datubāzē, nosūtot to digitālā veidā uz e-pasta adresi adti@inbox.lv kopā ar 2012. gada 24. aprīļa Ministra Kabineta noteikumos Nr. 281 76. punktā minētajām datnēm.
 2. Ķekavas novada pašvaldība 10 (desmit) darba dienu laikā topogrāfisko plānu vai izpildmērījumu plānu pārbauda un, ja nekonstatē atkāpes no normatīvajos aktos noteiktajām normām, reģistrē datubāzē un nosūta to elektroniski parakstītu plāna iesniedzējām.
 • Ja konstatēto kļūdu skaits ir neliels, tās tiek norādītas iesniegtajā datnē un nosūtīta iesniedzējam labošanai.
 • Ja konstatēto kļūdu skaits ir liels, datnē tiek norādītas tikai raksturīgākās un datne nosūtīta iesniedzējam labošanai.
 • Ja mērnieka vai komersanta atsūtītajā plānā tiek konstatētas rupjas atkāpes no plāna noformēšanas un normatīvo aktu normām, Ķekavas novada pašvaldība nosūtu plāna iesniedzējam informāciju ar lūgumu sakārtot plānu atbilstoši normatīvu prasībām. Ja atkārtoti atsūtītajā plānā atkāpes nav novērstas, tas tiek nosūtīts attiecīgajai sertificēšanas komisijai atzinuma saņemšanai par mērnieka profesionālo atbilstību izsniegtajam sertifikātam.
 1. Par topogrāfisko vai izpildmērījumu plānu pārbaudi un reģistrāciju pašvaldība komersantam piestāda rēķinu, atbilstoši saistošajos noteikumos noteiktajam izcenojumam. Par katru atkārtoto nereģistrētu pārbaudi tiek piemērota atkārtota samaksa.
 2. Baldones pilsētā un pagastā būves novietojuma izpildmērījuma plāna pamatne tiek sagatavota kā atkārtota attiecīgās teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana tikai bez skaņošanas ar inženierkomunikāciju turētājorganizācijām. Kadastra informācija tiek uznesta atbilstoši MK noteikumu Nr.281 57.1punkta prasībām. Zemes vienībai uz kuras atrodas uzmērāmā būve jābūt instrumentāli uzmērītai. Plānā norāda izbūvēto būvju raksturojošos lielumus (garumu, platumu, pirmā stāva grīdas un kores augstumus un citus). Būves piesaistes (attālumus līdz sarkanajām līnijām, robežām vai citiem objektiem norāda dabas t.i. negrozītus ar mēroga koeficientu) norāda pret tiem pašiem objektiem kā norādīts būvprojektā. Ja būvobjektā izbūtēts žogs norādā tā novietojumu un augstumu. Plānā uzrāda visas apakšzemes komunikācijas (elektrība, ūdensvads, sadzīves kanalizācija un citas) un to raksturojošos lielumus. Plānā uzrāda tabula ar inženierkomunikācijas būvju klasifikācijas kodu, nosaukumu un apjoma rādītājiem. Sagatavoto plānu kopā ar VZD datni iesniedz Ķekavas novada pašvaldībā nosūtot uz e-pastu adti@inbox.lv.
 3. Ja Baldones pagasta teritorijā tiek veikta topogrāfiskā uzmērīšana zemes vienībai (ar platību lielāku par 0,5ha), kuras robežas ir ierādītas (noteiktas ar grafiskajām metodēm) tad piezīmes papildināmas ar sekojošiem punktiem:
 • projektēšanas un būvniecības darbus neveikt tuvāk par 20m no ierādītajām zemes vienības robežām;
 • ja nepieciešams veikt projektēšanas un būvniecības darbus tuvāk par 20m no ierādītajām robežām, tad obligāti veicama ierādīto zemes vienību robežu instrumentāla uzmērīšana un topogrāfiskā  plāna aktualizācija.

10. Ja Baldones pilsētas vai pagasta teritorijā tiek veikta topogrāfiskā uzmērīšana zemes vienībai (kuras platība ir 0,5ha vai mazāka), kuras robežas ir ierādītas (noteiktas ar grafiskajām metodēm) tad pirms topogrāfiskā plāna reģistrācijas pašvaldībā veicama uzmērāmās zemes vienības robežu instrumentālā uzmērīšana.

11. Ja Baldones pilsētas vai pagasta teritorijā tiek veikta topogrāfiskā uzmērīšana zemes vienībai, kuras robežas instrumentāli uzmērītas balstoties uz Baldones pilsētas vietējo, Baldones pilsētas vietējo transformēto vai citu vietējo sistēmu tad pirms topogrāfiskā plāna reģistrācijas pašvaldībā veicama uzmērāmās zemes vienības robežu uzmērīšana LKS-92 TM sistēmā. Uzmērīšana LKS-92 TM nav nepieciešama ja vietējā sistēmā noteikto koordinātu vērtības attiecībā pret LKS-92 TM nepārsniedz 12cm.

Noderīgi
Pēc būvatļaujas, kas izdota līdz 2014.gada 1.oktobrim, var būvēt līdz 30.09.2022 MK noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 97.punkts

 • Lai pagarinātu būvatļauju vajag iesniegt: aktuālā ēkas kadastrālā uzmērīšans lietu, ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījuma plāns, kā arī uz pieprasīto pagarinājuma termiņu izsniegtas būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija
 • Ja būvvalde konstatēs nepilnības, būs nepieciešams iesniegt projektu izmaiņu saskaņošanai

Plānotie būvdarbi Ķekavas novadā
Ķekavas novadā pieņemtie ēku numura plāksnīšu parametri
Par sadzīves notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, kas paredzētas mazāk kā 50 iedzīvotājiem, standartu piemērošanu un vieglo naftas produktu atdalīšanas iekārtu uzraudzību

MK noteikumi būvniecības jomā
Detalizētu būvniecības procesu nosaka Ministru kabineta noteikumi www.likumi.lv
Informējam, ka iesnieguma veidlapas pieejamas sekojošos noteikumos:

Ēku būvnoteikumi (MK Nr. 529)

 1. Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu
 2. Būvniecības iesniegums
 3. Paskaidrojuma raksts

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība (MK Nr. 501)

 1. Būvniecības iesniegums
 2. Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu

Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi (MK Nr. 550)

 1. Paskaidrojuma raksts
 2. Būvniecības iesniegums
 3. Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu

Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi (MK Nr. 253)

 1. Būvniecības iesniegums
 2. Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācija
 3. Paskaidrojuma raksts

Autoceļu un ielu būvnoteikumi (MK Nr. 633)

 1. Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu
 2. Būvniecības iesniegums
 3. Paskaidojuma raksts
Vispārīgie būvnoteikumi MK Nr. 500

Būvdarbu vadītāja saistību raksts (pdf formātā)
Būvuzrauga saistību raksts (pdf formātā)

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,