Veidlapas

Pašvaldība
PDF iesniegums pašvaldībai
Īpašumi
Iesniegums par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam
Iesniegums atteikumam no pirmpirkuma tiesībām
Iesniegums reģistrēt zemi zemesgrāmatā (nepilsonim)
Iesniegums darījumiem ar lauksaimniecības zemi (Fiziskas personas)
Iesniegums darījumiem ar lauksaimniecības zemi (Juridiskas personas)
Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu (Fiziskas personas)
Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu (Juridiskas personas)
Iesniegums par nek.īpašuma maksāšanas paziņojuma saņemšanu elektroniski
Dzīves vietas deklarēšana/anulēšana
Iesniegums dzīves vietas deklarēšanai
Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 Teritorijas plānošana
Iesniegums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Iesniegums pieteikumam zemes ierīcības projektam
Iesniegums izziņas saņemšanai plānoto (atļauto) izmantošanu
Izglītība
Pieteikuma veidlapa uzņemšanai 1. klasē (atjaunots 11.06.2019.)
Pieteikuma veidlapa par uzņemšanu bērnudārzā (atjaunots 04.10.2019.)
Iesniegums atbalsta piešķiršanai, ja bērns apmeklē privāto pirmskolas izglītības iestādi
Iesniegums kompensācijas piešķiršanai, ja bērns apmeklē aukli
Iesniegums par aukles maiņu
Iesniegums par reģistrēšanos Aukļu datu bāzē (fiziska persona)
Iesniegums par reģistrēšanos Aukļu datu bāzē (juridiska persona)
Iesniegums par atbalstu pamatizglītības programmas apguvei privātskolā
Interešu izglītības un pieaugušo izglitibas pieteikuma veidlapa (fiziskām personām)mas apguvei privātskolā
Interešu izglītības un pieaugušo izglitibas pieteikuma veidlapa (juridiskām personām)
Tirdzniecības atļauja
Iesniegums ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai
Publiskie pasākumi
Iesniegums publiska izklaides un svētku pasākuma rīkošanai
Būvniecība
Māju siltināšana
Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai (Pieteikums)
Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai (Anketa)
Centralizētās ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas
Līdzfinansējums mājas pieslēgšanai pie centralizētās ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas (Pieteikums)
Sociālais dienests
Iesniegums bērna piedzimšanas pabalstam
Iesniegums apbedīšanas pabalstam
Iesniegums krīzes pabalstam ārkārtas situācijas laikā
Iesniegums brīvpusdienām skolā ārkārtas situācijas laikā
Iesniegums par trūcīgas/maznodrošinātas personas/ģimenes statusa piešķiršanu
Iesniegums sociālās palīdzības pabalstam

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,