Citi pakalpojumi

VĀRDA, UZVĀRDA UN TAUTĪBAS MAIŅA

Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesniegumu var iesniegt:
1) iesniegumu nosūtot uz Tieslietu ministrijas oficiālo elektronisko adresi (E-adrese), norādot adresātu “Tieslietu ministrija”.
2) tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā;

  • nosūtot uz e-pastu dzimts.dep@tm.gov.lv, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
  • nosūtot pa pastu: Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536;
  • klātienē jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā vai tuvākajā Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu.

Iesniegumu veidlapu paraugi noteikti ar Ministru kabineta 2022. gada 22. marta noteikumiem Nr. 183 “Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesnieguma veidlapu”.

Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu noteikta EUR 71,00, nodeva maksājama iesniedzot iesniegumu tās iestādes kontā, kurā iesniegumu iesniedz. Ja iesniegumu iesniedz pa tiešo Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā, izmantojami šādi maksājuma rekvizīti:
Valsts Kase
Reģ. Nr. 90000050138
Saņēmējs: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts:LV83TREL1060000919900
Maksājuma mērķis: par (iesniedzēja vārds, uzvārds) vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu


CIVILSTĀVOKĻA AKTA REĢISTRA IERAKSTA AKTUALIZĒŠANA VAI ATJAUNOŠANA

Izdarot civilstāvokļa reģistra papildināšanu vai labošanu jāmaksā valsts nodeva EUR 7,00.

Valsts nodeva nav jāmaksā, ja papildināšana, labošana vai anulēšana tiek veikta dzimtsarakstu iestāžu pieļauto kļūdu dēļ un gadījumos, kas saistīti ar reģistru labošanu adopcijas vai paternitātes noteikšanas gadījumos.


ATKĀRTOTU  CIVILSTĀVOKĻA AKTU  REĢISTRĀCIJU APLIECINOŠU DOKUMENTU  IZSNIEGŠANA

Iesniegumu civilstāvokļa reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai var iesniegt:

  • Jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā;
  • Latvijas pārstāvniecībā ārvalstīs;
  • E-vidē portālā – www.latvija.lv.

Dzimtsarakstu nodaļas izsniedz šādus civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus:
1) atkārtotu laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību;
2) izziņu par attiecīgā civilstāvokļa akta reģistrāciju.

Piesaki atkārtotu apliecību vai izziņu, izmantojot interneta portālu  – www.latvija.lv:

1. Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
2. Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana
3. Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana

Maksa par atkārtotu apliecību vai izziņu izsniegšanu:

valsts nodeva par atkārtotas apliecības izsniegšanu – EUR 7,00. No valsts nodevas samaksas atbrīvotas personas, kuras kārto pensijas vai valsts pabalstu piešķiršanu, uzturlīdzekļu piedziņas lietas, adopcijas, aizbildnības, aizgādnības, bijušo īpašumu denacionalizācijas un politiski represēto personu reabilitācijas lietās, kā arī notiesāto personu pasu izsniegšanas un apmaiņas lietās.

Pašvaldības nodeva EUR 4,00 par arhīva izziņas sagatavošanu papīra veidā Ķekavas novada dzimtsarakstu nodaļā. Elektroniski sagatavotas un parakstītas izziņas Ķekavas novada dzimtsarakstu nodaļa izsniedz bez maksas.

Tieslietu ministrijas sagatavotais metodiskais materiāls par atkārtotu civilstāvokļa aktu apliecinošu dokumentu izsniegšanu.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,