Nodokļu atvieglojumi

No 2022.gada 1.janvāra stājas spēkā Ķekavas novada saistošie noteikumi, kas nosaka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanas nosacījumos.

Saistošie noteikumi nosaka:

  • kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek dzīvojamo māju palīgēkas;
  • kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves;
  • kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek inženierbūves-laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi;
  • nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

Tāpat noteikumi tiek izdoti, lai atbalstītu personas, kuras godprātīgi pilda pret pašvaldību uzņemtās saistības, tajā skaitā, maznodrošinātās personas, personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti un zemes īpašnieki, kuru īpašumi nav izmantojami pēc noteiktā zemes lietošanas mērķa.

Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, personai jāaizpilda veidlapa un jāiesniedz:

  • klātienē Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros,
  • elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi novads@kekava.lv;
  • pa pastu Ķekavas novada pašvaldībai uz adresi Ķekava, Gaismas iela 19, k.9-1, LV-2123.

Veidlapa NĪN atvieglojuma saņemšanai fiziskām personām

Veidlapa NĪN atvieglojuma saņemšanai juridiskām personām

Iesniegums nav jāiesniedz:

  • daudzbērnu ģimenēm, jo tas ir paredzēts likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” un Ķekavas novada saistošajos noteikumos: “Personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem” 1
  • maznodrošinātām un trūcīgām personām 2;
  • ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta 1.

Dati tiks iegūti NINO balstoties uz Valsts informācijas sistēmu savienotāja darbības nodrošināšanu.

2 Dati tiks iegūti NINO un SOPA balstoties uz Valsts informācijas sistēmu savienotāja darbības nodrošināšanu.

Saistošie noteikumi Nr.25/2021 Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā.

Kategorija No 2022.gada 1.janvāra
Daudzbērnu ģimenes 70 % par ēkām un zemi
Maznodrošinātām personām vai ģimenēm 50% ēkas un zeme
Černobiļas atomelektrostacijas (Černobiļas AES) avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem attiecībā uz dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. 70% par ēkām
70% par zemi
Personām ar 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu attiecībā uz dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. 50 % par ēkām un zemi
Personām, kuras ar ārstu komisijas lēmumu atzītas par personām ar 1. grupas invaliditāti attiecībā uz dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai 70% par ēkām
70% par zemi
Personām, kuras ar ārstu komisijas lēmumu atzītas par personām ar 2.grupas invaliditāti attiecībā uz dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. 50% par ēkām
50% par zemi
Fiziskai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, ar 1. un 2.grupas invalīdiem, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem attiecībā uz dzīvojamām mājām, un tām piekritīgo zemi. 50% par ēkām
50% par zemi
(ja 1. grupa vai bērns invalīds;
25% par ēkām
25% par zemi, ja ir 2 .grupas invaliditāte
Pensionāri no 70 gadu vecuma 50% par dzīvojamo māju
Nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, kuriem pensija nepārsniedz LR noteikto min. mēnešalgas apmēru, attiecībā uz dzīvojamām mājām un tām piekritīgo zemi. (Vientuļie pensionāri ir personas, kurām nav laulātā un/vai pilngadīgu bērnu. (kuriem nav Civillikumā noteikto likumisko apgādnieku – laulātā, pirmās pakāpes lejupējo un augšupējo radinieku. 90% par ēkām
90% par zemi

Pamācība, kā elektoniski saņemt maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,