Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajos īpašumos “Rudrozes” un “Vaivariņi”, Baldones pagastā publisko apspriešanu

Ķekavas novada dome 2024. gada 24.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.17. “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Rudrozes” un “Vaivariņi”, Baldones pagastā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Baldones teritorijas plānojumu 2013. – 2024.gadam minētajos īpašumos nosakot funkcionālo zonu Lauksaimniecības teritorijas (L), lai īstenotu viensētu apbūves veidošanos Baldones pagasta lauku teritorijā.

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks: no 2024. gada 20. maija līdz 17. jūnijam (ieskaitot).

Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Plānošanas dokumenti” un sociālo tīklu portāla www.facebook.com Ķekavas novada profilā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2024. gada 6. jūnijā plkst. 18.00 attālināti – tiešsaistes platformā Zoom :  Saite

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Plānošanas dokumenti”.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (klātienē vai nosūtīt elektroniski novads@kekava.lv vai pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas novadā vai Baldones pilsēta pārvaldē Pārupes ielā 3, Baldonē, Ķekavas novadā – vai iesniegt Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Plānošanas dokumenti”. Neskaidrību gadījumā var vērsties Ķekavas novada pašvaldībā iepriekš piesakoties pa tālr. 26678026.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi
Grafiskā daļa
Paskaidrojuma raksts

Lokālplānojuma teritorijas atrašanās vieta:

Attēlā izmantota Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras karte

Attīstības un būvniecības pārvalde
02.05.2024.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Vēja Roze”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2024.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.10 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Vēja Roze”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.9), uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā “Vēja roze” (kadastra numurs 8070 007 0217, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0217), Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Saskaņā ar Ķekavas novada teritorijas plānojumu (administratīvai teritorijai līdz 01.07.2021.), kas apstiprināts ar Ķekavas novada domes 2023.gada 22.marta saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2023 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (turpmāk – Teritorijas plānojums), nekustamajam īpašumam noteikts funkcionālais zonējums daļā Jaukta centra apbūves teritorija (JC), daļā Transporta infrastruktūras teritorijas (TR). Nekustamais īpašums atrodas TIN 31 teritorijā – teritorija, kurā ietvertajiem nekustamajiem īpašumiem obligāti izstrādājams detālplānojums.

Ar lokālplānojumu plānots mainīt uz Jauktas centra apbūves teritoriju (JC) ar indeksu, kurš pieļauj vieglās ražošanas uzņēmuma būvniecību, precizēt TIN72 teritoriju.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Plānošanas dokumenti”.

Lokālplānojuma teritorijas atrašanās vieta:

Attīstības un būvniecības pārvalde
16.04.2024.

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Barši”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, publisko apspriešanu

Ķekavas novada dome 2024.gada 13.martā pieņēmusi lēmumu Nr.30. “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Barši”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr. 6.).

Lokālplānojuma mērķis ir ir funkcionālā zonējuma maiņa no Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) uz Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzD), saglabājot pārējos apbūves parametrus.

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks: no 2024.gada 16.aprīļa līdz 14.maijam.

Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekava.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā “Ķekavas novads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Plānošanas dokumenti”.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2024.gada 25.aprīlī, plkst. 18:30, Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā (28.darbavietā Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas novadā). Paralēli interesentiem būs iespēja pieslēgties attālināti Zoom platformā – https://us02web.zoom.us/j/81364324611?pwd=aWZyd2NGMEpvVFpBV2JvOEMwRGE4Zz09.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekava.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Plānošanas dokumenti”.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123) vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Plānošanas dokumenti”. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (28.darbavietā, tālr. 29822574 (Andris Lācis)). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09:00-13:00, ceturtdienās plkst. 14:00-19:00.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Teritorijas pašreizējā izmantošana
2.lapa – Funkcionālais zonējums
3.lapa – Transporta infrastruktūras plāns
4.lapa – Savietotais inženiertīklu plāns un vertikālais plānojums
5.lapa – Šķērsprofils

Paskaidrojuma raksts

Lokālplānojuma teritorijas atrašanās vieta:

Attīstības un būvniecības pārvalde
20.03.2024.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 7, Ķekavā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2024.gada 13.marta lēmumu Nr. 29. “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 7, Ķekavā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 6.), uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 7 (kadastra Nr. 8070 008 1701), Ķekavā, Ķekavas novadā.

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada teritorijas plānojumu (administratīvai teritorijai līdz 01.07.2021), kas apstiprināts ar Ķekavas novada pašvaldības 2023.gada 22.marta saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2023 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, nekustamā īpašuma funkcionālais zonējums ir noteikts – daļā Publiskās apbūves teritorija (P), daļā Transporta infrastruktūras teritorijas (TR).

Ar lokālplānojumu plānots mainīt Publiskās apbūves teritorijas (P) apbūves parametrus, lai būtu iespējams izvietot futbola halli.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir pašvaldība.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Plānošanas dokumenti”.

Lokālplānojuma teritorijas atrašanās vieta:

Attīstības un būvniecības pārvalde
20.03.2024.

Paziņojums par lokālplānojuma “Rozītes” grozījumu izstrādes uzsākšanu Daugmales pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2024.gada 13.marta lēmumu Nr. 28. “Par lokālplānojuma “Rozītes” grozījumu izstrādes uzsākšanu Daugmalē, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 6.), uzsākta lokālplānojuma “Rozītes” grozījumu izstrāde nekustamajam īpašumam “Rozītes” (kadastra Nr. 8056 002 0142), Daugmales pagastā, Ķekavas novadā.

Saskaņā ar spēkā esošo lokālplānojumu nekustamā īpašuma funkcionālais zonējums ir noteikts – daļā Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R) apakšzonējums (R4), daļā Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) apakszonējums (TR8), daļā Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) apakšzonējums (DA4), daļā Mežu teritorijas (M) apakšzonējums (M2), daļā Lauksaimniecības teritorijas (L) apakšzonējums (L2), daļā Ūdeņu teritorijas (Ū) apaksžonējums (Ū1), daļā Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) apakšzonējums (DzS7).

Ar lokālplānojuma grozījumiem plānots pārcelt sarkanās līnijas un Transporta infrastruktūras teritoriju (TR).

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Plānošanas dokumenti”.

Lokālplānojuma teritorijas atrašanās vieta:

Attīstības un būvniecības pārvalde
20.03.2024.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Arumiņi”, “Līdakas”, “Jaundaugavas”, “Augstkalni”, “Lankas”, “Ķilp-Pundiņi-1, “Samantas”, “Cigoriņi”, “Ķilp – Pundiņi”, Alejās, Vimbukrogā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2024.gada 14.februāra lēmumu Nr. 12 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Arumiņi”, “Līdakas”, “Jaundaugavas”, “Augstkalni”, “Lankas”, “Ķilp-Pundiņi-1, “Samantas”, “Cigoriņi”, “Ķilp – Pundiņi”, Alejās, Vimbukrogā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.4) uzsākta lokālplānojuma izstrāde 9 nekustamajiem īpašumiem – “Arumiņi” (zemes vienība ar kad. apz. 8070 008 0908), “Līdakas” (zemes vienība ar kad. apz. 8070 008 0914), “Jaundaugavas” (zemes vienība ar kad. apz. 8070 008 0911), “Augstkalni” (zemes vienība ar kad. apz. 8070 008 0564), “Lankas” (zemes vienība ar kad. apz. 8070 008 0590), “Ķilp-Pundiņi-1” (zemes vienība ar kad. apz. 8070 008 0546), “Samantas” (zemes vienība ar kad. apz. 8070 008 3067), “Cigoriņi” (zemes vienība ar kad. apz. 8070 008 0956) un “Ķilp – Pundiņi” (zemes vienība ar kad. apz. 8070 008 1570).

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada teritorijas plānojumu (administratīvai teritorijai līdz 01.07.2021.), nekustamo īpašumu funkcionālais zonējums ir – Jauktas centra apbūves teritorija (JC), Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM), Dabas un apstādījumu teritorija (DA), Transporta infrastruktūras teritorijas (TR), Savrupmāju apbūves teritorija (DzS4).

Paredzēta funkcionalā zonējuma maiņa no Jauktas centra apbūves teritorijas (JC), Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM), Dabas un apstādījumu teritorijas (DA), Transporta infrastruktūras teritorijas (TR), Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS4) uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM) ar indeksu, Jaukta centra apbūves teritoriju (JC) ar indeksu, Publiskās apbūves teritoriju (P) ar indeksu, Transporta infrastruktūras teritoriju (TR) ar indeksu, Dabas un apstādījumu teritoriju (DA) ar indeksu un Tehnisko teritoriju (ja nepieciešams).

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziskas un juridiskas personas.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
23.02.2024.

Par lokālplānojuma “Lokālplānojums, ar kuru groza Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumu 2008.-2020.gadam, dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Titurga”, Baložos, Ķekavas novadā, teritorijas daļai” grozījumu izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2023.gada 20.decembra lēmumu Nr. 34. “Par lokālplānojuma, ar kuru groza Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumu 2008.-2020.gadam dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Titurga”, Baložos, Ķekavas novadā teritorijas daļai, grozījumu izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr. 27.) uzsākta lokālplānojuma grozījumu izstrāde.

Saskaņā ar spēkā esošā lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem lokālplānojuma teritorijā noteikts funkcionālais zonējums – Savrupmāju apbūves teritorija (DzS5) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR4).

Lokālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir paredzēt alternatīvus risinājumus centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklam, kā arī iekļaut lokālplānojuma grozījumu sastāvā priekšnosacījumus, kas ļautu realizēt lokālplānojuma grozījumus bez detālplānojuma izstrādes.

Lokālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir fiziskas personas.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālrunis 25636820).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
29.12.2023.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Pļavas Pavāri”, Jaunsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2023.gada 6.decembra lēmumu Nr. 19 (protokols Nr.26) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Pļavas Pavāri”, Jaunsilā, Ķekavas novadā, uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Pļavas Pavāri”, kadastra numurs 8070 009 0024, Jaunsilā, Ķekavas novadā.

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada teritorijas plānojumu (administratīvai teritorijai līdz 01.07.2021.) nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – daļā Lauksaimniecības teritorijas (L) apakšzonējums (L1), daļā Mežu teritorijas (M), daļā Jauktas centra apbūves teritorijas (JC) .

Ar lokālplānojumu plānots noteikt Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (MDz) un Jauktas centra apbūves teritoriju (JC).

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziskas personas.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
21.12.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Barši”, Krustkalnos, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2023.gada 8.novembra lēmumu Nr. 23 (protokols Nr.24) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Barši”, Krustkalnos, Ķekavas novadā, uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Barši”, kadastra numurs 8070 004 0557, Krustkalnos, Ķekavas novadā.

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada teritorijas plānojumu (administratīvai teritorijai līdz 01.07.2021.) nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM).

Ar lokālplānojumu plānots noteikt Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzD), saglabājot pārējos apbūves parametrus.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
15.11.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Barši”, Krustkalnos, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2023.gada 27.septembra lēmumu Nr.10 (protokols Nr.20) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Barši”, Krustkalnos, Ķekavas novadā, uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Barši”, kadastra numurs 8070 004 0557, Krustkalnos, Ķekavas novadā.

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu Nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) apakšzonējums (DzM1).

Ar lokālplānojumu plānots noteikt Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzD), saglabājot pārējos apbūves parametrus.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
05.10.2023.

MEŽGRAVAS

Domes lēmums un saistošie noteikumi
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (16.12.2022., Oficiālās publikācijas Nr.: 2022/244.55)

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa
Paskaidrojuma raksts

VARAM 2023.gada 23.februāra vēstule

* ar lokālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Pliederu ielā 22, Ķekavā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2023.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.26 (protokols Nr.8) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Pliederu ielā 22, Ķekavā, Ķekavas novadā”, uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Pliederu ielā 22, kadastra numurs 8070 008 0194, Ķekavā, Ķekavas novadā.

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu Nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves (JDzD) apakšzonējums (JDzD1) un Satiksmes infrastruktūras teritorija (TL).

Ar lokālplānojumu plānots noteikt Jauktas centra apbūves teritorijas (JC) apakšzonējumu, kur atļauta vieglā ražošana un Transporta infrastruktūras teritoriju (TR).

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
08.05.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajos īpašumos Pavasara ielā 36 un 38, Baložos, Ķekavas novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu pieņemšanu

Ķekavas novada dome 2023.gada 8.februārī pieņēmusi lēmumu Nr. 17 “Par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Pavasara ielā 36 un 38, Baložos, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-1/2023”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas maiņa:

• nosakot funkcionālo zonējumu – Savrupmāju apbūves teritorija (DzS);
• nosakot individuālo būvlaidi tādā platībā, kādā esošās ēkas novietotas pašreiz spēkā esošajā būvlaidē.

Ar lēmuma pilnu saturu un lokālplānojumu var iepazīties Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī – iepriekš piesakoties pa tālr. 25636820 – klātienē, Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas novadā.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Saistošie noteikumi
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (16.02.2023.)

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

1. lapa – Topogrāfiskais plāns
2. lapa – Esošā teritorijas izmantošana
2.1. lapa –Lokālplānojuma teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana teritorijas plānojumā
3. lapa – Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums
4. lapa – Inženierkomunikāciju un apgrūtinājumu plāns

Paskaidrojuma raksts

Attīstības un būvniecības pārvalde
17.02.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rīgas ielā 52 un Ciršu ielā 2, Baldonē

Ķekavas novada dome 2023.gada 11.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr. 13 “Par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 52 un Ciršu ielā 2, Baldonē”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – grozīt Baldones novada teritorijas plānojumu 2013. – 2024.gadam nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 52, Baldonē un Ciršu ielā 2, Baldonē, nosakot funkcionālo zonējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves un publiskās funkcijas nodrošināšanai.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs – nekustamo īpašumu īpašnieki.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Pauls Grants (tālr. 26678026).

Papildus informācija – pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (saite: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26315).

Lokālplānojuma teritorijas atrašanā vieta (Attēla sagatavošanā izmantoti attēli no kadastrs.lv un balticmaps.eu)

Attīstības un būvniecības pārvalde

24.01.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Mežgravas”, Baldones pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu pieņemšanu

Ķekavas novada dome 2022. gada 7. decembrī pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Mežgravas”, Baldones pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-6/2022”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Baldones novada teritorijas plānojumu 2013. – 2024.gadam nekustamajā īpašumā „Mežgravas”, Baldones pagastā, lai noteiktu funkcionālo zonu Mežu teritorija (M), kur iespējama viensētas apbūve.

Ar lēmuma pilnu saturu un lokālplānojumu var iepazīties Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī – iepriekš piesakoties pa tālr. 26678026 – klātienē, Baldones pilsēta pārvaldē Pārupes ielā 3, Baldonē, Ķekavas novadā.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:
Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Saistošie noteikumi
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (16.12.2022.)

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa
Paskaidrojuma raksts

Attīstības un būvniecības pārvalde
19.12.2022.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Dienvidi”, Baldones pagastā

Ķekavas novada dome 2022.gada 7.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 12 “Par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Dienvidi”, Baldones pagastā”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – grozīt Baldones novada teritorijas plānojumu 2013. – 2024.gadam nekustamajā īpašumā „Dienvidi”, Baldones pagastā nosakot funkcionālās zonas Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) apakšzonējumu, kas paredz būvgružu pārstrādes ražotnes izbūvi un ar to saistīto funkciju nodrošināšanu.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs – nekustamā īpašuma īpašnieks.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Pauls Grants (tālr. 26678026).

Papildus informācija – pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (saite: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26026).

Lokālplānojuma teritorijas atrašanā vieta (Attēla sagatavošanā izmantoti attēli no kadastrs.lv un balticmaps.eu)

Attīstības un būvniecības pārvalde
19.12.2022.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Lapsiņas”, Baldones pagastā

Ķekavas novada dome 2022.gada 23.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 20 “Par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Lapsiņas”, Baldones pagastā”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – grozīt Baldones novada teritorijas plānojumu 2013. – 2024.gadam nekustamajā īpašumā “Lapsiņas”, Baldones pagastā nosakot funkcionālo zonu – Lauksaimniecības teritorija (L).

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs – nekustamā īpašuma īpašnieks.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Pauls Grants (tālr. 26678026).

Papildus informācija – pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Lokālplānojuma teritorijas atrašanā vieta (Attēla sagatavošanā izmantoti attēli no kadastrs.lv un balticmaps.eu)

Attīstības un būvniecības pārvalde
02.12.2022.

Paziņojums par lokālplānojuma projekta nekustamajos īpašumos Pavasara ielā 36 un 38, Baložos, Ķekavas novadā publisko apspriešanu

Ķekavas novada dome 2022.gada 12.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 26 “Par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Pavasara ielā 36 un 38, Baložos, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas maiņa:

• nosakot funkcionālo zonējumu – Savrupmāju apbūves teritorija (DzS);
• nosakot individuālo būvlaidi tādā platībā, kādā esošās ēkas novietotas pašreiz spēkā esošajā būvlaidē.

Lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks: no 2022.gada 9.novembra līdz 6.decembrim (ieskaitot).

Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022.gada 24.novembrī plkst. 18.00 attālināti – tiešsaistes platformā Zoom. Piekļuves informācija tiešsaistes sanāksmei tiks publicēta sanāksmes norises dienā Ķekavas novada pašvaldības portāla www.kekavasnovads.lv sadaļā “Attīstība” –“Teritorijas plānošana” – “Lokālplānojumi” – “Lokālplānojumu publiskā apspriešana” pie lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas paziņojuma.

https://us02web.zoom.us/j/85924961951?pwd=ejBHQXVpOStwdHVDNm13M0JMUUozdz09

Meeting ID: 859 2496 1951

Passcode: 694469

Ar lokālplānojuma projekta materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (nosūtīt elektroniski vai pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas novadā vai Uzvaras prospektā 1A, Baložos, Ķekavas novadā – vai iesniegt Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā var vērsties Ķekavas novada pašvaldībā, 26. darbavietā, iepriekš piesakoties pa tālr. 25636820.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas papildus jānorāda iesniegumā.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

1. lapa – Topogrāfiskais plāns
2. lapa – Esošā teritorijas izmantošana
2.1. lapa – Lokālplānojuma teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana teritorijas plānojumā
3. lapa – Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums
4. lapa – Inženierkomunikāciju un apgrūtinājumu plāns

Paskaidrojuma raksts

Attīstības un būvniecības pārvalde
26.10.2022.

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Rozītes”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu pieņemšanu

Ķekavas novada dome 2022. gada 28. septembrī pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Rozītes”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-4/2022”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas plānojuma grozījumi nekustamajā īpašumā “Rozītes” (kadastra numurs 8056 002 0142), Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā:

• lielākajā daļā nosakot funkcionālo zonējumu “Rūpnieciskās apbūves teritorijas” (R), lai paplašinātu blakus zemes gabalā esošo ražošanas un noliktavu teritoriju, veicot esošās fermas ēku un būvju pārbūvi un/vai nojaukšanu, kā arī jaunas biroju ēkas, metālapstrādes ražošanas ceha (vieglās vai vispārīgās ražošanas uzņēmuma), noliktavu, automazgātuves (tehniskās apkopes stacijas) u.c. ar objekta funkciju saistītu ēku un būvju izbūvi, t.sk. paredzot arī nepieciešamās telpas gan mazumtirdzniecībai un pakalpojumiem, gan vairumtirdzniecībai;
• ziemeļu daļā nosakot funkcionālo zonējumu “Lauksaimniecības teritorijas” (L) vai “Savrupmāju apbūves teritorijas” (DzS) – paredzot jaunu dzīvojamo ēku ar nepieciešamajām palīgēkām;
• citus iespējamos funkcionālos zonējumus saistībā ar ielu tīkla, inženierkomunikāciju objektu, publisko teritoriju un/vai dabas teritoriju plānošanu;
• visā teritorijā paredzot nepieciešamos piebraucamos ceļus un autostāvvietas, t.sk. atklātus kravu un materiālu uzglabāšanas laukumus – ar atbilstošiem izmantošanas veidiem.

Ar lēmuma pilnu saturu un lokālplānojumu var iepazīties Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī – iepriekš piesakoties pa tālr. 25636820 – klātienē, Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas novadā.

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Saistošie noteikumi
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (06.10.2022.)

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Funkcionālais zonējums
2.lapa – Inženiertīklu shēma

Paskaidrojuma raksts

Attīstības un būvniecības pārvalde
06.10.2022.

Paziņojums par lokālplānojuma projekta nekustamajā īpašumā “Mežgravas”, Baldones pagastā publisko apspriešanu

Ķekavas novada dome 2022. gada 28. septembrī ir pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Mežgravas”, Baldones pagastā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Baldones novada teritorijas plānojumu 2013. – 2024.gadam nekustamajā īpašumā „Mežgravas”, Baldones pagastā, lai noteiktu funkcionālo zonu Mežu teritorija (M), kur iespējama viensētas apbūve.

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks: no 2022. gada 17. oktobra līdz 14. novembrim (ieskaitot).

Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” un sociālo tīklu portāla www.facebook.com Ķekavas novada profilā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 27. oktobrī plkst. 17.00 attālināti – tiešsaistes platformā Zoom. Piekļuves informācija tiešsaistes sanāksmei tiks publicēta sanāksmes norises dienā Ķekavas novada pašvaldības portāla www.kekavasnovads.lv sadaļā “Attīstība”–“Lokālplānojumi”–“Publiskās apspriešanas” pie lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas paziņojuma.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (klātienē vai nosūtīt elektroniski novads@kekava.lv vai pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā vai Baldones pilsēta pārvaldē Pārupes ielā 3, Baldonē, Ķekavas novadā – vai iesniegt Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā var vērsties Ķekavas novada pašvaldībā iepriekš piesakoties pa tālr. 26678026.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts

Zoom

Attīstības un būvniecības pārvalde
06.10.2022.

Paziņojums par lokālplānojuma projekta nekustamajā īpašumā “Rozītes”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu

Ķekavas novada dome 2022. gada 1. jūnijā pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Rozītes”, Daugmalē, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas plānojuma grozījumi nekustamajā īpašumā “Rozītes” (kadastra numurs 8056 002 0142), Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā:

 • lielākajā daļā nosakot funkcionālo zonējumu “Rūpnieciskās apbūves teritorijas” (R), lai paplašinātu blakus zemes gabalā esošo ražošanas un noliktavu teritoriju, veicot esošās fermas ēku un būvju pārbūvi un/vai nojaukšanu, kā arī jaunas biroju ēkas, metālapstrādes ražošanas ceha (vieglās vai vispārīgās ražošanas uzņēmuma), noliktavu, automazgātuves (tehniskās apkopes stacijas) u.c. ar objekta funkciju saistītu ēku un būvju izbūvi, t.sk. paredzot arī nepieciešamās telpas gan mazumtirdzniecībai un pakalpojumiem, gan vairumtirdzniecībai;
 • ziemeļu daļā nosakot funkcionālo zonējumu “Lauksaimniecības teritorijas” (L) vai “Savrupmāju apbūves teritorijas” (DzS) – paredzot jaunu dzīvojamo ēku ar nepieciešamajām palīgēkām;
 • citus iespējamos funkcionālos zonējumus saistībā ar ielu tīkla, inženierkomunikāciju objektu, publisko teritoriju un/vai dabas teritoriju plānošanu;
 • visā teritorijā paredzot nepieciešamos piebraucamos ceļus un autostāvvietas, t.sk. atklātus kravu un materiālu uzglabāšanas laukumus – ar atbilstošiem izmantošanas veidiem.

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks: no 2022. gada 15. jūnija līdz 12. jūlijam (ieskaitot).

Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” un sociālo tīklu portāla www.facebook.com Ķekavas novada profilā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 27. jūnijā plkst. 17.00 attālināti – tiešsaistes platformā Zoom. Piekļuves informācija tiešsaistes sanāksmei tiks publicēta sanāksmes norises dienā Ķekavas novada pašvaldības portāla www.kekavasnovads.lv sadaļā “Attīstība”–“Lokālplānojumi”–“Publiskās apspriešanas” pie lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas paziņojuma.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (klātienē vai nosūtīt elektroniski vai pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā vai “Salnās”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā, Ķekavas novadā – vai iesniegt Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā var vērsties Ķekavas novada pašvaldībā, 26. darbavietā, iepriekš piesakoties pa tālr. 25636820.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Piekļuves informācija sanāksmei:
https://us02web.zoom.us/j/86544768717?pwd=r_6-w9lBbbgSbRSk0qgPNvd3QQLgcv.1
Meeting ID: 865 4476 8717
Passcode: 338325

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Funkcionālais zonējums
2.lapa – Inženiertīklu shēma

Paskaidrojuma raksts

Attīstības un būvniecības pārvalde
10.06.2022.

Ķekavas novada dome 2022.gada 24.martā pieņēmusi lēmumu Nr. 2 “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Baložu ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-1/2022”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas maiņa, nosakot nekustamajam īpašumam funkcionālo zonējumu – Publiskās apbūves teritorija (P), Dabas un apstādījumu teritorija (DA) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR) – ar atbilstošiem izmantošanas veidiem.

Ar lēmuma pilnu saturu un lokālplānojumu var iepazīties Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī – iepriekš piesakoties pa tālr. 27841097 – klātienē, Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties šeit:
Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Saistošie noteikumi
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa:
1.lapa – Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinājumi
2.lapa – Sarkano līniju plāns
Paskaidrojuma raksts

Attīstības un būvniecības pārvalde
30.03.2022

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2022.gada 16.marta lēmumu Nr.15. “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Akmeņsalas”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.9.), uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Akmeņsalas”, kadastra numurs 8070 005 0099, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Atklāto telpu (zaļās) teritorijas Parku un rekreācijas teritorija (ZA2) un Satiksmes infrastruktūras teritorija (TL).

Ar lokālplānojumu plānots noteikt Mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM) funkcionālo zonējumu, Dabas un apstādījumu teritoriju (DA) un Transporta infrastruktūras teritoriju (TR).

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekava.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Ķekavas novada dome 2022.gada 16.martā pieņēmusi lēmumu Nr. 14 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Mežgravas”, Baldones pagastā”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – grozīt Teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā „Mežgravas”, Baldones pagastā, lai noteiktu funkcionālo zonu Mežu teritorija (M), kur iespējama viensētas apbūve.
Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs – nekustamā īpašuma īpašnieks.
Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Pauls Grants (tālr. 26678026).
Papildus informācija – pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekava.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (saite: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23357).

 

Lokālplānojuma teritorijas atrašanā vieta[1]

[1] Attēla sagatavošanā izmantots attēli no kadastrs.lv un balticmaps.eu

 

Ķekavas novada dome 2022.gada 2.martā pieņēmusi lēmumu Nr. 20 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Baložu ielā 4B, Baložos, Ķekavas novadā”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – grozījumi teritorijas plānojumā nekustamajā īpašumā Baložu ielā 4B (kadastra numurs 8007 001 0296, kadastra apzīmējums 8007 001 0291), Baložos, Ķekavas novadā, 0,4056 ha platībā, nosakot funkcionālo zonējumu – Publiskās apbūves teritorija (P) un, ja nepieciešams, arī Tehniskās apbūves teritorija un/vai Transporta infrastruktūras teritorija (TR); ar atbilstošiem izmantošanas veidiem, t.sk. Sporta būvju apbūve (kods 12005) un Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 12007).

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja ir Ķekavas novada pašvaldība.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

Papildus informācija pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2022.gada 19.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr. 33 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Pavasara ielā 36 un 38, Baložos, Ķekavas novadā”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas maiņa:

 • nosakot funkcionālo zonējumu – Savrupmāju apbūves teritorija (DzS);
 • nosakot individuālo būvlaidi tādā platībā, kādā esošās ēkas novietotas pašreiz spēkā esošajā būvlaidē.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

Papildus informācija pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde

07.02.2022.

 

Ķekavas novada dome 2022. gada 28. janvārī pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Baložu ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas maiņa, nosakot nekustamajam īpašumam funkcionālo zonējumu – Publiskās apbūves teritorija (P), Dabas un apstādījumu teritorija (DA) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR) – ar atbilstošiem izmantošanas veidiem.

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks: no 2022. gada 8. februāra līdz 8. martam (ieskaitot).

Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī laikrakstā “Rīgas Apriņķa Avīze” un sociālo tīklu portāla www.facebook.com Ķekavas novada profilā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 24. februārī plkst. 18.00 attālināti – tiešsaistes platformā Zoom.

Piekļuves informācija sanāksmei ZOOM platformā: https://ej.uz/Balozuiela33
Meeting ID: 898 4070 8767
Passcode: Balozu33
Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (nosūtīt elektroniski vai pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā vai Uzvaras prospektā 1A, Baložos, Ķekavas novadā – vai iesniegt Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā var vērsties Ķekavas novada pašvaldībā, 50. darbavietā, iepriekš piesakoties pa tālr. 27841097.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:
Lēmums par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:
1.lapa – Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinājumi
2.lapa – Sarkano līniju plāns
Paskaidrojuma raksts

 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

04.02.2022.

Precizēts: 24.02.2022.

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Lācēni”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Ķekavas novada dome 2019.gada 22.augustā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Lācēni” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma mērķis ir savrupmāju un dvīņu māju būvniecība.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas laiks: no 2019.gada 10.septembra līdz 1.oktobrim.

Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā “Ķekavas novads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 19.septembrī, plkst.18.00, Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā (14.kab., Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā).

Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123) vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (14. kab., tālr. 67847161 (Andris Lācis)). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:
Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:
1.lapa – Teritorijas pašreizējās izmantošanas un apgrūtinājumu plāns
2.lapa – Zemes vienību sadalījuma, plānotās (atļautās) izmantošanas un inženierkomunikāciju plāns
3.lapa – Sarkano līniju plāns
4.lapa – Transporta kustības shēma un adresācijas priekšlikums
5.lapa – Elektroapgādes nodrošinājuma shēma
6.lapa – Vidējā spiediena gāzes apgādes nodrošinājuma shēma
7.lapa – Ūdens un kanalizācijas sistēmu izvietojuma shēma
8.lapa – Elektronisko sakari tīkla izvietojuma shēma
9.lapa – Meliorācijas risinājumu shēma
10.lapa – Vertikālais plānojums
11.lapa – Zemes ierīcības projekta plāns
Paskaidrojuma raksts

Attīstības un būvniecības pārvalde

29.08.2019.

Paziņojums par lokālplānojuma „Mazā Saules iela 3 ” apstiprināšanu

Ķekavas novada pašvaldība informē, ka ar 2014.gada 19.jūnija Ķekavas novada Domes lēmumu nr.2.§1. „Par saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-2/2014 „Lokālplānojums „Mazā Saules iela 3”, kadastra numurs 8070 008 3069, Odukalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads” apstiprināšanu” (protokols Nr. 17)  ir apstiprināts lokālplānojums nekustamajā īpašumā Mazā Saules iela 3, Ķekavas novada Ķekavas pagasta Odukalna ciemā.

Ar lokālplānojumu tiek veiktas izmaiņas teritorijas plānotajā (atļautajā) izmantošanā nekustamajā īpašumā Mazā Saules iela 3 (kadastra numurs  8070 008 3069) Odukalnā. Plānotā (atļautā) izmantošana noteikta – Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (MDz1).

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis, kontakttālrunis 67847161, 29822574, e-pasts andris.lacis@kekava.lv.

Lokālplānojums PDF formātā pieejami šeit

 

Ķekavas novada pašvaldība

18.07.2013.

Par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem nekustamajā īpašumā „Remas” Ķekavas pagastā

 Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015. gada 23.jūlija lēmumu Nr.2.§1. „Par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-4/2015 „Lokālplānojums nekustamajam īpašumam „Remas”  Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80700120031” (protokols Nr.17) apstiprināti saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-4/2015„Lokālplānojums nekustamajam īpašumam „Remas” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80700120031”.

 Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināti lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, un grafiskā daļa.

Lēmums
Funkcionālo zonu un apgrūtinājumu plāns
Paskaidrojuma raksts
 

Telpiskās plānošanas daļa
04.08.2015.

Informācija par lokālplānojuma „Erceni” apstiprināšanu

Ķekavas novada pašvaldība informē, ka 2013.gada 21.novembra Ķekavas novada domes sēdē ir apstiprināts lokālplānojums nekustamajā īpašumā „Erceni”, Ķekavas novada, Valdlaučos.

Lokālplānojumā saskaņā ar darba uzdevumu tika veikta plānotās (atļautās) izmantošanas maiņa no Jauktas dzīvojamās un darījumu teritorijas JDzD uz Jauktas ražošanas un darījumu teritoriju JRD.

Ar apstiprināto lokalplānojumu varēs iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv  no 2013.gada 29.novembra sadaļās „Aktualitātes” un „Attīstība un plānošana”.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv.

 

Ķekavas novada pašvaldība

22.11.2013.

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 14.aprīļa lēmumu Nr. 2.§ 1. “Par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-1/2016 „Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”” (protokols Nr. 15.) apstiprināti saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-1/2016 “Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināti „Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, kadastra numurs 8070 008 0556, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, un grafiskā daļa.

Ar lokālplānojumu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9 (35.kabinetā, tālr. 67936031), Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Apmeklētāju pieņemšanas laiki- pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00 un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 19.00.

www.geolatvija.lv.

Lēmums par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Lokālplānojuma “Rīgas iela 107” paskaidrojuma raksts
Lokālplānojuma “Rīgas iela 107”  grafiskā daļa
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

 

Telpiskās plānošanas daļa
25.04.2016.

Par lokālplānojuma “Loreķu lauks” ūdenssaimniecības projekta realizēšanai apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 10.novembra sēdes lēmumu 2.§ 1. “Par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2016 „Lokālplānojums Ķekavas novada Ķekavas pagasta Ķekavas ciema teritorijai “Loreķu lauks” ūdenssaimniecības projekta realizēšanai”” (protokols Nr.30.)

 

 

Ķekavas novada dome nolemj:

 

1.      Apstiprināt lokālplānojumu „Lokālplānojums Ķekavas novada Ķekavas pagasta Ķekavas ciema teritorijai “Loreķu lauks” ūdenssaimniecības projekta realizēšanai”, ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2016 „Lokālplānojums Ķekavas novada Ķekavas pagasta Ķekavas ciema teritorijai “Loreķu lauks” ūdenssaimniecības projekta realizēšanai”.

 

2.      Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai publicēt šo lēmumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un pašvaldības tīmekļa vietnē „www.kekavasnovads.lv”.

 

3.      Uzdot Telpiskās plānošanas daļai publicēt paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

 

4.      Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

 

Ar apstiprināto lokālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, pašvaldības tīmekļa vietnē „www.kekavasnovads.lv” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla “www.geolatvija.lv” sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts

Lokālplānojuma grafiskā daļa

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Kopsavilkums par lokālplānojuma izstrādes procesu

 

Telpiskās plānošanas daļa

16.11.2016.

Paziņojums par lokālplānojuma “Ores un Olektīte” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 23.februāra sēdes lēmumu 2.§ 1. “Par lokālplānojuma „Ores un Olektīte” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem  Nr. SN-TPD-1/2017 (protokols Nr.3.)

 

Ķekavas novada dome nolemj:

 

1.        Apstiprināt lokālplānojumu „Ores un Olektīte” ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-1/2017 „Lokālplānojums ”Ores un Olektīte””.

2.        Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai publicēt šo lēmumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un pašvaldības tīmekļa vietnē „www.kekavasnovads.lv”.

3.        Uzdot Telpiskās plānošanas daļai publicēt paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

4.        Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

 

Ar apstiprināto lokālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, pašvaldības tīmekļa vietnē „www.kekavasnovads.lv” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla “www.geolatvija.lv” sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

 

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts

Lokālplānojuma grafiskā daļa

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Telpiskās plānošanas daļa

08.03.2017.

Paziņojums par lokālplānojuma “Valki” Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

 

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 30.marta sēdes lēmumu 2.§1. “Par lokālplānojuma “Valki” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem  Nr. SN-TPD-2/2017 (protokols Nr.5.)

 

Ķekavas novada dome nolemj:

 

1.      Apstiprināt lokālplānojumu „Valki” ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2017 „Lokālplānojums ”Valki””.

 

2.      Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai publicēt šo lēmumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un pašvaldības tīmekļa vietnē „www.kekavasnovads.lv”.

 

3.      Uzdot Telpiskās plānošanas daļai publicēt paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

 

4.      Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

 

Ar apstiprināto lokālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, pašvaldības tīmekļa vietnē „www.kekavasnovads.lv” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla “www.geolatvija.lv” sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

 

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts

Lokālplānojuma grafiskā daļa

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

 

Telpiskās plānošanas daļa

05.04.2017.

Paziņojums par lokālplānojuma “Titurgas iela 33” Baložos, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 30.marta sēdes lēmumu 2.§2. “Par lokālplānojuma “Titurgas iela 33” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem  Nr. SN-TPD-3/2017 (protokols Nr.5.)

 

Ķekavas novada dome nolemj:

 

1.      Apstiprināt lokālplānojumu „Titurgas iela 33” ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-3/2017 „Lokālplānojums ”Titurgas iela 33””.

 

2.      Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai publicēt šo lēmumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un pašvaldības tīmekļa vietnē „www.kekavasnovads.lv”.

 

3.      Uzdot Telpiskās plānošanas daļai publicēt paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

 

4.      Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

 

Ar apstiprināto lokālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, pašvaldības tīmekļa vietnē „www.kekavasnovads.lv” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla “www.geolatvija.lv” sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts

Lokālplānojuma grafiskā daļa

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Telpiskās plānošanas daļa

06.04.2017.

Paziņojums par lokālplānojuma “Skates un Staķi”, Pulkarnē, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumu 2.§ 1. “Par lokālplānojuma „Skates un Staķi” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-4/2017” (protokols Nr. 14.)

 

 

Ķekavas novada dome nolemj:

 

1. Apstiprināt lokālplānojumu „Skates un Staķi” ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-4/2017 „Lokālplānojums ”Skates un Staķi””.

2. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai publicēt šo lēmumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un pašvaldības tīmekļa vietnē „www.kekavasnovads.lv”.

3. Uzdot Telpiskās plānošanas daļai publicēt paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

4. Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

 

Ar apstiprināto lokālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, pašvaldības tīmekļa vietnē „www.kekavasnovads.lv” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla “www.geolatvija.lv” sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts

Lokālplānojuma grafiskā daļa

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Telpiskās plānošanas daļa

03.08.2017.

Paziņojums par lokālplānojuma “Skates un Staķi”, Pulkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā atcelšanu

 

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2018.gada 18.janvāra sēdes lēmumu “Par Ķekavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-4/2017 “Lokālplānojums „Skates un Staķi”” atcelšanu” (protokols nr.1) atcelts lokālplānojums “Skates un Staķi”, nekustamajam īpašumam “Skates”, kadastra numurs 8070 012 0049, un “Staķi”, kadastra numurs 8070 012 0045, Pulkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Lēmums par saistošo noteikumu atcelšanu

 

Telpiskās plānošanas daļa

05.02.2018.

 

Paziņojums par lokālplānojuma “Brekši” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu

 

 

Ķekavas novada dome 2018.gada 14.jūnijā pieņēmusi lēmumu Nr. 17. “Par lokālplānojuma “Brekši” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-01/2018”.

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas plānojuma grozījumi, t.i., teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas un apbūves ierobežojumu daļēja maiņa.

 

Ar lēmuma pilnu saturu un lokālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19 k-9-1 (14.kab., tālr. 27888793), Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts

Lokālplānojuma grafiskā daļa

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Telpiskās plānošanas daļa

27.06.2018.

Paziņojums par lokālplānojuma “Naudītes iela 2”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu

 

 

Ķekavas novada dome 2018.gada 26.jūlijā pieņēmusi lēmumu Nr. 3. “Par lokālplānojuma “Naudītes iela 2” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-02/2018”.

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas plānojuma grozījumi, t.i., teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas un apbūves ierobežojumu maiņa.

 

Ar lēmuma pilnu saturu un lokālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19 k-9-1 (14.kab., tālr. 67847161), Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Teritorijas pašreizējā izmantošana

2.lapa – Teritorijas funkcionālais zonējums

3.lapa – Plānotās inženierkomunikācijas

4.lapa – Naudītes ielas šķērsprofils

 

Telpiskās plānošanas daļa

08.10.2018.

Paziņojums par lokālplānojuma “Lokālplānojums dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Titurga”, Baložos, Ķekavas novadā, teritorijas daļai” apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

 

Ķekavas novada dome 2018.gada 18.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 23. “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums, ar kuru groza Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumu 2008.-2020.gadam, dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Titurga”, Baložos, Ķekavas novadā, teritorijas daļai” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-3/2018”.

 

Ar lēmuma pilnu saturu un lokālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19 k-9-1 (14.kab., tālr. 67936031), Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

 

Telpiskās plānošanas daļa

31.10.2018.

Paziņojums par lokālplānojuma trīspadsmit nekustamajiem īpašumiem Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

 

Ķekavas novada dome 2020.gada 20.augustā pieņēmusi lēmumu Nr.8. “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Elko”, kadastra numurs 8070 003 0041, “Saulespuķes”, kadastra numurs 8070 003 0186, “Spārni”, kadastra numurs 8070 003 0188, “Zirnīši”, kadastra numurs 8070 003 0193, “Rosmes”, kadastra numurs 8070 003 0194, “Jaunstūri”, kadastra numurs 8070 003 0211, “Jaunkrastiņi”, kadastra numurs 8070 003 0212, “Odziņas”, kadastra numurs 8070 003 0374, “Jaunkolbergi”, kadastra numurs 8070 003 0416, “Cibiņas”, kadastra numurs 8070 003 0477, Mežmalas iela 4, kadastra numurs 8070 003 0129, Mežmalas iela 4A, kadastra numurs 8070 003 0581, Mežmalas iela 12, kadastra numurs 8070 003 0046, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2020” (protokols Nr.23.).

 

Ar lēmuma pilnu saturu un lokālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19 k-9-1 (52. darba vieta, tālr. 29822574), Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Saistošie noteikumi

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Teritorijas pašreizējā izmantošana

2.lapa – Teritorijas funkcionālais zonējums

3.lapa – Plānotie inženiertīkli

4.lapa – Transporta infrastruktūra

5.lapa – Sarkano līniju grozījumi

6.lapa – Zemes ierīcības projekta priekšlikums

7.lapa – Mežmalas ielas šķērsprofili

8.lapa – Sūnu ielas un plānotās ielas šķērsprofili

9.lapa – Apiņu un Mežmalas ielu šķērsprofili

Paskaidrojuma raksts

Pārskats par lokālplānojuma izstrādi

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

31.08.2020.

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Grifi”, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-1/2021

 

Ķekavas novada dome 2021.gada 17.jūnijā pieņēmusi lēmumu Nr. 21. “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Grifi”, kadastra numurs 8070 008 2758, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-1/2021” (protokols Nr. 14.).

 

Ar lēmuma pilnu saturu un lokālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19 k-9 (52. darba vieta, tālr. 29822574), Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Saistošie noteikumi

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinājumi

Paskaidrojuma raksts

Cita sadaļa:

Topogrāfiskais plāns

Lokālplānojuma teritorijas esošais funkcionālais zonējums un apgrūtinājumi

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

01.07.2021.

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Zāļu ielā 7, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2021

 

Ķekavas novada dome 2021.gada 18.augustā pieņēmusi lēmumu Nr. 15. “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Zāļu ielā 7, kadastra numurs 8070 007 0298, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2021” (protokols Nr. 9/2021.).

 

Ar lēmuma pilnu saturu un lokālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19 k-9 (52. darba vieta, tālr. 29822574), Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

 

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Saistošie noteikumi

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Teritorijas pašreizējās izmantošanas un apgrūtinājumu plāns

2.lapa – Funkcionālais zonējums

Paskaidrojuma raksts

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

31.08.2021.

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rāmavas ielā 33, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-3/2021

 

Ķekavas novada dome 2021.gada 18.augustā pieņēmusi lēmumu Nr. 14. “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rāmavas ielā 33, kadastra numurs 8070 007 0299, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-3/2021” (protokols Nr. 9/2021.).

 

Ar lēmuma pilnu saturu un lokālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19 k-9 (52. darba vieta, tālr. 29822574), Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

 

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Saistošie noteikumi

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Teritorijas pašreizējās izmantošanas un apgrūtinājumu plāns

2.lapa – Funkcionālais zonējums

Paskaidrojuma raksts

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

31.08.2021.

Paziņojums par lokāplānojuma Mazā saules iela 3 redakcijas publisko apspriešanu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2014.gada 6.marta lēmumu Nr.2.§1. „Par lokālplānojuma  Mazā saules iela 3 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma Mazā Saules iela 3 redakcija.

 

Publiskās apspriešanas laiks noteikts četras nedēļas no publikācijas brīža Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Lokālplānojumā saskaņā ar darba uzdevumu tiek veikta plānotās (atļautās) izmantošanas maiņa no Jauktas sabiedriskās un darījumu teritorijas JSD uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves funkcionālo zonējumu.

 

Publiskās apspriešanas sapulce tiek organizēta 2014. gada 14. aprīlī, Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 35.kabinetā plkst. 17.30.

 

Atsauksmes par lokālplānojuma redakciju rakstveidā iesniegt Ķekavas novada pašvaldībā (jebkurā no pārvaldes ēkām) vai nosūtot pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Apmeklētāju pieņemšanas laiki Ķekavā – pirmdienās plkst. 8.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis, Tālrunis 67847161, 29822574, e-pasts andris.lacis@kekava.lv.

 

Ar lokālplānojuma dokumentāciju iespējams iepazīties zemāk:

Lokālplānojums Mazā Saules iela 3 (1. daļa)

Lokālplānojums Mazā Saules iela 3 (2. daļa)

 

Ķekavas novada pašvaldība

25.03.2014.

Informācija par lokālplānojuma „Erceni” redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

 

 

Ķekavas novada pašvaldība informē, ka ir izstrādāta lokālplānojuma redakcija nekustamajā īpašumā „Erceni”, Ķekavas novadā, Valdlauču ciemā.

 

Minēto lokālplānojuma  redakciju paredzēts nodot publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai ar Ķekavas novada domes 2013.gada 10.oktobra sēdes lēmumu.

 

Lokālplānojumā saskaņā ar darba uzdevumu tiek veikta plānotās (atļautās) izmantošanas maiņa no Jauktas dzīvojamās un darījumu teritorijas JDzD uz Jauktas ražošanas un darījumu teritoriju JRD.

 

Publiskā apspriešana plānota četras nedēļas no publikācijas brīža Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, orientējoši no 2013.gada 16.oktobra līdz 13. Novembrim. Publiskās apspriešanas laikā tiks nodrošināta iespēja iepazīties ar lokālplānojuma redakciju un iesniegt atsauksmes.

 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce tiek organizēta 2013. gada 24. oktobrī, Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas novadā, 35.kabinetā plkst. 18.00.

 

Atsauksmes par lokālplānojuma redakciju rakstveidā iesniegt Ķekavas novada pašvaldībā (jebkurā no pārvaldes ēkām) vai nosūtot pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Apmeklētāju pieņemšanas laiki Ķekavā – pirmdienās plkst. 8.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis, kontakttālrunis 67847161, 29822574, e-pasts andris.lacis@kekava.lv.

 

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv .

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus skatīt šeit

Lokālplānojuma plānotā satiksmes infrastruktūra

Paskaidrojuma rakstu skatīt šeit

Lokālplānojuma funkcionālā zonējuma plānu skatīt šeit

Teritorijas pašreizējā izmantošana

 

Ķekavas novada pašvaldība

11.10.2013.

Paziņojums par lokālplānojuma „Remas” publisko apspriešanu

Ar Ķekavas novada domes 2014. gada 11. decembra lēmumu Nr.2.§3. „Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam „Remas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80700120031 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.29) uzsākta lokālplānojuma nekustamajam īpašumam „Remas” redakcijas publiskā apspriešana.

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – mainīt zemes vienībai 9,02 ha platībā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu 2009.-2021.gadam noteikto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu no Jauktas ražošanas un darījumu teritorijas (JRD) uz funkcionālajām zonām – Lauksaimniecības teritorija (L), Ūdeņu teritorija (Ū) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR) lai transformētu daļēji izstrādātas smilts atradnes par dīķiem un veiktu ēku būvniecību saimniecības uzturēšanai.

 

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas no publikācijas brīža Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” – no 2015. gada 8. janvāra līdz 2015. gada 5. februārim.

 

Publiskās apspriešanas sapulce tiek organizēta 2015. gada 29. janvārī Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā 24. kabinetā plkst. 18.00, adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Lokālplānojuma redakcijas materiāli 

 

Lēmums par lokālplānojuma “Remas” publisko apspriešanu

Lokālplānojauma “Remas” paskaidrojuma raksts un apbūves noteikumi

Lokālplānojauma “Remas” funkcionālo zonu un apgrūtinājumu plāns

Lokālplānojuma “Remas” pārskats

 

Priekšlikumus un ieteikumus par lokālplānojuma redakciju četru nedēļu laikā līdz 2015.gada 5.februārim rakstveidā iesniegt vai nosūtīt pa pastu adresējot Ķekavas novada pašvaldībai, adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 (pasta zīmogs). Apmeklētāju pieņemšanas laiki Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā, 35.kab. – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00. Priekšlikumi, kuri iesniegti pēc norādītā laika, var tikt atstāti bez izskatīšanas. Kontaktpersona: Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotāja Iveta Zālīte, tālr. 67847161, e-pasts: iveta.zalite@kekava.lv.

 

Ķekavas novada pašvaldība

01.01.2015.

Paziņojums par lokālplānojuma „Remas” Ķekavas pagastā papildinātās redakcijas publisko apspriešanu

Ar Ķekavas novada domes 2015. gada 16. aprīļa lēmumu Nr.2.§2. „Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam „Remas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80700120031 redakcijas pilnveidošanu un  nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.7) uzsākta lokālplānojuma nekustamajam īpašumam „Remas” papildinātās redakcijas publiskā apspriešana.

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – mainīt zemes vienībai 9.02. ha platībā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu 2009.-2021.gadam noteikto  teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu no Jauktas ražošanas un darījumu teritorijas (JRD) uz funkcionālajām  zonām – Lauksaimniecības teritorija (L), Ūdeņu teritorija (Ū) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR) lai transformētu daļēji izstrādātas smilts atradnes par dīķiem un veiktu ēku būvniecību saimniecības uzturēšanai.

 

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts trīs nedēļas no publikācijas brīža pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” 2015. gada 13. maija līdz 2015. gada 3. jūnijam.

 

Publiskās apspriešanas sapulce tiek organizēta 2015. gada 21.maijā Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā 24.kabinetā plkst. 18.00, adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem un spēkā esošo teritorijas plānojumu var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv un Ķekavas novada pašvaldībā.

 

Lokālplānojuma papildinātās redakcijas materiāli:

 

Lēmums par lokālplānojuma “Remas” papildinātās redakcijas publisko apspriešanu

Lokālplānojauma “Remas” paskaidrojuma raksts un apbūves noteikumi

Lokālplānojauma “Remas” funkcionālo zonu un apgrūtinājumu plāns

Lokālplānojuma “Remas” pārskats

 

Priekšlikumus un ieteikumus par lokālplānojuma redakciju trīs nedēļu laikā līdz 2015.gada 3. jūnijam rakstveidā iesniegt vai nosūtīt pa pastu adresējot Ķekavas novada pašvaldībai, adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 (pasta zīmogs). Apmeklētāju pieņemšanas laiki Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā, 35.kab. – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00. Kontaktpersona: Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotāja Iveta Zālīte, tālr. 67847161, e-pasts: iveta.zalite@kekava.lv.

 

Telpiskās plānošanas daļa

30.04.2015.

Paziņojums par „Lokālplānojuma Ķekavas novada Ķekavas pagasta Ķekavas ciema teritorijai “Loreķu lauks” ūdenssaimniecības projekta realizēšanai” publisko apspriešanu

Lokālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 2016.gada 25.augusta lēmumu Nr. 2.§1. (prot. Nr.24) „Par „Lokālplānojuma Ķekavas novada Ķekavas pagasta Ķekavas ciema teritorijai “Loreķu lauks” ūdenssaimniecības projekta realizēšanai” nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

 

 

Lokālplānojuma mērķis ir noteikt teritoriju, kurā paredzēta ūdenssaimniecības objekta ierīkošana. Atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam, kas stājās spēkā 2016.gada 1.janvārī, lokālplānojuma teritorijā, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs varēs ūdenssaimniecības objekta ierīkošanas nosacījumu saskaņošanu aizstāt ar zemes īpašnieka informēšanu.

 

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks noteikts četras nedēļas no publikācijas brīža Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS): no 2016.gada 5.septembra līdz 2016.gada 3.oktobrim (ieskaitot). Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā „Ķekavas novads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 29.septembrī plkst. 18.00 Ķekavas kultūras nama lielajā zālē (adrese: Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123).

 

Ķekavas novada pašvaldība informē, ka 2016.gada 22.septembrī no plkst. 9.00 līdz 19.00 Ķekavas kultūras nama viesību zālē (adrese: Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123) tiks organizētas publiskās apspriešanas sanāksmes nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru īpašumi ietilpst ES līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, 4.kārta” teritorijā. Konkrēts sanāksmes sākuma laiks katram nekustamā īpašuma īpašniekam tiks paziņots vēstules veidā.

 

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce notiks 2016.gada 20.oktobrī plkst. 18.00 Ķekavas novada pašvaldības 24.kabinetā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123).

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123) vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (35. kab., tālr. 67936031). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

 

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts

Lokālplānojuma grafiskā daļa

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Telpiskās plānošanas daļa
30.08.2016.

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Ores” un “Olektīte”, Valdlaučos publisko apspriešanu

Lokālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 2016.gada 10.novembra lēmumu Nr. 2.§2. (prot. Nr.30.) „Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Ores” un “Olektīte”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

 

 

Lokālplānojuma mērķis ir grozīt spēkā esošo teritorijas plānojumu – paredzēt plānotās (atļautās) izmantošanas maiņu no Atklāto telpu (zaļās) teritorijas Parku un rekreācijas teritorijas apakšzonējuma ZA2 un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL uz Jauktas centra apbūves funkcionālo zonējumu JC1 un Transporta infrastruktūras teritoriju TR.

 

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks noteikts četras nedēļas no publikācijas brīža Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS): no 2016. gada 13. decembra līdz 2017. gada 10. janvārim (ieskaitot).

 

Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā „Ķekavas novads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 5. janvārī plkst. 18.00 Ķekavas novada pašvaldībā, (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123) 24. kabinetā.

 

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce notiks 2017.gada 19.janvārī plkst. 18.00 Ķekavas novada pašvaldības 24.kabinetā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123).

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” . Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123) vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (35. kab., tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

 

 

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

 

Lokālplānojuma redakcijas materiāli:

 

Lēmums par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts

Lokālplānojuma grafiskā daļa

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Kopsavilkums par lokālplānojuma izstrādes procesu

 

Telpiskās plānošanas daļa

23.11.2016.

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Valki” publisko apspriešanu

Lokālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 2016.gada 24.novembra lēmumu Nr. 2.§7. (prot. Nr.31) „Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Valki”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

 

Lokālplānojuma mērķis ir grozīt spēkā esošo teritorijas plānojumu – paredzēt plānotās (atļautās) izmantošanas maiņu no Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas JDzD apakšzonējuma JDzD1 uz Rūpniecības apbūves funkcionālo zonējumu R.

 

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks noteikts četras nedēļas no publikācijas brīža Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS): no 2016.gada 20.decembra līdz 2017.gada 17.janvārim (ieskaitot). Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā „Ķekavas novads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 12.janvārī plkst. 18.00 Ķekavas novada pašvaldībā, (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123) 24. kabinetā.

 

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce notiks 2017.gada 26.janvārī plkst. 18.00 Ķekavas novada pašvaldības 24.kabinetā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123).

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123) vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (35. kab., tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

 

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts

Lokālplānojuma grafiskā daļa

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Pārskats par lokālplānojuma izstrādi

 

Telpiskās plānošanas daļa

09.12.2016.

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Titurgas iela 33, Baložos, Ķekavas novadā publisko apspriešanu

Lokālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 2016.gada 8.decembra lēmumu Nr. 2.§3. (prot. Nr.33.) „Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Titurgas ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

 

 

Lokālplānojuma mērķis ir grozīt spēkā esošo teritorijas plānojumu – paredzēt plānotās (atļautās) izmantošanas maiņu no Jauktas sabiedriskās un darījumu teritorijas JD uz Mazstāvu dzīvojamo apbūvi DzM.

 

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks noteikts četras nedēļas no publikācijas brīža Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS): no 2016.gada 27.decembra līdz 2017.gada 24.janvārim (ieskaitot). Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā „Ķekavas novads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 19.janvārī plkst. 18.00 Ķekavas novada pašvaldībā, (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123) 24. kabinetā.

 

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce notiks 2017.gada 2.februārī plkst. 18.00 Ķekavas novada pašvaldības 24.kabinetā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123).

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123) vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (35. kab., tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

 

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts

Lokālplānojuma grafiskā daļa

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Pārskats par lokālplānojuma izstrādi

 

 

Telpiskās plānošanas daļa

20.12.2016

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Skates” un “Staķi”, Pulkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu

Lokālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumu Nr. 2.§2. (prot. Nr.7.) „Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Skates” un “Staķi”, Pulkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

 

Lokālplānojuma mērķis ir grozīt spēkā esošo teritorijas plānojumu – paredzēt plānotās (atļautās) izmantošanas maiņu no Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas DzS, Mežaparka dzīvojamās apbūves teritorijas un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL uz Mežsaimniecības funkcionālo zonējumu, Lauksaimniecības funkcionālo zonējumu, kā arī samazināt Pulkarnes ciema teritoriju, pārceļot Pulkarnes ciema robežas ārpus nekustamajiem īpašumiem “Skates” un “Staķi”.

 

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks noteikts četras nedēļas no publikācijas brīža Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS): no 2017.gada 9.maija līdz 2017.gada 6.jūnijam (ieskaitot).

 

Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā „Ķekavas novads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 1.jūnijā plkst. 18.00 Ķekavas novada pašvaldībā, (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123) 24. kabinetā.

 

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce notiks 2017. gada 21.jūnijā plkst. 16.00 Ķekavas novada pašvaldības 24.kabinetā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123).

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123) vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (35. kab., tālr. 67936031). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

 

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts

Lokālplānojuma grafiskā daļa

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Telpiskās plānošanas daļa

08.05.2017.

Paziņojums par lokālplānojuma projekta “Ledenīte”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, publisko apspriešanu

 

Ķekavas novada dome 2017.gada 26.oktobrī  pieņēmusi lēmumu Nr.2.§1. “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Ledenīte”, Ķekavā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

 

Lokālplānojuma mērķis ir teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas maiņa no Lauksaimniecības teritorija (L), Satiksmes infrastruktūras objektu teritorija (TL), Atklāto telpu (zaļās) teritorijas Parku un rekreācijas teritorijas apakšzonējuma (ZA2) uz Publiskās apbūves teritoriju (P), Transporta infrastruktūru (TR), Dabas un apstādījumu teritoriju (DA).

 

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks: no 2017.gada 21.novembra līdz 19.decembrim. Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 7.decembrī, plkst.18.00, Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā (24.kab., Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā).

 

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce notiks 2018.gada 11.janvārī, plkst.18.00, Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā (35.kab., Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā).

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123) vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (35. kab., tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

 

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts

Lokālplānojuma grafiskā daļa

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Telpiskās plānošanas daļa

07.11.2017.

Paziņojums par lokālplānojuma projekta „Brekši”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu

 

Ķekavas novada dome 2017.gada 21.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 8. “Par lokālplānojuma – teritorijas plānojuma grozījumiem – nekustamajā īpašumā “Brekši”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokols Nr. 26.).

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas un apbūves ierobežojumu daļēja maiņa.

 

Lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks: no 2018.gada 17.janvāra līdz 13.februārim. Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks ceturtdien, 2018.gada 8.februārī, plkst. 17.30 Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvaldes telpās („Salnās”, Daugmalē, Daugmales pagastā).

 

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce notiks ceturtdien, 2018.gada 1.martā plkst. 17.30 Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvaldes telpās („Salnās”, Daugmalē, Daugmales pagastā).

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā (centrālās administrācijas ēkā un Daugmales pagasta pārvaldes telpās), Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123; “Salnas”, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124,) vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldības 35.kab. (tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

 

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese; juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts

Lokālplānojuma grafiskā daļa

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Telpiskās plānošanas daļa

10.01.2018.

Paziņojums par lokālplānojuma projekta Naudītes iela 2, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, publisko apspriešanu

 

Ķekavas novada dome 2018.gada 26.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr.18. “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Naudītes iela 2, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

 

Lokālplānojuma mērķis ir teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas maiņa no Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas (JDzD) apakšzonējuma (JDzD1) un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL) uz Rūpniecības apbūves teritorijas (R) funkcionālo zonējumu un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu.

 

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks: no 2018.gada 15.maija līdz 12. jūnijam. Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā “Ķekavas novads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 31.maijā, plkst.18.00, Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā (24.kab., Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā).

 

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce notiks 2018.gada 28. jūnijā, plkst.18.00, Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā (35.kab., Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā) .

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123) vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (35. kab., tālr. 67847161 (Andris Lācis) Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

 

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts

Lokālplānojuma grafiskā daļa

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Telpiskās plānošanas daļa

14.05.2018.

Paziņojums par lokālplānojuma projekta dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Titurga” teritorijas daļai, Baložos, Ķekavas novadā, publisko apspriešanu un grozījumu darba uzdevumā LP-2017-03

Ķekavas novada dome 2018.gada 28.jūnijā pieņēmusi lēmumu “Par grozījumu darba uzdevumā LP-2017-3, kas apstiprināts ar Ķekavas novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumu Nr. 2.§2. (prot. Nr. 22) “Par lokālplānojuma, ar kuru groza Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumu 2008.-2020.gadam, izstrādes uzsākšanu dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Titurga”, Baložos, Ķekavas novadā, teritorijas daļai un darba uzdevuma apstiprināšanu” un par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

 

Lokālplānojuma darba uzdevuma LP-2017-03 2.1.apakšpunktā veikts grozījums, aizstājot vārdu savienojumu “Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM)” ar – “Savrupmāju apbūves teritoriju (DzS)”.

 

Atbilstoši veiktajam grozījumam, lokālplānojuma izstrādes mērķis ir mainīt Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumā 2008.-2020.gadam noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Titurga” teritorijas daļai no Plānotās mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) apakšzonējuma (DzM3) un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL) uz funkcionālo zonējumu – Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR).

 

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks: no 2018.gada 17.jūlija līdz 14.augustam. Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā “Ķekavas Novads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks ceturtdien, 2018.gada 2.augustā, plkst. 18.00, Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldes telpās (Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128).

 

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce notiks ceturtdien, 2018.gada 30.augustā plkst. 18.00, Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldes telpās (Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128).

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123) vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (14. kab., tālr. 67936031 (Juris Križanovskis)). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

 

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par grozījumu darba uzdevumā un lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts

Lokālplānojuma grafiskā daļa

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Telpiskās plānošanas daļa

10.07.2018.

Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas trīspadsmit nekustamajiem īpašumiem Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu

Ķekavas novada dome 2020.gada 14.maijā pieņēmusi lēmumu Nr.13. “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Elko”, kadastra numurs 8070 003 0041, “Saulespuķes”, kadastra numurs 8070 003 0186, “Spārni”, kadastra numurs 8070 003 0188, “Zirnīši”, kadastra numurs 8070 003 0193, “Rosmes”, kadastra numurs 8070 003 0194, “Jaunstūri”, kadastra numurs 8070 003 0211, “Jaunkrastiņi”, kadastra numurs 8070 003 0212, “Odziņas”, kadastra numurs 8070 003 0374, “Jaunkolbergi”, kadastra numurs 8070 003 0416, “Cibiņas”, kadastra numurs 8070 003 0477, Mežmalas iela 4, kadastra numurs 8070 003 0129, Mežmalas iela 4A, kadastra numurs 8070 003 0581, Mežmalas iela 12, kadastra numurs 8070 003 0046, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

 

Lokālplānojuma mērķis ir mainīt plānoto (atļauto) izmantošanu no Jauktas ražošanas un darījumu apbūves teritorijas (JRD), Atklāto telpu (zaļās) teritorijas parku un rekreācijas apakšzonējuma (ZA1) un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL) uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM), Jauktas centra apbūves (JC), Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu.

 

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks: no 2020.gada 10.jūnija līdz 8.jūlijam*.

 

Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā “Ķekavas Novads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 25.jūnijā, plkst.18.00, Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā (97. darba vieta, sēžu zāle Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā).

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123) vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (52. darba vieta, tālr. 29822574 (Andris Lācis)). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

 

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

 

*Lokālplānojuma publiskās apspriešanas norises laikā iespējamas izmaiņas atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktajam un likumam “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”, ja valsts teritorijā ārkārtējā situācija tiks pagarināta pēc 2020.gada 9.jūnija. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai!

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Teritorijas pašreizējā izmantošana

2.lapa – Teritorijas funkcionālais zonējums

3.lapa – Plānotie inženiertīkli

4.lapa – Transporta infrastruktūra

5.lapa – Sarkano līniju grozījumi

6.lapa – Zemes ierīcības projekta priekšlikums

7.lapa – Mežmalas ielas šķērsprofili

8.lapa – Sūnu ielas un plānotās ielas šķērsprofili

9.lapa – Apiņu un Mežmalas ielu šķērsprofili

Paskaidrojuma raksts

Pārskats par lokālplānojuma izstrādi

Ziņojums par lokālplānojuma izstrādi

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

26.05.2020.

Paziņojums par lokālplānojuma projekta Baložu ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā publisko apspriešanu

 

Ķekavas novada dome 2020.gada 6.augustā pieņēmusi lēmumu Nr.24 “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Baložu ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas maiņa, nosakot nekustamajam īpašumam funkcionālo zonējumu – Publiskās apbūves teritorija (P), Dabas un apstādījumu teritorija (DA) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR) – ar atbilstošiem izmantošanas veidiem.

 

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks: no 2020.gada 17.augusta līdz 14.septembrim (ieskaitot).

 

Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā “Ķekavas Novads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 27.augustā, plkst. 18.00 Baložu kultūras nama Jaunajā zālē (Skolas iela 4, Baloži, Ķekavas nov., LV-2112).

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123) vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (51. darba vieta, tālr. 25636820 (Gita Rengarte)). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

 

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Lokalplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums un apgrutinājumi

2.lapa – Sarkano līniju plāns

Paskaidrojuma raksts

Pārskats par lokālplānojuma izstrādi

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

13.08.2020.

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam “Grifi”, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Ķekavas novada dome 2021.gada 4.februārī pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Grifi”, kadastra numurs 8070 008 2758, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

 

Lokālplānojuma mērķis ir plānotas (atļautās) izmantošanas maiņa no Lauku apbūves teritorijas (LA) uz Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritoriju (DzS) un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu, papildus nosakot, ka nekustamajam īpašumam nav piemērojami Teritorijas, kurai obligāti izstrādājams detālplānojums – (DP2) nosacījumi.

 

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks: no 2021.gada 13.aprīļa līdz 18.maijam.

 

Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā “Ķekavas Novads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021.gada 6.maijā plkst. 18.00 ZOOM platformā, tiešraide tiks pārraidīta pašvaldības tīmekļa vietnes www.kekavasnovads.lv sadaļā “Attīstība” – “Lokālplānojumi” – “Publiskās apspriešanas” un pašvaldības YouTube kanālā.

 

Interesentus, kas vēlas piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē ZOOM platformā, lūdzam pieteikties līdz 5.maijam, sūtot pieteikumu uz e-pastu andris.lacis@kekava.lv.

 

Piekļuves informācija sanāksmei ZOOM platformā: https://ej.uz/grifi

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Plakāts ar informāciju par lokālplānojuma projektu un publisko apspriešanu ir pieejams Jaunu ideju centra skatlogā (Skolas ielā 2, Ķekavā).

 

Interesentus, kas vēlas iepazīties ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem klātienē, kā arī saņemt klātienes konsultāciju, lūdzam pieteikties pa telefonu 29822574 (Andris Lācis).

 

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, e-pasts (elektroniski parakstītiem dokumentiem): novads@kekava.lv) vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā, tālr. 29822574 (Andris Lācis).

 

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

 

Publiskās apspriešanas sanāksmes norises laiks vai formāts var mainīties atkarībā no valstī tobrīd noteiktajiem drošības un pulcēšanās ierobežojumiem Covid-19 dēļ. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības informatīvajos kanālos!

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Lokalplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinājumi

Paskaidrojuma raksts

Cita sadaļa:

Topogrāfiskais plāns

Lokālplānojuma teritorijas esošais funkcionālais zonējums un apgrūtinājumi

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

12.04.2021.

Precizēts: 06.05.2021.

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Rāmavas ielā 33, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

 

Ķekavas novada dome 2021.gada 22.aprīlī pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rāmavas ielā 33, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir plānotas (atļautās) izmantošanas maiņa no Komunālās un tehniskās apbūves (T) un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL) uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM) un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu.

 

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks: no 2021.gada 11.maija līdz 8.jūnijam.

 

Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā “Ķekavas Novads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021.gada 26.maijā plkst. 19.00 ZOOM platformā.

 

Piekļuves informācija sanāksmei ZOOM platformā: https://ej.uz/Ramavas33

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Plakāts ar informāciju par lokālplānojuma projektu un publisko apspriešanu ir pieejams Jaunu ideju centra skatlogā (Skolas ielā 2, Ķekavā).

 

Interesentus, kas vēlas iepazīties ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem klātienē, kā arī saņemt klātienes konsultāciju, lūdzam pieteikties pa telefonu 29822574 (Andris Lācis).

 

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, e-pasts (elektroniski parakstītiem dokumentiem): novads@kekava.lv) vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā, tālr. 29822574 (Andris Lācis).

 

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

 

Publiskās apspriešanas sanāksmes norises laiks vai formāts var mainīties atkarībā no valstī tobrīd noteiktajiem drošības un pulcēšanās ierobežojumiem Covid-19 dēļ. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības informatīvajos kanālos!

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Teritorijas pašreizējās izmantošanas un apgrūtinājumu plāns

2.lapa – Funkcionalais zonējums

Paskaidrojuma raksts

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

06.05.2021.

Precizēts: 26.05.2021.

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Zāļu ielā 7, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

 

Ķekavas novada dome 2021.gada 22.aprīlī pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Zāļu ielā 7, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir plānotas (atļautās) izmantošanas maiņa no Komunālās un tehniskās apbūves (T) un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL) uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM) un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu.

 

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks: no 2021.gada 11.maija līdz 8.jūnijam.

 

Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā “Ķekavas Novads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021.gada 26.maijā plkst. 18.00 ZOOM platformā.

 

Piekļuves informācija sanāksmei ZOOM platformā: https://ej.uz/Zalu7

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Plakāts ar informāciju par lokālplānojuma projektu un publisko apspriešanu ir pieejams Jaunu ideju centra skatlogā (Skolas ielā 2, Ķekavā).

 

Interesentus, kas vēlas iepazīties ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem klātienē, kā arī saņemt klātienes konsultāciju, lūdzam pieteikties pa telefonu 29822574 (Andris Lācis).

 

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, e-pasts (elektroniski parakstītiem dokumentiem): novads@kekava.lv) vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā, tālr. 29822574 (Andris Lācis).

 

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

 

Publiskās apspriešanas sanāksmes norises laiks vai formāts var mainīties atkarībā no valstī tobrīd noteiktajiem drošības un pulcēšanās ierobežojumiem Covid-19 dēļ. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības informatīvajos kanālos!

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Teritorijas pašreizējās izmantošanas un apgrūtinājumu plāns

2.lapa – Funkcionālais zonējums

Paskaidrojuma raksts

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

06.05.2021.

Precizēts: 26.05.2021.

 

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Remas” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2013. gada 5. septembra lēmumu Nr.2.§1. „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Remas” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”  (protokols Nr. 23) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Remas” (kadastra numurs 8070 012 0030) zemes vienībai 9.02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8070 012 0031, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Atbilstoši Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam ar 2012.gada un 2013.gada grozījumiem zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 012 0031 teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Jauktas ražošanas un darījumu teritorijas (JRD), ko ar lokālplānojumu plānots mainīt, nosakot  funkcionālo zonu – Lauksaimniecības teritorija (L) pamatojot neizstrādātas smilts atradnes transformāciju par dīķiem un ēku būvniecību saimniecības uzturēšanai.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotāja Iveta Zālīte.

 

Priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Tālr.: 67847161 un e-pasts: novads@kekava.lv.

Domes lēmums un darba uzdevums

Ķekavas novada pašvaldība

31.10.2013.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Erceni”

 

Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2013.gada 18. aprīļa lēmumu Nr.2.§13.p. (protokols Nr.8) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Erceni”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā  „Erceni”, kadastra numurs 8070 001 0011.

 

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas JDzD apakšzonējums JDzD1, Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL).

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma „Erceni” plānoto (atļauto) izmantošanu uz Jauktas ražošanas un darījumu apbūves teritoriju (JRD).

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Tālr. 67847161.

19.04.2013.

 

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā Rīgas iela 107

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015.gada 26. novembra lēmumu Nr.2.§1.p. (protokols Nr.32) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107, kadastra numurs 8070 008 0556.

 

 

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas JDzD apakšzonējums JDzD1, Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL).

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamo īpašumu plānoto (atļauto) izmantošanu uz Rūpniecības teritorijas (R) funkcionālo zonējumu.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

Papildus informācija apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123. Kontakttālrunis 67847161.

 

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

 

Telpiskās plānošanas daļa

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 11.februāra lēmumu Nr.2.§2.p. (protokols Nr.6) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Valki”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Valki”, kadastra numurs 8070 001 0091.

 

 

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas JDzD apakšzonējums JDzD1, Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL).

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu uz Rūpniecības teritorijas (R) funkcionālo zonējumu.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

Papildus informācija apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123.  Kontakttālr. 67847161

 

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

Telpiskās plānošanas daļa
16.02.2016.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Brekši”

Ķekavas novada dome 2016.gada 28.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 1. „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Brekši”, Daugmalē, Daugmales pagastā”.

 

 

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas un apbūves ierobežojumu daļēja maiņa.

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 67936019).

Papildus informācija – pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Telpiskās plānošanas daļa
09.05.2016.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu ūdenssaimniecības projekta realizācijai

Informējam, ka saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumu Nr. 2.§2. “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ķekavas novada Ķekavas pagasta Ķekavas ciema teritorijai „Loreķu lauks” ūdenssaimniecības projekta realizēšanai”.

 

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir noteikt teritoriju, kurā paredzēta ūdenssaimniecības objekta ierīkošana. Atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam (stājās spēkā 01.01.2016.), lokālplānojuma teritorijā, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs varēs ūdenssaimniecības objekta ierīkošanas nosacījumu saskaņošanu aizstāt ar zemes īpašnieka informēšanu.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs- Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas vadītājs Juris Križanovskis.

 

Papildus informācija apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 8.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123. Kontakttālrunis 67936031.

 

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

 

Telpiskās plānošanas daļa
09.05.2016.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Ledenīte”

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 7.jūlija lēmumu Nr.2.§2.p. (protokols Nr.20) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Ledenīte”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Ledenīte ”, kadastra numurs 8070 008 1287.

 

 

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009. – 2021. gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Lauksaimniecības teritorijas L, Atklāto telpu (zaļās) teritorijas Parku un rekreācijas teritorijas apakšzonējums ZA2, Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL).

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu uz Publiskās apbūves (P), Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

Papildus informācija apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123. Kontakttālrunis 67847161.

 

Informācija pieejama – pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

 

Telpiskās plānošanas daļa

20.07.2016.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Gaismas ielā 23A

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 15.septembra lēmumu Nr.2.§2.1.p. (protokols Nr.25) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Gaismas iela 23A, Ķekavā, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Gaismas iela 23A, kadastra numurs 8070 008 1507.

 

 

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas JDzD apakšzonējums JDzD1, Atklāto telpu (zaļās) teritorijas Parku un rekreācijas teritorijas apakšzonējums ZA2, Tehniskās apbūves teritorijas T un Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL).

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu uz Publiskās apbūves (P), Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

Papildus informācija apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123. Kontakttālr. 67847161

 

Informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Telpiskās plānošanas daļa

27.09.2016.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ķekavas un Daugmales pagastu teritorijas plānojumu grozījumiem dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecībai

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 8.decembra lēmumu Nr.2.§4. (protokols Nr.33) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ķekavas novada Ķekavas pagasta un Daugmales pagasta teritorijas plānojumu grozījumiem Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai”

 

Ar lokālplānojumu paredzēts:

1. nodrošināt priekšnoteikumus nacionālas nozīmes infrastruktūras objekta – dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecības uzsākšanai, noteikt dzelzceļa trasei un ar to funkcionāli saistīto objektu izbūvei nepieciešamās teritorijas un izstrādāt nosacījumus šo teritoriju izmantošanai, kā arī integrēt Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas Rail Baltica infrastruktūru Ķekavas novada ilgtermiņa teritorijas attīstībā;

2. salāgot funkcionālās zonas ar dzelzceļa infrastruktūras līniju Rail Baltica trasi skartajām zemes vienībām un ar to saistītajiem teritoriju izmantošanas risinājumiem. atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi;

3. nodrošināt priekšnoteikumus Ķekavas novada pašvaldības izvirzīto prasību izpildei.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Iveta Zālīte.

 

Papildus informācija apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123. Kontakttālr. 67847161

 

Informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Telpiskās plānošanas daļa

22.12.2016

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Dzelzs iela 32, Baložos, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 9.marta lēmumu Nr.2.§1.p. (protokols Nr.4) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Dzelzs iela 32, Baložos, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Dzelzs iela 32, kadastra numurs 8007  003 4205.

 

Atbilstoši Baložu pilsētas teritorijas plānojumam 2008.-2020.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Plānotās mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DZM, Plānotās jauktas sabiedrisko un darījumu objektu teritorijas JD, Atklāto telpu izbūves teritorijas ZA Apstādījumu teritorijas, Līnijbūvju izbūves teritorijas L.

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu uz Publiskās apbūves teritorijas (P) funkcionālo zonējumu, Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) funkcionālo zonējumu, Rūpniecības apbūves teritorijas (R) funkcionālo zonējumu un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 Gaismas ielā 19, k-9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123. Kontakttālr. 67847161.

Telpiskās plānošanas daļa

20.03.2017.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Naudītes iela 2, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017. gada 27.aprīļa lēmumu Nr.2.§1.p. (protokols Nr.7.) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Naudītes iela 2, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Naudītes iela 2, kadastra numurs 8070 007 0809.

 

Atbilstoši Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas JDzD apakšzonējums JDzD1 un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL.

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu uz Rūpniecības apbūves teritorijas (R) funkcionālo zonējumu un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 Gaismas ielā 19, k-9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123. Kontakttālr. 67847161.

Telpiskās plānošanas daļa

08.05.2017.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Titurga”, Baložos, Ķekavas novadā, teritorijas daļai

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumu Nr.2.§2.p. (protokols Nr.22) „Par lokālplānojuma, ar kuru groza Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumu 2008.-2020.gadam, izstrādes uzsākšanu dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Titurga”, Baložos, Ķekavas novadā, teritorijas daļai un darba uzdevuma apstiprināšanu” uzsākta lokālplānojuma izstrāde daļai dārzkopības kooperatīva.

 

Atbilstoši Baložu pilsētas teritorijas plānojumam 2008.-2020.gadam, dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Titurga” teritorijā plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Plānotās mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) apakšzonējums (DzM3) un Līnijbūvju teritorija (L).

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM) un Transporta infrastruktūras teritoriju (TR).

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziskas personas.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Telpiskās plānošanas daļa

07.11.2017.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu trīspadsmit nekustamajiem īpašumiem Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2019.gada 22.augusta lēmumu Nr.13 (protokols Nr.17) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Elko”, kadastra numurs 8070 003 0041, “Saulespuķes”, kadastra numurs 8070 003 0186, “Spārni”, kadastra numurs 8070 003 0188, “Zirnīši”, kadastra numurs 8070 003 0193, “Rosmes”, kadastra numurs 8070 003 0194, “Jaunstūri”, kadastra numurs 8070 003 0211, “Jaunkrastiņi”, kadastra numurs 8070 003 0212, “Odziņas”, kadastra numurs 8070 003 0374, “Jaunkolbergi”, kadastra numurs 8070 003 0416, “Cibiņas”, kadastra numurs 8070 003 0477, Mežmalas iela 4, kadastra numurs 8070 003 0129, Mežmalas iela 4A, kadastra numurs 8070 003 0581, Mežmalas iela 12, kadastra numurs 8070 003 0046, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde teritorijas daļai Krustkalnu ciemā.

 

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu Nekustamo īpašumu, plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Mazstāvu dzīvojamās apbūves DzM apakšzonējums DzM1, Jauktas ražošanas un darījumu apbūves teritorijas JRD, Atklāto telpu (zaļās) teritorijas Z apakšzonējums Parku un rekreācijas teritorija ZA1 un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL.

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamo īpašumu plānoto (atļauto) izmantošanu uz funkcionālo zonējumu – Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM), Rūpniecības apbūves teritorijas (R), Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR).

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde

29.08.2019.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Baložu ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā

 

Ķekavas novada dome 2020.gada 28.maijā pieņēmusi lēmumu Nr. 24 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Baložu ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā”.

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas maiņa.

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja ir Ķekavas novada pašvaldība.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 27888793).

 

Papildus informācija – pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde

01.06.2020.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rāmavas iela 33, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2020.gada 20.augusta lēmumu Nr.6 (protokols Nr.23) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rāmavas iela 33, kadastra numurs 8070 007 0299, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Rāmavas ielā 33, kadastra numurs 8070 007 0299, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Komunālās un tehniskās apbūves (T).

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM) funkcionālo zonējumu, Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu.

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde

31.08.2020.

 

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Grifi”, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2020.gada 17.septembra lēmumu Nr.24 (protokols Nr.25) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Grifi”, kadastra numurs 8070 008 2758, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Grifi”, kadastra numurs 8070 008 2758, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta Lauku apbūves teritorija (LA). Viss zemesgabals atrodas Teritorijā, kurai obligāti izstrādājams detālplānojums (DP2).

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu uz Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas (DzS) un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu, papildus nosakot, ka nekustamajam īpašumam nav piemērojami Teritorijas, kurai obligāti izstrādājams detālplānojums (DP2) nosacījumi.

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska  persona.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde

28.09.2020.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Rolandi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2020.gada 1.oktobra lēmumu Nr.14 (protokols Nr.27) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Rolandi”, kadastra numurs 8070 008 1962, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Rolandi”, kadastra numurs 8070 008 1962, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas, Atklāto telpu (zaļās) teritorijas Parku un rekreācijas teritorija (ZA1) un Satiksmes infrastruktūras teritorija (TL).

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu uz Jauktas centra apbūves teritorijas (JC), Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu.

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde

07.10.2020.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Dravas-1”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2020.gada 1.oktobra lēmumu Nr.15 (protokols Nr.27) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Dravas-1”, kadastra numurs 8070 005 0060, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Dravas-1”, kadastra numurs 8070 005 0060, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu Nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) apakšzonējums (DzM1), Atklāto telpu (zaļās) teritorijas Parku un rekreācijas teritorija (ZA1) un Satiksmes infrastruktūras teritorija (TL).

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM), Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu, palielinot Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) funkcionālo zonējumu, pārceļot Transporta infrastruktūras teritoriju (TR) atbilstoši ceļa novietojumam dabā.

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde

07.10.2020.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Ābuli”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2021.gada 4.marta lēmumu Nr.8 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Ābuli”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.6), uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Ābuli”, kadastra numurs 8070 005 0048, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) apakšzonējums DzM1 un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL).

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu uz Publiskās apbūves teritorijas (P) un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu, paredzot izglītības iestādes būvniecības iespēju.

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Ķekavas novada pašvaldība.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde

12.03.2021.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Ragāres”, kadastra numurs 8070 008 2263, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2021.gada 21.maija lēmumu Nr.26 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Ragāres”, kadastra numurs 8070 008 2263, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.13) uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Ragāres”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Jauktas ražošanas un darījumu apbūves teritorija (JRD).

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma teritorijas funkcionālo zonējumu no Jauktas ražošanas un darījumu apbūves teritorijas (JRD) uz Lauksaimniecības teritoriju (L) un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu.

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir fiziskas personas.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde

02.06.2021.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Rozītes”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā

 

Ķekavas novada dome 2021.gada 17.jūnijā pieņēmusi lēmumu Nr. 22 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Rozītes”, Daugmalē, Daugmales pagastā”.

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas plānojuma grozījumi nekustamajā īpašumā “Rozītes” (kadastra numurs 8056 002 0142), Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā (turpmāk – Nekustamais īpašums):

 • lielākajā daļā nosakot funkcionālo zonējumu “Rūpnieciskās apbūves teritorijas” (R), lai paplašinātu blakus zemes gabalā esošo ražošanas un noliktavu teritoriju, veicot esošās fermas ēku un būvju pārbūvi un/vai nojaukšanu, kā arī jaunas biroju ēkas, metālapstrādes ražošanas ceha (vieglās vai vispārīgās ražošanas uzņēmuma), noliktavu, automazgātuves (tehniskās apkopes stacijas) u.c. ar objekta funkciju saistītu ēku un būvju izbūvi, t.sk. paredzot arī nepieciešamās telpas gan mazumtirdzniecībai un pakalpojumiem, gan vairumtirdzniecībai;
 • ziemeļu daļā nosakot funkcionālo zonējumu “Lauksaimniecības teritorijas” (L) vai “Savrupmāju apbūves teritorijas” (DzS) – paredzot jaunu dzīvojamo ēku ar nepieciešamajām palīgēkām;
 • citus iespējamos funkcionālos zonējumus saistībā ar ielu tīkla, inženierkomunikāciju objektu, publisko teritoriju un/vai dabas teritoriju plānošanu;
 • visā teritorijā paredzot nepieciešamos piebraucamos ceļus un autostāvvietas, t.sk. atklātus kravu un materiālu uzglabāšanas laukumus – ar atbilstošiem izmantošanas veidiem.

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

 

Papildus informācija pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

01.07.2021.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Daugavparks”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2021.gada 8.decembra lēmumu Nr.39. “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Daugavparks”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.21/2021), uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Daugavparks”, kadastra numurs 8056 002 1001, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā.

 

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Meži ciemos, Rekreācijas un tūrisma teritorijas, Mežu un purvu teritorijas, Publisko ūdeņu teritorijas un Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas, kā arī Rajona nozīmes ainaviski izteiksmīga teritorija, 10% applūduma riska teritorija un Publiskās pieejas punkts ūdensobjektam (PP).

 

Ar lokālplānojumu plānots :

 1. Meži ciemos: daļēja maiņa uz funkcionālo zonējumu “Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas” iesniegumā norādītajā teritorijā;
 2. Mežu un purvu teritorijas: maiņa uz funkcionālo zonējumu “Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas” ar apakšzonējumu;
 3. Publiskās pieejas punkta ūdensobjektam (PP) paredzēt piekļuvi – nosakot sarkanās līnijas 19 m platumā, kā arī šajā joslā mainot plānoto (atļauto) izmantošanu uz funkcionālo zonējumu “Transporta infrastruktūras teritorija (TR)”;
 4. Piekļuvei pie funkcionālā zonējuma “Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas” – izveidot ielu sarkanajās līnijās.

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziskas personas.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālrunis 25636820).

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

21.12.2021.

Domes lēmums un saistošie noteikumi

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Teritorijas pašreizējā izmantošana

2.lapa – Teritorijas funkcionālais zonējums

3.lapa – Plānotās inženierkomunikācijas

4.lapa – Naudītes ielas šķērsprofils

Paskaidrojuma raksts

 

VARAM 2018.gada 25.oktobra vēstule

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2021.gada 8.decembra lēmumu Nr.39. “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Daugavparks”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.21/2021), uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Daugavparks”, kadastra numurs 8056 002 1001, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā.

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Meži ciemos, Rekreācijas un tūrisma teritorijas, Mežu un purvu teritorijas, Publisko ūdeņu teritorijas un Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas, kā arī Rajona nozīmes ainaviski izteiksmīga teritorija, 10% applūduma riska teritorija un Publiskās pieejas punkts ūdensobjektam (PP).

Ar lokālplānojumu plānots :

 1. Meži ciemos: daļēja maiņa uz funkcionālo zonējumu “Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas” iesniegumā norādītajā teritorijā;
 2. Mežu un purvu teritorijas: maiņa uz funkcionālo zonējumu “Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas” ar apakšzonējumu;
 3. Publiskās pieejas punkta ūdensobjektam (PP) paredzēt piekļuvi – nosakot sarkanās līnijas 19 m platumā, kā arī šajā joslā mainot plānoto (atļauto) izmantošanu uz funkcionālo zonējumu “Transporta infrastruktūras teritorija (TR)”;
 4. Piekļuvei pie funkcionālā zonējuma “Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas” – izveidot ielu sarkanajās līnijās.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziskas personas.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālrunis 25636820).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,