Laulību reģistrācija

Personas laulību var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Ķekavas novada pašvaldībā laulības reģistrāciju var pieteikt dzimtsarakstu nodaļā Baložu pilsētas pārvaldē (Titurgā) vai Ķekavā pašvaldības centrālajā administrācijā.

Laulības noslēgšanai nepieciešamie dokumenti:

 • Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu.
 • Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi vai e-adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Jāpievieno arī apliecinājums par valsts nodevas apmaksu.

IESNIEGUMS PAR LAULĪBAS NOSLĒGŠANU

Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

 1. bijušā laulātā miršanas apliecību;
 2. dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
 3. likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
 4. izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.

Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.

Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā tās iesniedz iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu nodaļa, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

Laulību var noslēgt ne agrāk kā pēc viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.

Ja laulības tiek slēgtas ar ārzemju pilsoni, personai jābūt tiesīgai uzturēties Latvijā, un papildus jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par personas ģimenes stāvokli.

Par laulību reģistrācijas laiku personas vienojas ar nodaļas amatpersonu.

Laulību reģistrācija notiek valsts valodā. Ja kāds no laulājamiem nesaprot latviešu valodu, tad viņam pašam jārūpējas par laulības ceremonijas tulkošanu, un tas iepriekš jāsaskaņo ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu. 

 • Laulību reģistrācijas brīdī obligāti jāpiedalās diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
 • Laulību reģistrāciju bez svinīgās ceremonijas pašvaldības telpās dzimtsarakstu nodaļa veic otrdien, trešdien, piektdien dzimtsarakstu nodaļas darba laikā, piektdien pēc plkst. 14:00 līdz plkst. 17:00, sestdien no plkst.10:00 līdz plkst.17:00.
 • Laulību, laulību jubileju vai dzimšanas svinīgās ceremonijas dzimtsarakstu nodaļas telpās vai izbraukumā Ķekavas novada administratīvajā teritorijā dzimtsarakstu nodaļa veic piektdien pēc plkst.14:00 līdz plkst.17:00, sestdien no plkst.10:00 līdz plkst.17:00.

Maksa par laulības reģistrāciju:

 • Valsts nodeva EUR 14,00 – jāmaksā visos gadījumos, tai dzimtsarakstu nodaļai, kurā iesniedz iesniegumu laulības noslēgšanai.
 • Ja laulības vēlas slēgt svinīgos apstākļos ar viesu piedalīšanos, un vismaz viens no laulājamiem ir deklarēts novadā, papildus vēl jāmaksā – EUR 51,66 (t.sk.PVN);
 • Ja laulības vēlas slēgt svinīgos apstākļos ar viesu piedalīšanos, un neviens no laulājamiem nav deklarēts novadā, papildus jāmaksā – EUR 86,08 (t.sk.PVN);
 • Par laulības reģistrāciju ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām noteikta maksa EUR 172,17 pakalpojumā ietilpst tikai dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas ierašanās izvēlētajā vietā uz oficiālā laulības reģistrācija;
 • kāzu jubileju organizēšana svinīgos apstākļos (sākot ar 25 gadu kāzu jubileju) ar mūziku un deklamāciju, ja vismaz viena persona deklarēta novadā – bezmaksas.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Izstāde “Dziesmu svētki Ķekavas novadpētniecības muzeja krājumā”

Laiks dziedāt

4 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

6 notikumi,

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

7 notikumi,

Savieši aicina

7 notikumi,

Jaunā sezona zvana! Pacelsi?

5 notikumi,

6 notikumi,

Koki sāk pielaikot rudeni

5 notikumi,

4 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Rudens tirgus Baložos

4 notikumi,

6 notikumi,

Katlakalna VII Starptautiskais folkloras festivāls “Rudenāji- 2023”

Aptiekārs Melhiors

8 notikumi,

Zeltknābītis

Danču vakars

4 notikumi,

5 notikumi,

-

CIGUN NODARBĪBAS

6 notikumi,

6 notikumi,

4 notikumi,