Laulību reģistrācija

LAULĪBU REĢISTRĀCIJA

Personas laulību var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Laulības noslēgšanai nepieciešamie dokumenti:

IESNIEGUMS PAR LAULĪBAS NOSLĒGŠANU

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, tās uzrāda derīgus personu apliecinošus dokumentus.

Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Jāpievieno arī apliecinājums par valsts nodevas apmaksu.

Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Fizisko personu reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

1) bijušā laulātā miršanas apliecību;

2) dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;

3) likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;

4) izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.

Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.

Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.

Ja laulības tiek slēgtas ar ārzemju pilsoni, personai jābūt tiesīgai uzturēties Latvijā, un papildus jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par personas ģimenes stāvokli.

Par laulību reģistrācijas laiku personas vienojas ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu.

Laulību reģistrācija notiek valsts valodā. Ja kāds no laulājamiem nesaprot latviešu valodu, tad viņam pašam jārūpējas par laulības ceremonijas tulkošanu, un tas iepriekš jāsaskaņo ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu.

Laulību reģistrācijas brīdī jāpiedalās diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

 Maksa par laulības reģistrāciju:

  • Valsts nodevapar laulību reģistrāciju EUR 14,00 – jāmaksā dzimtsarakstu nodaļai, kurā iesniedz iesniegumu laulības noslēgšanai (laulību reģistra nolasīšana kabineta apstākļos);
  • Ja laulības vēlas slēgt svinīgos apstākļos ar viesu piedalīšanos, un vismaz viens no laulājamiem ir deklarēts novadā, papildus vēl jāmaksā – EUR 51,66 (t.sk.PVN);
  • Ja laulības vēlas slēgt svinīgos apstākļos ar viesu piedalīšanos, un neviens no laulājamiem nav deklarēts novadā, papildus jāmaksā – EUR 86,08 (t.sk.PVN);
  • Par laulības reģistrāciju ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām noteikta maksa EUR 172,17, pakalpojumā ietilpst tikai dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas ierašanās izvēlētajā vietā un oficiālā laulības reģistrācija, sastādot laulību protokolu, laulību apliecība tiek izsniegta nākamajā darba dienā;
  • kāzu jubileju organizēšana svinīgos apstākļos (sākot ar 25 gadu kāzu jubileju), ja vismaz viena persona deklarēta novadā – bezmaksas.

 

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,