Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Vēja Roze”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2024.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.10 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Vēja Roze”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.9), uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā “Vēja roze” (kadastra numurs 8070 007 0217, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0217), Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Saskaņā ar Ķekavas novada teritorijas plānojumu (administratīvai teritorijai līdz 01.07.2021.), kas apstiprināts ar Ķekavas novada domes 2023.gada 22.marta saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2023 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (turpmāk – Teritorijas plānojums), nekustamajam īpašumam noteikts funkcionālais zonējums daļā Jaukta centra apbūves teritorija (JC), daļā Transporta infrastruktūras teritorijas (TR). Nekustamais īpašums atrodas TIN 31 teritorijā – teritorija, kurā ietvertajiem nekustamajiem īpašumiem obligāti izstrādājams detālplānojums.

Ar lokālplānojumu plānots mainīt uz Jauktas centra apbūves teritoriju (JC) ar indeksu, kurš pieļauj vieglās ražošanas uzņēmuma būvniecību, precizēt TIN72 teritoriju.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Plānošanas dokumenti”.

Lokālplānojuma teritorijas atrašanās vieta:

Attīstības un būvniecības pārvalde
16.04.2024.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 7, Ķekavā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2024.gada 13.marta lēmumu Nr. 29. “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 7, Ķekavā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 6.), uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 7 (kadastra Nr. 8070 008 1701), Ķekavā, Ķekavas novadā.

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada teritorijas plānojumu (administratīvai teritorijai līdz 01.07.2021), kas apstiprināts ar Ķekavas novada pašvaldības 2023.gada 22.marta saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2023 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, nekustamā īpašuma funkcionālais zonējums ir noteikts – daļā Publiskās apbūves teritorija (P), daļā Transporta infrastruktūras teritorijas (TR).

Ar lokālplānojumu plānots mainīt Publiskās apbūves teritorijas (P) apbūves parametrus, lai būtu iespējams izvietot futbola halli.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir pašvaldība.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Plānošanas dokumenti”.

Lokālplānojuma teritorijas atrašanās vieta:

Attīstības un būvniecības pārvalde
20.03.2024.

Paziņojums par lokālplānojuma “Rozītes” grozījumu izstrādes uzsākšanu Daugmales pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2024.gada 13.marta lēmumu Nr. 28. “Par lokālplānojuma “Rozītes” grozījumu izstrādes uzsākšanu Daugmalē, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 6.), uzsākta lokālplānojuma “Rozītes” grozījumu izstrāde nekustamajam īpašumam “Rozītes” (kadastra Nr. 8056 002 0142), Daugmales pagastā, Ķekavas novadā.

Saskaņā ar spēkā esošo lokālplānojumu nekustamā īpašuma funkcionālais zonējums ir noteikts – daļā Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R) apakšzonējums (R4), daļā Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) apakszonējums (TR8), daļā Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) apakšzonējums (DA4), daļā Mežu teritorijas (M) apakšzonējums (M2), daļā Lauksaimniecības teritorijas (L) apakšzonējums (L2), daļā Ūdeņu teritorijas (Ū) apaksžonējums (Ū1), daļā Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) apakšzonējums (DzS7).

Ar lokālplānojuma grozījumiem plānots pārcelt sarkanās līnijas un Transporta infrastruktūras teritoriju (TR).

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Plānošanas dokumenti”.

Lokālplānojuma teritorijas atrašanās vieta:

Attīstības un būvniecības pārvalde
20.03.2024.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Arumiņi”, “Līdakas”, “Jaundaugavas”, “Augstkalni”, “Lankas”, “Ķilp-Pundiņi-1, “Samantas”, “Cigoriņi”, “Ķilp – Pundiņi”, Alejās, Vimbukrogā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2024.gada 14.februāra lēmumu Nr. 12 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Arumiņi”, “Līdakas”, “Jaundaugavas”, “Augstkalni”, “Lankas”, “Ķilp-Pundiņi-1, “Samantas”, “Cigoriņi”, “Ķilp – Pundiņi”, Alejās, Vimbukrogā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.4) uzsākta lokālplānojuma izstrāde 9 nekustamajiem īpašumiem – “Arumiņi” (zemes vienība ar kad. apz. 8070 008 0908), “Līdakas” (zemes vienība ar kad. apz. 8070 008 0914), “Jaundaugavas” (zemes vienība ar kad. apz. 8070 008 0911), “Augstkalni” (zemes vienība ar kad. apz. 8070 008 0564), “Lankas” (zemes vienība ar kad. apz. 8070 008 0590), “Ķilp-Pundiņi-1” (zemes vienība ar kad. apz. 8070 008 0546), “Samantas” (zemes vienība ar kad. apz. 8070 008 3067), “Cigoriņi” (zemes vienība ar kad. apz. 8070 008 0956) un “Ķilp – Pundiņi” (zemes vienība ar kad. apz. 8070 008 1570).

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada teritorijas plānojumu (administratīvai teritorijai līdz 01.07.2021.), nekustamo īpašumu funkcionālais zonējums ir – Jauktas centra apbūves teritorija (JC), Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM), Dabas un apstādījumu teritorija (DA), Transporta infrastruktūras teritorijas (TR), Savrupmāju apbūves teritorija (DzS4).

Paredzēta funkcionalā zonējuma maiņa no Jauktas centra apbūves teritorijas (JC), Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM), Dabas un apstādījumu teritorijas (DA), Transporta infrastruktūras teritorijas (TR), Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS4) uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM) ar indeksu, Jaukta centra apbūves teritoriju (JC) ar indeksu, Publiskās apbūves teritoriju (P) ar indeksu, Transporta infrastruktūras teritoriju (TR) ar indeksu, Dabas un apstādījumu teritoriju (DA) ar indeksu un Tehnisko teritoriju (ja nepieciešams).

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziskas un juridiskas personas.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
23.02.2024.

Par lokālplānojuma “Lokālplānojums, ar kuru groza Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumu 2008.-2020.gadam, dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Titurga”, Baložos, Ķekavas novadā, teritorijas daļai” grozījumu izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2023.gada 20.decembra lēmumu Nr. 34. “Par lokālplānojuma, ar kuru groza Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumu 2008.-2020.gadam dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Titurga”, Baložos, Ķekavas novadā teritorijas daļai, grozījumu izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr. 27.) uzsākta lokālplānojuma grozījumu izstrāde.

Saskaņā ar spēkā esošā lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem lokālplānojuma teritorijā noteikts funkcionālais zonējums – Savrupmāju apbūves teritorija (DzS5) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR4).

Lokālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir paredzēt alternatīvus risinājumus centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklam, kā arī iekļaut lokālplānojuma grozījumu sastāvā priekšnosacījumus, kas ļautu realizēt lokālplānojuma grozījumus bez detālplānojuma izstrādes.

Lokālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir fiziskas personas.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālrunis 25636820).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
29.12.2023.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Pļavas Pavāri”, Jaunsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2023.gada 6.decembra lēmumu Nr. 19 (protokols Nr.26) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Pļavas Pavāri”, Jaunsilā, Ķekavas novadā, uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Pļavas Pavāri”, kadastra numurs 8070 009 0024, Jaunsilā, Ķekavas novadā.

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada teritorijas plānojumu (administratīvai teritorijai līdz 01.07.2021.) nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – daļā Lauksaimniecības teritorijas (L) apakšzonējums (L1), daļā Mežu teritorijas (M), daļā Jauktas centra apbūves teritorijas (JC) .

Ar lokālplānojumu plānots noteikt Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (MDz) un Jauktas centra apbūves teritoriju (JC).

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziskas personas.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
21.12.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Barši”, Krustkalnos, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2023.gada 8.novembra lēmumu Nr. 23 (protokols Nr.24) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Barši”, Krustkalnos, Ķekavas novadā, uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Barši”, kadastra numurs 8070 004 0557, Krustkalnos, Ķekavas novadā.

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada teritorijas plānojumu (administratīvai teritorijai līdz 01.07.2021.) nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM).

Ar lokālplānojumu plānots noteikt Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzD), saglabājot pārējos apbūves parametrus.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
15.11.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Barši”, Krustkalnos, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2023.gada 27.septembra lēmumu Nr.10 (protokols Nr.20) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Barši”, Krustkalnos, Ķekavas novadā, uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Barši”, kadastra numurs 8070 004 0557, Krustkalnos, Ķekavas novadā.

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu Nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) apakšzonējums (DzM1).

Ar lokālplānojumu plānots noteikt Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzD), saglabājot pārējos apbūves parametrus.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
05.10.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Pliederu ielā 22, Ķekavā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2023.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.26 (protokols Nr.8) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Pliederu ielā 22, Ķekavā, Ķekavas novadā”, uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Pliederu ielā 22, kadastra numurs 8070 008 0194, Ķekavā, Ķekavas novadā.

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu Nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves (JDzD) apakšzonējums (JDzD1) un Satiksmes infrastruktūras teritorija (TL).

Ar lokālplānojumu plānots noteikt Jauktas centra apbūves teritorijas (JC) apakšzonējumu, kur atļauta vieglā ražošana un Transporta infrastruktūras teritoriju (TR).

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
08.05.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rīgas ielā 52 un Ciršu ielā 2, Baldonē

Ķekavas novada dome 2023.gada 11.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr. 13 “Par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 52 un Ciršu ielā 2, Baldonē”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – grozīt Baldones novada teritorijas plānojumu 2013. – 2024.gadam nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 52, Baldonē un Ciršu ielā 2, Baldonē, nosakot funkcionālo zonējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves un publiskās funkcijas nodrošināšanai.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs – nekustamo īpašumu īpašnieki.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Pauls Grants (tālr. 26678026).

Papildus informācija – pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (saite: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26315).

Lokālplānojuma teritorijas atrašanā vieta (Attēla sagatavošanā izmantoti attēli no kadastrs.lv un balticmaps.eu)

Attīstības un būvniecības pārvalde

24.01.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Dienvidi”, Baldones pagastā

Ķekavas novada dome 2022.gada 7.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 12 “Par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Dienvidi”, Baldones pagastā”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – grozīt Baldones novada teritorijas plānojumu 2013. – 2024.gadam nekustamajā īpašumā „Dienvidi”, Baldones pagastā nosakot funkcionālās zonas Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) apakšzonējumu, kas paredz būvgružu pārstrādes ražotnes izbūvi un ar to saistīto funkciju nodrošināšanu.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs – nekustamā īpašuma īpašnieks.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Pauls Grants (tālr. 26678026).

Papildus informācija – pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (saite: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26026).

Lokālplānojuma teritorijas atrašanā vieta (Attēla sagatavošanā izmantoti attēli no kadastrs.lv un balticmaps.eu)

Attīstības un būvniecības pārvalde
19.12.2022.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Lapsiņas”, Baldones pagastā

Ķekavas novada dome 2022.gada 23.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 20 “Par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Lapsiņas”, Baldones pagastā”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – grozīt Baldones novada teritorijas plānojumu 2013. – 2024.gadam nekustamajā īpašumā “Lapsiņas”, Baldones pagastā nosakot funkcionālo zonu – Lauksaimniecības teritorija (L).

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs – nekustamā īpašuma īpašnieks.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Pauls Grants (tālr. 26678026).

Papildus informācija – pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Lokālplānojuma teritorijas atrašanā vieta (Attēla sagatavošanā izmantoti attēli no kadastrs.lv un balticmaps.eu)

Attīstības un būvniecības pārvalde
02.12.2022.

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2022.gada 16.marta lēmumu Nr.15. “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Akmeņsalas”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.9.), uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Akmeņsalas”, kadastra numurs 8070 005 0099, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Atklāto telpu (zaļās) teritorijas Parku un rekreācijas teritorija (ZA2) un Satiksmes infrastruktūras teritorija (TL).

Ar lokālplānojumu plānots noteikt Mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM) funkcionālo zonējumu, Dabas un apstādījumu teritoriju (DA) un Transporta infrastruktūras teritoriju (TR).

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekava.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Ķekavas novada dome 2022.gada 16.martā pieņēmusi lēmumu Nr. 14 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Mežgravas”, Baldones pagastā”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – grozīt Teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā „Mežgravas”, Baldones pagastā, lai noteiktu funkcionālo zonu Mežu teritorija (M), kur iespējama viensētas apbūve.
Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs – nekustamā īpašuma īpašnieks.
Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Pauls Grants (tālr. 26678026).
Papildus informācija – pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekava.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (saite: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23357).

 

Lokālplānojuma teritorijas atrašanā vieta[1]

[1] Attēla sagatavošanā izmantots attēli no kadastrs.lv un balticmaps.eu

 

Ķekavas novada dome 2022.gada 2.martā pieņēmusi lēmumu Nr. 20 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Baložu ielā 4B, Baložos, Ķekavas novadā”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – grozījumi teritorijas plānojumā nekustamajā īpašumā Baložu ielā 4B (kadastra numurs 8007 001 0296, kadastra apzīmējums 8007 001 0291), Baložos, Ķekavas novadā, 0,4056 ha platībā, nosakot funkcionālo zonējumu – Publiskās apbūves teritorija (P) un, ja nepieciešams, arī Tehniskās apbūves teritorija un/vai Transporta infrastruktūras teritorija (TR); ar atbilstošiem izmantošanas veidiem, t.sk. Sporta būvju apbūve (kods 12005) un Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 12007).

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja ir Ķekavas novada pašvaldība.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

Papildus informācija pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2022.gada 19.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr. 33 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Pavasara ielā 36 un 38, Baložos, Ķekavas novadā”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas maiņa:

 • nosakot funkcionālo zonējumu – Savrupmāju apbūves teritorija (DzS);
 • nosakot individuālo būvlaidi tādā platībā, kādā esošās ēkas novietotas pašreiz spēkā esošajā būvlaidē.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

Papildus informācija pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde

07.02.2022.

 

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Remas” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2013. gada 5. septembra lēmumu Nr.2.§1. „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Remas” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”  (protokols Nr. 23) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Remas” (kadastra numurs 8070 012 0030) zemes vienībai 9.02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8070 012 0031, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Atbilstoši Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam ar 2012.gada un 2013.gada grozījumiem zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 012 0031 teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Jauktas ražošanas un darījumu teritorijas (JRD), ko ar lokālplānojumu plānots mainīt, nosakot  funkcionālo zonu – Lauksaimniecības teritorija (L) pamatojot neizstrādātas smilts atradnes transformāciju par dīķiem un ēku būvniecību saimniecības uzturēšanai.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotāja Iveta Zālīte.

 

Priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Tālr.: 67847161 un e-pasts: novads@kekava.lv.

Domes lēmums un darba uzdevums

Ķekavas novada pašvaldība

31.10.2013.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Erceni”

 

Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2013.gada 18. aprīļa lēmumu Nr.2.§13.p. (protokols Nr.8) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Erceni”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā  „Erceni”, kadastra numurs 8070 001 0011.

 

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas JDzD apakšzonējums JDzD1, Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL).

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma „Erceni” plānoto (atļauto) izmantošanu uz Jauktas ražošanas un darījumu apbūves teritoriju (JRD).

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Tālr. 67847161.

19.04.2013.

 

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā Rīgas iela 107

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015.gada 26. novembra lēmumu Nr.2.§1.p. (protokols Nr.32) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107, kadastra numurs 8070 008 0556.

 

 

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas JDzD apakšzonējums JDzD1, Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL).

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamo īpašumu plānoto (atļauto) izmantošanu uz Rūpniecības teritorijas (R) funkcionālo zonējumu.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

Papildus informācija apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123. Kontakttālrunis 67847161.

 

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

 

Telpiskās plānošanas daļa

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 11.februāra lēmumu Nr.2.§2.p. (protokols Nr.6) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Valki”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Valki”, kadastra numurs 8070 001 0091.

 

 

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas JDzD apakšzonējums JDzD1, Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL).

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu uz Rūpniecības teritorijas (R) funkcionālo zonējumu.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

Papildus informācija apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123.  Kontakttālr. 67847161

 

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

Telpiskās plānošanas daļa
16.02.2016.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Brekši”

Ķekavas novada dome 2016.gada 28.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 1. „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Brekši”, Daugmalē, Daugmales pagastā”.

 

 

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas un apbūves ierobežojumu daļēja maiņa.

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 67936019).

Papildus informācija – pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Telpiskās plānošanas daļa
09.05.2016.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu ūdenssaimniecības projekta realizācijai

Informējam, ka saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumu Nr. 2.§2. “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ķekavas novada Ķekavas pagasta Ķekavas ciema teritorijai „Loreķu lauks” ūdenssaimniecības projekta realizēšanai”.

 

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir noteikt teritoriju, kurā paredzēta ūdenssaimniecības objekta ierīkošana. Atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam (stājās spēkā 01.01.2016.), lokālplānojuma teritorijā, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs varēs ūdenssaimniecības objekta ierīkošanas nosacījumu saskaņošanu aizstāt ar zemes īpašnieka informēšanu.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs- Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas vadītājs Juris Križanovskis.

 

Papildus informācija apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 8.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123. Kontakttālrunis 67936031.

 

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

 

Telpiskās plānošanas daļa
09.05.2016.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Ledenīte”

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 7.jūlija lēmumu Nr.2.§2.p. (protokols Nr.20) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Ledenīte”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Ledenīte ”, kadastra numurs 8070 008 1287.

 

 

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009. – 2021. gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Lauksaimniecības teritorijas L, Atklāto telpu (zaļās) teritorijas Parku un rekreācijas teritorijas apakšzonējums ZA2, Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL).

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu uz Publiskās apbūves (P), Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

Papildus informācija apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123. Kontakttālrunis 67847161.

 

Informācija pieejama – pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

 

Telpiskās plānošanas daļa

20.07.2016.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Gaismas ielā 23A

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 15.septembra lēmumu Nr.2.§2.1.p. (protokols Nr.25) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Gaismas iela 23A, Ķekavā, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Gaismas iela 23A, kadastra numurs 8070 008 1507.

 

 

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas JDzD apakšzonējums JDzD1, Atklāto telpu (zaļās) teritorijas Parku un rekreācijas teritorijas apakšzonējums ZA2, Tehniskās apbūves teritorijas T un Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL).

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu uz Publiskās apbūves (P), Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

Papildus informācija apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123. Kontakttālr. 67847161

 

Informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Telpiskās plānošanas daļa

27.09.2016.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ķekavas un Daugmales pagastu teritorijas plānojumu grozījumiem dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecībai

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 8.decembra lēmumu Nr.2.§4. (protokols Nr.33) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ķekavas novada Ķekavas pagasta un Daugmales pagasta teritorijas plānojumu grozījumiem Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai”

 

Ar lokālplānojumu paredzēts:

1. nodrošināt priekšnoteikumus nacionālas nozīmes infrastruktūras objekta – dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecības uzsākšanai, noteikt dzelzceļa trasei un ar to funkcionāli saistīto objektu izbūvei nepieciešamās teritorijas un izstrādāt nosacījumus šo teritoriju izmantošanai, kā arī integrēt Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas Rail Baltica infrastruktūru Ķekavas novada ilgtermiņa teritorijas attīstībā;

2. salāgot funkcionālās zonas ar dzelzceļa infrastruktūras līniju Rail Baltica trasi skartajām zemes vienībām un ar to saistītajiem teritoriju izmantošanas risinājumiem. atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi;

3. nodrošināt priekšnoteikumus Ķekavas novada pašvaldības izvirzīto prasību izpildei.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Iveta Zālīte.

 

Papildus informācija apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123. Kontakttālr. 67847161

 

Informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Telpiskās plānošanas daļa

22.12.2016

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Dzelzs iela 32, Baložos, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 9.marta lēmumu Nr.2.§1.p. (protokols Nr.4) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Dzelzs iela 32, Baložos, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Dzelzs iela 32, kadastra numurs 8007  003 4205.

 

Atbilstoši Baložu pilsētas teritorijas plānojumam 2008.-2020.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Plānotās mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DZM, Plānotās jauktas sabiedrisko un darījumu objektu teritorijas JD, Atklāto telpu izbūves teritorijas ZA Apstādījumu teritorijas, Līnijbūvju izbūves teritorijas L.

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu uz Publiskās apbūves teritorijas (P) funkcionālo zonējumu, Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) funkcionālo zonējumu, Rūpniecības apbūves teritorijas (R) funkcionālo zonējumu un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 Gaismas ielā 19, k-9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123. Kontakttālr. 67847161.

Telpiskās plānošanas daļa

20.03.2017.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Naudītes iela 2, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017. gada 27.aprīļa lēmumu Nr.2.§1.p. (protokols Nr.7.) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Naudītes iela 2, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Naudītes iela 2, kadastra numurs 8070 007 0809.

 

Atbilstoši Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas JDzD apakšzonējums JDzD1 un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL.

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu uz Rūpniecības apbūves teritorijas (R) funkcionālo zonējumu un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 Gaismas ielā 19, k-9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123. Kontakttālr. 67847161.

Telpiskās plānošanas daļa

08.05.2017.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Titurga”, Baložos, Ķekavas novadā, teritorijas daļai

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumu Nr.2.§2.p. (protokols Nr.22) „Par lokālplānojuma, ar kuru groza Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumu 2008.-2020.gadam, izstrādes uzsākšanu dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Titurga”, Baložos, Ķekavas novadā, teritorijas daļai un darba uzdevuma apstiprināšanu” uzsākta lokālplānojuma izstrāde daļai dārzkopības kooperatīva.

 

Atbilstoši Baložu pilsētas teritorijas plānojumam 2008.-2020.gadam, dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Titurga” teritorijā plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Plānotās mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) apakšzonējums (DzM3) un Līnijbūvju teritorija (L).

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM) un Transporta infrastruktūras teritoriju (TR).

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziskas personas.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Telpiskās plānošanas daļa

07.11.2017.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu trīspadsmit nekustamajiem īpašumiem Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2019.gada 22.augusta lēmumu Nr.13 (protokols Nr.17) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Elko”, kadastra numurs 8070 003 0041, “Saulespuķes”, kadastra numurs 8070 003 0186, “Spārni”, kadastra numurs 8070 003 0188, “Zirnīši”, kadastra numurs 8070 003 0193, “Rosmes”, kadastra numurs 8070 003 0194, “Jaunstūri”, kadastra numurs 8070 003 0211, “Jaunkrastiņi”, kadastra numurs 8070 003 0212, “Odziņas”, kadastra numurs 8070 003 0374, “Jaunkolbergi”, kadastra numurs 8070 003 0416, “Cibiņas”, kadastra numurs 8070 003 0477, Mežmalas iela 4, kadastra numurs 8070 003 0129, Mežmalas iela 4A, kadastra numurs 8070 003 0581, Mežmalas iela 12, kadastra numurs 8070 003 0046, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde teritorijas daļai Krustkalnu ciemā.

 

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu Nekustamo īpašumu, plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Mazstāvu dzīvojamās apbūves DzM apakšzonējums DzM1, Jauktas ražošanas un darījumu apbūves teritorijas JRD, Atklāto telpu (zaļās) teritorijas Z apakšzonējums Parku un rekreācijas teritorija ZA1 un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL.

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamo īpašumu plānoto (atļauto) izmantošanu uz funkcionālo zonējumu – Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM), Rūpniecības apbūves teritorijas (R), Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR).

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde

29.08.2019.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Baložu ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā

 

Ķekavas novada dome 2020.gada 28.maijā pieņēmusi lēmumu Nr. 24 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Baložu ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā”.

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas maiņa.

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja ir Ķekavas novada pašvaldība.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 27888793).

 

Papildus informācija – pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde

01.06.2020.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rāmavas iela 33, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2020.gada 20.augusta lēmumu Nr.6 (protokols Nr.23) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rāmavas iela 33, kadastra numurs 8070 007 0299, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Rāmavas ielā 33, kadastra numurs 8070 007 0299, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Komunālās un tehniskās apbūves (T).

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM) funkcionālo zonējumu, Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu.

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde

31.08.2020.

 

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Grifi”, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2020.gada 17.septembra lēmumu Nr.24 (protokols Nr.25) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Grifi”, kadastra numurs 8070 008 2758, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Grifi”, kadastra numurs 8070 008 2758, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta Lauku apbūves teritorija (LA). Viss zemesgabals atrodas Teritorijā, kurai obligāti izstrādājams detālplānojums (DP2).

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu uz Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas (DzS) un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu, papildus nosakot, ka nekustamajam īpašumam nav piemērojami Teritorijas, kurai obligāti izstrādājams detālplānojums (DP2) nosacījumi.

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska  persona.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde

28.09.2020.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Rolandi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2020.gada 1.oktobra lēmumu Nr.14 (protokols Nr.27) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Rolandi”, kadastra numurs 8070 008 1962, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Rolandi”, kadastra numurs 8070 008 1962, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas, Atklāto telpu (zaļās) teritorijas Parku un rekreācijas teritorija (ZA1) un Satiksmes infrastruktūras teritorija (TL).

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu uz Jauktas centra apbūves teritorijas (JC), Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu.

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde

07.10.2020.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Dravas-1”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2020.gada 1.oktobra lēmumu Nr.15 (protokols Nr.27) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Dravas-1”, kadastra numurs 8070 005 0060, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Dravas-1”, kadastra numurs 8070 005 0060, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu Nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) apakšzonējums (DzM1), Atklāto telpu (zaļās) teritorijas Parku un rekreācijas teritorija (ZA1) un Satiksmes infrastruktūras teritorija (TL).

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM), Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu, palielinot Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) funkcionālo zonējumu, pārceļot Transporta infrastruktūras teritoriju (TR) atbilstoši ceļa novietojumam dabā.

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde

07.10.2020.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Ābuli”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2021.gada 4.marta lēmumu Nr.8 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Ābuli”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.6), uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Ābuli”, kadastra numurs 8070 005 0048, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) apakšzonējums DzM1 un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL).

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu uz Publiskās apbūves teritorijas (P) un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu, paredzot izglītības iestādes būvniecības iespēju.

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Ķekavas novada pašvaldība.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde

12.03.2021.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Ragāres”, kadastra numurs 8070 008 2263, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2021.gada 21.maija lēmumu Nr.26 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Ragāres”, kadastra numurs 8070 008 2263, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.13) uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Ragāres”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Jauktas ražošanas un darījumu apbūves teritorija (JRD).

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma teritorijas funkcionālo zonējumu no Jauktas ražošanas un darījumu apbūves teritorijas (JRD) uz Lauksaimniecības teritoriju (L) un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu.

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir fiziskas personas.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde

02.06.2021.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Rozītes”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā

 

Ķekavas novada dome 2021.gada 17.jūnijā pieņēmusi lēmumu Nr. 22 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Rozītes”, Daugmalē, Daugmales pagastā”.

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas plānojuma grozījumi nekustamajā īpašumā “Rozītes” (kadastra numurs 8056 002 0142), Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā (turpmāk – Nekustamais īpašums):

 • lielākajā daļā nosakot funkcionālo zonējumu “Rūpnieciskās apbūves teritorijas” (R), lai paplašinātu blakus zemes gabalā esošo ražošanas un noliktavu teritoriju, veicot esošās fermas ēku un būvju pārbūvi un/vai nojaukšanu, kā arī jaunas biroju ēkas, metālapstrādes ražošanas ceha (vieglās vai vispārīgās ražošanas uzņēmuma), noliktavu, automazgātuves (tehniskās apkopes stacijas) u.c. ar objekta funkciju saistītu ēku un būvju izbūvi, t.sk. paredzot arī nepieciešamās telpas gan mazumtirdzniecībai un pakalpojumiem, gan vairumtirdzniecībai;
 • ziemeļu daļā nosakot funkcionālo zonējumu “Lauksaimniecības teritorijas” (L) vai “Savrupmāju apbūves teritorijas” (DzS) – paredzot jaunu dzīvojamo ēku ar nepieciešamajām palīgēkām;
 • citus iespējamos funkcionālos zonējumus saistībā ar ielu tīkla, inženierkomunikāciju objektu, publisko teritoriju un/vai dabas teritoriju plānošanu;
 • visā teritorijā paredzot nepieciešamos piebraucamos ceļus un autostāvvietas, t.sk. atklātus kravu un materiālu uzglabāšanas laukumus – ar atbilstošiem izmantošanas veidiem.

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

 

Papildus informācija pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

01.07.2021.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Daugavparks”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2021.gada 8.decembra lēmumu Nr.39. “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Daugavparks”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.21/2021), uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Daugavparks”, kadastra numurs 8056 002 1001, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā.

 

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Meži ciemos, Rekreācijas un tūrisma teritorijas, Mežu un purvu teritorijas, Publisko ūdeņu teritorijas un Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas, kā arī Rajona nozīmes ainaviski izteiksmīga teritorija, 10% applūduma riska teritorija un Publiskās pieejas punkts ūdensobjektam (PP).

 

Ar lokālplānojumu plānots :

 1. Meži ciemos: daļēja maiņa uz funkcionālo zonējumu “Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas” iesniegumā norādītajā teritorijā;
 2. Mežu un purvu teritorijas: maiņa uz funkcionālo zonējumu “Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas” ar apakšzonējumu;
 3. Publiskās pieejas punkta ūdensobjektam (PP) paredzēt piekļuvi – nosakot sarkanās līnijas 19 m platumā, kā arī šajā joslā mainot plānoto (atļauto) izmantošanu uz funkcionālo zonējumu “Transporta infrastruktūras teritorija (TR)”;
 4. Piekļuvei pie funkcionālā zonējuma “Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas” – izveidot ielu sarkanajās līnijās.

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziskas personas.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālrunis 25636820).

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

21.12.2021.

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2021.gada 8.decembra lēmumu Nr.39. “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Daugavparks”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.21/2021), uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Daugavparks”, kadastra numurs 8056 002 1001, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā.

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Meži ciemos, Rekreācijas un tūrisma teritorijas, Mežu un purvu teritorijas, Publisko ūdeņu teritorijas un Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas, kā arī Rajona nozīmes ainaviski izteiksmīga teritorija, 10% applūduma riska teritorija un Publiskās pieejas punkts ūdensobjektam (PP).

Ar lokālplānojumu plānots :

 1. Meži ciemos: daļēja maiņa uz funkcionālo zonējumu “Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas” iesniegumā norādītajā teritorijā;
 2. Mežu un purvu teritorijas: maiņa uz funkcionālo zonējumu “Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas” ar apakšzonējumu;
 3. Publiskās pieejas punkta ūdensobjektam (PP) paredzēt piekļuvi – nosakot sarkanās līnijas 19 m platumā, kā arī šajā joslā mainot plānoto (atļauto) izmantošanu uz funkcionālo zonējumu “Transporta infrastruktūras teritorija (TR)”;
 4. Piekļuvei pie funkcionālā zonējuma “Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas” – izveidot ielu sarkanajās līnijās.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziskas personas.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālrunis 25636820).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

TAURIŅU MAĢIJA | Izstāde

-

AIDĀ, PIKNIKĀ!, komēdija

6 notikumi,

9 notikumi,

8 notikumi,

10 notikumi,

7 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

7 notikumi,

10 notikumi,

Viss būs labi

9 notikumi,

7 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

PAVASARIS | Ukuleles koncerts

Muzeju nakts 2024

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

8 notikumi,

9 notikumi,

6 notikumi,

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,