Klientu apkalpošanas centra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas centri Darba laiki Pakalpojumi klientu apkalpošanas centros, kas saistīti ar:
Ķekavā
Tālr. 67935803, 66954825, 8488
Adrese: Gaismas iela 19 k-9,
Ķekava, Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads, LV-2123
e-pasts: novads@kekava.lv,
kekava@pakalpojumucentri.lv
 

Pirmdienās: 8.00 -18.00
Otrdienās: 8.00 – 17.00
Trešdienās: 8.00 – 17.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00

(bez pārtraukuma)

 

 

Baložos
Tālr. 25667152, 66954825, 8488
Adrese: Uzvaras prospekts 1a,
Baloži, Ķekavas novads, LV – 2128
e-pasts: novads@kekava.lv
kekava@pakalpojumucentri.lv
 

Pirmdienās:  8.00 -18.00
Otrdienās:  8.00 – 17.00
Trešdienās:  8.00 – 17.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00

Pārtraukums
katru darba dienu:
13.00 -14.00
(izņemot piektdienas)

 

Baldonē
Tālr. 66954863, 8488
Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125
e-pasts: novads@kekava.lv
baldone@pakalpojumucentri.lv
Pirmdienās:  8.00 -18.00
Otrdienās:  8.00 – 17.00
Trešdienās:  8.00 – 17.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00Pārtraukums
katru darba dienu:
13.00 -14.00
(izņemot piektdienas)

Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centru pakalpojumi

Kontakti

Katrā VPVKAC klients saņem informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Lauku atbalsta dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā, kā arī informāciju par valsts iestāžu tuvāko reģionālo struktūrvienību, tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību.

Detalizēta informācija par VPVKAC ir pieejama konkrētā pašvaldībā vai valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā www.latvija.lv/pakalpojumucentri.

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ķekavas novadā pieņem iesniegumu šādu NACIONĀLĀ VESELĪBAS DIENESTA pakalpojumu saņemšanai:

 • Covid 19 sertifikāta izsniegšana

Pieņem iesniegumu šādu VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRAS pakalpojumu saņemšanai:

 • Apbedīšanas pabalsts;
 • Apdrošināšanas atlīdzība;
 • Apgādnieka zaudējumu pensija;
 • Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi;
 • Artlīdzība par aizbilņa pienākumu pildīšanu;
 • Atlīdzība par bērna adopciju;
 • Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu;
 • Bērna adopcijas pabalsts;
 • Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts;
 • Bērna kopšanas pabalsta;
 • Bērna piedzimšanas pabalsts;
 • Bezdarbnieka pabalsts;
 • Bezdarbnieka pabalsta saņemšanai, pārvietojoties Eiropas Savienībā (Dokumenti U1/U2);
 • Brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai;
 • Ģimenes valsts pabalsts;
 • Invaliditātes pensijas piešķiršana vai pārrēķins;
 • Maternitātes pabalsts;
 • Nesaņemtā maksājuma izmaksa VSAA pakalpojuma saņēmēja nāves gadījumā;
 • Pabalsts aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai;
 • Pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam;
 • Pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana;
 • Pabalts transporta izdevumu kompensēšanai personai ar invaliditāti;
 • Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
 • Paternitātes pabalsts;
 • Pabalsts bēglim vai personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss;
 • Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti;
 • Pensiju 2.līmeņa brīvprātīgā dalībnieka reģistrācija;
 • Pensiju 2.līmeņa dalībnieka izvēle par uzkrātā kapitāla mantošanu;
 • Pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plāna izvēle vai maiņa;
 • Slimības pabalsts;
 • Speciālā valsts penisja;
 • Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;
 • Vecāku pabalsts;
 • Vecuma pensijas pārrēķināšana sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu;
 • Vecuma pensijas piešķiršana;
 • iesniegums  Personas datu vai izmaksas adrese maiņa;
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes maiņa personām, kuras saņem VSAA pakalpojumus;
 • Kaitējuma atlīdzība Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas gadījumā;
 • Sertifikāts vai dokuments sociāli apdrošinātās personas statusa saglabāšanai Latvijā;
 • E-Iesniegums iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes maiņai personām, kuras saņem VSAA pakalpojumus;
 • E-Iesniegums U1 dokumenta “Periodi, kas jāņem vērā, lai izmaksātu bezdarbnieka pabalstu” saņemšanai;
 • E-Iesniegums U2 dokumenta “Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana” saņemšanai;
 • E-Iesniegums U2 dokumenta “Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana” saņemšanai – tiesību uz bezdarbnieka pabalstu pagarināšanai.

VSAA izziņas

 • Informācija par dalību pensiju 2.līmenī;
 • Informācija par ieturētajiem VSAA veiktajiem maksājumiem;
 • Informācija par ieturēto ienākuma nodokli no pensijas vai pabalsta;
 • Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju, pabalstu, atlīdzību;
 • Informācija par pensiju 1.līmeņa kapitālu;
 • Informācija par VSAA pakalpojumiem;
 • Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru;
 • Informācija par reģistrēto darba stāžu līdz 1996.g.;
 • Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;
 • Informācija par veiktajiem VSAA maksājumiem un no tiem ieturēto ienākuma nodokli;
 • Pensiju 2.līmeņa dalībnieka konta izraksts.

Pieņem iesniegumu šādu VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA pakalpojumu saņemšanai:

 • Elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas iesniegšana/izņemšana
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšana vai anulēšana
 • Lietotājvārda un paroles saņemšana elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanai
 • Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana (bez konsultācijas par deklarācijas aizpildīšanu).

Pieņem iesniegumu šādu LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRA pakalpojumu saņemšanai:

 • Mājas (istabas) pirmreizēja dzīvnieka reģistrācija;
 • Mani reģistrētie mājas (istabas) dzīvnieki;
 • Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka īpašumtiesību maiņas reģitrācija;
 • Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka nāves vai etanāzijas reģistrēšana;
 • Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka pazušanas vai atrašanas reģistrācija;
 • Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas adreses maiņas reģistrācija;
 • Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turētāja adreses maiņas reģistrācija.

Sniedz konsultācijas par NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRAS e-pakalpojumiem:

 • iesniegums bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai (CV un vakanču portāls, karjeras pakalpojumi, informatīvās dienas e-versija, elektroniskās bezdarbnieku klasifikācijas un profilēšanas metode, apmācību monitorings, darba tirgus prognozes)

Sniedz konsultācijas par UZŅĒMUMU REĢISTRA e-pakalpojumiem:

 •  „Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros”
 • „Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem”

Sniedz konsultācijas par PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDES e-pakalpojumiem


Sniedz konsultācijas par VALSTS DARBA INSPEKCIJAS e-pakalpojumiem


Sniedz konsultācijas par VALSTS ZEMES DIENESTA e-pakalpojumiem:

Par šiem visiem pakalpojumiem sniedzam atbalstu/ konsultācijas, ja klients vēlas patstāvīgi  pieteikties kādam no šiem piedāvātajiem iesniegumiem  – elektroniski (klātienē pie klienta datora vai pa telefonu).


iesniegumu šādu VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA pakalpojumu saņemšanai:

 • elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas iesniegšana/izņemšana
 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšana vai anulēšana
 • lietotājvārda un paroles saņemšana elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanai
 • gada ienākumu deklarācijas iesniegšana (bez konsultācijas par deklarācijas aizpildīšanu)
 • sniedz atbalstu darbā ar EDS un VID e-pakalpojumu izmantošanā

Pieņem iesniegumu šādu VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRAS pakalpojumu saņemšanai:

PABALSTI

 • apbedīšanas pabalsts
 • bezdarbnieka pabalsts
 • bērna invalīda kopšanas pabalsts
 • bērna kopšanas pabalsts
 • bērna piedzimšanas pabalsts
 • ģimenes valsts pabalsts
 • invaliditātes pensija
 • maternitātes pabalsts
 • pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana
 • pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās
 • paternitātes pabalsts
 • slimības pabalsts
 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
 • vecāku pabalsts
 • vienreizējs pabalsts mirušā laulātajam (pensionāram)

IZZIŅAS

CITI

 • vecuma pensijas pārrēķins (sakarā ar uzkrāto kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas)
 • invaliditātes pensijas pārrēķins (sakarā ar apdrošināšanas iemaksu papildināšanu)
 • klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa
 • personas datu vai izmaksas adreses maiņa
 • brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija
 • pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksāšana
 • valsts fondētās pensijas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna izvēle
 • valsts fondētās pensijas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņa

Ievērībai!

Ārstniecības čeki, kas saistīti ar arodslimību un nelaimes gadījumu darbā, kā arī iesniegums valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem piešķiršanu netiek pieņemts. Čekus un minēto iesniegumu jānosūta pa pastu VSAA vai personīgi jānogādā tuvākajā VSAA nodaļā.

Sniedz konsultācijas par NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRAS e-pakalpojumiem:

 • iesniegums bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai
 • CV un vakanču portāls, karjeras pakalpojumi, informatīvās dienas e-versija, elektroniskās bezdarbnieku klasifikācijas un profilēšanas metode, apmācību monitorings, darba tirgus prognozes

Sniedz konsultācijas par UZŅĒMUMU REĢISTRA e-pakalpojumiem:

 • Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros
 • Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem

Sniedz konsultācijas par PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDES e-pakalpojumiem

Sniedz konsultācijas par VALSTS ZEMES DIENESTA e-pakalpojumiem

Sniedz konsultācijas par VALSTS DARBA INSPEKCIJAS e-pakalpojumiem

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Izstāde “Mēs krāsās”

Baltais klusums

6 notikumi,

-

Uzvārdu un vārdu stāsti

6 notikumi,

9 notikumi,

Gandrīz vecpuisis

10 notikumi,

Sirds Likums

8 notikumi,

6 notikumi,

-

Sveču liešanas darbnīca

7 notikumi,

8 notikumi,

Dabas pieskāriens aplim

Ceļojums pavasarī

PAR VĪRIEŠIEM

8 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

7 notikumi,

Mīlestības stāsti džezā

6 notikumi,

-

Rotu meistarklase

4 notikumi,

6 notikumi,

6 notikumi,

Tautas tradīciju pūrs

6 notikumi,

Nakts krustaceļš

TAURIŅŠ SENIORS

6 notikumi,

Stāstu stunda ģimenēm

4 notikumi,

5 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa nodarbība