Privātuma politika

Ķekavas novada pašvaldībai, lai izpildītu funkcijas un sniegtu pakalpojumus visefektīvākajā veidā, ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida informāciju par fiziskām personām un organizācijām. Atkarībā no pieprasītā vai sniedzamā pakalpojuma, vai izpildāmās funkcijas, var notikt personas datu apstrāde Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)) izpratnē.

Personas dati var attiekties gan uz bijušajiem, gan uz esošajiem Ķekavas novada pašvaldības pakalpojumu izmantotājiem; bijušajiem, esošajiem un iespējamajiem Ķekavas novada pašvaldības darbiniekiem; piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un personām, kuras sadarbojas un komunicē ar Ķekavas novada pašvaldību.

Saskaņā ar ārējiem tiesību aktiem (likumi, Ministru kabineta noteikumi, Ķekavas novada domes saistošie noteikumi), Ķekavas novada pašvaldībai ir nepieciešamība ik pa laikam vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida personas datus, kuri ir nepieciešami, lai Ķekavas novada pašvaldība izpildītu savas funkcijas un pienākumus.

Ķekavas novada pašvaldība ar šo Personas datu aizsardzības politiku vēlas uzsvērt pašvaldības stingro apņemšanos nodrošināt personas datu aizsardzību un norāda, ka visā Jūsu komunikācijā un sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību, tā centīsies nodrošināt personas datu, kuri tiek apstrādāti, drošību.

Ķekavas pašvaldība ikdienā rada, apkopo un citā veidā apstrādā personas datus lielā apjomā un dažādos veidos. Šie dati var tikt iegūti no Jums, Jums iesniedzot iesniegumus, vai izmantojot Ķekavas novada pašvaldības portālu e-pakalpojumi, lai saņemtu Ķekavas novada pašvaldības pakalpojumus, kā arī mēs iegūstam informāciju par Jums no citiem avotiem, piemēram, valsts informācijas sistēmām, trešajām personām un publiskajiem avotiem, kad tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu pašvaldībai ar normatīvajiem aktiem uzliktās funkcijas un uzdevumus.

Pārzinis ir Ķekavas novada pašvaldība, konkrētas pašvaldības struktūrvienības vai iestādes personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Ķekavas novada pašvaldības adrese: Gaismas iela19 K9-1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123, elektroniskā pasta adrese: novads@kekava.lv
Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: elektroniska pasta adrese: novads@kekava.lv.

Datu apstrāde un personas datu kategorijas
Ķekavas novada pašvaldība var apstrādāt Jūsu personas datus papīra vai elektroniskā formātā, telefoniski, veicot videonovērošanu. Personas datu apstrādi var veikt Ķekavas novada pašvaldības darbinieks vai kāds no Ķekavas novada pašvaldības apstrādātājiem, ar ko Ķekavas novada pašvaldībai ir noslēgts līgums. Ķekavas novada pašvaldībai, apstrādājot Jūsu personas datus, tiek nodrošināta personas datu aizsardzības principu ievērošana.
Datu aizsardzības principi
Ķekavas novada pašvaldība:
• apstrādā personas datu likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;
• apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;
• apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;
• personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;
• Jūs informēs, kāpēc tai ir nepieciešami Jūsu personas dati, un ko pašvaldība darīs ar Jūsu personas datiem;
• apstrādā tikai precīzus personas datus, un ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;
• vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.
Personas datu kategorijas
Ķekavas novada pašvaldība apstrādā personas datus un īpašu kategoriju personas datus.
Personas dati ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, kontaktinformācija (lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju), informācija, kuru lūdzam sniegt, lai Jūs varētu saņemt pakalpojumus, ko sniedz pašvaldība, u.c.
Īpašu kategoriju personas dati ir informācija, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju apstrāde.
Personas datu apstrādes mērķis
Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai Ķekavas novada pašvaldība varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kuri ir noteikti likumā “Par pašvaldībām”, t.sk, gādāt par iedzīvotāju izglītību, nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, adresēto iesniegumu izskatīšanu, aprūpes nodrošināšanu, bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, iedzīvotāju reģistrēšanu, civilstāvokļa aktu reģistrāciju, palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa u.c jautājumu risināšanā, komunālo pakalpojumu organizēšanā, kultūras dzīves un iedzīvotāju veselīga dzīvesveida nodrošināšanā, kā arī grāmatvedības pārvaldīšanu un sistematizētas dokumentu aprites uzturēšanu.
Atsevišķos gadījumos Ķekavas novada pašvaldība saglabā Jūsu personas datus arhīvā, lai saglabātu pierādījumus, vēsturiskiem mērķiem vai tos izmanto pētniecības vai statistiskiem mērķiem.
Dažreiz personas datus ir nepieciešams apstrādāt, lai aizsargātu fiziskās personas pret to radītajiem kaitējumiem, aizsargātu sabiedrisko kārtību, novērstu vai izmeklētu pārkāpumus, nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem, un sniegtu informāciju saskaņā ar personu tiesībām.
Ķekavas novada pašvaldība apstrādā Jūsu personas datus tikai, tad, kad ir tiesiskais pamats to darīt.
Tiesiskais pamats personas datu apstrādei
Galvenie tiesiskie pamati Ķekavas novada pašvaldībai Jūsu personas datu apstrādei ir tas, ka šāda personas datu apstrāde ir:
1. vajadzīga, lai izpildītu uz pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu;
2. vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
Papildus tiesiskie pamati var būt šādi:
1. apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
2. Jūs esiet devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
3. apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu Jūsu vai citas fiziskas personas vitālas intereses, t.i. dzīvību un veselību.
Ja mums būs nepieciešama Jūsu piekrišana apstrādāt Jūsu personas datus, mēs to lūgsim Jums sniegt.
Ja Jūs vēlēsieties atsaukt savu sniegto piekrišanu, to Jūs vārēsiet atsaukt jebkurā brīdi, vēršoties pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā vai savādāk kontaktējoties ar pašvaldības attiecīgo iestādi vai struktūrvienību, kurai iepriekš Jūs būsiet sniedzis savu piekrišanu.
Informācijas apmaiņa
Lai sniegtu Jums efektīvi pakalpojumus un izpildītu savas funkcijas, mēs dažreiz apmaināmies ar informāciju starp iestādēm, struktūrvienībām un pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī citām organizācijām, kas mūsu vārdā sniedz pakalpojumus.
Kad Jūs sniegsiet savus personas datus vienai struktūrvienībai vai iestādei, tie var tikt nodoti citām struktūrvienībām un iestādēm pašvaldībā ciktāl tas ir atbilstoši, proporcionāli un samērīgi nepieciešams, lai Ķekavas novada pašvaldība izpildītu savas funkcijas un sniegtu pakalpojumus.
Ķekavas novada pašvaldība iespējams Jūsu personas datus nodos citām organizācijām, kad tas būs nepieciešams un pieļaujams vai to pieprasīs tiesību akti, tai skaitā, iespējams tos nodos citām valsts un pašvaldības iestādēm. Personas dati var tik nodoti apstrādātājiem (fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pašvaldības vārdā apstrādā personas datus), ja tas būs nepieciešams pašvaldības funkciju un pakalpojumu nodrošināšanai.
Ķekavas novada pašvaldība, iespējams, nodos Jūsu personas datus trešajām personām, bet tikai, kad tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, vai ja to atļauj tiesību akti personas datu aizsardzības jomā.
Piemēram, Ķekavas novada pašvaldība var iespējams nodot Jūsu personas datus:
• Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei;
• Valsts ieņēmumu dienestam;
• Izglītības un zinātnes ministrijai;
• Sociālo pakalpojumu sniedzējiem;
• Valsts zemes dienestam.
Sniedzot pakalpojumus, mēs sniegsim Jums precīzāku informāciju par Jūsu personas datu saņēmējiem vai organizācijām, kas būs iesaistītas pakalpojuma sniegšanā mūsu vārdā, vai arī ar kuriem mēs apmainīsimies ar informāciju un Jūsu personas datiem.
Mēs apmainīsimies ar Jūsu personas datiem ar organizācijām vai piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, ka apstrādē tiks ievērotas tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā esošās prasības un tiks nodrošināta datu subjekta tiesību aizsardzība, kā arī, kuri spēj izpildīt pienākumus, kuri ir noteikti tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā. Šīs garantijas un noteikumi ir atrunāti līgumos ar organizācijām un trešajām personām.
Mēs neizmantosim Jūsu personas datus komerciāliem sūtījumiem, ja vien Jūs tieši nebūsiet mums sniedzis savu piekrišanu to darīt.
Personas datu nodošana uz trešajām valstīm un garantijas
Jūsu personas dati parasti tiks glabāti un apstrādi Eiropas Ekonomiskajā Zonā.
Atsevišķos gadījumos, ja būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas, mēs to darīsim, kad mums būs tiesības to darīt un nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni.
Personas datu saglabāšana un Jūsu tiesības
Ķekavas novada pašvaldība saglabās Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai izpildītu savas funkcijas un tik ilgi, cik to saglabāšanu nosaka tiesību akti. Laika periods, cik ilgi mēs saglabāsim Jūsu personas datus ir atkarīgs no tā, kādam nolūkam tie ir tikuši ievākti, kā arī saskaņā ar Arhīvu likumu.
Jūsu tiesības
• Tiesības tikt informētam par to, kāpēc mēs apstrādājam un izmantojam Jūsu personas datus.
• Tiesības pieprasīt informāciju par to, kādus personas datus mēs par Jums glabājam. Šo informāciju mēs sniedzam bez maksas. Mums ir pienākums sniegt atbildi viena mēneša laikā, ja vien mēs nepagarinām atbildes sniegšanu līdz trim mēnešiem, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un skaitu.
• Tiesības labot datus. Jums ir tiesības labot datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi. Mums ir pienākums sniegt atbildi viena mēneša laikā. Ja mēs nolemsim nelabot datus, mēs Jums sniegsim skaidrojumu, kāpēc mēs tos nelabosim, un sniegsim Jums informāciju par Jūsu tiesībām iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.
• Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”). Jums ir tiesības lūgt dzēst Jūsu personas datus vai pārtraukt to apstrādi. Mēs ne vienmēr varēsim izpildīt Jūsu lūgumu, piemēram, ja mums būs pienākums saglabāt informāciju. Ja mēs nolemsim nedzēst datus, mēs Jums sniegsim skaidrojumu, kāpēc mēs nedzēsīsim datus, un sniegsim Jums informāciju par Jūsu tiesībām iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.
• Tiesības ierobežot apstrādi. Jums atsevišķos gadījumos ir tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, piemēram, ja informācija nav precīza. Ja notiks personas datu apstrādes ierobežošana, mēs varam saglabāt par to attiecīgu informāciju, lai nākotnē varētu nodrošināt šo tiesību ievērošanu. Ja mēs nolemsim atcelt šādu ierobežojumu, tad mēs Jums par to paziņosim.
• Tiesības uz datu pārnesamību. Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar Jūsu piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, un tie ir saglabāti strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, Jums ir tiesības lūgt personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības netiek attiecinātas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu uz pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu, vai, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pašvaldībai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
• Tiesības iebilst. Jūs varat iebilst pret Jūsu personas datu izmantošanu profilēšanā, tiešās tirgvedības nolūkos vai zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs.
• Automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana. Jums ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas attiecībā uz Jums rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Jūs.
Videonovērošana Ķekavas novada pašvaldībā
Ķekavas novada pašvaldībā tiek veikta publisko vietu videonovērošana šādiem mērķiem: sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības apdraudējuma risku mazināšanai, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai.
Videonovērošanu pašvaldībā veic, izmantojot stacionāras videokameras, mobilas videokameras, bezpilota gaisa kuģus un cita veida lidaparātu lidojumus, kas nav kvalificējami kā gaisa kuģi vai citas ierīces, kuras, izmantojot, iegūst un saglabā videonovērošanas ierakstu.
Lēmumu par videonovērošanas iekārtu uzstādīšanu, piemērošanu un ierakstu veikšanu Ķekavas novada pašvaldība pieņem, iepriekš izvērtējot, vai ar videonovērošanas palīdzību var sasniegt izvirzīto mērķi.
Ķekavas novada pašvaldība pirms videonovērošanas zonas informē par veikto videonovērošanu. Šiem videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas kontekstā ar konkrētiem personas datu apstrādes mērķiem, vai arī lai pārliecinātos, ka sistēma darbojas.
Videonovērošanas ierakstā iegūtos datus glabā tā, lai tiem nepiekļūtu trešās personas.
Videonovērošanas ierakstiem neveido rezerves kopijas, un dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (piemēram, ja informāciju nepieciešams nodot tiesībaizsardzības iestādēm).
Gadījumā, kad nepieciešama videonovērošanā fiksēto personas datu apskate un datu likumīga izpaušana citām personām, Ķekavas novada pašvaldībā tiek fiksēti dati par to, kam (identificējot personu) , kad, kādam nolūkam un kādi dati ir izpausti.
Ķekavas novada domes sēdes tiešsaistes pārraides
Lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu un pieejamību, Ķekavas novada domes publiskās sēdes tiek pārraidītas tiešsaistē internetā, un vēlāk tās ir pieejamas pašvaldības interneta tīmekļa vietnē. Šajās tiešsaistes pārraidēs tiek fiksētas tikai publiskas personas, t.i. deputāti un Ķekavas novada domes izveidoto iestāžu darbinieki, kad tās sanāksmēs runā un debatē.
Publisku pasākumu vai vietu fotografēšana un filmēšana
Lai informētu Ķekavas novada pašvaldības iedzīvotājus un viesus, kā arī citus interesentus par novadā notiekošajām aktivitātēm un pasākumiem, tie nereti tiek fotografēti un filmēti. Uzņemtos video un foto attēlus Ķekavas novada pašvaldība var izvietoto savā informatīvajā biļetenā “Ķekavas novads”, reprezentācijas materiālos, tīmekļa vietnēs, kā arī Ķekavas novada pašvaldības sociālo tīklu profilos (Facebook, Twiter, Instragram).
Ķekavas novada pašvaldība informāciju par pasākumu fotografēšanu un/vai filmēšanu izvieto drukātā vai elektroniskā veidā- preses relīzēs, paziņojumos, nolikumos vai afišās par plānoto pasākumu.
Filmēšanu un fotografēšanu var veikt arī publiskās vietās, īpaši par to nebrīdinot, ja tas nepieciešams kādas aktivitātes vai notikuma atspoguļošanai.
Var gadīties, ka Ķekavas novada pašvaldības darbinieks vai tās pilnvarots pārstāvis Jūs uzrunā tieši un lūdz Jūsu atļauju Jūsu filmēšanai vai fotografēšanai (piemēram, lai sniegtu viedokli par kādu jautājumu vai lai nofotografētu Jūs kā kāda pasākuma dalībnieku). Ja šajā situācijā ļaujat sevi fotografēt vai filmēt, Ķekavas novada pašvaldība uzskatīs, ka Jūs esiet sniedzis piekrišanu sava attēla publiskošanai, atsevišķos gadījumos var lūgt Jūsu piekrišanu noformēt rakstiski.
Fotografēšana un filmēšana izglītības iestādēs
Pasākumu, dažādu sporta norišu un ikdienas aktivitāšu fotografēšana un filmēšana var tikt veikta arī Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestādēs.
Par izglītojamo fotogrāfiju publiskošanu izglītības iestāde (vai Ķekavas novada pašvaldība) reizi gadā vai atsevišķos gadījumos pirms pasākuma lūgs vecāku rakstisku piekrišanu. Ja vecāki tam piekrituši, izglītojamo fotoattēlus var publiskot Ķekavas novada pašvaldības vai izglītības iestādes izdevumos, interneta tīmekļa vietnēs un sociālo tīklu profilos.
Atsevišķos gadījumos, piemēram, kad tiek fotografēts kāds kolektīvs (koris, deju kolektīvs, sporta komanda), Ķekavas novada pašvaldība video un foto attēlus var publiskot, neprasot personu vai vecāku piekrišanu, ja attēls neattiecas uz konkrētu fizisku personu, bet gan uz visu kolektīvu.
Ja vienā pasākumā piedalās vairāku izglītības iestāžu pārstāvji, par atļauju publicēt fotomateriālu un videomateriālu ir atbildīga katra izglītības iestāde.
Personu iesūtītās fotogrāfijas
Ķekavas novada pašvaldība savos informatīvajos izdevumos un sociālo tīklu profilos var publiskot fotogrāfijas, kuras iesūtījušas pašas personas. Attēlu iesūtīšanu Ķekavas novada pašvaldība uzskatīs kā piekrišanu Jūsu attēlu publicēšanai. Ja attēlā būs redzamas vēl citas fiziskas personas, Ķekavas novada pašvaldība var arī nepublicēt.
Informācijas sniegšana
Informāciju par to, vai Ķekavas novada pašvaldības rīcībā ir video vai foto ar Jūsu attēlu, Ķekavas novada pašvaldība sniegs tikai tad, ja Jūs būsiet sniedzis konkrētu informāciju, kas spēs Jūs identificēt un raksturot (pasākums, laika posms, Jūsu apģērbs u.tml. pazīmes), un Jūsu attēlu identificēšana neprasīs nesamērīgas pūles.
Attēlu nodošana
Fotogrāfijas un video no pasākumiem un no publiskām vietām Ķekavas novada pašvaldība var nodot arī trešajām personām (piemēram, masu informācijas līdzekļiem), lai informētu par Ķekavas novada pašvaldībā notiekošajām aktivitātēm.
Citi noteikumi
Ķekavas novada pašvaldībai ir tiesības veikt papildinājumus Personas datu aizsardzības politikā, padarot pieejamu Jums aktuālo versiju interneta tīmekļa vietnē www.kekava.lv
Attēlu glabāšana
Ķekavas novada pašvaldība video un foto attēlus glabā tik ilgi līdz sasniegts to izmantošanas mērķis vai saņemts Jūsu lūgums attēlu dzēst.
Attēlu dzēšana
Ja Jūs nevēlaties, lai video vai fotogrāfija ar Jūsu attēlu būtu publiskota, Jūs varat vērsties Ķekavas novada pašvaldībā un lūgt dzēst savu attēlu, rakstot uz e-pastu pr@kekava.lv norādot attēlu vai saiti, kuru vēlaties dzēst. Ķekavas novada pašvaldība izvērtēs katru gadījumu un iespēju robežās centīsies ievērot Jūsu vēlmes. Ķekavas novada pašvaldībai nav pienākuma dzēst attēlus, kuros Jūs nav iespējams tieši identificēt.
Ķekavas novada pašvaldība neatbild par attēlu, ko nav uzņēmusi Ķekavas novada pašvaldība, publiskošanu masu informācijas līdzekļos (televīzijā, preses izdevumos) un citos informatīvajos izdevumos, portālos, kuru pārzinis un uzturētājs nav Ķekavas novada pašvaldība.
Datu drošība
Ķekavas novada pašvaldība neveic Jūsu personas datu profilēšanu un nepieņem automatizētus individuālus lēmumus, kas varētu Jums radīt tiesiskas sekas.Pastāvīgi pārskatīsim un uzlabosim aizsardzības pasākumus, lai pasargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas.
Personas datu aizsardzības pārkāpumi, sūdzības un komentāri
Datu aizsardzības pārkāpums
Ja Jums ir bažas par to, ko mēs darām ar Jūsu personas datiem, vai Jūs domājiet, ka kaut kas ir noticis neatbilstoši, piemēram, ja Jūs saņemiet vēstuli no Ķekavas novada pašvaldības, kura nav adresēta Jums, lūdzu, sazinieties ar Ķekavas novada pašvaldību, ziņojot par iespējamu personas datu aizsardzības pārkāpumu.
Sūdzības un komentāri
Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību vai sniegt komentārus par to kā Ķekavas novada pašvaldība apstrādā personas datus, Jūs variet rakstīt konkrētai pašvaldības struktūrvienībai vai iestādei. Ja Jūs joprojām neesiet apmierināti ar to, kā Ķekavas novada pašvaldība izskata sūdzību, Jūs variet kontaktēties ar
Datu valsts inspekciju
Blaumaņa iela 11/13-11,
Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67 22 31 31
Fakss: 67 22 35 56
E-pasts: info@dvi.gov.lv

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,