Sabiedrības līdzdalība

Iedzīvotāju līdzdalība pašvaldības darbā
Veidojot demokrātisku un atbildīgu Ķekavas novada pašvaldības darbu, pašvaldībai ir svarīgi nodrošināt iespēju novada iedzīvotājiem iesaistīties pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā.

Lai to īstenotu, pašvaldība ir atvērta sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām, dažādām institūcijām un sabiedrības grupām, aicinot tās piedalīties pašvaldības organizētajās sabiedriskajās apspriešanās, diskusijās un darba grupās, kā arī citos līdzdalības pasākumos.

Tāpat pašvaldība iedzīvotājiem nodrošina iespēju tikties ar pašvaldības vadību un darbiniekiem, lai pārrunātu sev interesējošos jautājumus. Pašvaldībā noteikti šādi iedzīvotāju pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 8.00 – 13.00, ceturtdienās 14.00 – 19.00.

Vēlētāju likumprojekti CVK
Ķekavas novada pašvaldībā nodrošina Latvijas pilsoņiem iespēju parakstīties par vēlētāju likumprojektiem, kas reģistrēti Centrālās vēlēšanu komisijā (CVK) sadaļā Vēlētāju iniciatīvas.Ar aktuālajām iniciatīvām iespējams iepazīties https://www.cvk.lv/lv/iniciativas/veletaju-iniciativas/registretas-iniciativas

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Parakstīties par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētajām iniciatīvām iespējams:
* portālā www.latvija.lv
* dzīvesvietas deklarēšanas vietās pašvaldībā;
* pie zvērināta notāra;
* novados pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja;
* bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, ja novadā, novada pilsētā vai pagastā nav zvērināta notāra.

Jāievēro! Apliecināt parakstu bāriņtiesā var, ja vēlētājam ir deklarēta dzīvesvieta attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā.

Ķekavas novada iedzīvotāji paraksta apliecinājumus var veikt bāriņtiesā:
Ķekavā, adrese: Gaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123; tālrunis 67935872; 67847160,
Baložos, adrese: Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads, p/n Titurga, LV-2128; tālrunis 67916551,

Bāriņtiesa veic notariālos apliecinājumus novada iedzīvotājiem divas reizes nedēļā:
Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00
Ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 19.00

Personai līdzi jāņem pase vai personas apliecība.

Likumprojektus var parakstīt arī internetā www.latvija.lv/pv
Plašāka informācija pieejama CVK mājaslapā https://www.cvk.lv/lv/iniciativas/veletaju-iniciativas/registretas-iniciativas

Pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesā
Ķekavas novada pašvaldība nodrošina iespēju novada iedzīvotājiem iesaistīties pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā. Līdzdalība pārvaldes procesos tiek īstenota, iesaistot iedzīvotājus pašvaldības attīstības jautājumu risināšanā. Pašvaldība ir atvērta sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām, dažādām institūcijām un sabiedrības grupām. Savstarpējai komunikācijai tiek izmantotas daudzveidīgas sadarbības formas, tostarp sabiedriskās apspriešanas un diskusijas, iedzīvotāju aptaujas par pašvaldības darbā aktuāliem jautājumiem.

2014.gadā iedzīvotāji pirmo reizi tika iesaistīti nākamā pašvaldības budžeta veidošanas procesā, aicinot iesūtīt ierosinājumus un nepieciešamos darbus novada dzīves uzlabošanai. Arī 2018.gada budžeta plānošanas process norit, ņemot vērā racionālus un pamatotus Ķekavas novada iedzīvotāju iesniegumus. Pēc budžeta apstiprināšanas pašvaldība visās administratīvajās novada teritorijās rīko ikgadējās tikšanās ar iedzīvotājiem, lai apspriestu ar pieņemto budžetu saistītos jautājumus.

Tā kā Ķekavas novada pašvaldība novērtē sabiedrības iesaisti novada attīstības programmas izstrādē, ik gadu notiek iedzīvotāju anketēšana par pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti un jaunu pakalpojumu nepieciešamību. Aptaujas rezultāti apkopotā veidā tiek publicēti pašvaldības informatīvajos kanālos. Ar jaunākajiem iedzīvotāju aptaujas rezultātiem var iepazīties šeit.

Visiem Ķekavas novada iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja klātienē tikties ar pašvaldības vadību un darbiniekiem, lai pārrunātu sev interesējošos jautājumus, kā arī sazināties, izmantojot pašvaldības sociālo mediju lapas. Iedzīvotāji ir aicināti iesaistīties padomēs, piedalīties dažādās darba grupās, sanāksmēs, domes un komiteju sēdēs.

Aizvadītajā gadā pašvaldība organizēja vairākas publiskās apspriedes. Iedzīvotāji tika aicināti novērtēt speciālistu sagatavoto teritorijas attīstības projektu, izteikt viedokli jautājumos par Pļavniekkalna sākumskolas pārbūvi, Titurgas ezera Mežaparka attīstības variantiem, attīstības priekšlikumiem nekustamajā īpašumā “Murdiņi” Ķekavā un Daugmales ģerboņa variantiem. Ikviens bija aicināts apmeklēt apspriedi par ceļiem un ceļu posmiem, kurus paredzēts rekonstruēt projektu konkursa “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Ķekavas novada pašvaldībā pilsoniskā iesaiste ir struktūrvienību, pašvaldības iestāžu un aģentūru kompetence. Pilsoniskās iesaistes pasākumi tiek plānoti sadarbībā ar pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļu atbilstoši katras struktūrvienības aktuālajiem projektiem. Sabiedrisko attiecību daļa, pildot atbalsta funkciju, piedalās attiecīgo pasākumu organizēšanā un nodrošina nepieciešamo publicitāti.

Sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām (NVO) un Ķekavas novada uzņēmēju padomi (KŅUP) novada attīstības jautājumos koordinē Ķekavas novada pašvaldības attīstības projektu vadītāji. Dialogs starp pašvaldību, NVO un interešu grupām tiek veicināts, periodiski organizējot NVO forumu, lai vietējās kopienas būtu informētas par pašvaldības darbu un tiktu iesaistītas sabiedriskajā dzīvē. Pirmais iedzīvotāju forums Ķekavā notika 2015.gadā. To rīkoja biedrība “Partnerība “Daugavkrasts” ” sadarbībā ar Kopienu fondu, Borisa un Ināras Teterevu fondu un Ķekavas novada pašvaldību, iesaistot iedzīvotājus ar savām idejām veidot novada dzīvi labāku. Uz šī foruma bāzes tika veidots Ķekavas novada fonds.

Ķekavas novada attīstības nolūkos pašvaldība periodā no 2009. līdz 2014.gadam, kā arī 2016.gadā. organizēja NVO projektu atbalsta konkursus, savukārt 2016. gadā sniedza līdzfinansējumu tiem NVO projektiem, kas saņēma Lauku atbalsta dienesta (LAD) atbalstu un kam bija nepieciešams līdzfinansējums.

Reizi gadā ar NVO un uzņēmēju iesaisti tiek organizētas pašvaldības budžeta veidošanas sanāksmes. Šobrīd Attīstības daļas speciālisti piedalās uzņēmēju biedrības sapulcēs, lai kopīgi pārrunātu uzņēmējiem aktuālos jautājumus. Uzņēmējdarbības attīstības problēmas, kas risināmas pašvaldības kompetences ietvaros, ar aptaujas palīdzību tika skaidrotas 2014.gadā.

Pilsoniskās iesaistes piemēri meklējami arī citu struktūrvienību darbā. Telpiskās plānošanas speciālisti regulāri organizē sabiedriskās apspriešanas, lai risinātu starp ieinteresētajām personām ar detālplānojumu attīstības vai ar teritorijas plānojumu saistītus jautājumus. 2016.gada decembrī tika uzsākta Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrāde, kurā pašvaldība aicināja iedzīvotājus izteikt savu viedokli, sūtot rakstiskus priekšlikumus.

Viena no lielākajām publiskajām apspriedēm pēc pašvaldības iniciatīvas bija 2014.gadā organizētā iedzīvotāju tikšanās ar plānoto dzelzceļa “Rail Baltica” izbūvi un novietojumu Ķekavas novadā. Savukārt kvalitatīvas infrastruktūras izveides nolūkā 2015.gadā ar aptaujas palīdzību tika apzināts iedzīvotāju viedoklis un iespējamās vietas autostāvvietu izveidei Ķekavā, Valdlaučos un Baložos.

Paralēli notiek sabiedrības līdzdalība kultūrvides, tūrisma un starptautiskās sadarbības attīstībā. Tiek veicināta vietējo kopienu un brīvprātīgo iesaistīšanās vietējas un starptautiskas nozīmes pasākumu organizēšanā. Pašvaldības aģentūras un struktūrvienības pastāvīgi realizē pasākumus un starptautiskus projektus kopā ar NVO. Lai attīstītu tūrisma nozari, tiek veicināta sadarbība ar tūrisma nozares uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām un vietējām kopienām. 2015.gadā tika veikta tūrisma objektu apmeklētāju anketēšana par sniegto pakalpojumu kvalitāti un paradumiem.

Lai sakārtotu izglītības sistēmu, nodrošinātu izglītības pieejamību un kvalitāti, regulāri tiek veiktas skolēnu, vecāku un pedagogu aptaujas par izglītības kvalitāti un pieejamību. Ar mērķi uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem, reizi gadā tiek veikta klientu aptaujāšana par sociālajiem un medicīnas pakalpojumiem. 2015.gadā tika izstrādāti ieteicamie sadarbības modeļi NVO iesaistei sociālā dienesta darbā un deleģēti pārstāvji pašvaldībā.

Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam (IAS) izstrādes ietvaros iedzīvotāji no dažādām sabiedrības grupām 2011. – 2012.gadā tika aicināti iesaistīties daudzveidīgos sabiedrības līdzdalības neformālajos pasākumos, tostarp, iedzīvotāju darbnīcās-sanāksmēs, nākotnes pilsētas spēlē, studentu praksēs. Plašs materiāls par sabiedrības iesaistes pasākumiem IAS izstrādē ir dokumentēts un pieejams šeit.

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem ērtas pilsoniskās iesaistes iespējas un palielinātu informācijas apmaiņas ātrumu, tiek apgūti mūsdienīgi un efektīvi elektroniskie rīki. Kopš 2012.gada pašvaldības mājaslapā iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt problēmu un saņemt uz to atbildi, kā arī izteikt pateicību. Lai gan mājaslapā joprojām iespējams uzdot sev aktuālos jautājumus un sniegt atsauksmes, iedzīvotāji šim nolūkam aktīvāk izmanto pašvaldības sociālā tīkla facebook.com lapu.

Veicinot sabiedrības līdzdalību vides apsaimniekošanā un attīstībā, 2013.gadā tika realizēts pilotprojekts un izveidota datoraplikācija par piesārņotajām vietām Ķekavas novadā. Iedzīvotājiem tika sniegta iespēja interneta vietnē kekavasnovads.lv ziņot par problēmām vides aizsardzībā, interaktīvā kartē atzīmējot tās vietas Ķekavas novadā, kur nepieciešami sakopšanas un labiekārtošanas darbi. Tā kā iedzīvotāji saziņai ar pašvaldības speciālistiem joprojām aktīvāk izmantoja sociālos medijus, izmaksas, ko prasīja šī e-rīka uzturēšana, tika vērtētas kā pārmērīgi augstas. Ņemot vērā šīs tendences, informācijas apmaiņa sociālajos tīklos ir viena no ārējās komunikācijas prioritātēm.

Publikācijas un pētījumi
Pilsoniskās iesaistes veicināšana pašvaldībā: Ķekavas novada piemērs

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,