Sadraudzības pilsētas

Vācija, Bornesholma (1993. gads)

1993. gadā noslēgts un 2010. gada 17. jūnijā atjaunots sadraudzības apliecinājums starp Ķekavas novada pašvaldību un Bordesholmu, lai attīstītu attiecības kultūras, sporta, saimniecības, kā arī municipālajā jomā, un, īpaši, tiekoties jaunatnei.

Iedzīvotāju skaits: vairāk kā 7500 iedz.
Platība: 10.16km2

* Saņemta humānā palīdzība un aprīkojums sociālās aprūpes centram, Ķekavas ambulancei
* Realizētas jauniešu apmaiņas programmas, skolēnu prakse, konference par profesionālo izglītību
* Rotary kluba finansiāls atbalsts Jauniešu Iniciatīvu centra izveidei
* Realizēts Eiropa pilsoņiem projekts “Aktīva novecošana, integrācija sabiedrībā”
* Realizēts Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts “Quality School” (Kvalitātes skola)
* Realizēti vairāki ESF projekti jauniešu mobilitātes jomā, kā arī NVO sektorā
* Realizēti vides projekti sadarbībā ar Ķekavas vidusskolu (ES-PHARE-projekts „Pētījumi Ķekavas atkritumu saimniecībā”)
* 2015. gadā Ķekavas, Bordesholmas un Gostinas (Polija) kopīgi īstenotais projekts “Partnerība Eiropā – kopējās saknes un ieguvumi” saņēma pirmo vietu Eiropas Savienības labāko projektu konkursa nominācijā „Labākais sadarbības projekts”
* 2017. gadā Vācijā fonda “Lebendige Stadt” izsludinātajā konkursā “Dzīvotspējīgākā pilsētu sadraudzība”, Ķekavas un Bordesholmas sadraudzība tika īpaši uzteikta par daudzveidību un nākotnes konceptu, un ierindota piecu labāko vidū
* Nozaru speciālistu pieredzes apmaiņa (pašvaldības deputāti, darbinieki; ārstu prakse)
* Uzņēmēju pieredzes apmaiņas, seminārs uzņēmējiem par atjaunojamajiem energoresursiem
* Sadarbība ar novada kapitālsabiedrībām un iestādēm
* Ikgadēji Ziemassvētku pasākumi sociālajā dienestā
*Aktīva iedzīvotāju iesaistīšana starptautiskās sadraudzības procesos, veiksmīga Ķekavas un Bordesholmas draudzības biedrību sadarbība

https://www.bordesholm.de
www.bordesholm-kekava.eu

Leruma, Zviedrija (2004. gads)

2004.gada 7. oktobrī Baldones domes priekšsēdētāja Karina Putniņa un Lerumas pilsētas (Zviedrija) mērs Henriks Ripa parakstīja starptautiskās sadarbības līgumu.
Svinīgajā brīdī piedalījās viesi no Zviedrijas, Baldones izglītības iestāžu vadītāji, domes deputāti, uzņēmēji. Kā savā uzrunā sacīja K. Putniņa, tas ir vēsturisks notikums. Jau 6 gadus notikusi nemitīga sadarbība starp iestādēm, tādēļ līguma parakstīšana ir kā loģisks noslēgums. Arī Lerumas mērs H. Ripa augstu novērtēja līdzšinējo kopīgi veikto darbu un sacīja, ka arī turpmāk tiek gaidīti vēl ciešāki kontakti.
Interesants fakts – kā pastāstīja zviedru viesi, dokuments tika parakstīts ar īpašām pildspalvām, kuru tinte nepazudīšot ne pēc 100, ne 200 gadiem.
Sarunās Baldones domes priekšsēdētāja Karina Putniņa atzīmēja, ka laba sadarbība jau gadiem notiek starp skolām, bērnu ar īpašām vajadzībām integrācijā sabiedrībā, zviedri paspējuši atzinīgi novērtēt mūsu bērnudārza darbu, pašdarbnieku augsto līmeni pilsētas svētkos. Pilnīgi no jauna veidojama sadarbība uzņēmējiem. No mūsu puses tie varētu būt transporta pakalpojumi un mēbeļu ražošana. Arī zemnieki būtu ieinteresēti mācīties no zviedru kolēģiem moderno lauksaimniecību, kā strādāt Eiropas Savienības apstākļos. Tā kā mums ir slimnīca, interesanti būtu uzzināt ko tuvāk par veselības aizsardzības sistēmu Zviedrijā.

Lerumas mērs Henriks Ripa īsumā iepazīstināja ar savu pilsētu. Leruma atrodas 30 km no Geteborgas. Pilsētā ir 36 tūkstoši iedzīvotāju. Mērija atbild par izglītību, ceļiem, viņiem nav savas slimnīcas. Pilsētā ir 1500 dažādu firmu, kuru strādājošo skaits svārstās no dažiem cilvēkiem līdz pat 100. Īpaši tiek atbalstīti mazie un vidējie uzņēmēji. Municipalitāte seko līdzi viņu darbam, palīdz uzplaukt, jo mazās sabiedrības ir izdevīgas ar to, ka neveiksmju gadījumā bez darba nepaliek liels cilvēku skaits un tiem vieglāk atkal pārorientēties. Pilsēta neiegulda naudu firmās, bet algo konsultantu, kas palīdz kompānijām darboties.
Geteborgas rajonā ir 30 municipalitātes, kas izstrādā vienotu izglītības sistēmu, lai pavērtu vienādas tālākizglītības iespējas. Nopietna problēma Zviedrijā ir – kā ietaupīt dažāda veida enerģijas. Tāpat arī viņus interesē veco ļaužu aprūpe, īpaši Eiropas Savienības kontekstā. Mērija strādā ar šiem jautājumiem un viņiem būtu interesanti iegūt ziņas no citām valstīm. H. Ripa atzīmēja, ka viņi vēlas arvien vairāk cilvēku piesaistīt dzīvei Lerumā, lai tie, kas nevēlas vairs dzīvot dzīvokļos, izvēlētos pie viņiem celt mājas.
Karina Putniņa atzīmēja, ka daudzas lietas mums ir kopīgas – arī veco ļaužu problēma, arī tas, kā, veidojot teritoriālo plānojumu, padarīt to pievilcīgu rīdziniekiem, lai viņi izvēlētos pārcelties šeit uz dzīvi.
Kopīga ir abu pilsētu vēlme pavisam konkrēti sadarboties, veidojot kopīgus projektus, izmantojot Eiropas Savienības naudu.

Divpusējais līgums.

Sekojošais līgums noslēgts starp Lerumas komūnu Zviedrijā un Baldones pašvaldību Latvijā.

Brāļu pilsētu sadarbības nolūks ir:
-sekmēt draudzību un sapratni starp divām pašvaldībām,
-stimulēt zināšanu un pieredzes apmaiņu starp vietējām pašvaldībām,
-radīt personīgus kontaktus starp pašvaldību iedzīvotājiem,
-radīt iespēju pašvaldību iedzīvotājiem pieredzes apmaiņai dažādās sfērās.

Apmaiņa var notikt starp vietējās pašvaldības komitejām, komisijām, departamentiem, atsevišķiem iedzīvotājiem, skolām, to atsevišķām klasēm, sabiedrībām, uzņēmējiem un sabiedriskām organizācijām.

Šāda apmaiņa, kas balstās uz demokrātisku sabiedrību, var aptvert tādas sfēras kā kultūra, vēsture, izglītība, vide, tirdzniecība, rūpniecība, sports un tūrisms.

Sadarbības pašvaldībām katru gadu jāveido sadarbības programmas.

Divpusējais līgums ietver pielikumu, kas nosaka pušu atbildību par ceļa un uzturēšanās izdevumiem.

Līgums stājas spēkā pēc abu pašvaldību padomes vai līdzīgas institūcijas apstiprinājuma.

Lerumas pašvaldība 2004-10-07      Baldones pašvaldība 2004-10-07
Henrik Ripa                                             Karina Putniņa
Lerumas mērs                                        Baldones pilsētas ar lauku
teritoriju domes priekšsēdētāja

Līguma pielikums.

Pamatojoties uz divpusējo līgumu, tiek apstiprināti sekojoši delegāciju apmaiņas noteikumi:
-viesu puse apmaksā visus ceļa izdevumus līdz gala mērķim un atpakaļ,
-viesu puse ir atbildīga par delegācijas apdrošināšanu slimību un nelaimes gadījumos,
-uzņēmējpuse nav atbildīga par izdevumiem, kas radušies viesu pusei slimības vai nelaimes gadījumu rezultātā.

***

Turcija, Nilufera (2010. gads)

2010. gada 25. jūnijā ar Niluferas (Bursa) pašvaldību noslēgts nodomu protokols kopīgai rīcībai starptautisku projektu sagatavošanai un realizēšanai.

Iedzīvotāju skaits: vairāk kā 325 000 iedz.
Platība: 495.75 km2

* Realizēti vairāki ESF projekti jauniešu mobilitātes jomā, kā arī NVO sektorā
* Ķekavas novada deju kolektīvu un sportistu dalība Niluferas rīkotā starptautiska mēroga bērnu un jauniešu sporta festivālā
* 2014. gadā Katlakalna teātra studijas dalība Niluferas teātra festivālā
* Aizgūstot pieredzi , izveidoti aktīvās atpūtas ģimeņu sporta laukumi pašvaldības teritorijā
* Gūstot pieredzi, izveidots multifunkcionāls brīvdabas sporta laukums Valdlaučos
* Gūstot pieredzi katru gadu novadā tiek rīkotas Veselības dienas, kas veicina iedzīvotāju veselības profilakses pasākumus un laicīgu diagnostiku

http://www.nilufer.bel.tr/

Azerbaidžāna, Nizami (2011. gads)

2011. gada 27. augustā parakstīts protokols par savstarpējo sadarbību ar Nizami (Baku) pašvaldību, vienojoties par savstarpējas pieredzes apmaiņas organizēšanu, kopīgu projektu īstenošanu vietējās ekonomikas, sociālajā un sabiedrisko pakalpojumu jomās, kā arī kopīgu pasākumu īstenošana.

Iedzīvotāju skaits: vairāk kā 179 000 iedz.
Platība: 20 km2

* Pašvaldības darbinieku delegācijas vizīte, pieredzes apmaiņa

http://nizami-ih.gov.az/

Polija, Gostina (2011. gads)

2011. gada 8. septembrī noslēgts līgums par partnersadarbību ar Gostinas pilsētas pašvaldību darba pieredzes apmaiņas, kultūras, sporta pasākumu organizēšanas, izglītības, drošības un Eiropas līdzfinansējuma fondu piesaistīšanas un projektu realizācijas jomās.

Iedzīvotāju skaits: vairāk kā 20 000 iedz.
Platība: 10,79 km2

* Realizēti ESF projekti
* Gūta pieredze ugunsdzēsēju brīvprātīgā darba motivācijas sistēmā, darba organizācijā, darba rezultātu analīzē.
* Dalība reģionālajos pasākumos
* Sadarbība starp NVO, sadarbība starp uzņēmējiem
* Sadarbība kultūras jomā (Mūzikas skola), rīkoti pasākumi, vieskoncerti, konkursi
* Dalība starptautiskajās sporta spēlēs
* Dažādu tematiku vizīšu rezultātā tika pārņemta pieredze novada drošības jautājumos, uzstādītas novērošanas kameras
* Izveidota Starptautiskās sadraudzības biedrība, kā rezultātā projekta ietvaros tika iegādāta kariete un zirgi, sniedzot pakalpojumus Ķekavas novada iedzīvotājiem un viesiem dažādos svētkos

https://www.gostyn.pl/

Lietuva, Raseiniai (2013. gads)

2013. gada 16. februārī noslēgta vienošanās par sadarbību ar Raseiniai rajona pašvaldību šādās jomās: atbalsts biznesam, investīcijām; izglītība, kultūra, māksla; veselības aizsardzība, tūrisms, sports; ekoloģija un racionāla dabas resursu izmantošana.

Iedzīvotāju skaits: vairāk kā 11 000 iedz.
Platība: 3.14 km2

* Realizēts Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts Quality School (Kvalitātes skola)
* Dalība reģionālajos pasākumos (Rudens festivāls)
* Jauniešu ansambļa “Jūti”, TDA “Zīle” dalība Raseniai pašvaldības rīkotos svētkos
* Gūta pieredze mazo viensētu, ciematu iesaistīšanu kopējos sabiedriskos procesos, veicinot demonstrēt kultūras nianses, atšķirības, amatniecības, kulinārijas, u.c. jomās.

http://www.raseiniai.lt/

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,