Iesniedzamā dokumentācija

Būvvaldei dokumentus var iesniegt:

 • Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) –https://bis.gov.lv/bisp
 • sūtot elektroniski parakstītus uz buvvalde@kekava.lv
 • atstājot pastkastē pie pašvaldības ēkām Ķekavā, Baložos un Baldonē
 • klātienē pieņemšanas dienās – pirmdienās plks. 8.00-18.00 un ceturtdienās plkst. 9.00-19.00 (pusdienlaiks plkst. 13.00-14.00)

Iesniegumi Ķekavas novada pašvaldības būvvaldei:

Iesniegums brīvā formā   (pdf)  (word)

Papīra formā izmaiņu projekta* iesniegšana un topogrāfijas (tikai elektroniski)

*Izmaiņu projektu, kuram sākotnējais Būvprojekts bija papīra formātā, var iesniegt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā sadāļā – Vēsturiskā būvniecība (iesniegums izmaiņu veikšanai būvprojektā)

Vēsturiskās būvniecības iesniegums

 • Ja nepieciešams, lai BIS lietā ir vēsturiskā būvatļauja elektroniski  (word)

Būvatļaujas derīguma termiņa pagarinājums

Būvatļaujas pārreģistrācija

Izziņa par jaunbūvi

Vienas ģimenes dzīvojamās ēkas nodošana ekspluatācijā, ja ir izsniegta būvatļauja

 • Ja ir atkāpes no būvprojekta, iesniegt saskaņošanai izmaiņu projektu
 • Jāiesniedz ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta, izpildmērījumu plāns, elektroinstalācijas pārbaudes dokumentācija, apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts, Būvprojektā esošo tehnisko noteikumu izdevēju atzinumi, energoefektivitātes pagaidu sertifikāts un Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu

Detalizētāka informācija – Būvvaldē iesniedzamie dokumenti ēkas vai tās daļas pieņemšanai ekspluatācijā, ja būvdarbus veicis būvētājs, savām vajadzībām vai zvanot būvvaldes būvinspektoriem.

Izziņa par būves neesību

Būvdarbu uzsākšana, ja ir akceptēts paskaidrojuma raksts

 • Iesniegums par atzīmes veikšanu(par būvdarbu uzsākšanas vai pabeigšanas nosacījumu izpildi), klāt pievieno nepieciešamos dokumentus būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei, ja tādi norādīti paskaidrojuma rakstā (lēmumā)

Būvdarbu pabeigšana, ja ir akceptēts paskaidrojuma raksts

 • Iesniegums par atzīmes veikšanu(par būvdarbu uzsākšanas vai pabeigšanas nosacījumu izpildi), klāt pievieno izpildmērījuma plānu, tehnisko noteikumu izdevēju atzinumus, energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, ja veikta atjaunošana un energoefektivitātes pasākumi

 Iesniegums reklāmu izvietošana/saskaņošana


Iesniegums reklāmu izvietošana/saskaņošana

Fiziskai vai juridiskai personai, kura vēlas saskaņot reklāmas / reklāmas objekta projektu ar / bez piesaistes zemei jāaizpilda un jāiesniedz iesniegums Ķekavas novada Būvvaldei.

Iesniegums par reklāmas/reklāmas objekta AR piesaisti zemei projekta saskaņošanu
Iesniegums par reklāmas/reklāmas objekta BEZ piesaistes zemei projekta saskaņošanu

Dokumentu iesniegšanas iespējas:

 • Elektroniskā dokumenta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu buvvalde@kekava.lv;
 • Papīra formātā- pieteikumu ievietojot pastkastītē vienā no Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem (Baložos, Uzvaras prospektā 1a; Ķekavā, Gaismas ielā 19, k-9-1 vai Daugmalē “Salnās”), papildus projektu nosūtot arī elektroniski uz e-pastu  buvvalde@kekava.lv .

Pakalpojuma saņemšanas termiņš – 7 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi  – 14,23 eiro, kas ir pašvaldības nodeva vizuālās informācijas izvietošanai saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.30/2010 “Par pašvaldības nodevu par vizuālās informācijas izvietošanu Ķekavas novada teritorijā”.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Reklāmas likums
MK noteikumi Nr. 732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu”
MK noteikumi Nr. 402 “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”
Saistošie noteikumi Nr.30/2010 “Par pašvaldības nodevu par vizuālās informācijas izvietošanu Ķekavas novada teritorijā”
Saistošie noteikumi Nr.29/2010 “Par vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās Ķekavas novadā”


Arhīvu likums un Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15″Būvobjektu saturs un noformēšana”
Lietas apliecinājuma ieraksts


Detalizētu būvniecības procesu nosaka Ministru kabineta noteikumi www.likumi.lv
Informējam, ka iesnieguma veidlapas pieejamas sekojošos noteikumos:

Ēku būvnoteikumi (MK Nr. 529)

 1. Apliecinājuma karte
 2. Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu
 3. Būvniecības iesniegums
 4. Paskaidrojuma raksts

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība (MK Nr. 501)

 1. Būvniecības iesniegums
 2. Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu

Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi (MK Nr. 550)

 1. Paskaidrojuma raksts
 2. Būvniecības iesniegums
 3. Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu

Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi (MK Nr. 253)

 1. Būvniecības iesniegums
 2. Apliecinājuma karte
 3. Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācija
 4. Paskaidrojuma raksts

Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi (MK Nr. 573)

 1. Apliecinājuma karte
 2. Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijaivai būves nojaukšanu
 3. Būvniecības iesniegums
 4. Paskaidrojuma raksts

Autoceļu un ielu būvnoteikumi (MK Nr. 633)

 1. Apliecinājuma karte
 2. Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu
 3. Būvniecības iesniegums
 4. Paskaidojuma raksts
Vispārīgie būvnoteikumi MK Nr. 500

Būvdarbu vadītāja saistību raksts (pdf formātā)
Būvuzrauga saistību raksts (pdf formātā)

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,