Iesniedzamā dokumentācija

Iesnieguma iesniegšanai elektroniski caur Būvniecības informācijas sistēmu (BIS)
https://bis.gov.lv/bisp
Iesniegums Ķekavas novada Būvvaldei:
Iesniegums brīvā formā   (pdf)  (word)

Ķekavas novada Būvvaldes veidlapas:


Iesniegums reklāmu izvietošana/saskaņošana

Fiziskai vai juridiskai personai, kura vēlas saskaņot reklāmas / reklāmas objekta projektu ar / bez piesaistes zemei jāaizpilda un jāiesniedz iesniegums Ķekavas novada Būvvaldei.

Iesniegums par reklāmas/reklāmas objekta AR piesaisti zemei projekta saskaņošanu
Iesniegums par reklāmas/reklāmas objekta BEZ piesaisti zemei projekta saskaņošanu

Dokumentu iesniegšanas iespējas:

 • Elektroniskā dokumenta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu buvvalde@kekava.lv;
 • Papīra formātā- pieteikumu ievietojot pastkastītē vienā no Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem (Baložos, Uzvaras prospektā 1a; Ķekavā, Gaismas ielā 19, k-9-1 vai Daugmalē “Salnās”), papildus projektu nosūtot arī elektroniski uz e-pastu  buvvalde@kekava.lv .

Pakalpojuma saņemšanas termiņš – 7 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi  – 14,23 eiro, kas ir pašvaldības nodeva vizuālās informācijas izvietošanai saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.30/2010 “Par pašvaldības nodevu par vizuālās informācijas izvietošanu Ķekavas novada teritorijā”.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Reklāmas likums
MK noteikumi Nr. 732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu”
MK noteikumi Nr. 402 “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”
Saistošie noteikumi Nr.30/2010 “Par pašvaldības nodevu par vizuālās informācijas izvietošanu Ķekavas novada teritorijā”
Saistošie noteikumi Nr.29/2010 “Par vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās Ķekavas novadā”

 


Arhīvu likums un Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15″Būvobjektu saturs un noformēšana”
Lietas apliecinājuma ieraksts


Detalizētu būvniecības procesu nosaka Ministru kabineta noteikumi www.likumi.lv
Informējam, ka iesnieguma veidlapas pieejamas sekojošos noteikumos:

Ēku būvnoteikumi (MK Nr. 529)

 1. Apliecinājuma karte
 2. Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu
 3. Būvniecības iesniegums
 4. Paskaidrojuma raksts

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība (MK Nr. 501)

 1. Būvniecības iesniegums
 2. Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu

Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi (MK Nr. 550)

 1. Paskaidrojuma raksts
 2. Būvniecības iesniegums
 3. Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu

Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi (MK Nr. 253)

 1. Būvniecības iesniegums
 2. Apliecinājuma karte
 3. Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācija
 4. Paskaidrojuma raksts

Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi (MK Nr. 573)

 1. Apliecinājuma karte
 2. Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijaivai būves nojaukšanu
 3. Būvniecības iesniegums
 4. Paskaidrojuma raksts

Autoceļu un ielu būvnoteikumi (MK Nr. 633)

 1. Apliecinājuma karte
 2. Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu
 3. Būvniecības iesniegums
 4. Paskaidojuma raksts
Vispārīgie būvnoteikumi MK Nr. 500

Būvdarbu vadītāja saistību raksts (pdf formātā)
Būvuzrauga saistību raksts (pdf formātā)