Attīstības programma 2021.-2027. gadam

Ķekavas dome 2022. gada 12. oktobrī pieņēma lēmumu par aktualizētās Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam, attīstības programmas 2021.-2027. gadam un vides pārskata apspriešanu. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un attīstības programmai tika veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums un izstrādāts vides pārskats, kur novērtēta iespējamā  ietekme uz vidi un noteikti pasākumi negatīvās ietekmes novēršanai vai mazināšanai.

Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka Ķekavas novada attīstības redzējumu, mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu ilgtermiņā, tas  ir hierarhiski augstākais pašvaldības attīstības plānošanas dokuments.

Dokumenti par ilgtspējīgas attīstības stratēģiju

Ķekavas novada Attīstības programma 2021.-2027.gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments un, lai īstenotu Stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa  redzējumu,  nosaka novada prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem.

Dokumenti par attīstības programmu 2014.-2020. gadam
Ķekavas novada attīstības programma 2014.-2020. gadam:
1.sējums
2.sējums
3.sējums

Domes lēmums

Investīciju plāna 2022. gada aktualizācija:

Investīciju plāns
Domes lēmums

Izstrādātāji
Stratēģijas un programmas izstrādātājs:

SIA “Ķemers Business and Law Company”, adrese: Murdu iela 19A, Salacgrīva, Limbažu nov., LV-4033, tīmekļa vietne: kblc.lv, e-pasta adrese: info@kblc.lv, tālr. 29285297;

Vides pārskata izstrādātājs:

Vides eksperte Inga Gavena, tālr. 29545377, e-pasta adrese: gavena@gmail.com;

Kontaktpersona pašvaldībā:

par stratēģiju Iveta Zālīte, tālr. 29150072, e-pasts: izveta.zalite@kekava.lv;

par attīstības programmu Kristīne Danovska, tālr. 29374340, e-pasts: kristine.danovska@kekava.lv.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,