Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Barši”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-6/2024

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2024.gada 27.jūnija sēdes lēmumu Nr. 4. “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Barši”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-6/2024” (protokols Nr. 14.) apstiprināts lokālplānojums “Barši” (kadastra Nr. 8070 003 0557), Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – plānotas (atļautās) izmantošanas maiņa no Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) uz Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzD), saglabājot pārējos apbūves parametrus.

Ar lēmuma pilnu saturu un lokālplānojumu var iepazīties Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Plānošanas dokumenti” (saite uz apstiprināto redakciju – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_30165), kā arī – iepriekš piesakoties pa tālr. 29822574 – klātienē, Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas novadā.

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Saistošie noteikumi
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (05.07.2024.)

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Teritorijas pašreizējā izmantošana
2.lapa – Funkcionālais zonējums
3.lapa – Transporta infrastruktūras plāns
4.lapa – Savietotais inženiertīklu plāns un vertikālais plānojums
5.lapa – Šķērsprofils

Paskaidrojuma raksts

Lokālplānojuma teritorijas atrašanās vieta:


Attīstības un būvniecības pārvalde
03.07.2024.

Precizēts 05.07.2024.

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajos īpašumos Pavasara ielā 36 un 38, Baložos, Ķekavas novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu pieņemšanu

Ķekavas novada dome 2023.gada 8.februārī pieņēmusi lēmumu Nr. 17 “Par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Pavasara ielā 36 un 38, Baložos, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-1/2023”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas maiņa:

• nosakot funkcionālo zonējumu – Savrupmāju apbūves teritorija (DzS);
• nosakot individuālo būvlaidi tādā platībā, kādā esošās ēkas novietotas pašreiz spēkā esošajā būvlaidē.

Ar lēmuma pilnu saturu un lokālplānojumu var iepazīties Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī – iepriekš piesakoties pa tālr. 25636820 – klātienē, Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas novadā.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Saistošie noteikumi
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (16.02.2023.)

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

1. lapa – Topogrāfiskais plāns
2. lapa – Esošā teritorijas izmantošana
2.1. lapa –Lokālplānojuma teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana teritorijas plānojumā
3. lapa – Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums
4. lapa – Inženierkomunikāciju un apgrūtinājumu plāns

Paskaidrojuma raksts

Attīstības un būvniecības pārvalde
17.02.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Mežgravas”, Baldones pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu pieņemšanu

Ķekavas novada dome 2022. gada 7. decembrī pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Mežgravas”, Baldones pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-6/2022”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Baldones novada teritorijas plānojumu 2013. – 2024.gadam nekustamajā īpašumā „Mežgravas”, Baldones pagastā, lai noteiktu funkcionālo zonu Mežu teritorija (M), kur iespējama viensētas apbūve.

Ar lēmuma pilnu saturu un lokālplānojumu var iepazīties Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī – iepriekš piesakoties pa tālr. 26678026 – klātienē, Baldones pilsēta pārvaldē Pārupes ielā 3, Baldonē, Ķekavas novadā.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:
Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Saistošie noteikumi
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (16.12.2022.)

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa
Paskaidrojuma raksts

Attīstības un būvniecības pārvalde
19.12.2022.

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Rozītes”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu pieņemšanu

Ķekavas novada dome 2022. gada 28. septembrī pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Rozītes”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-4/2022”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas plānojuma grozījumi nekustamajā īpašumā “Rozītes” (kadastra numurs 8056 002 0142), Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā:

• lielākajā daļā nosakot funkcionālo zonējumu “Rūpnieciskās apbūves teritorijas” (R), lai paplašinātu blakus zemes gabalā esošo ražošanas un noliktavu teritoriju, veicot esošās fermas ēku un būvju pārbūvi un/vai nojaukšanu, kā arī jaunas biroju ēkas, metālapstrādes ražošanas ceha (vieglās vai vispārīgās ražošanas uzņēmuma), noliktavu, automazgātuves (tehniskās apkopes stacijas) u.c. ar objekta funkciju saistītu ēku un būvju izbūvi, t.sk. paredzot arī nepieciešamās telpas gan mazumtirdzniecībai un pakalpojumiem, gan vairumtirdzniecībai;
• ziemeļu daļā nosakot funkcionālo zonējumu “Lauksaimniecības teritorijas” (L) vai “Savrupmāju apbūves teritorijas” (DzS) – paredzot jaunu dzīvojamo ēku ar nepieciešamajām palīgēkām;
• citus iespējamos funkcionālos zonējumus saistībā ar ielu tīkla, inženierkomunikāciju objektu, publisko teritoriju un/vai dabas teritoriju plānošanu;
• visā teritorijā paredzot nepieciešamos piebraucamos ceļus un autostāvvietas, t.sk. atklātus kravu un materiālu uzglabāšanas laukumus – ar atbilstošiem izmantošanas veidiem.

Ar lēmuma pilnu saturu un lokālplānojumu var iepazīties Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī – iepriekš piesakoties pa tālr. 25636820 – klātienē, Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas novadā.

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Saistošie noteikumi
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (06.10.2022.)

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Funkcionālais zonējums
2.lapa – Inženiertīklu shēma

Paskaidrojuma raksts

Attīstības un būvniecības pārvalde
06.10.2022.

Ķekavas novada dome 2022.gada 24.martā pieņēmusi lēmumu Nr. 2 “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Baložu ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-1/2022”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas maiņa, nosakot nekustamajam īpašumam funkcionālo zonējumu – Publiskās apbūves teritorija (P), Dabas un apstādījumu teritorija (DA) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR) – ar atbilstošiem izmantošanas veidiem.

Ar lēmuma pilnu saturu un lokālplānojumu var iepazīties Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī – iepriekš piesakoties pa tālr. 27841097 – klātienē, Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties šeit:
Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Saistošie noteikumi
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa:
1.lapa – Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinājumi
2.lapa – Sarkano līniju plāns
Paskaidrojuma raksts

Attīstības un būvniecības pārvalde
30.03.2022

Paziņojums par lokālplānojuma „Mazā Saules iela 3 ” apstiprināšanu

Ķekavas novada pašvaldība informē, ka ar 2014.gada 19.jūnija Ķekavas novada Domes lēmumu nr.2.§1. „Par saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-2/2014 „Lokālplānojums „Mazā Saules iela 3”, kadastra numurs 8070 008 3069, Odukalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads” apstiprināšanu” (protokols Nr. 17)  ir apstiprināts lokālplānojums nekustamajā īpašumā Mazā Saules iela 3, Ķekavas novada Ķekavas pagasta Odukalna ciemā.

Ar lokālplānojumu tiek veiktas izmaiņas teritorijas plānotajā (atļautajā) izmantošanā nekustamajā īpašumā Mazā Saules iela 3 (kadastra numurs  8070 008 3069) Odukalnā. Plānotā (atļautā) izmantošana noteikta – Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (MDz1).

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis, kontakttālrunis 67847161, 29822574, e-pasts andris.lacis@kekava.lv.

Lokālplānojums PDF formātā pieejami šeit

 

Ķekavas novada pašvaldība

18.07.2013.

Par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem nekustamajā īpašumā „Remas” Ķekavas pagastā

 Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015. gada 23.jūlija lēmumu Nr.2.§1. „Par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-4/2015 „Lokālplānojums nekustamajam īpašumam „Remas”  Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80700120031” (protokols Nr.17) apstiprināti saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-4/2015„Lokālplānojums nekustamajam īpašumam „Remas” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80700120031”.

 Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināti lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, un grafiskā daļa.

Lēmums
Funkcionālo zonu un apgrūtinājumu plāns
Paskaidrojuma raksts
 

Telpiskās plānošanas daļa
04.08.2015.

Informācija par lokālplānojuma „Erceni” apstiprināšanu

Ķekavas novada pašvaldība informē, ka 2013.gada 21.novembra Ķekavas novada domes sēdē ir apstiprināts lokālplānojums nekustamajā īpašumā „Erceni”, Ķekavas novada, Valdlaučos.

Lokālplānojumā saskaņā ar darba uzdevumu tika veikta plānotās (atļautās) izmantošanas maiņa no Jauktas dzīvojamās un darījumu teritorijas JDzD uz Jauktas ražošanas un darījumu teritoriju JRD.

Ar apstiprināto lokalplānojumu varēs iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv  no 2013.gada 29.novembra sadaļās „Aktualitātes” un „Attīstība un plānošana”.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv.

 

Ķekavas novada pašvaldība

22.11.2013.

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 14.aprīļa lēmumu Nr. 2.§ 1. “Par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-1/2016 „Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”” (protokols Nr. 15.) apstiprināti saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-1/2016 “Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināti „Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, kadastra numurs 8070 008 0556, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, un grafiskā daļa.

Ar lokālplānojumu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9 (35.kabinetā, tālr. 67936031), Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Apmeklētāju pieņemšanas laiki- pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00 un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 19.00.

www.geolatvija.lv.

Lēmums par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Lokālplānojuma “Rīgas iela 107” paskaidrojuma raksts
Lokālplānojuma “Rīgas iela 107”  grafiskā daļa
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

 

Telpiskās plānošanas daļa
25.04.2016.

Par lokālplānojuma “Loreķu lauks” ūdenssaimniecības projekta realizēšanai apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 10.novembra sēdes lēmumu 2.§ 1. “Par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2016 „Lokālplānojums Ķekavas novada Ķekavas pagasta Ķekavas ciema teritorijai “Loreķu lauks” ūdenssaimniecības projekta realizēšanai”” (protokols Nr.30.)

 

 

Ķekavas novada dome nolemj:

 

1.      Apstiprināt lokālplānojumu „Lokālplānojums Ķekavas novada Ķekavas pagasta Ķekavas ciema teritorijai “Loreķu lauks” ūdenssaimniecības projekta realizēšanai”, ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2016 „Lokālplānojums Ķekavas novada Ķekavas pagasta Ķekavas ciema teritorijai “Loreķu lauks” ūdenssaimniecības projekta realizēšanai”.

 

2.      Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai publicēt šo lēmumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un pašvaldības tīmekļa vietnē „www.kekavasnovads.lv”.

 

3.      Uzdot Telpiskās plānošanas daļai publicēt paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

 

4.      Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

 

Ar apstiprināto lokālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, pašvaldības tīmekļa vietnē „www.kekavasnovads.lv” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla “www.geolatvija.lv” sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts

Lokālplānojuma grafiskā daļa

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Kopsavilkums par lokālplānojuma izstrādes procesu

 

Telpiskās plānošanas daļa

16.11.2016.

Paziņojums par lokālplānojuma “Ores un Olektīte” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 23.februāra sēdes lēmumu 2.§ 1. “Par lokālplānojuma „Ores un Olektīte” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem  Nr. SN-TPD-1/2017 (protokols Nr.3.)

 

Ķekavas novada dome nolemj:

 

1.        Apstiprināt lokālplānojumu „Ores un Olektīte” ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-1/2017 „Lokālplānojums ”Ores un Olektīte””.

2.        Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai publicēt šo lēmumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un pašvaldības tīmekļa vietnē „www.kekavasnovads.lv”.

3.        Uzdot Telpiskās plānošanas daļai publicēt paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

4.        Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

 

Ar apstiprināto lokālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, pašvaldības tīmekļa vietnē „www.kekavasnovads.lv” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla “www.geolatvija.lv” sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

 

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts

Lokālplānojuma grafiskā daļa

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Telpiskās plānošanas daļa

08.03.2017.

Paziņojums par lokālplānojuma “Valki” Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

 

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 30.marta sēdes lēmumu 2.§1. “Par lokālplānojuma “Valki” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem  Nr. SN-TPD-2/2017 (protokols Nr.5.)

 

Ķekavas novada dome nolemj:

 

1.      Apstiprināt lokālplānojumu „Valki” ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2017 „Lokālplānojums ”Valki””.

 

2.      Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai publicēt šo lēmumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un pašvaldības tīmekļa vietnē „www.kekavasnovads.lv”.

 

3.      Uzdot Telpiskās plānošanas daļai publicēt paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

 

4.      Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

 

Ar apstiprināto lokālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, pašvaldības tīmekļa vietnē „www.kekavasnovads.lv” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla “www.geolatvija.lv” sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

 

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts

Lokālplānojuma grafiskā daļa

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

 

Telpiskās plānošanas daļa

05.04.2017.

Paziņojums par lokālplānojuma “Titurgas iela 33” Baložos, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 30.marta sēdes lēmumu 2.§2. “Par lokālplānojuma “Titurgas iela 33” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem  Nr. SN-TPD-3/2017 (protokols Nr.5.)

 

Ķekavas novada dome nolemj:

 

1.      Apstiprināt lokālplānojumu „Titurgas iela 33” ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-3/2017 „Lokālplānojums ”Titurgas iela 33””.

 

2.      Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai publicēt šo lēmumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un pašvaldības tīmekļa vietnē „www.kekavasnovads.lv”.

 

3.      Uzdot Telpiskās plānošanas daļai publicēt paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

 

4.      Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

 

Ar apstiprināto lokālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, pašvaldības tīmekļa vietnē „www.kekavasnovads.lv” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla “www.geolatvija.lv” sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts

Lokālplānojuma grafiskā daļa

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Telpiskās plānošanas daļa

06.04.2017.

Paziņojums par lokālplānojuma “Skates un Staķi”, Pulkarnē, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumu 2.§ 1. “Par lokālplānojuma „Skates un Staķi” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-4/2017” (protokols Nr. 14.)

 

 

Ķekavas novada dome nolemj:

 

1. Apstiprināt lokālplānojumu „Skates un Staķi” ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-4/2017 „Lokālplānojums ”Skates un Staķi””.

2. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai publicēt šo lēmumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un pašvaldības tīmekļa vietnē „www.kekavasnovads.lv”.

3. Uzdot Telpiskās plānošanas daļai publicēt paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

4. Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

 

Ar apstiprināto lokālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, pašvaldības tīmekļa vietnē „www.kekavasnovads.lv” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla “www.geolatvija.lv” sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts

Lokālplānojuma grafiskā daļa

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Telpiskās plānošanas daļa

03.08.2017.

Paziņojums par lokālplānojuma “Skates un Staķi”, Pulkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā atcelšanu

 

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2018.gada 18.janvāra sēdes lēmumu “Par Ķekavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-4/2017 “Lokālplānojums „Skates un Staķi”” atcelšanu” (protokols nr.1) atcelts lokālplānojums “Skates un Staķi”, nekustamajam īpašumam “Skates”, kadastra numurs 8070 012 0049, un “Staķi”, kadastra numurs 8070 012 0045, Pulkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Lēmums par saistošo noteikumu atcelšanu

 

Telpiskās plānošanas daļa

05.02.2018.

 

Paziņojums par lokālplānojuma “Brekši” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu

 

 

Ķekavas novada dome 2018.gada 14.jūnijā pieņēmusi lēmumu Nr. 17. “Par lokālplānojuma “Brekši” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-01/2018”.

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas plānojuma grozījumi, t.i., teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas un apbūves ierobežojumu daļēja maiņa.

 

Ar lēmuma pilnu saturu un lokālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19 k-9-1 (14.kab., tālr. 27888793), Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts

Lokālplānojuma grafiskā daļa

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Telpiskās plānošanas daļa

27.06.2018.

Paziņojums par lokālplānojuma “Naudītes iela 2”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu

 

 

Ķekavas novada dome 2018.gada 26.jūlijā pieņēmusi lēmumu Nr. 3. “Par lokālplānojuma “Naudītes iela 2” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-02/2018”.

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas plānojuma grozījumi, t.i., teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas un apbūves ierobežojumu maiņa.

 

Ar lēmuma pilnu saturu un lokālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19 k-9-1 (14.kab., tālr. 67847161), Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Teritorijas pašreizējā izmantošana

2.lapa – Teritorijas funkcionālais zonējums

3.lapa – Plānotās inženierkomunikācijas

4.lapa – Naudītes ielas šķērsprofils

 

Telpiskās plānošanas daļa

08.10.2018.

Paziņojums par lokālplānojuma “Lokālplānojums dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Titurga”, Baložos, Ķekavas novadā, teritorijas daļai” apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

 

Ķekavas novada dome 2018.gada 18.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 23. “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums, ar kuru groza Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumu 2008.-2020.gadam, dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Titurga”, Baložos, Ķekavas novadā, teritorijas daļai” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-3/2018”.

 

Ar lēmuma pilnu saturu un lokālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19 k-9-1 (14.kab., tālr. 67936031), Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

 

Telpiskās plānošanas daļa

31.10.2018.

Paziņojums par lokālplānojuma trīspadsmit nekustamajiem īpašumiem Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

 

Ķekavas novada dome 2020.gada 20.augustā pieņēmusi lēmumu Nr.8. “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Elko”, kadastra numurs 8070 003 0041, “Saulespuķes”, kadastra numurs 8070 003 0186, “Spārni”, kadastra numurs 8070 003 0188, “Zirnīši”, kadastra numurs 8070 003 0193, “Rosmes”, kadastra numurs 8070 003 0194, “Jaunstūri”, kadastra numurs 8070 003 0211, “Jaunkrastiņi”, kadastra numurs 8070 003 0212, “Odziņas”, kadastra numurs 8070 003 0374, “Jaunkolbergi”, kadastra numurs 8070 003 0416, “Cibiņas”, kadastra numurs 8070 003 0477, Mežmalas iela 4, kadastra numurs 8070 003 0129, Mežmalas iela 4A, kadastra numurs 8070 003 0581, Mežmalas iela 12, kadastra numurs 8070 003 0046, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2020” (protokols Nr.23.).

 

Ar lēmuma pilnu saturu un lokālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19 k-9-1 (52. darba vieta, tālr. 29822574), Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Saistošie noteikumi

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Teritorijas pašreizējā izmantošana

2.lapa – Teritorijas funkcionālais zonējums

3.lapa – Plānotie inženiertīkli

4.lapa – Transporta infrastruktūra

5.lapa – Sarkano līniju grozījumi

6.lapa – Zemes ierīcības projekta priekšlikums

7.lapa – Mežmalas ielas šķērsprofili

8.lapa – Sūnu ielas un plānotās ielas šķērsprofili

9.lapa – Apiņu un Mežmalas ielu šķērsprofili

Paskaidrojuma raksts

Pārskats par lokālplānojuma izstrādi

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

31.08.2020.

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Grifi”, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-1/2021

 

Ķekavas novada dome 2021.gada 17.jūnijā pieņēmusi lēmumu Nr. 21. “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Grifi”, kadastra numurs 8070 008 2758, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-1/2021” (protokols Nr. 14.).

 

Ar lēmuma pilnu saturu un lokālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19 k-9 (52. darba vieta, tālr. 29822574), Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Saistošie noteikumi

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinājumi

Paskaidrojuma raksts

Cita sadaļa:

Topogrāfiskais plāns

Lokālplānojuma teritorijas esošais funkcionālais zonējums un apgrūtinājumi

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

01.07.2021.

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Zāļu ielā 7, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2021

 

Ķekavas novada dome 2021.gada 18.augustā pieņēmusi lēmumu Nr. 15. “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Zāļu ielā 7, kadastra numurs 8070 007 0298, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2021” (protokols Nr. 9/2021.).

 

Ar lēmuma pilnu saturu un lokālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19 k-9 (52. darba vieta, tālr. 29822574), Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

 

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Saistošie noteikumi

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Teritorijas pašreizējās izmantošanas un apgrūtinājumu plāns

2.lapa – Funkcionālais zonējums

Paskaidrojuma raksts

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

31.08.2021.

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rāmavas ielā 33, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-3/2021

 

Ķekavas novada dome 2021.gada 18.augustā pieņēmusi lēmumu Nr. 14. “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rāmavas ielā 33, kadastra numurs 8070 007 0299, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-3/2021” (protokols Nr. 9/2021.).

 

Ar lēmuma pilnu saturu un lokālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19 k-9 (52. darba vieta, tālr. 29822574), Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

 

Ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Saistošie noteikumi

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Teritorijas pašreizējās izmantošanas un apgrūtinājumu plāns

2.lapa – Funkcionālais zonējums

Paskaidrojuma raksts

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

31.08.2021.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,