Paziņojums par grozījumiem saistošajos noteikumos, ar kuriem tika apstiprināts Ķekavas novada teritorijas plānojums (administratīvai teritorijai līdz 01.07.2021) un precizētā redakcija (3.3 redakcija)

Ķekavas novada dome 2023.gada 13.septembrī pieņēmusi lēmumu “Par Ķekavas novada domes saistošo noteikumu Nr.SN-TPD-6/2023 “Grozījumi Ķekavas novada domes 2023.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-2/2023 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” apstiprināšanu” (lēmums Nr. 38., protokols Nr. 19.) un pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. SN-TPD-6/2023 “Grozījumi Ķekavas novada domes 2023.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-2/2023 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa””.

Grozījumi veikti Ķekavas novada teritorijas plānojuma (administratīvai teritorijai līdz 01.07.2021) (turpmāk – Teritorijas plānojums) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, pamatojoties uz 2023.gada 28.augusta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) vēstuli Nr. 15-2/4931 “Par Ķekavas novada teritorijas plānojumu”.

Papildus norādām, ka Teritojas plānojumu drīkstēs īstenot pēc VARAM lēmuma saņemšanas.

Teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta izstrādātājs ir SIA “METRUM” (adrese: Ģertrūdes iela 47 – 3, Rīga, LV-1011, www.metrum.lv, Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja no SIA “METRUM” puses Māra Kalvāne, tālr. 27014811).

Ar apstiprināto Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakciju un Vides pārskatu iespējams iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28311) un šeit:

Ķekavas novada domes 13.09.2023. lēmums Nr. 38. “Par Ķekavas novada domes saistošo noteikumu Nr.SN-TPD-6/2023 “Grozījumi Ķekavas novada domes 2023.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-2/2023 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” apstiprināšanu” (protokols Nr. 19.)

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-6/2023 “Grozījumi Ķekavas novada domes 2023.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-2/2023 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

lēmums (21.09.2023., Oficiālās publikācijas Nr.: 2023/183.21)
saistošie noteikumi (21.09.2023., Oficiālās publikācijas Nr.: 2023/183.20)

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Ķekavas novada funkcionālais zonējums
2.lapa – Ķekavas novada funkcionālais zonējums
3.lapa – Ķekavas novada funkcionālais zonējums
4.lapa – Baložu, Krustkalnu un Lapenieku funkcionālais zonējums
5.lapa – Katlakalna, Rāmavas un Valdlauču funkcionālais zonējums
6.lapa – Aleju, Krogsila, Vimbukroga un Skujnieku funkcionālais zonējums
7.lapa – Ķekavas un Odukalna funkcionālais zonējums
8.lapa – Bērzmentes un Dzintaru funkcionālais zonējums
9.lapa – Daugmales funkcionālais zonējums
10.lapa – Jaunsila, Pulkarnes un Saulgožu funkcionālais zonējums
11.lapa – Plakanciema funkcionālais zonējums
12.lapa – Dzērumu, Mellupu un Jenču funkcionālais zonējums

Paskaidrojuma raksts

1. pielikums. Ciemu un Baložu pilsētas izvērtējums
2. pielikums. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi
3. pielikums. Novada nozīmes kultūras pieminekļi
4. pielikums. Valsts ģeodēziskā tīkla punkti
5. pielikums. Derīgo izrakteņu atradnes
6. pielikums. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas
7. pielikums. Ceļu pievienojumi
8. pielikums. Apgrūtinātās teritorijas, objekti un to kodi
9. pielikums. Pašvaldības ielas un ceļi
10. pielikums. Ugunsdzēsības hidranti

Vides pārskats

Citi teritorijas plānojuma izstrādes materiāli:

Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja ziņojums par precizējumu veikšanu (atbilde VARAM)
Ziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes procesu
Kultūras pieminekļu aizsargoslu projekts
Kultūras pieminekļu aizsargjoslu projekta pielikumi
Pārskats par saņemtajiem institūciju nosacījumiem (1. redakcija)
Pārskats par saņemtajiem institūciju atzinumiem (1. redakcija)
Pārskats par saņemtajiem institūciju atzinumiem (Pilnveidotā redakcija)
Pārskats par saņemtajiem institūciju atzinumiem (3. redakcija)

Attīstības un būvniecības pārvalde
20.09.2023.

precizēts 21.09.2023.

Paziņojums par grozījumiem saistošajos noteikumos, ar kuriem tika apstiprināts Ķekavas novada teritorijas plānojums (administratīvai teritorijai līdz 01.07.2021) un precizētā redakcija

Ķekavas novada dome 2023.gada 9.augustā pieņēmusi lēmumu “Par Ķekavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN- TPD-5/2023 “Grozījumi Ķekavas novada domes 2023.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-2/2023 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” apstiprināšanu” (lēmums Nr. 21., protokols Nr. 16.) un pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. SN-TPD-5/2023 “Grozījumi Ķekavas novada domes 2023.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-2/2023 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Grozījumi veikti Ķekavas novada teritorijas plānojuma (administratīvai teritorijai līdz 01.07.2021) (turpmāk – Teritorijas plānojums) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos un Paskaidrojuma rakstā, pamatojoties uz 2023.gada 28.jūnija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) vēstuli Nr. 15-2/3661 “Par Ķekavas novada teritorijas plānojumu”.

Papildus norādām, ka Teritojas plānojumu drīkstēs īstenot pēc VARAM lēmuma saņemšanas.

Teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta izstrādātājs ir SIA “METRUM” (adrese: Ģertrūdes iela 47 – 3, Rīga, LV-1011, www.metrum.lv, Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja no SIA “METRUM” puses Māra Kalvāne, tālr. 27014811).

Ar apstiprināto Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakciju un Vides pārskatu iespējams iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27916) un šeit:

Ķekavas novada domes 09.08.2023. lēmums Nr. 21. “Par Ķekavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN- TPD-5/2023 “Grozījumi Ķekavas novada domes 2023.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-2/2023 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” apstiprināšanu” (protokols Nr. 16.)

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-5/2023 “Grozījumi Ķekavas novada domes 2023.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-2/2023 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

lēmums ( 16.08.2023., Oficiālās publikācijas Nr.: 2023/157.19)
saistošie noteikumi (16.08.2023., Oficiālās publikācijas Nr.: 2023/157.17 )

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Ķekavas novada funkcionālais zonējums
2.lapa – Ķekavas novada funkcionālais zonējums
3.lapa – Ķekavas novada funkcionālais zonējums
4.lapa – Baložu, Krustkalnu un Lapenieku funkcionālais zonējums
5.lapa – Katlakalna, Rāmavas un Valdlauču funkcionālais zonējums
6.lapa – Aleju, Krogsila, Vimbukroga un Skujnieku funkcionālais zonējums
7.lapa – Ķekavas un Odukalna funkcionālais zonējums
8.lapa – Bērzmentes un Dzintaru funkcionālais zonējums
9.lapa – Daugmales funkcionālais zonējums
10.lapa – Jaunsila, Pulkarnes un Saulgožu funkcionālais zonējums
11.lapa – Plakanciema funkcionālais zonējums
12.lapa – Dzērumu, Mellupu un Jenču funkcionālais zonējums

Paskaidrojuma raksts

1. pielikums. Ciemu un Baložu pilsētas izvērtējums
2. pielikums. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi
3. pielikums. Novada nozīmes kultūras pieminekļi
4. pielikums. Valsts ģeodēziskā tīkla punkti
5. pielikums. Derīgo izrakteņu atradnes
6. pielikums. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas
7. pielikums. Ceļu pievienojumi
8. pielikums. Apgrūtinātās teritorijas, objekti un to kodi
9. pielikums. Pašvaldības ielas un ceļi
10. pielikums. Ugunsdzēsības hidranti

Vides pārskats

Citi teritorijas plānojuma izstrādes materiāli:

Ziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes procesu
Kultūras pieminekļu aizsargoslu projekts
Kultūras pieminekļu aizsargjoslu projekta pielikumi
Pārskats par saņemtajiem institūciju nosacījumiem (1. redakcija)
Pārskats par saņemtajiem institūciju atzinumiem (1. redakcija)
Pārskats par saņemtajiem institūciju atzinumiem (Pilnveidotā redakcija)
Pārskats par saņemtajiem institūciju atzinumiem (3. redakcija)

Attīstības un būvniecības pārvalde
15.08.2023.

precizēts 16.08.2023.

Paziņojums par Ķekavas novada teritorijas plānojuma (administratīvai teritorijai līdz 01.07.2021) apstiprināšanu un apstiprinātā redakcija

Ķekavas novada dome 2023.gada 22.martā pieņēmusi lēmumu “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma (administratīvai teritorijai līdz 2021.gada 1.jūlijam) pilnveidotās redakcijas 3.1 apstiprināšanu” (protokols Nr. 6.) un pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. SN-TPD-2/2023 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Saistošie noteikumi, ar kuriem apstiprināts Ķekavas novada teritorijas plānojums, stājas spēkā nākamajā dienā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Saistošo noteikumu īstenošanu var uzsākt ar dienu, ko noteiks par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā ministrija Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteiktajā kārtībā.

Teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta izstrādātājs ir SIA “METRUM” (adrese: Ģertrūdes iela 47 – 3, Rīga, LV-1011, www.metrum.lv, Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja no SIA “METRUM” puses Māra Kalvāne, tālr. 27014811).

 

Ar apstiprināto Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakciju un Vides pārskatu iespējams iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” un šeit:

Ķekavas novada domes 22.03.2023. lēmums Nr. 13. “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma (administratīvai teritorijai līdz 2021.gada 1.jūlijam) pilnveidotās redakcijas 3.1 apstiprināšanu” (protokols Nr. 6.)

1.pielikums – Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-2/2023 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”
2.pielikums – Ķekavas novada spēkā esošo lokālplānojumu un detālplānojumu īstenošanas izvērtējums

Paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (31.03.2023.)

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Ķekavas novada funkcionālais zonējums
2.lapa – Ķekavas novada funkcionālais zonējums
3.lapa – Ķekavas novada funkcionālais zonējums
4.lapa – Baložu, Krustkalnu un Lapenieku funkcionālais zonējums
5.lapa – Katlakalna, Rāmavas un Valdlauču funkcionālais zonējums
6.lapa – Aleju, Krogsila, Vimbukroga un Skujnieku funkcionālais zonējums
7.lapa – Ķekavas un Odukalna funkcionālais zonējums
8.lapa – Bērzmentes un Dzintaru funkcionālais zonējums
9.lapa – Daugmales funkcionālais zonējums
10.lapa – Jaunsila, Pulkarnes un Saulgožu funkcionālais zonējums
11.lapa – Plakanciema funkcionālais zonējums
12.lapa – Dzērumu, Mellupu un Jenču funkcionālais zonējums

Paskaidrojuma raksts

1. pielikums. Ciemu un Baložu pilsētas izvērtējums
2. pielikums. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi
3. pielikums. Novada nozīmes kultūras pieminekļi
4. pielikums. Valsts ģeodēziskā tīkla punkti
5. pielikums. Derīgo izrakteņu atradnes
6. pielikums. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas
7. pielikums. Ceļu pievienojumi
8. pielikums. Apgrūtinātās teritorijas, objekti un to kodi
9. pielikums. Pašvaldības ielas un ceļi
10. pielikums. Ugunsdzēsības hidranti

Vides pārskats

Citi teritorijas plānojuma izstrādes materiāli:

Ziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes procesu
Kultūras pieminekļu aizsargoslu projekts
Kultūras pieminekļu aizsargjoslu projekta pielikumi
Pārskats par saņemtajiem institūciju nosacījumiem (1. redakcija)
Pārskats par saņemtajiem institūciju atzinumiem (1. redakcija)
Pārskats par saņemtajiem institūciju atzinumiem (Pilnveidotā redakcija)
Pārskats par saņemtajiem institūciju atzinumiem (3. redakcija)

Attīstības un būvniecības pārvalde

12.04.2023.

Ķekavas novada dome 2022.gada 24.novembrī pieņēmusi lēmumu “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma (administratīvai teritorijai līdz 2021.gada 1.jūlijam) pilnveidotās redakcijas 3.0 nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2022.gada 13. decembra līdz 2023. gada 12. janvārim (ieskaitot).

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

 • 19.decembrī plkst. 18.00 Daugmales multifunkcionālajā centrā (adrese: “Skola”, Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads
 • 20.decembrī plkst. 18.00 Katlakalna Tautas namā (adrese: Pļavniekkalna iela 35, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads)
 • 21.decembrī plkst. 18.00 Doles Tautas namā (adrese: Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas novads)
 • 22.decembrī plkst. 18.00 Baložu kultūras nama lielajā zālē (adrese: Skolas iela 6, Baloži, Ķekavas novads)

Ar Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldē, Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvaldē, Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādātājs ir SIA “METRUM” (adrese: Ģertrūdes iela 47 – 3, Rīga, LV-1011, www.metrum.lv, Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja no SIA “METRUM” puses Māra Kalvāne, tālr. 27014811).

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu):

 • Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123);
 • Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldē (adrese: Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128);
 • Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvaldē (adrese: “Salnas”, Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124);
 • novads@kekava.lv – ar drošu elektronisko parakstu (e-parakstu) parakstītu dokumentu;
 • Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām.

Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (kontaktpersona: Juris Križanovskis, tālr. 67936031, 27841097). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

Lēmums

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

Ķekavas novada funkcionālais zonējums – 1.lapa

Ķekavas novada funkcionālais zonējums – 2.lapa

Ķekavas novada funkcionālais zonējums – 3.lapa

Baložu, Krustkalnu un Lapenieku funkcionālais zonējums

Katlakalna, Rāmavas un Valdlauču funkcionālais zonējums

Aleju, Krogsila, Vimbukroga un Skujnieku funkcionālais zonējums

Ķekavas un Odukalna funkcionālais zonējums

Bērzmentes un Dzintaru funkcionālais zonējums

Daugmales funkcionālais zonējums

Jaunsila, Pulkarnes un Saulgožu funkcionālais zonējums

Plakanciema funkcionālais zonējums

Dzērumu, Mellupu un Jenču funkcionālais zonējums

Paskaidrojuma raksts

1. pielikums. Ciemu un Baložu pilsētas izvērtējums

2. pielikums. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi

3. pielikums. Novada nozīmes kultūras pieminekļi

4. pielikums. Valsts ģeodēziskā tīkla punkti

5. pielikums. Derīgo izrakteņu atradnes

6. pielikums. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas

7. pielikums. Ceļu pievienojumi

8. pielikums. Apgrūtinātās teritorijas, objekti un to kodi

9. pielikums. Pašvaldības ielas un ceļi

10. pielikums. Ugunsdzēsības hidranti

Vides pārskats

Citi teritorijas plānojuma izstrādes materiāli:

Ziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes procesu

Kultūras pieminekļu aizsargoslu projekts

Kultūras pieminekļu aizsargjoslu projekta pielikumi

Pārskats par saņemtajiem institūciju nosacījumiem (1. redakcija)

Pārskats par saņemtajiem institūciju atzinumiem (Pilnveidotā redakcija)

Saņemto priekšlikumu kopsavilkums (Ķekavas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas pilnveidošana)

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 8.decembra lēmumu Nr. 2.§5. (protokols Nr.33.) “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018. – 2030.gadam izstrādes uzsākšanu” uzsākta Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrāde ar mērķi izstrādāt normatīviem atbilstošu ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu.

Plašāka sabiedrības informēšanas kampaņa par teritorijas plānojuma izstrādes procesu sāksies 2017.gada janvārī un februārī, kad novada iedzīvotāji kopā ar nodokļu paziņojumiem saņems informāciju par informatīvām sanāksmēm (to norises vietu un laiku), kurās tiks izskaidrots teritorijas plānojuma izstrādes mērķis un sabiedrības loma plānošanas procesā. Aicinām sekot līdzi detalizētai informācijai Ķekavas novada tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada pašvaldības informatīvajā biļetenā “Ķekavas novads”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādes procesā un izteikt priekšlikumus teritorijas plānojuma redakcijas grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sagatavošanai, sūtot tos uz e-pasta adresi planojums@kekava.lv līdz 2017.gada 31.martam (ieskaitot). Kā arī, rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123), Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldē (adrese: Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128) vai Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvaldē (adrese: “Salnas”, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124).

Iesniedzot priekšlikumu, jānorāda uz kuru nekustamo īpašumu attiecas priekšlikums (nekustamā īpašuma nosaukums un kadastra numurs), kā arī teritorijas plānojuma sadaļa, kurā veicamas izmaiņas – grafiskā daļa un/vai teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas vadītājs Juris Križanovskis.

Kontaktpersonas: Juris Križanovskis, tālr. 67936031, Līga Sēja, tālr. 67936019.

Telpiskās plānošanas daļa

22.12.2016

Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādē. Savus priekšlikumus var iesūtīt līdz 2017.gada 31.martam (ieskaitot) uz e-pasta adresi: planojums@kekava.lv

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 8.decembra lēmumu Nr. 2.§5. (protokols Nr.33.) “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018. – 2030.gadam izstrādes uzsākšanu” uzsākta Ķekavas novada teritorijas plānojuma (turpmāk – Teritorijas plānojuma) izstrāde ar mērķi izstrādāt normatīviem atbilstošu ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu.

Kas ir teritorijas plānojums?

Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, uz kura pamata tiek atļauts attiecīgs apbūves un izmantošanas veids nekustamajos īpašumos.

Esošā situācija

Ķekavas novads izveidojies 2009.gadā, apvienojot trīs pašvaldības – Baložu pilsētu, Daugmales pagastu un Ķekavas pagastu. Šobrīd spēkā ir visu trīs novada administratīvo teritoriju teritorijas plānojumi. Kopš Ķekavas novada teritorijā esošo administratīvo teritoriju teritorijas plānojumu izstrādes un apstiprināšanas, ir mainījušies un no jauna ieviesti teritorijas attīstības plānošanu reglamentējoši normatīvie akti (piem., Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas nosaka vienotas vispārīgās prasības teritorijas attīstības plānošanai, teritorijas izmantošanai un apbūvei, un vienotu teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju – funkcionālo zonējumu), kā arī apstiprināta Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. Spēkā esošie teritorijas plānojumi tika izstrādāti ar attīstības redzējumu līdz 2019.gadam (Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam ar 2009.gada grozījumiem), 2020.gadam (Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam) un 2021.gadam (Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam).

Tādēļ teritoriju attīstība un būvniecība notiek pēc atšķirīgām prasībām. Līdz ar to nepieciešams jauns, idejiski un saturiski saskaņots teritorijas plānojums, izstrādāts atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam (skat. 2.tab.), realizējot Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam noteikto novada telpiskās attīstības perspektīvas vīziju – “Ķekavas novads – zaļa mājvieta dinamiskā pašvaldībā”, mērķus, prioritātes un teritorijas specializācijai atbilstošu vēlamo telpiskās struktūras attīstības modeli.

Teritorijas plānojuma izstrāde

Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir definēt nosacījumus nekustamo īpašumu apbūvei un noteikt nekustamo īpašumu izmantošanas iespējas.

Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties Teritorijas plānojuma izstrādes procesā un izteikt priekšlikumus Teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sagatavošanai.

Rakstiskus priekšlikumus Teritorijas plānojuma izstrādei lūdzam sniegt līdz 2017.gada 31.martam (ieskaitot), sūtot tos uz e-pasta adresi: planojums@kekava.lv.

Kā arī rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldē vai Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvaldē.

Iesniedzot priekšlikumu* jānorāda:

 • nekustamā īpašuma nosaukums/adrese;
 • nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums;
 • priekšlikums Teritorijas plānojuma grafiskās daļas izmaiņām un/vai
 • priekšlikums Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņām.

Saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi tiks izmantoti Teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sagatavošanai.

Ķekavas novada pašvaldība organizē informatīvās sapulces par Teritorijas plānojuma izstrādes procesu un sabiedrības iesaistīšanās iespējām (skat. 1.tab.).

1.tab. Informatīvo sapulču norises vieta un laiks

Baložu pilsētas kultūras namā

(Skolas iela 4, Baloži, Ķekavas nov., LV-2112)

2017.gada 21.februārī plkst. 18.30

2017.gada 7.martā plkst. 18.30

Daugmales multifunkcionālajā centrā

(“Skola”, Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV- 2124)

2017.gada 22.februārī plkst. 18.30

2017.gada 2.martā plkst. 18.30

Ķekavas kultūras namā

(Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas pag. Ķekavas nov., LV-2123)

2017.gada 23.februārī plkst. 18.30

2017.gada 9.martā plkst. 18.30

Izstāžu kompleksā “Rāmava”

(Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1004)

2017.gada 28.februārī plkst. 18.30

 

Katlakalna Tautas namā

(Pļavniekkalna iela 35, Katlakalns,  Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111)

2017.gada 1.martā plkst. 18.30

 

Iedzīvotāju ērtībai uz sapulci Ķekavas kultūras namā 9.martā tiks organizēts transports šādā maršrutā: plkst. 17.45 Mellupi; 17.50 pie ozola; 18.00 pie Plakanciema veikala, 18.10 pie mājām “Priedes”; Ķekavas satiksmes autobusa galapunkts. Transports būs nodrošināts arī atpakaļceļā pa to pašu maršrutu.

 2.tab. Teritorijas plānojuma izstrādē piemērojams šāds funkcionālā zonējuma dalījums

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) Nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) Apbūve līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) Apbūve no četriem un vairāk stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
Publiskās apbūves teritorija (P) Nosaka, lai nodrošinātu komerciālu vai nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
Jauktas centra apbūves teritorija (JC) Nosaka teritorijai, kurā vēsturiski izveidojies plašs jauktas izmantošanas spektrs vai ko izmanto par pilsētas, ciema vai apkaimes centru, kā arī apbūves teritorijai, ko plānots attīstīt par šādu centru.
Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) Nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.
Transporta infrastruktūras teritorija (TR) Nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī, lai nodrošinātu lidostu un ostu uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi.
Tehniskās apbūves teritorija (TA) Nosaka, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta infrastruktūru.
Dabas un apstādījumu teritorija (DA)

 

Nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides un līdzīgu funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.
Mežu teritorija (M)

 

Nosaka, lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un ar mežu saistīto galveno – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo – funkciju īstenošanai.
Lauksaimniecības teritorija (L) Nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.
Ūdeņu teritorija (Ū) Nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai.

Kontaktinformācija. Adreses: Ķekavas novada pašvaldība (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123). Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvalde (adrese: Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128). Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvalde (adrese: “Salnas”, Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124).

E-pasti: planojums@kekava.lv (priekšlikumu iesniegšanai);  novads@kekava.lv.

Kontaktpersonas: Juris Križanovskis, tālr. 67936031, mob.tel.tālr. 27841097, Līga Sēja, tālr. 67936019.

Telpiskās plānošanas daļa,

17.01.2017.

Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2030.gadam (turpmāk – Teritorijas plānojuma) izstrādei var iesniegt priekšlikumus, kas attiecas uz konkrētu nekustamo īpašumu vai vispārīgus priekšlikumus, kas attiecas uz novada teritorijas attīstību kopumā, piemēram, transporta infrastruktūras plānošanu, satiksmes organizāciju (prettrokšņa pasākumi, jaunas gājēju pārejas un tamlīdzīgi), publisko atpūtas vietu labiekārtojumu un pieejamību, par nepieciešamību pēc plašākas pakalpojumu pieejamības kādā no apdzīvotajām vietām un tamlīdzīgi.

Rakstiskus priekšlikumus, noformētus brīvā formātā, Teritorijas plānojuma izstrādei lūdzam sniegt līdz 2017.gada 31.martam (ieskaitot), sūtot tos uz e-pasta adresi: planojums@kekava.lv.

Sagaidāmie priekšlikumi no nekustamo īpašumu īpašniekiem ir par, piemēram, funkcionālā zonējuma maiņu konkrētos nekustamajos īpašumos, tādēļ iesniedzot priekšlikumu*, par sev piederošo nekustamo īpašumu, vēlams norādīt:

 • nekustamā īpašuma nosaukumu/adresi;
 • nekustamā īpašuma kadastra apzīmējumu;
 • priekšlikumu Teritorijas plānojuma grafiskās daļas izmaiņām un/vai
 • priekšlikumu Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņām;

Iesniedzot vispārīgus priekšlikumus* vēlams norādīt novada teritorijas daļu uz kuru priekšlikums attiecas (viss novads, konkrēta apdzīvotā vieta).

*Saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi tiks izmantoti apkopotā veidā Teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sagatavošanai.

Kā arī rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldē vai Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvaldē.

Adreses:

Ķekavas novada pašvaldība (Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123);

Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvalde (Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128);

Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvalde (“Salnas”, Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124).

Kontaktpersonas Ķekavas novada pašvaldībā:

Juris Križanovskis, tālr. 67936031, mob.tel.tālr. 27841097

Līga Sēja, tālr. 67936019

 

Telpiskās plānošanas daļa,

07.02.2017.

 

Šodien ar tikšanos Baložu kultūras namā sākas iedzīvotāju informatīvās sapulces par Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādi. Ķekavas novada pašvaldības organizētās informatīvās sapulces no 21.februāra līdz 9.martam norisināsies Baložos, Daugmalē, Ķekavā, Valdlaučos un Katlakalnā.

Atkārtotas tikšanās konkrētajās teritorijās paredzētas 2.martā Daugmalē, 7.martā Baložos un 9.martā Ķekavā. Tikšanās ar Valdlauču iedzīvotājiem notiks 28.februārī izstāžu kompleksā “Rāmava”, bet 1.martā – Katlakalna Tautas namā.

Telpiskās plānošanas daļa,

21.02.2017

Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2030.gadam (turpmāk – Teritorijas plānojuma) izstrādei var iesniegt priekšlikumus, kas attiecas uz funkcionālā zonējuma maiņu vai vispārīgus priekšlikumus, kas attiecas uz novada teritorijas attīstību kopumā, piemēram, transporta infrastruktūras plānošanu, satiksmes organizāciju (prettrokšņa pasākumi, jaunas gājēju pārejas un tamlīdzīgi), publisko atpūtas vietu labiekārtojumu un pieejamību, par nepieciešamību pēc plašākas pakalpojumu pieejamības kādā no apdzīvotajām vietām un tamlīdzīgi.

Rakstiskus priekšlikumus, noformētus brīvā formātā, Teritorijas plānojuma izstrādei lūdzam sniegt līdz 2017.gada 31.martam (ieskaitot), sūtot tos uz e-pasta adresi: planojums@kekava.lv.

Iesniedzot priekšlikumus Teritorijas plānojuma grafiskās daļas izmaiņām un/vai teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņām vēlams norādīt novada teritorijas daļu uz kuru priekšlikums attiecas (viss novads, pagasts, pilsēta, ciems, apdzīvotas vietas daļa vai īpašums).

Saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi tiks izmantoti apkopotā veidā Teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sagatavošanai.

Kā arī rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldē vai Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvaldē.

Adreses:

Ķekavas novada pašvaldība (Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123);

Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvalde (Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128);

Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvalde (“Salnas”, Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124).

Kontaktpersonas Ķekavas novada pašvaldībā:

Juris Križanovskis, tālr. 67936031, mob.tel.tālr. 27841097

Līga Sēja, tālr. 67936019

 

 

Telpiskās plānošanas daļa

22.02.2017.

Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļa ir apkopojusi saņemtos priekšlikumus Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2030.gadam izstrādei.

Kopsavilkumā ir apkopoti 270 priekšlikumi no fiziskām un juridiskām personām, kas saņemti uz e-pastu planojums@kekava.lv vai iesniegti Ķekavas novada pašvaldībā. Kopsavilkumā iekļauti arī tie priekšlikumi, kas saņemti pēc 2017.gada 31.marta.

Ar kopsavilkumu iespējams iepazīties šeit.

Ķekavas novada pašvaldība informē, ka visi priekšlikumi tiks izskatīti Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādes procesā. Pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas informēsim katru priekšlikumu iesniedzēju papildus par iesniegto priekšlikumu ņemšanu vai neņemšanu vērā.

Aicinām sekot līdzi informācijai Ķekavas novada tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada pašvaldības informatīvajā biļetenā “Ķekavas Novads”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Telpiskās plānošanas daļa

22.05.2017.

Paziņojums par valsts aizsardzībā esošu kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projektu izstrādi Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018.–2030.gadam izstrādes ietvaros

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija noteikumiem Nr.392 “Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika” Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018.–2030. gadam (2016.gada 8.decembra lēmums Nr.2.§5.(protokola Nr.33.)) izstrādes ietvaros, tiks izstrādāti valsts aizsardzībā esošu kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projekti sekojošiem arhitektūras pieminekļiem:

 • valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – Doles (Ķekavas) luterāņu baznīca, Rīgas iela 75, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads (Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VKPAI) Nr. 6699),
 • vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis – Doles Tautas nams (Doles krogs), Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads (VKPAI Nr. 8560),
 • valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – Katlakalna luterāņu baznīca, “Ticības”, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads (VKPAI Nr. 6700).

Kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projektu izstrādes mērķis ir noteikt individuālas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap minētājiem valsts aizsardzībā esošajiem kultūras pieminekļiem, ņemot vērā Aizsargjoslu likuma 8. pantu un ņemot vērā konkrētā pieminekļa atrašanās vietu, tā ainavisko uztveri, iespējamās vizuālās ietekmes un teritorijas attīstības prioritātes atbilstoši teritorijas plānojumam, kā arī Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam un Ķekavas novada attīstības programmai 2014.-2020. gadam. Izstrādātā individuālā aizsargjosla (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekli ļaus racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un precizēt ar kultūras pieminekļa aizsardzību saistītos apgrūtinājumus.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus minēto kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projektam lūdzam iesniegt līdz 2017.gada 13.oktobrim (ieskaitot), nosūtot pa pastu vai iesniedzot Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldē vai Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvaldē, vai elektroniski parakstītus iesniegumus sūtot uz e-pastu novads@kekava.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi, juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, korespondences adresi vai, ja persona vēlas saņemt elektronisku atbildi – e-pasta adresi.

Spēkā esošās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem Doles (Ķekavas) luterāņu baznīca un Doles Tautas nams (Doles krogs) attēlotas 1.attēlā. Spēkā esošā aizsargjosla (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekli Katlakalna luterāņu baznīca attēlota 2.attēlā.

1.att. Spēkā esošās kultūras pieminekļu Doles (Ķekavas) luterāņu baznīca un Doles Tautas nams (Doles krogs) aizsargjoslas (aizsardzības zonas)

2.att. Spēkā esošā kultūras pieminekļa Katlakalna luterāņu baznīca aizsargjosla (aizsardzības zona)

Ķekavas novada pašvaldība aicina sekot līdzi informācijai Ķekavas novada tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada pašvaldības informatīvajā biļetenā “Ķekavas Novads”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar kontaktpersonām Ķekavas novada pašvaldībā – Juri Križanovski, tālr. 67936031, Līgu Sēju, tālr. 67936019.

Telpiskās plānošanas daļa

05.09.2017.

Turpinot darbu pie Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam, pašvaldība šobrīd strādā pie Teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izveides, kā arī papildus apzina īpašnieku viedokļus par ciemu robežu izmaiņām un jautājumiem, kas radušies Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā.

Šobrīd atbilstoši veiktajiem uzmērījumiem (Ķekavas novada applūstošo teritoriju noteikšana, ēku fasāžu un žogu uzmērīšana) Teritorijas plānojuma redakcijas grafiskajā daļā ir precizētas plūdu riska teritorijas Misai, Ķekavai un Olektei, kā arī fiksēta esošā situācija attiecībā uz žogu un ēku būvniecību Ķekavas novada ciemu teritorijās ar blīvu apbūvi.

Pašvaldība ir saņēmusi vairāk kā 330 iedzīvotāju priekšlikumus, kas apkopoti un sagrupēti pēc apdzīvotām vietām un tēmām, uz kurām attiecas izteiktais priekšlikums (piemēram, funkcionālais zonējums, apbūves noteikumi, sarkanā līnija un būvlaide, ciema robežas grozīšana, ceļi un ielas, applūstošās teritorijas un citi). Priekšlikumi ir izvērtēti un iekļauti  jaunajā Teritorijas plānojuma redakcijā.

Darbs turpinās arī pie apdzīvoto vietu robežu precizēšanas, tai skaitā ciemu teritoriju samazināšanas, informējot  Jaunsila, Plakanciema, Saulgožu, Dzintaru un Daugmales ciemu nekustamo īpašumu īpašniekus par iespēju grozīt ciema robežu un mainīt nekustamā īpašuma funkcionālo zonējumu. Tāpat pašvaldības speciālisti aktīvi sadarbojas ar valsts pārvaldes institūcijām par Teritorijas plānojuma risinājumiem.

Paralēli Teritorijas plānojuma sagatavošanai notiek Ķekavas novada teritorijas plānojuma Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde, kā arī Valsts aizsardzībā esošu kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projekta Doles (Ķekavas) luterāņu baznīcai, Doles Tautas namam (Doles krogam) un Katlakalna luterāņu baznīcai izstrāde.

Jāatzīst, ka, pērn uzsākot ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenta izstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem, tika saplānoti veicamie darbi un pasākumi, to izstrādes laiki un termiņi, paredzot, ka ieplānotie procesi un aktivitātes notiks plānotajā laikā. Taču praksē lielā apjoma dēļ tie ir aizņēmuši vairāk laika, kā sākotnēji paredzēts.  Tāpēc ar Teritorijas plānojuma sākotnējo redakciju iedzīvotāji tiks iepazīstināti šī gada martā.

Ar Teritorijas plānojuma darba redakciju būs iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldības organizētajās Teritorijas plānojuma izstrādes darba grupās/darbnīcās, kā arī publiskās apspriešanas laikā. Teritorijas plānojuma izstrādes darba grupās/darbnīcās varēs piedalīties ikviens interesents.

Informācija par darba grupām/ darbnīcām (to izveidi, norises laiku un vietu) tiks publicēta Ķekavas novada pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada pašvaldības informatīvajā biļetenā “Ķekavas Novads”, kā arī izsūtīta individuāli tiem Teritorijas plānojuma priekšlikumu iesniedzējiem, kas iesniedzot priekšlikumu, norādīja savu elektroniskā pasta adresi vai priekšlikumu iesniedza uz e-pastu planojums@kekava.lv.

Aicinām sekot līdzi informācijai Ķekavas novada interneta vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada pašvaldības informatīvajā biļetenā “Ķekavas Novads”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Telpiskās plānošanas daļa

16.01.2018.

Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus  un nekustamo īpašumu īpašniekus uz darbnīcām, lai iepazītos ar Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam darba redakciju.

Apmeklējot darbnīcas, lūgums ievērot norādīto dalījumu pa apdzīvoto vietu teritorijām.  Savukārt Ķekavas pagasta un Daugmales pagasta nekustamo īpašumu īpašniekus, kuru īpašumi atrodas ārpus ciemu teritorijām, aicinām izvēlēties sapulci pēc tuvākā ciema.

Darbnīcas notiks:

27. februārī plkst. 18.00 Doles Tautas namā

Darbnīca “Jenči, Dzērumi, Mellupi un Plakanciems”

1. martā plkst. 18.00 Doles Tautas namā

Darbnīca “Jaunsils, Saulgoži un Pulkarne”

5. martā plkst. 18.00 Daugmales multifunkcionālajā centrā

Darbnīca “Daugmale, Dzintari un Bērzmente”

7. martā plkst. 18.00 Doles Tautas namā

Darbnīca “Vimbukrogs, Krogsils, Alejas un Skujnieki”

19. martā plkst. 18.00 Ķekavas kultūras namā

Darbnīca “Ķekava un Odukalns”

22. martā plkst. 18.00 Baložu kultūras namā

Darbnīca “Baložu pilsēta”

26. martā plkst. 18.00 Baložu kultūras namā

Darbnīca “Krustkalni un Lapenieki”

28. martā plkst. 18.00 Katlakalna Tautas namā

Darbnīca “Katlakalns, Rāmava un Valdlauči”

Aicinām sekot līdzi informācijai Ķekavas novada interneta vietnē www.kekavasnovads.lv. Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar kontaktpersonām Ķekavas novada pašvaldībā – Juri Križanovski, tālr. 67936031, Līgu Sēju, tālr. 67936019.

 

Telpiskās plānošanas daļa

07.02.2018.

Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iepazīties ar Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam (turpmāk – Teritorijas plānojuma) darba variantu.

Teritorijas plānojuma darba variants tiks skatīts astoņās darbnīcās šī gada februārī un martā. Darbnīcas organizētas ievērojot dalījumu pa apdzīvotām vietām, un to formāts paredz, ka Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskās daļas tiks precizētas un papildinātas pēc katras darbnīcas.

Lai nodrošinātu iespēju iepazīties ar Teritorijas plānojuma darba variantu, grafiskās daļas materiāli katrai darbnīcai tiks pievienoti pirms darbnīcas norises.

Ar Teritorijas plānojuma darba variantu* iespējams iepazīties šeit:

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (uz 21.02.2018.)

Funkcionālā zonējuma pārejas tabula

Grafiskā daļa darbnīcai:

 • “Jenči, Dzērumi, Mellupi un Plakanciems”  1.lapa  2.lapa  3.lapa  (uz 27.02.2018.)
 • “Jaunsils, Saulgoži un Pulkarne”  1.lapa  2.lapa  3.lapa  (uz 01.03.2018.)
 • “Daugmale, Dzintari un Bērzmente”  1.lapa  2.lapa  (uz 05.03.2018.)
 • “Vimbukrogs, Krogsils, Alejas un Skujnieki”  1.lapa   2.lapa  (uz 07.03.2018.)
 • “Ķekava un Odukalns”  1.lapa  2.lapa  (uz 19.03.2018.)  Lauku teritorija  (uz 28.03.2018.)
 • “Baložu pilsēta”  1.lapa  2.lapa  (uz 22.03.2018.)
 • “Krustkalni un Lapenieki”  1.lapa  2.lapa  (uz 26.03.2018.)
 • “Katlakalns, Rāmava un Valdlauči”  1.lapa  2.lapa  (uz 28.03.2018.)

 

*Ķekavas novada pašvaldība aicina ņemt vērā, ka darbnīcu formāts paredz Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un Grafiskās daļas papildināšanu un precizēšanu pēc katras darbnīcas.

Ar spēkā esošajiem Ķekavas novada teritorijas plānojumiem iespējams iepazīties šeit.

 

Telpiskās plānošanas daļa

26.02.2018.

Ķekavas novada teritorijas plānojums 2018.-2030. gadam  ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, uz kura pamata tiek atļauts attiecīgs apbūves un izmantošanas veids nekustamajos īpašumos. Teritorijas plānojums sastāv no teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, grafiskās daļas un paskaidrojuma raksta.

Ķekavas novada pašvaldība šogad, februārī un martā, organizēja sapulces, kurās Ķekavas novada iedzīvotājiem un nekustamo īpašumu īpašniekiem bija iespēja klātienē iepazīties ar Teritorijas plānojuma darba variantu un uzdot sev interesējošos jautājumus.

Sapulču mērķis bija iepazīstināt ar Teritorijas plānojuma darba variantu, uzsvaru liekot uz grafisko daļu – funkcionālo zonējumu. Uzskatāmības dēļ, sapulcēs prezentētajā grafiskās daļas darba variantā netika attēlotas apgrūtinātās teritorijas un objekti, kuriem nosaka aizsargjoslas, tai skaitā sarkanās līnijas. Funkcionālo zonējumu (teritorijas iedalījumu zonās, kurām ir atšķirīgas prasības attiecībā uz teritorijas apbūvi un izmantošanu) nosaka Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumi Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Interesenti sapulču laikā uzdeva jautājumus gan par Teritorijas plānojuma risinājumiem konkrētos īpašumos un novada teritorijā kopumā, gan saimnieciska rakstura jautājumus. Ņemot vērā Ķekavas novada teritorijas specifiku, katrā sapulcē tika aktualizēts atšķirīgs jautājumu loks, piemēram:

 • apdzīvoto vietu robežu precizēšana, tai skaitā, ciemu teritoriju mazināšana ciemiem Ķekavas pagastā aiz apvedceļa A5 (Jaunsilam, Plakanciemam, Saulgožiem, Pulkarnei) un ciemiem Daugmales pagastā (Daugmalei, Dzintariem),
 • applūstošo teritoriju precizēšana Misai, Ķekavai un Olektei,
 • publisko teritoriju un objektu trūkums blīvi apbūvētās dzīvojamo māju un savrupmāju teritorijās,
 • dabas apstādījumu un mežu teritoriju saglabāšana iedzīvotāju rekreācijas vajadzībām.

Saimnieciskā rakstura jautājumi bija saistīti ar ielu tehnisko stāvokli, ielu nosaukumiem, meliorācijas risinājumiem, kā arī ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Ar sagatavoto Teritorijas plānojuma darba redakciju iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldības interneta vietnes www.kekavasnovads.lv sadaļā “Attīstība” – “Teritorijas plānojumi” – “Izstrāde”.

Rakstiskus priekšlikumus par Teritorijas plānojuma darba redakciju var iesniegt līdz 31. maijam, sūtot tos uz elektroniskā pasta adresi – planojums@kekava.lv.  Priekšlikumus iespējams iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) arī Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros Ķekavā, Baložos un Daugmalē.

Aicinām sekot līdzi informācijai Ķekavas novada tīmekļa vietnē, Ķekavas novada pašvaldības informatīvajā biļetenā “Ķekavas Novads”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar kontaktpersonām Ķekavas novada pašvaldībā – Juri Križanovski, tālr. 67936031, Līgu Sēju, tālr. 67936019.

Telpiskās plānošanas daļa

09.04.2018.

Ķekavas novada dome 2019.gada 7.martā pieņēmusi lēmumu “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Līdz ar Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakciju, publiskā apspriešana notiks arī Ķekavas novada teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektam.

Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

Izstrādātais Vides pārskats ir dokuments, kurā kompleksi vērtēta Ķekavas novada teritorijas plānojuma ieviešanas iespējamā ietekme uz vidi, nodrošinot, ka vides vērtības tiek atbilstoši integrētas plānošanas dokumentā.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019.gada 18.marta līdz 29.aprīlim (ieskaitot).

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

21.martā plkst. 18.00 Doles Tautas namā (Plakanciems, Dzērumi, Mellupi, Jenči)

26.martā plkst. 18.00 Baložu vidusskolas Stikla zālē (Krustkalni, Lapenieki)

27.martā plkst. 18.00 Daugmales multifunkcionālajā centrā (Daugmale, Dzintari, Bērzmente)

28.martā plkst. 18.00 Doles Tautas namā (Alejas, Krogsils, Vimbukrogs, Skujnieki)

2.aprīlī plkst. 18.00 Baložu vidusskolas Stikla zālē (Baloži)

3.aprīlī plkst. 18.00 Katlakalna Tautas namā (Katlakalns, Rāmava, Valdlauči)

9.aprīlī plkst. 18.00 Doles Tautas namā (Jaunsils, Pulkarne, Saulgoži)

11.aprīlī plkst. 18.00 Doles Tautas namā (Ķekava, Odukalns)

Apmeklējot sanāksmes, lūgums ievērot norādīto dalījumu pa apdzīvoto vietu teritorijām. Savukārt Ķekavas pagasta un Daugmales pagasta nekustamo īpašumu īpašniekus, kuru īpašumi atrodas ārpus ciemu teritorijām, aicinām izvēlēties sanāksmi pēc tuvākā ciema.

Ar Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldē, Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvaldē, Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta izstrādātājs ir SIA “METRUM” (adrese: Ģertrūdes iela 47 – 3, Rīga, LV-1011, www.metrum.lv, Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja no SIA “METRUM” puses Māra Kalvāne, tālr. 27014811).

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu):

 • Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123);
 • Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldē (adrese: Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128);
 • Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvaldē (adrese: “Salnas”, Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124);
 • novads@kekava.lv – ar drošu elektronisko parakstu (e-parakstu) parakstītu dokumentu;
 • Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām.

Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (kontaktpersonas: Juris Križanovskis, tālr. 67936031, 27841097, Līga Sēja, tālr. 67936019). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

Ar Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakcijas materiāliem un Vides pārskata projektu iespējams iepazīties šeit:
Lēmums par Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa*:
Ķekavas novada funkcionālais zonējums – 1. lapa
Ķekavas novada funkcionālais zonējums – 2. lapa
Ķekavas novada funkcionālais zonējums – 3. lapa
Baložu, Krustkalnu un Lapenieku funkcionālais zonējums
Katlakalna, Rāmavas un Valdlauču funkcionālais zonējums
Aleju, Krogsila, Vimbukroga un Skujnieku funkcionālais zonējums
Ķekavas un Odukalna funkcionālais zonējums
Bērzmentes un Dzintaru funkcionālais zonējums
Daugmales funkcionālais zonējums
Jaunsila, Pulkarnes un Saulgožu funkcionālais zonējums
Plakanciema funkcionālais zonējums
Dzērumu, Mellupu un Jenču funkcionālais zonējums

* Informācijas daudzuma un mēroga noteiktības dēļ, atsevišķas vietas novada kartē ir grūtāk nolasāmas. Lielākā mērogā skatīt Baložu pilsētas un novada ciemu kartes, kur attēlotas arī šajās teritorijās noteiktās sarkanās līnijas un perspektīvās ielu teritorijas (TIN73).
Paskaidrojuma raksts
1. pielikums. Ciemu izvērtējums
2. pielikums. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi
3. pielikums. Novada nozīmes kultūras pieminekļi
4. pielikums. Valsts ģeodēziskā tīkla punkti
5. pielikums. Derīgo izrakteņu atradnes
6. pielikums. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas
7. pielikums. Ar Sosnovska latvāni invadētās teritorijas
8. pielikums. Apgrūtinātās teritorijas, objekti un to kodi
9. pielikums. Pašvaldības ielas un ceļi
10. pielikums. Ielu kategorijas

Vides pārskats
Citi teritorijas plānojuma izstrādes materiāli:
Ziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes procesu
Pārskats par institūciju nosacījumiem
Saņemto priekšlikumu kopsavilkums Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādei
Kultūras pieminekļu aizsargjoslu projekts
Kultūras pieminekļu aizsargjoslu projekta pielikumi
Attīstības un būvniecības pārvalde

12.03.2019.

Ķekavas novada teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks 2019.gada 30.maijā plkst. 18.00, Ķekavas kultūras nama Viesību zālē (adrese – Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV–2123).

 

Ķekavas novada teritorijas plānojuma (turpmāk tekstā – Teritorijas plānojuma) redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas laikā no 2019.gada 18.marta līdz 29.aprīlim (ieskaitot) tika organizētas astoņas sanāksmes Ķekavas novada teritorijā.

Publiskās apspriešanas laikā saņemti 98 iesniegumi ar fizisko un juridisko personu priekšlikumiem vai iebildumiem (un ≈ 30 mutiski izteikti priekšlikumi vai iebildumi) par Teritorijas plānojuma redakciju.

Priekšlikumi/iebildumi izteikti, piemēram, par:

 • funkcionālo zonējumu – konkrētos īpašumos; Rūpnieciskās apbūves teritorijām (R un R1) Valdlaučos, Rāmavā un Katlakalnā; Mežu teritorijām (M) un plānoto apbūvi teritorijās, kurās dabā ir meži Baložu pilsētas teritorijā;
 • Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (TIAN) – prasībām zemes dalīšanai; prasībām konkrētu funkcionālo zonu apbūves parametriem; prasībām buferzonu parametriem starp dažādām funkcionālajām zonām;
 • Pašvaldības nozīmes ceļa, ielas statusa noteikšanu – piekļūšanai pie apbūves teritorijām Bērzmentē, Katlakalnā, Ķekavā, Vimbukrogā, Daugmalē;
 • Sarkanajām līnijām – sarkano līniju precizēšanu; Perspektīvo ielu un ceļu attīstības teritorijas (TIN73) precizēšanu.

Līdz priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmei saņemti atzinumi no 30 institūcijām.

Ar saņemto priekšlikumu kopsavilkumu un pārskatu par saņemtajiem institūciju atzinumiem var iepazīties Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmes protokola pielikumā Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Publiskās apspriešanas kopsavilkums:
Izstrādes vadītāja ziņojums par Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu
Teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas sanāksmju protokoli
Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmes protokols
1.pielikums – Pārskats par saņemtajiem institūciju atzinumiem
2.pielikums – Saņemto priekšlikumu kopsavilkums

Ķekavas novada dome 2019.gada 1.augustā pieņēmusi lēmumu “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu”.

Ķekavas novada teritorijas plānojuma (turpmāk tekstā – Teritorijas plānojuma) redakcija un Vides pārskata projekts tiks pilnveidots atbilstoši publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem institūciju atzinumiem, vērā ņemtajiem priekšlikumiem vai iebildumiem, kā arī tiks veikti redakcionāli labojumi.

Paredzams, ka Teritorijas plānojuma pilnveidošana ilgs līdz šī gada septembrim un pēc tam pilnveidotā redakcija tiks virzīta atkārtotai publiskajai apspriešanai.

Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties Teritorijas plānojuma pilnveidošanā un līdz augusta beigām (30.augustam ieskaitot) izteikt priekšlikumus Teritorijas plānojuma redakcijai. Saņemtie priekšlikumi tiks izvērtēti un iespēju robežās iestrādāti Teritorijas plānojuma redakcijā līdz atkārtotai publiskajai apspriešanai.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu):

 • Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123);
 • Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldē (adrese: Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128);
 • Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvaldē (adrese: “Salnas”, Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124);
 • novads@kekava.lv – ar drošu elektronisko parakstu (e-parakstu) parakstītu dokumentu.

Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2019.gada 7.novembrī pieņēmusi lēmumu “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Līdz ar Ķekavas novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju, publiskā apspriešana notiks arī Ķekavas novada teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata precizētajam projektam.

Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi. Izstrādātais Vides pārskats ir dokuments, kurā kompleksi vērtēta Ķekavas novada teritorijas plānojuma ieviešanas iespējamā ietekme uz vidi, nodrošinot, ka vides vērtības tiek atbilstoši integrētas plānošanas dokumentā.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019.gada 19.novembra līdz 18.decembrim (ieskaitot).

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

     2.decembrī plkst. 18.00 Doles Tautas namā (adrese: Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads)

     3.decembrī plkst. 18.00 Katlakalna Tautas namā (adrese: Pļavniekkalna iela 35, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads)

     4.decembrī plkst. 18.00 Daugmales multifunkcionālajā centrā (adrese: “Skola”, Daugmale, Daugmales pagasts., Ķekavas novads)

     5.decembrī plkst. 18.00 Baložu vidusskolas Stikla zālē (adrese: Skolas iela 6, Baloži, Ķekavas novads)

Aicinām izvēlēties sanāksmi pēc interesējošajai teritorijai (piemēram, apdzīvotai vietai vai konkrētam īpašumam) tuvākās sanāksmes norises vietas.

Ar Ķekavas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas un Vides pārskata precizētā projekta materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldē, Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvaldē, Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta izstrādātājs ir SIA “METRUM” (adrese: Ģertrūdes iela 47 – 3, Rīga, LV-1011, www.metrum.lv, Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja no SIA “METRUM” puses Māra Kalvāne, tālr. 27014811).

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu):

 • Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123);
 • Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldē (adrese: Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128);
 • Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvaldē (adrese: “Salnas”, Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124);
 • novads@kekava.lv – ar drošu elektronisko parakstu (e-parakstu) parakstītu dokumentu;
 • Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām.

Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (kontaktpersonas: Juris Križanovskis, tālr. 27841097, Līga Sēja, tālr. 67936019). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

 

Ar Ķekavas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas materiāliem un precizēto Vides pārskata projektu iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par Ķekavas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa*:
Ķekavas novada funkcionālais zonējums – 1. lapa
Ķekavas novada funkcionālais zonējums – 2. lapa
Ķekavas novada funkcionālais zonējums – 3. lapa
Baložu, Krustkalnu un Lapenieku funkcionālais zonējums
Katlakalna, Rāmavas un Valdlauču funkcionālais zonējums
Aleju, Krogsila, Vimbukroga un Skujnieku funkcionālais zonējums
Ķekavas un Odukalna funkcionālais zonējums
Bērzmentes un Dzintaru funkcionālais zonējums
Daugmales funkcionālais zonējums
Jaunsila, Pulkarnes un Saulgožu funkcionālais zonējums
Plakanciema funkcionālais zonējums
Dzērumu, Mellupu un Jenču funkcionālais zonējums

* Informācijas daudzuma un mēroga noteiktības dēļ, atsevišķas vietas novada kartē ir grūtāk nolasāmas. Lielākā mērogā skatīt Baložu pilsētas un novada ciemu kartes.

Paskaidrojuma raksts
1. pielikums. Ciemu un Baložu pilsētas izvērtējums
2. pielikums. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi
3. pielikums. Novada nozīmes kultūras pieminekļi
4. pielikums. Valsts ģeodēziskā tīkla punkti
5. pielikums. Derīgo izrakteņu atradnes
6. pielikums. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas
7. pielikums. Ar Sosnovska latvāni invadētās teritorijas
8. pielikums. Apgrūtinātās teritorijas, objekti un to kodi
9. pielikums. Pašvaldības ielas un ceļi
10. pielikums. Ugunsdzēsības hidranti
Vides pārskats

Citi teritorijas plānojuma izstrādes materiāli:
Ziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes procesu
Kultūras pieminekļu aizsargjoslu projekts
Kultūras pieminekļu aizsargjoslu projekta pielikumi
Pārskats par saņemtajiem institūciju nosacījumiem (uzsākot Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādi)
Pārskats par saņemtajiem institūciju atzinumiem (par Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakciju, kas bija nodota publiskajai apspriešanai no 2019.gada 18.marta līdz 29.aprīlim)

Ķekavas novada dome 2020.gada 2.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 7. “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 11.) un pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. 11/2020 “Ķekavas novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.

Saistošie noteikumi, ar kuriem apstiprināts Ķekavas novada teritorijas plānojums, stājas spēkā nākamajā dienā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Saistošo noteikumu īstenošanu var uzsākt ar dienu, ko noteiks par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā ministrija Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteiktajā kārtībā.

Ar apstiprināto Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakciju, izstrādes materiāliem un Vides pārskatu var iepazīties:

 • Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.kekavasnovads.lv sadaļā “Attīstība” – “Teritorijas plānojumi” – “Izstrāde”;
 • Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”;
 • Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldē (Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 50.darba vieta, tālr. 27841097, 67936019).

Teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta izstrādātājs ir SIA “METRUM” (adrese: Ģertrūdes iela 47 – 3, Rīga, LV-1011, www.metrum.lv, Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja no SIA “METRUM” puses Māra Kalvāne, tālr. 27014811).

Ar apstiprināto Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakciju un Vides pārskatu iespējams iepazīties šeit:

Ķekavas novada domes 02.04.2020. lēmums Nr. 7. “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 11.)
1.pielikums – Saistošie noteikumi Nr. 11/2020 “Ķekavas novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”
2.pielikums – Ķekavas novada spēkā esošo lokālplānojumu un detālplānojumu īstenošanas izvērtējums

 

Paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (07.04.2020.)

Ķekavas novada pašvaldība šodien, 9. jūlijā, ir saņēmusi vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu “Par Ķekavas novada domes 2020. gada 2. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 11/2020 “Ķekavas novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” darbības apturēšanu”.  Līdz ar šo rīkojumu šobrīd nav piemērojams jaunais Ķekavas novada teritorijas plānojums.

Ķekavas novada pašvaldība iepazīsies ar visiem rīkojumā minētajiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas paustajiem argumentiem un tikai pēc to rūpīgas izvērtēšanas varēs sniegt detalizētu skaidrojumu gan par  ministrijas apsvērumiem, gan par pašvaldības nākamajiem rīcības soļiem.

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam šobrīd ir piemērojami spēkā esošie teritorijas plānojumi:

 • Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojums 2008.-2020. gadam;
 • Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam;
 • Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam.

 

Attīstības un būvniecības pārvalde
09.07.2020.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,