Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes

Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde ,,Ieviņa’’
Iestāde dibināta – 1969.gadā;

Adrese – Gaismas iela 25, Ķekava, Ķekavas novads, LV – 2123;
E – pasts: ievina@kekava.lv

Iestādes darba laiks – 7:00 – 19:00;
Iestādes vadītāja – Biruta Jokste
Tālrunis: 26641749, e – pasts: biruta.jokste@kekava.lv
Pieņemšanas laiks: pirmdienās no plkst. 16:00 – 18:00 (iepriekš vienojoties par tikšanās laiku)
Vadītājas vietnieks (izglītības jomā) – Dzintra Gruzda
Tālrunis: 28342237, e – pasts: dzintra.gruzde@kekava.lv
Pieņemšanas laiks: otrdienās no plkst. 13:00 – 15:00 (iepriekš vienojoties par tikšanās laiku)
Izglītības metodiķe – Kristīne Lapiņa
Tālrunis: 28015235, e – pasts: kristine.lapina@kekava.lv
Pieņemšanas laiks: trešdienās no plkst. 13:00 – 15:00 (iepriekš vienojoties par tikšanās laiku)

Grupu skaits – 18;
Bērnu vecums – no 2 līdz 7 gadi;
Mācību valoda – latviešu;

Īsteno licencētas programmas –
Vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111;

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo –
Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” vīzija – zinātkāri bērni, kuri ieinteresēti un ar prieku mācās izzinošā un attīstošā vidē, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

Izglītības iestādes misija –
Radoša, ieinteresēta un uz jēgpilnu rezultātu virzīta komanda, kas kopīgi strādā, lai sekmētu vispusīgu bērnu attīstību, respektējot viņu intereses, vajadzības un spējas, aktualizējot viņu pieredzi un liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai.

Nodrošina –
• Kompetenču pieejā balstīta pirmsskolas izglītības mācību satura īstenošanu;
• Kvalitatīvu, mūsdienu tehnoloģijām atbilstošu, pirmsskolas izglītības mācību procesu;
• Atbalstu 5 – 6 gadīgu bērnu apmācībai ģimenē;
• Pieeju vecākiem skolvadības sistēmā “E – klase”;
• Nodarbības pie logopēda pēc nepieciešamības;
• Psihologa konsultācijas vecākiem un pedagogiem;
• Konsultatīvā kabineta konsultācijas ģimenēm ar pirmsskolas vecuma bērniem;
• Peldēšanas nodarbības visām vecuma grupām;
• Angļu valodas nodarbības no 4 gadu vecuma;
• Ritmikas nodarbības deju elementu apguvei;

Organizē –
• Svētkus, muzikāli tematiskus pasākumus;
• Tematiskas izstādes;
• Sporta svētkus;
• Pieredzes apmaiņas pasākumus novada un starpnovada pirmsskolas pedagogiem;
• Iespēju apmeklēt pedagoģiski medicīnisko komisiju bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem;

Ēdināšanas pakalpojumus sniedz –
Ēdināšanas uzņēmums SIA “Aniva”, tel. 28339298

Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaigznīte”
Iestādes darba laiks – 7.00 – 19.00 
Adrese:
Jaunatnes iela – 2 , Valdlauči , Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Mobilais tālrunis 28370751
e-pasts: zvaigznite@kekava.lv

Vadītāja – Maija Ukstiņa
Tālrunis: 28370751, e-pasts: maija.ukstina@kekava.lv
Pieņemšanas laiks: pirmdienās no plkst.16.00-18.00 (iepriekš vienojoties par tikšanos)
Vadītājas vietniece (izglītības jomā) – Maruta Volodka
Tālrunis: 26174702, e-pasts marutavolodka@inbox.lv
Pieņemšanas laiks:  piektdienās no plkst. 17.00-18.00 (iepriekš vienojoties par tikšanos)
Izglītības metodiķe – Biruta Tropa
Tālrunis: 26789136, e-pasts biruta.tropa@kekava.lv
Pieņemšanas laiks: trešdienas no plkst. 16.00-17.00 (iepriekš vienojoties par tikšanos)


Iestāde dibināta: 1983. gada 1. septembrī
Grupu skaits: 12
Bērnu skaits: 280
Bērnu vecums: no 3 līdz 7 gadiem
Mācību valoda: latviešu


Īsteno licencētas programmas:

 • Vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111;
 • Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611.

Iestādes vīzija:
Daudzveidīga, mūsdienu vajadzībām atbilstoša pirmsskolas izglītības iestāde, kas sagatavo bērnu pamatizglītības apguvei, rosinot izzināt, mācīties un darboties patstāvīgi drošā un dabai draudzīgā vidē.

Iestādes misija:
Radīt bērnam iekļaujošu, atbalstošu, attīstošu un drošu vidi, lai izglītotu atbildīgu, izlēmīgu , mērķtiecīgu un apzinīgu bērnu.

Nodrošina:

 • Kompetenču pieeju mācību satura īstenošanā;
 • Kvalitatīvu mūsdienu tehnoloģijām, atbilstošu pirmsskolas izglītības mācību procesu;
 • Portāla e-klases lietošanu ikdienā;
 • Regulāras nodarbības pie logopēda un speciālā pedagoga;
 • Psihologa konsultācijas ;
 • Krievu un angļu valodas nodarbības (izmaksas sedz vecāki)

Piedāvā:

 • Daudzveidīgu interešu izglītību (izmaksas sedz vecāki) – kultūrizglītībā: māla terapija “Vispārējās praktiskās nodarbības radošuma veicināšanai, emocionālām izpausmēm un sīkās motorikas attīstīšanai”, mūzikas pulciņš “Dziedāt prieks”, tautisko un rotaļu deju pulciņš.
 • Sporta izglītībā:  vingrošanas pulciņš, basketbols (JB Basketbola skoliņa)

Organizē:

 • Sporta dienas; izstādes,  runas konkursu,  tematiski muzikālus pasākumus; leļļu teātrus, koncertus ar iemīļotiem bērnu komponistiem, aktieriem, dziedātājiem;
 • Sadarbība ar vecākiem, pašvaldību
 • Iespēju apmeklēt pedagoģiski medicīnisko komisiju bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem.

Ēdināšanas pakalpojumus sniedz: Ēdināšanas uzņēmums  SIA ,,Aniva’’

Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde ``Avotiņš``
Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde ,,Avotiņš”

Adrese: Jaunatnes iela – 3, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112
Tālrunis/fakss + 371 67917719, mobilais tālrunis 29334020, 28353663, e-pasts: avotins@kekava.lv
Vadītāja – Baiba Jurisone
Tālrunis: 29485051, e-pasts: baiba.jurisone@kekava.lv
Pieņemšanas laiks: otrdienās no plkst.16.00-18.00 piektdienās no 8.00-10.00 (iepriekš vienojoties par tikšanos)
Vadītājas vietniece (izglītības jomā)- Silvija Riekstiņa
Tālrunis: 29334020, e-pasts silvija.riekstina@kekava.lv
Pieņemšanas laiks: pirmdienās no 8.00-10.00, piektdienās no plkst. 16.00-18.00 (iepriekš vienojoties par tikšanos)
Izglītības metodiķe – Iveta Griķe
Tālrunis: 29423700, e-pasts iveta.grike@kekava.lv
Pieņemšanas laiks: ceturtdienās no 8.00 – 10.00, trešdienas no plkst. 16.00-18.00 (iepriekš vienojoties par tikšanos)
Izglītības psihologs – Ilze Ušacka
Tālrunis: 29181708 (iepriekš vienojoties par tikšanos), e-pasts ilze_usacka@inbox.lv
Grupu skaits – 14
Bērnu skaits – 345
Bērnu vecums no 3 – 7 gadiem
Mācību valoda – latviešu

Īsteno licencētas programmas:
o Vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111;
o Mazākumtautību speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015521;
o Mazākumtautību speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015621;
o Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511;
o Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar somtiskām saslimšanām, kods 01015411;
o Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, kods 01015311;
o Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611.

Iestādes vīzija:
o Vispusīgi attīstīts bērns, reālai dzīvei un turpmākai izglītībai sagatavots, mērķtiecīgs, gatavs mācīties un sadarboties. Ieinteresēts, inovatīvs pedagogs sadarbībā ar bērniem jēgpilnā mācību procesā, attīstošā un mainīgā vidē.
Iestādes misija:
o “Ja mēs šodienas bērnus mācām tāpat, kā mācījām vakardien, mēs atņemam viņiem rītdienu.” (Džons Djūijs)

Nodrošina:
o Kvalitatīvu mūsdienu tehnoloģijām, atbilstošu pirmsskolas izglītības mācību procesu;
o Kompetenču pieeju mācību satura īstenošanā;
o Individuālu pieeju, atbilstoši bērna zināšanām, prasmēm un iemaņām;
o 5-6 gadīgu bērnu apmācību ģimenē;
o Portāla e-klases lietošanu ikdienā;
o Regulāras nodarbības pie logopēda un speciālā pedagoga;
o Silto smilšu nodarbības;
o Psihologa konsultācijas vecākiem un pedagogiem;
o Konsultatīvā kabineta konsultācijas vecākiem, ģimenēm ar pirmsskolas vecuma bērniem, auklēm un PPII;
o Iespēju 6 gadīgiem bērniem apmeklēt peldēšanas nodarbības 1 reizi nedēļā Ķekavas sporta kompleksa baseinā.

Piedāvā:
o Daudzveidīgu interešu izglītību (izmaksas sedz vecāki) – muzikāli radošās nodarbības ,,Cukuriņi”, mūzikas ābeces un klavierspēles individuālās nodarbības ,,Do-Re-Mī”, dziedāšanas un muzicēšanas nodarbības ,,Odziņas”, daba un māksla, futbols, basketbols, dambrete, vingrošana, robotika u.c.

Organizē:
o Sporta dienas; izstādes, ekskursijas; runas konkursu, tematiski muzikālus pasākumus; leļļu teātrus, koncertus ar iemīļotiem bērnu komponistiem, aktieriem, dziedātājiem;
o Novada, starpnovadu un valsts pieredzes apmaiņas pasākumus;
o Iespēju apmeklēt pedagoģiski medicīnisko komisiju bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem.

Ēdināšanas pakalpojumus sniedz:
o Ēdināšanas uzņēmums SIA ,,IRG” Tālrunis: 26170134

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestāde ,,Bitīte’’
Iestāde dibināta – 2010.gadā
Iestādes darba laiks – 7.00 -19.00
Adrese – Kazeņu iela 2, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.

E-pasts: bitite@kekava.lv
Iestādes vadītāja – Inese Sloka (lūgums, lai vienotos par tikšanos un tikšanās laiku, pirms tam sazināties ar vadītāju)

 • Tālrunis: 6793588, 29469781
 • e-pasts: inese.sloka@kekava.lv

Vadītājas vietniece izglītības jomā- Lauma Bilāne- Jurģele

Izglītības metodiķe –  Andra Krūmiņa

Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” dibinātā 2010.gadā. Iestādē ir 12 grupas, par kuru simboliem izvēlēti Latvijas pļavas ziedi- “Vijolītes”, “Margrietiņas”, “Laimiņas”, “Āboliņi”, “Pienenītes”, “Gaiļbiksītes”, “Kaķpēdiņas”, “Madariņas”, “Zvaniņi”, “Magonītes”, “Kreimenītes”, “Alisītes”.

Kopējais bērnu skaits iestādē 2020./2021. mācību gādā 274 bērni.

Iestādes vīzija
“Būt patiesiem un godīgiem pret bērniem neslēpjot to, kas notiek dvēselē- tā ir vienīgā audzināšana.” /Ļevs Tolstojs/

Pedagoģiskais darbs
Pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” šobrīd realizē 3 izglītības programmas-
1. Pirmsskolas izglītības programma. Izglītības programmas kods:      01011111
2. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. Izglītības programmas kods: 01015611
3.  Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem. Izglītības programmas kods: 01015511

Iestādē  darbojas Atbalsta komandas  konsultatīvais kabinets ar speciālistiem- psihologs, speciālais  pedagogs un logopēds, kuri sniedz arī vienreizējas  bezmaksas konsultācijas bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi “Bitīte”.

Speciālisti ieguvuši tiesības savā darbā pielietot vairākas nozīmīgas diagnostikas metodes:

 • Minhenes funkcionālā attīstības diagnostika (1-3 gadu vecums);
 • Agrīnās lasītprasmes attīstības novērtēšana ar DIBELS Next (sagatavošanas grupa līdz 3. klasei)

2021./ 2022.mācību gada pedagoģiskās prioritātes:

1. Turpināt īstenot kompetenču pieeju mācību saturā, veicot audzināšanas un mācību procesu, kurā izglītojamie praktiskā darbībā integrēti apgūst zināšanas, izpratni un pamatprasmes visās jomās, attīsta caurviju prasmes un veido vērtībās balstītus ieradumus.
1.1.Turpināt pilnveidot digitālo tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu mācību procesa dažādošanai.
1.2.Turpināt pilnveidot iestādes teritoriju un bioloģiski daudzveidīgu mācību vidi bērna pētniecības un novērošanas prasmju attīstībai.
1.3.Jēgpilna rotaļnodarbību plānošana atbilstoši bērnu interesēm , vajadzībām un spējām.

2.Nodrošināt iekļaujošo izglītību realizēšanu iestādē.
2.1.Sadarboties ar atbalsta personālu un vecākiem.
2.2. Organizēt un īstenot pedagogu supervīzijas- konsultatīvu atbalstu un palīdzību jautājumos, kas saistīti ar profesionālu darbību.
2.3.Bērniem pielāgotas vides nodrošināšana.

3.Pilnveidot digitālo prasmju apguvi izmantojot jaunās tehnoloģijas mācību procesa dažādošanai.
3.1.Organizēt kursus, lekcijas par digitālo lietpratību.
3.2.Digitālās ierīces kā palīgs un motivātors izglītības procesa dažādošanai.

Pieejamie pulciņi PII Bitītē: angļu valoda, robotika, dambrete, basketbols, rokdarbu pulciņš

Mācību darba organizācija
Galvenie virzieni darbā ar bērniem:

 • Rotaļas un spēles kā pamata līdzeklis mācību procesa organizēšanā;
 • Individuālās pieejas nodrošināšana mācību procesā, nodarbībās un aktivitātēs;
 • Āra nodarbību organizēšana atbilstoši laikapstākļiem;
 • Attīstošas vides veidošana, ka sekmē bērnu domāšanu, pētnieciskās prasmes, radošumu, kā arī piederību mācību iestādei, sadarbībā ar bērnu vecākiem, ģimenēm.

Interešu izglītība
Pēcpusdienā bērniem ir iespēja apmeklēt un darboties kādā no interešu izglītības pulciņiem- sporta pulciņš “Ātrās kedas”, joga bērniem, angļu valoda, fizioterapija, robotika, dambrete un ansamblis. Pulciņu apmeklējums tiek piedāvāts arī bērniem no Ķekavas novada.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” NOLIKUMS un Iekšējās kārtības noteikumi

 Ar Bitīšu saimes darbu, tradīcijām, ikdienas gaitu notikumu atspoguļošanu video un foto formātos var iepazīties facebooc.com mājas lapā, meklētājā ierakstot- Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestāde ”Bitīte”.

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Daugmales pamatskolas pirmsskolas grupa „Namiņš”
Iestāde dibināta – 2013.gadā
Iestādes vadītājs – Andris Ceļmalnieks
Iestādes darba laiks – plkst. 7.00-19.00
Kontakti –  “Skolas nami”, Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas novads, LV-2124, tālr.25663305
E- pasts – daugmales.namins@kekava.lv
Grupu skaits – 4 grupas (1,6-7 gadi)
Īstenotās izglītības programmas
Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 01011111
Interešu izglītības pulciņi – mākslas pulciņš, ritmika,tautas dejas, angļu valoda (maksas pakalpojums)
Īpašie piedāvājumi – peldēšana, vides-eko programma, bērnu apmācība pēc Montesori metodes
Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestāde ``Vāverīte``
Adrese: Pilskalna iela 6, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125
Kontakti: Tālr. 26531542
E-pasts: vaverite@kekava.lv
Vadītāja p.i.: Aiga Āķīte

Bērnu rinda uz Ķekavas novada PII Vāverīte

 

Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” nolikums (526.06 KB)
Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu (4.39