Paziņojums par aktualizētās Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, Ķekavas novada Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu

Ķekavas dome 2022.gada 12.oktobrī pieņēma  lēmumu Nr.36. “Par aktualizētās Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, Ķekavas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam un Vides pārskata apspriešanu” (protokols Nr.33.)

Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam (turpmāk – Stratēģija) ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka Ķekavas novada attīstības redzējumu, mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu ilgtermiņā, tas  ir hierarhiski augstākais pašvaldības attīstības plānošanas dokuments.

Ķekavas novada Attīstības programma 2021.-2027.gadam (turpmāk – Programma) ir vidēja termiņa plānošanas dokuments un, lai īstenotu Stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa  redzējumu,  nosaka novada prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem.

Stratēģijai un Programmai tika veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums un izstrādāts  Vides pārskats, kur novērtēta iespējamā  ietekme uz vidi un noteikti pasākumi negatīvās ietekmes novēršanai vai mazināšanai.

Ar apstiprinātajiem Ķekavas novada attīstības plānošanas dokumentiem un Vides pārskata iespējams iepazīties:

Par aktualizētās Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, Ķekavas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu

Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (2021.gada aktualizācija)

Ķekavas novada Attīstības programma 2021.-2027.gadam, Stratēģiskā daļa

Ķekavas novada Attīstības programma 2021.-2027.gadam, Rīcības plāns

Ķekavas novada Attīstības programma 2021.-2027.gadam, Investīciju plāns

Ķekavas novada Attīstības programma 2021.-2027.gadam, Uzraudzības un novērtēšanas kārtība

Vides pārskats plānošanas dokumentiem Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam un Ķekavas novada attīstības programma 2021.-2027. gadam

Atzinums Nr. 4-03/17/2022 Par Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030gadam un Ķekavas novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam Vides pārskatu

Informatīvais ziņojums par attīstibas plānošanas dokumentu Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, 2021.gada aktualizācija un Ķekavas novada Attīstības programma 2021. – 2027.gadam pieņemšanu un vides apsvērumu integrēšanu tajos

Ķekavas novada pašreizējās situācijas raksturojums, 2021.gads

Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem

  • Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla geolatvija.lvsadaļā Teritorijas attīstības plānošana:
  • Aktualizētā Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam un Vides pārskats: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25494
  • Ķekavas novada Attīstības programma 2021.-2027.gadam un Vides pārskats: 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25496

 

Sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību:

  • Stratēģijas un Programmas izstrādātājs  SIA “Ķemers Business and Law Company”, adrese: Murdu iela 19A, Salacgrīva, Limbažu nov., LV-4033, tīmekļa vietne: kblc.lv, e-pasta adrese: info@kblc.lv, tālr. 29285297;
  • Vides pārskata izstrādātājs Vides eksperte Inga Gavena, tālr. 29545377, e-pasta adrese: gavena@gmail.com ;
  • kontaktpersona pašvaldībā par Stratēģiju – Iveta Zālīte, tālr. 29150072, e-pasts: zalite@kekava.lv , par Attīstības programmu – Kristīne Danovska, tālr. 29374340, e-pasts: kristine.danovska@kekava.lv .

 

26.10.2022.

Ķekavas novada pašvaldības

Attīstības un būvniecības pārvalde

 

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,