3. aprīlī norisināsies apbūves tiesības izsoles uz daļu no pašvaldībai piederošām zemes vienībām

Ķekavas novada pašvaldība 2023.gada 3.aprīlī Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-9, Mazajā zālē (96.darba vieta), rīko apbūves tiesības izsoles uz daļu no pašvaldībai piederošām zemes vienībām:

2023. gada 3.aprīlis pl.10:30 – Rīgas iela 27, Baldonē, Ķekavas novadā, kadastra apzīmējums 8005 001 0102, 50 m2 platībā;

2023. gada 3.aprīlis pl.11:00 – Mežs Nr.20, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, kadastra apzīmējums 8070 008 0896, 50 m2 platībā;

2023. gada 3.aprīlis pl. 11:30 – Baložu iela 1, Baložos, Ķekavas novadā, kadastra apzīmējums 8007 001 0324, 400 m2 platībā;

2023. gada  3.aprīlis pl.12:00 – “Lejas Rudzāji”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, kadastra apzīmējums 8070 007 0291, 50 m2 platībā;

2023. gada  3.aprīlis pl.12:30 – “Tomuļi”, Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā, kadastra apzīmējums 8056 001 0039, 400 m2 platībā;

2023. gada 3.aprīlis pl.13:00 – “Grantsbedres”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, kadastra apzīmējums 8070 012 0256, 400 m2 platībā;

2023. gada  3.aprīlis pl.13:30 – “Katlakalna kapi”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, kadastra apzīmējums 8070 002 0287, 400 m2 platībā.

Izsoles lēmums, izsoles noteikumi, pieteikuma veidlapa, līguma projekts:

1. Rīgas iela 27, Baldone, Ķekavas novads, kadastra apzīmējums 8005 001 0102

2. Mežs Nr.20, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra apzīmējums 8070 008 0896

3. Baložu iela 1, Baloži, Ķekavas novads, kadastra apzīmējums 8007 001 0324

4. “Lejas Rudzāji”, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra apzīmējums 8070 007 0291

5. “Tomuļi”, Dzintari, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, kadastra apzīmējums 8056 001 0039

6. “Grantsbedres”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra apzīmējums 8070 012 0256

7. “Katlakalna kapi”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra apzīmējums 8070 002 0287

Tiek izsolītas apbūves tiesības izbūvēt un lietot uz zemes gabaliem inženierbūvi – elektronisko sakaru objektu (balstu vai torni).

Apbūves tiesība tiek piešķirta uz 10 (desmit) gadiem no apbūves tiesības ierakstīšanas Rīgas rajona tiesā (zemesgrāmatā).

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar Izsoles noteikumiem, Izsoles nosacīto cenu jeb sākumcenu, Izsoles kāpuma soli, pieteikšanās kārtību un citiem būtiskiem nosacījumiem, kas attiecas uz katru Izsolīto zemes vienību.

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda EUR 200 (divi simti  euro) apmērā Ķekavas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, AS “SEB banka” kontā Nr. LV62UNLA0050014272800, ar norādi “Drošības nauda apbūves tiesības izsolei uz daļu no zemes vienības (…attiecīgās zemes vienības nosaukums, adrese, kadastra apzīmējums, platība)”.

Pieteikumus izsolei var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi olga.marcenkova@kekava.lv . Pieteikumam un pievienotajiem dokumentiem jābūt elektroniski parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs (Izsoles pieteikums un citi saistītie dokumenti pēc iespējas veidojami un parakstāmi kā viens e-dokumenta fails). Izsoles dalībniekus klātienē reģistrē Ķekavas novada pašvaldības telpās, Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Klientu apkalpošanas centrā. Pieteikumu elektroniskā un klātienes reģistrācija tiek veikta līdz 2023.gada 30.marta plkst.18.00.

Izsoles dalībnieks izsolē var piedalīties uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai eID karte).

Izsole var tikt atcelta, ja tās rīkošanu nepieļaus epidemioloģiskā situācija!

Īpašumu pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,