Privātpersonu iekļaušana Aukļu datu bāzē

Aukļu datu bāzē var iekļaut privātpersonu:

 • kura ir ieguvusi vidējo profesionālo vai augstāko pedagoģisko izglītību. Juridiskās personas reģistrēšanas gadījumā, juridiskai personai ir jābūt noslēgtam līgumam par aukles pakalpojuma sniegšanu ar privātpersonu, kura ir ieguvusi  pedagoģisko izglītību;
 • kura ir ieguvusi citu izglītību, kas pielīdzināma  pedagoģiskai izglītībai pirmsskolas izglītības pakāpē. Juridiskās personas reģistrēšanas gadījumā, juridiskai personai ir jābūt noslēgtam līgumam par aukles pakalpojuma sniegšanu ar privātpersonu, kura ir ieguvusi citu izglītību, kas pielīdzināma pedagoģiskai izglītībai pirmsskolas izglītības pakāpē;
 • kura iegūst augstāko pedagoģisko izglītību;
 • kura ir ieguvusi aukles profesionālo kvalifikāciju;
 • kurai ir apliecība par prasmēm sniegt pirmo palīdzību, ja vien persona zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā nav apguvusi pieaugušo formālās izglītības programmas vai profesionālās pilnveides izglītības programmas ietvaros. Šī prasība neattiecas uz juridiskām personām, ja vismaz vienai no pakalpojuma sniegšanā iesaistītajām personām ir medicīniskā izglītība;
 • kura ir reģistrējusies Izglītības kvalitātes valsts dienestā kā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, skatīt šeit;
 • kura atbilstoši spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir reģistrējusies Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā.

Privātpersonas iekļaušanai Datu bāzē (juridiskajai personai) pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti: 

 • pieteikums (pieteikuma veidlapa) reģistrēšanai Datu bāzē, kurā jānorāda pieteikuma iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs,  e-pasta adrese, kontakta personas vārds un uzvārds;
 • pieteikuma iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija;
 • pedagoga vai aukles izglītības dokumentu kopija fiziskai personai, kura sniegs aukles pakalpojumus;
 • darba līguma kopija starp pieteikuma iesniedzēju un fizisko personu, kura sniegs aukles pakalpojumus;
 • var iesniegt rakstisku atsauksmi no personas, kurai fiziska persona ir sniegusi aukles pakalpojumus;
 • ģimenes ārsta izziņas kopija par fizisko personu, kura sniegs aukles pakalpojumus;
 • dokumentu fiziskai personai, kura sniegs aukles pakalpojumu, kas apliecina prasmes sniegt pirmo palīdzību.
Privātpersonas iekļaušanai Datu bāzē (fiziskai personai) Pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti: 
 • pieteikums (pieteikuma veidlapa) reģistrēšanai Datu bāzē, kurā jānorāda pieteikuma iesniedzēja vārds un uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs,  e-pasta adrese;
 • pedagoga vai aukles izglītības dokumentu;
 • pieteikuma iesniedzēja ģimenes ārsta izziņas kopija;
 • dokumentu, kas apliecina prasmes sniegt pirmo palīdzību;
 • var iesniegt rakstisku atsauksmi no personas, kurai pieteikuma iesniedzējs ir sniedzis aukles pakalpojumus.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,