Pedagoģijas studenti aicināti pieteikties pašvaldības stipendijām

Lai veicinātu jauno speciālistu piesaisti darbam izglītības iestādēs, Ķekavas novada pašvaldība izveidojusi atbalstu jaunajiem pedagogiem stipendiju veidā un noteikusi prioritāri atbalstāmās studiju programmas. Stipendiju konkursam var pieteikties līdz 20. aprīlim.

Ķekavas novada pašvaldība katru gadu, pamatojoties uz izglītības iestāžu iesniegto prognozi par turpmākajos trīs gados nepieciešamajiem mācību priekšmetu pedagogiem, nosaka stipendiju piešķiršanai atbalstāmās studiju programmas. Ar Ķekavas novada domes 22. marta sēdes lēmumu šogad noteiktas sešas prioritāri atbalstāmās studiju programmas atbilstošā secībā:

 • matemātikas skolotājs;
 • otrās svešvalodas skolotājs (kādā no ES oficiālajām valodām);
 • fizikas un/vai inženierzinību skolotājs;
 • ķīmijas skolotājs;
 • datorikas un programmēšanas skolotājs;
 • kā arī pirmsskolas un sākumskolas skolotājs.

Stipendijas tiks piešķirtas tiem studējošajiem, kuri studiju laikā vai pēc studiju beigšanas piekrīt nodibināt darba tiesiskās attiecības ar pašvaldības izglītības iestādi un pēc absolvēšanas nostrādāt tajā ne mazāk kā sešas kontaktstundas nedēļā:

 • izglītības iestādes pirmsskolas programmā ne mazāk kā trīs gadus;
 • programmās, kas nav minētas noteikumu 19.4.1. apakšpunktā, ne mazāk kā piecus gadus.

Par termiņa sākuma datumu tiek uzskatīta pirmā darba diena iestādē pēc stipendijas līguma noslēgšanas datuma.

Stipendiju konkursa kārtībā varēs saņemt studējošais, kurš atbilst šādiem kritērijiem:

 • ir pilna vai nepilna laika augstākās izglītības profesionālās vai akadēmiskās akreditētas programmas students;
 • noteiktajā termiņā ir sekmīgi nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus un pilnībā ieguvis attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā;
 • sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm (pretendents, kurš uzsāk studijas 1. kursā un sāk strādāt par pedagogu, uzrāda atestātu par vidējās vispārējās izglītības iegūšanu, kurā vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm).

Lai pieteiktos stipendijai, Ķekavas novada pašvaldībā jāiesniedz:

 • komisijai adresēts personīgs pieteikums (1. pielikums);
 • iepriekšējās izglītības dokumenta kopija un sekmju izraksts;
 • izziņa no izglītības iestādes, kas apliecina pretendenta studiju plāna/programmas izpildi izglītības iestādē, sekmju izraksts par studiju periodu un studiju turpināšanu;
 • kā arī pašrocīgi parakstīts apliecinājums (2. pielikums).

Dokumenti tiks pieņemti līdz 2023. gada 20. aprīlim (plkst.13.00). Tos var iesniegt elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz novads@kekava.lv, vai arī klātienē Ķekavas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, LV-2123.

Pielikums:

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 35/2022

Administratīvā pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,