Palielināts atbalsts izglītības ieguvei privātajās izglītības iestādēs

2023. gada 25. janvārī Ķekavas novada pašvaldības domes sēdē apstiprināts pašvaldības līdzfinansējuma apmērs privātajām pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības iestādēm Ķekavas novadā deklarēta bērna izglītības īstenošanai. Saskaņā ar domes lēmumu, bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam 2023. gadā tiks izmaksāti 3600 EUR, savukārt bērniem, kuriem nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei 2023. gadā tiks izmaksāti 2640 EUR. Atbalsts tiks sniegts viena no bērna vecākiem (likumiskā pārstāvja), ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu, nav nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un apmeklē privāto izglītības iestādi, kura reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu.

Atbalsta apmērs 2023.gadā vienam bērnam mēnesī:

  • EUR 300 – bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam;
  • EUR 220 – bērniem, kuriem nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei.

Nosacījumi līdzfinansējuma piešķiršanai:

  • bērna un viena no bērna vecākiem (likumiskā pārstāvja) dzīvesvieta deklarēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;
  • bērns pirms pašvaldības atbalsta pieprasīšanas reģistrēts pašvaldības reģistrā uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē un netiek nodrošināts ar vietu no pusotra gada vecuma;
  • bērns nav reģistrēts citas pašvaldības izglītības iestādē un par šo bērnu Ķekavas novada pašvaldība neveic attiecīgās pašvaldības padotībā esošās izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanu.

Lai pieteiktos atbalstam, vecākam ir jāiesniedz pašvaldībā iesniegumu, pievienojot līguma ar privāto izglītības iestādi kopiju (veidlapa).
Saistošie noteikumi Nr.46/2021 “Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju”
Iesniegumu par atbalsta piešķiršanu var iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: novads@kekava.lv vai klātienē Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros ar iepriekšēju pierakstu:

  • Gaismas ielā 19, k-9-1, Ķekavā;
  • Uzvaras prospektā 1a, Baložos;
  • “Salnas”, Daugmalē;
  • Pārupes ielā 3, Baldonē.

 Administratīvā pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,