Pumpurs

Informācija par projektu ‘PUMPURS”

Pašvaldība iesaistās projektā “Pumpurs” ar mērķi samazināt priekšlaicīgi skolu pametušo jauniešu skaitu

Ķekavas novada pašvaldība parakstījusi līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, kas īsteno projektu  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Programma paredz, ka katram projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS”, kura mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Ķekavas novada pašvaldība iesaistījusies programmā, jo arī novada izglītības iestādēs novērojams salīdzinoši neliels, tomēr pastāvošs priekšlaicīgi mācības pārtraukušo skolēnu skaits, tāpat vairāki desmiti skolēni atrodas riska grupā, ar kuru strādāt ir jo īpaši nozīmīgi.

Speciālisti kā nozīmīgākos mācību pārtraukšanas cēloņus visā valstī kopumā min:

  • Nepietiekamus finanšu līdzekļus ģimenē, kā rezultātā skolēns ātrāk vēlas sākt strādāt algotu darbu;
  • Skolēnu augšana nepilnās ģimenēs, kur aprūpi veic viens no vecākiem, bērnam tiek veltīta nepietiekama uzmanība, kā rezultātā iekavējas mācību satura apguve, zūd motivācija mācīties un pieaug neattaisnoti mācību kavējumi;
  • Vecāku zemais izglītības zemais līmenis vai vecāku neizpratne par bērnu vecumposmu īpatnībām, konfliktējošas attiecības ģimenē;
  • Konfliktsituācijas ar klases/skolas/kursa biedriem,
  • Atkarības problēmas- datoratkarība, atkarības no psihoaktīvajām vielām;
  • Problēmas izglītības iestādēs- bērnu noslāņošana, zema motivācija, konflikti starp pedagogu un izglītojamo, iztrūkst individuālā pieeja apgūstot mācību materiālu, vardarbība vienaudžu vidū u.c.

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Tā piemēram, ar pašvaldību starpniecību paredzēts sniegt individuālu atbalstu bērniem un jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, kompensēt izdevumus par transportu, ēdināšanu un dienesta viesnīcu, kā arī individuālo mācību līdzekļu iegādi. Tomēr galvenais projekta fokuss būs nevis uz īslaicīgas finansiālas palīdzības sniegšanu, bet uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.

Skolēniem projekts “PuMPuRS” nodrošinās šādu atbalstu:

  • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
  • Kompensācija par sabiedriskā transporta biļetēm, naktsmītnēm, ēdināšanu, individuālajiem mācību līdzekļiem, individuālās lietošanas priekšmetiem (tostarp apģērbs, apavi, higiēnas preces), speciālo transportu.
  • Jauniešu NVO projekti pašvaldībās.

Pedagogiem projekta ietvaros tiks sniegtas iespējas un resursi individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams, nodrošinātas profesionālās kompetences pilnveide, iespējas apmeklēt seminārus, darbnīcas, konferences, saņemt metodiskos atbalsta līdzekļus, tāpat pedagogi saņems izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai.

Projektā izvirzīto mērķu sasniegšanai no Ķekavas novada pašvaldības puses iesaisti un aktivitātes nodrošinās Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, novada izglītības iestādes, sociālais dienests, bāriņtiesa, Jauniešu iniciatīvas centrs, Sociālo lietu un veselības komiteja, kā arī Reģionālā pašvaldības policija, tāpat projekta sadarbības partneri ir Valts policija, VSAA un nevalstiskās organizācijas.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

TAURIŅU MAĢIJA | Izstāde

-

AIDĀ, PIKNIKĀ!, komēdija

6 notikumi,

9 notikumi,

8 notikumi,

10 notikumi,

7 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

7 notikumi,

10 notikumi,

Viss būs labi

9 notikumi,

7 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

PAVASARIS | Ukuleles koncerts

Muzeju nakts 2024

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

8 notikumi,

9 notikumi,

6 notikumi,

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,