Par SIA ,,Ķekavas nami’’ valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatu kandidātu atlases procesa rezultātiem

Atklātu konkursu uz SIA ,,Ķekavas nami’’ valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatiem organizēja Ķekavas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība). SIA ,,Ķekavas nami’’ valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatu atlases procesa nodrošināšanai Pašvaldības izpilddirektors un Ķekavas novada domes priekšsēdētājs izveidoja nominācijas komisiju šādā sastāvā (turpmāk – komisija):

Komisijas priekšsēdētājs: Administratīvās pārvaldes vadītājs Māris Zelčs,

Komisijas locekļi:

Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Andris Vītols,

Domes priekšsēdētāja trešais vietnieks Gatis Līcis,

Iekšējais auditors Viktorija Belova (sakarā ar prombūtni vērtēšanas procesā nepiedalījās),

Īpašumu pārvaldes vadītāja vietniece Tatjana Tihoņenko,

Administratīvās pārvaldes Personāla vadītāja Jana Malaha.

Atklāts konkurss uz SIA ,,Ķekavas nami’’ valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatiem tika izsludināts 2023.gada 21.februārī SIA “Ķekavas nami” oficiālajā mājas lapā, Ķekavas novada pašvaldības  tīmekļa vietnē www.kekava.lv un  Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā. Kandidātu pieteikšanās termiņš bija līdz 2023.gada 7.martam.

Uz SIA ,,Ķekavas nami’’ valdes priekšsēdētāja amatu tika saņemti un izskatīti 2 kandidātu iesniegtie pieteikumi, uz valdes locekļa amatu tika saņemti un izskatīti 9 kandidātu iesniegtie pieteikumi.

Konkursa 1.kārtā tika veikta kandidātu atbilstības obligātajām minimālajām prasībām pārbaude, pamatojoties uz pretendentu iesniegto informāciju, kā arī tika veikta pretendentu iesniegtās informācijas padziļināta analīze. Visu kandidātu iesniegto pieteikumu un tiem pievienoto dokumentu apkopošanu veica Pašvaldības Administratīvās pārvaldes Personāla vadītājs. Nominācijas komisija visus SIA ,,Ķekavas nami’’ valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatu kandidātus vērtēja, balstoties uz Nominācijas komisijas 2023.gada 14.februāra sēdē apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem, kas izstrādāti saskaņā ar kapitāla daļu turētāja izvirzītajām prasībām.

Nominācijas komisija, izvērtējot visu kandidātu pieteikumus, uz konkursa 2.kārtu izvirzīja:

  • uz SIA ,,Ķekavas nami’’ valdes priekšsēdētāja vienu pretendentu, kas atbilda obligātajām minimālajām prasībām;
  • uz SIA ,,Ķekavas nami’’ valdes locekļa amatu izvirzīja divus pretendentus, kas atbilda obligātajām minimālajām prasībām pēc konkursa 1.kārtas rezultātiem.

Konkursa 2.kārta notika, izmantojot strukturētu interviju, kuras laikā Nominācijas komisija izvērtēja katra kandidāta profesionālo zināšanu atbilstību valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatiem izvirzītajiem kritērijiem un profesionālās pieredzes atbilstību izvirzītajām prasībām.

Apkopojot kandidātu vērtējumus konkursa divās kārtās, Nominācijas komisija pieņēma lēmumu katrā no vakantajiem amatiem izvirzīt kapitāla daļu turētājam, galīgā lēmuma pieņemšanai, vienu atbilstošāko pretendentu, kas abās atlases kārtās bija ieguvuši visaugtāko punktu kopsummu.

Nominācijas komisija beidza savu darbu brīdī, kad tika pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem un iesniegts priekšlikums kapitāla daļu turētājam, t.i. 2023.gada 23.martā.

Administratīvā pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Izstāde “Mēs krāsās”

Baltais klusums

6 notikumi,

-

Uzvārdu un vārdu stāsti

6 notikumi,

9 notikumi,

Gandrīz vecpuisis

10 notikumi,

Sirds Likums

8 notikumi,

6 notikumi,

-

Sveču liešanas darbnīca

6 notikumi,

7 notikumi,

Dabas pieskāriens aplim

Ceļojums pavasarī

PAR VĪRIEŠIEM

7 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

7 notikumi,

Mīlestības stāsti džezā

6 notikumi,

-

Rotu meistarklase

4 notikumi,

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

Nakts krustaceļš

TAURIŅŠ SENIORS

5 notikumi,

4 notikumi,

5 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa nodarbība