Ķekavā turpinās projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Ķekavas novada pašvaldībā” īstenošana

Realizējot projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Ķekavas novada pašvaldībā” (proj. Nr. 9.3.1.1/19/I/025), tiks radīti priekšnosacījumi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Projekta ietvaros Ķekavā, Gaismas ielā 19 k. 8, 5.stāva daļā ir izveidoti un labiekārtoti:

  • dienas aprūpes centrs, nodrošinot sociālās aprūpes pakalpojumus 15 personām  ar GRT;
  • sociālo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas vieta bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo  ģimenēs, un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm,

kā arī

  • tiks izveidoti un labiekārtoti 10 grupu dzīvokļi personām ar GRT, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā.

 

Šobrīd ir izstrādāta un Ķekavas novada būvvaldē saskaņota tehniskā dokumentācija – paskaidrojuma raksts projekta īstenošanai un noslēgts būvdarbu līgums, līdz ar to augusta beigās tiks uzsākti būvdarbi. Atbilstoši veiktā “projektēt – būvēt” iepirkuma (ID Nr. ĶNP 2023/1) rezultātiem, projektēšanas darbus, būvdarbus un autoruzraudzību veic SIA “FF”.

Lai projekta rezultātus varētu sasniegt noteiktajā termiņā, t.i. līdz 31.12.2023., 14.08.2023. ir izsludināts iepirkums “Aprīkojuma iegāde grupu dzīvokļu izveidei Gaismas ielā 19 k.8, 4.stāvs, Ķekavā” (ID Nr. ĶNP 2023/46) ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 14.09.2023.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”” ietvaros.

Projekta īstenošanas termiņš ir 31.12.2023.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Izstāde “Mēs krāsās”

5 notikumi,

5 notikumi,

4 notikumi,

-

PASTKARTE NO ROMAS

6 notikumi,

Tauriņa stāsts

Danču vakars

5 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

7 notikumi,

Pansija pilī

7 notikumi,

Baltais klusums

KUR PAZUDIS VILKS?

Bez mīlestības nedzīvojiet

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Sirsniņdienas darbnīca

8 notikumi,

-

Vai esi drošs internetā?

7 notikumi,

-

Danču vakars

7 notikumi,

PASAKAS KOKLĒM UN BALSĪM

7 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

10 notikumi,

Pansija pilī

9 notikumi,

MĪTI UN LEĢENDAS

7 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Uzvārdu un vārdu stāsti

5 notikumi,

8 notikumi,

Gandrīz vecpuisis

9 notikumi,

Sirds Likums

6 notikumi,