Mācību jomu koordinātori (kontakti)

Ķekavas novada metodiskās apvienības ir koleģiālas Ķekavas novada izglītības iestādēs strādājošu pedagogu grupas, kas aptver noteiktas specialitātes pedagogus un izglītības iestāžu direktoru un direktoru vietnieku grupas.

Mācību jomas koordinatora pašvaldībā vai pašvaldību apvienībā darbības mērķis ir sekmēt skolotāju sadarbību un savstarpēju atbalstu kvalitatīva mācību procesa plānošanā un  īstenošanai vispārējā izglītībā novadā.
Mācību jomu koordinatoru uzdevumi:

  • atbalstīt sadarbību starp skolotājiem novada izglītības iestādēs mācību satura un pieejas plānošanā;
  • koordinēt priekšlikumus vai risinājumus novadam specifisku mācību saturu jautājumu izstrādē;
  • pārzināt jaunākos mācību un metodiskos līdzekļus un citus resursus mācību jomā;
  • piedalīties skolotāju ar mācību jomas satura īstenošanu saistītu mācīšanās vajadzību apzināšanā un ar skolotāju profesionālo pilnveidi saistītu jautājumu plānošanā.