Konsultatīvie kabineti PII

Pirmsskolas izglītības iestāžu konsultatīvo kabinetu darbības mērķi:

  • sniegt pedagoģiski metodisku atbalstu Ķekavas novadā dzīvojošām ģimenēm, kurās ir pirmsskolas vecuma bērni un aukļu pakalpojuma sniedzējiem;
  • piedāvāt konsultācijas, lekcijas, lekciju ciklus vecākiem un aukļu pakalpojuma sniedzējiem pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā, audzināšanā, sagatavošanā skolas gaitām;
  • sniegt metodiskas rekomendācijas pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā, audzināšanā un bērna psiholoģiskā sagatavotībā pirmsskolas un skolas gaitu uzsākšanai, vecākiem, kuru bērni neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.

Konsultatīvo kabinetu speciālisti (atjaunots 24.11.2021.)

Šo mērķu realizēšanai ir izvirzīti sekojoši galvenie uzdevumi:

  • organizēt konsultācijas, radošas darbnīcas, konferences un seminārus lekciju un praktisko nodarbību ciklus vecākiem un iestādes darbiniekiem pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā, audzināšanā un sagatavošanā skolas gaitām,
  •  nodrošināt kvalificētu speciālistu konsultācijas (logopēds, psihologs, sociālais pedagogs),
  •  sniegt metodiskas rekomendācijas vecākiem, kuru bērni neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi bērnu izglītošanā, audzināšanā un bērna psiholoģiskā sagatavotībā pirmskolas uzsākšanai,
  •  nodrošināt vecāku un pedagogu vienotu pieeju pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā.