Par starpgabala izsoli īpašumā Līvas ielā 20, Ķekavā

Ķekavas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Līvas iela 20, Ķekavā, Ķekavas novadā, ar kadastra apzīmējumu 8070 008 1929, 388 kv.m. platībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-9-1, 13. vai 17.darba vietā, vai Ķekavas novada pašvaldības interneta vietnē https://kekava.lv/wp-content/uploads/2023/07/10.-atsavin-Livas-20.pdf . Izsoles objekts ir  brīvi pieejams apskatei dabā.

Pieteikumus izsolei var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi vineta.alvike@kekava.lv. Pieteikumam un pievienotajiem dokumentiem jābūt elektroniski parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs. Izsoles dalībniekus klātienē reģistrē Ķekavas novada pašvaldības telpās, Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-9-1, 13. vai 17.darba vietā, iepriekš sazinoties pa tālruni 25450078 vai 22026854. Reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023.gada 1.augusts) un pārtraukta 2023.gada 31.augustā plkst. 18:00.

Izsole tiek rīkota Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavas novada pašvaldības administratīvās ēkas Sēžu zālē (97.darba vieta) 2023.gada 4.septembrī plkst. 10:00.

Izsolāmā nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 3470 EUR (trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit euro), izsoles solis – 20 EUR (divdesmit euro), nodrošinājums – 347 EUR (trīs simti četrdesmit septiņi euro).

Pirmpirkuma tiesības uz zemes starpgabalu var realizēt izsolāmajai mantai piegulošo zemesgabalu īpašnieki, kuru īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

Pieteikumus par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt 30 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas.

Maksāšanas līdzekļi – 100 % euro. Nodrošinājums līdz reģistrācijas pieteikumam iemaksājams Ķekavas novada pašvaldības, NMR kods 90000048491, norēķinu kontā AS “SEB banka” LV62UNLA0050014272800, maksājuma mērķī norādot: „Līvas iela 20, izsoles nodrošinājums”.

Īpašumu pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,