Izsole nekustamā īpašuma “Nāvessala”, Daugmales pagastā nomas tiesības piešķiršanai

Ķekavas novada pašvaldība 18.septembrī plkst. 10.00 Gaismas ielā 19 k-9 (telpa tiks precizēta), Ķekavā, rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Nāvessala” Daugmales pagastā, Ķekavas novadā, kadastra apzīmējums 8056 002 0273, daļas, 400 m2 platībā (turpmāk – Zemes gabals), nomas tiesības piešķiršanas pirmreizēju, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles lēmums, izsoles noteikumi, pieteikuma veidlapa, līguma projekts

Izsoles nosacītā cena jeb sākumcena (Zemes gabala nosacītā nomas maksa) ir EUR 0,07 (septiņi euro centi) par 1(vienu) m2 gadā bez PVN.

Izsoles kāpuma solis EUR 0,05 (pieci euro centi) par 1 (vienu) m2 gadā bez PVN.

Zemes gabala iespējamais lietošanas mērķis – ūdenstūrisma attīstību veicinoša objekta izveide.

Nomas tiesības piešķiršanas līguma termiņš – 7 (septiņi) gadi no Zemes gabala nomas līguma noslēgšanas dienas.

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar Izsoles noteikumiem, Izsoles nosacīto cenu jeb sākumcenu, Izsoles kāpuma soli, pieteikšanās kārtību un citiem būtiskiem nosacījumiem, kas attiecas uz Izsolīto Zemes gabalu.

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda EUR 20,- (divdesmit euro) apmērā Ķekavas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, AS “SEB banka” kontā Nr. LV62UNLA0050014272800, ar norādi “Drošības nauda nomas tiesības izsolei uz daļu no zemes gabala “Nāvessala”, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”.

Pieteikumus izsolei var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi olga.marcenkova@kekava.lv . Pieteikumam un pievienotajiem dokumentiem jābūt elektroniski parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs (Izsoles pieteikums un citi saistītie dokumenti pēc iespējas veidojami un parakstāmi kā viens e-dokumenta fails). Izsoles dalībniekus klātienē reģistrē Ķekavas novada pašvaldības telpās, Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Klientu apkalpošanas centrā. Pieteikumu elektroniskā un klātienes reģistrācija tiek veikta līdz 2023.gada 14.septembra plkst. 18.00.

Izsoles dalībnieks izsolē var piedalīties uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai eID karte).

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,