Līdzfinansējuma samaksas kārtība pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

13. septembrī Ķekavas novada domes sēdē apstiprināti saistošie noteikumi, kuri nosaka līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Līdzfinansējuma atvieglojumu varēs saņemt 100% un 50% apmērā. Saistošie noteikumi stāsies spēkā 1. oktobrī.

Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz izglītības iestāžu audzēkņu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kuru bērni iegūt profesionālās ievirzes izglītību Baldones mākslas skolā, Jāņa Dūmiņa Baldones mūzikas skolā, Ķekavas Mākslas skolā, Ķekavas Mūzikas skolā un Ķekavas novada sporta skolā. Līdzfinansējumu aprēķina katrai profesionālās ievirzes izglītības programmai un tā apmēru nosaka Ķekavas novada pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu, pamatojoties uz izglītības iestādes vadītāja iesniegumu.

Līdzfinansējuma apmēru nosaka izglītojamajam uz visu mācību gadu, atkarībā no izvēlēto programmu skaita. Ja izglītojamais apmeklē vairākas profesionālās ievirzes izglītības programmas, līdzfinansējuma apmēru nosaka vecāku iesniegumā norādītajā prioritārajā secībā.

Izglītojamajam, kura vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir citas pašvaldības administratīvajā teritorijā līdzfinansējuma samaksas laikā un kārtējā gada 1.janvāra pulksten 00:00, līdzfinansējuma apmēram tiek piemērots koeficients 1,5. Izglītojamajam, kuram vismaz viens no vecākiem strādā izglītības iestādē, līdzfinansējuma apmēram netiek piemērots koeficients 1,5.

Pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem, līdzfinansējuma atvieglojumu 100% apmērā varēs saņemt, ja:

  • izglītojamā vai vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā un ģimenei ar Ķekavas novada sociālā dienesta lēmumu ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss (profesionālās ievirzes izglītības iestādē jāiesniedz izziņa);
  • izglītojamajam noteikta invaliditāte un izglītojamā vai vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā (profesionālās ievirzes izglītības iestādē jāiesniedz izziņa);
  • izglītojamajam iepriekšējā mācību pusgadā ir īpaši sasniegumi (sasniegumi valsts vai starptautiskā līmeņa sacensībās, konkursos un mācību olimpiādēs) un par to ir pieņemts izglītības iestādes pedagoģiskās padomes lēmums un izdots iestādes vadītāja rīkojums;
  • izglītojamais nav apmeklējis nodarbības vairāk kā 30 kalendārās dienas un iesniedzis ārsta izziņu par attiecīgo laika posmu.

Līdzfinansējuma atvieglojumu 50% apmērā varēs saņemt:

  • daudzbērnu ģimeņu bērni pirmās prioritātes profesionālās ievirzes programmā, ja izglītojamais un viens no vecākiem deklarēts Ķekavas novada administratīvajā teritorijā (profesionālās ievirzes izglītības iestādē jāiesniedz apliecinājums par daudzbērnu ģimenes statusu);
  • ja izglītojamais nav apmeklējis nodarbības vairāk kā 20 kalendārās dienas un iesniedzis ārsta izziņu par attiecīgo laika posmu.

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,