Aukļu pakalpojumi

Lai saņemtu pašvaldības kompensāciju aukles pakalpojumu apmaksai  190 euro mēnesī, vecākiem ir jārīkojas šādi:
1) Jāizvēlās aukli (aukles pakalpojuma sniedzēju) no pašvaldības Aukļu datu bāzes.
2) Jānoslēdz līgums ar aukli  (Līgums – iespējamā līguma veidne).
3) Jāiesniedz pašvaldībā iesniegumu par kompensācijas piešķiršanu (iesnieguma veidlapa), klāt pievienojot noslēgtā līguma kopiju.
4) Pašvaldības Kompensācijas piešķiršanas komisija izskata vecāka iesniegumu un piešķir pašvaldības kompensāciju, ja:

  • bērna un viena no bērna vecākiem vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;
  • bērns, atbilstoši Ķekavas novada domes apstiprināto saistošo noteikumu prasībām, reģistrēts Ķekavas novada pašvaldības elektroniskajā datu bāzē, kurā reģistrē pieteikumus Ķekavas novada pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai un bērns netiek nodrošināts ar pakalpojumu, sasniedzot pusotra gada vecumu;
  • bērns nav reģistrēts citas pašvaldības izglītības iestādē un par šo bērnu Ķekavas novada pašvaldība neveic attiecīgās pašvaldības padotībā esošās izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanu.
5) Kompensācijas piešķiršanas komisijas pozitīva lēmuma gadījumā, pašvaldība slēdz ar vecāku vai bērna likumisko pārstāvi līgumu par kompensācijas izmaksas kārtību.
6) Mēneša pēdējā darba dienā  aukle (fiziska persona) (akta paraugs – aukle),  (bērnu apmeklējuma uzskaites lapa – pielikums) vai aukles pakalpojuma sniedzējs (juridiska persona) (akta paraugs – pielikums rēķinam)   darba pieņemšanas – nodošanas aktu ar pielikumu sagatavo elektroniski un nosūta uz pašvaldības e-pasta adresi: rekini@kekava.lv, kas ir par pamatu pārskaitīt atbalstu aukles vai aukles pakalpojuma sniedzēja norādītajā bankas norēķinu kontā.
Saistošie noteikumi par kompensācijas vai atbalsta piešķiršanu – skatīt šeit

Iesniegumu par atbalsta piešķiršanu var iesniegt Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros ar iepriekšēju pierakstu vai elektroniski, e-pasts: novads@kekava.lv

1) Gaismas ielā 19, k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas novadā, LV-2123 – pie klientu apkalpošanas speciālistes;
2) Uzvaras prospekts 1A, Baložos, Ķekavas novadā, LV- 2128 – pie klientu apkalpošanas speciālistes foajē;
3) “Salnas”, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV – 2124 – pie klientu apkalpošanas speciālistes 2. stāvā;
4) Pārupes iela 3, Baldonē, Ķekavas novads, LV-2125.

 Informācija par reģistrēšanos bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanai Izglītības kvalitātes valsts dienestā – skatīt šeit