Noteikta ēdināšanas apmaksa izglītojamajiem

27. septembrī Ķekavas novada domes sēdē veikti grozījumi lēmumā par ēdināšanas apmaksu izglītojamajiem. No šī mācību gada atbalstu varēs saņemt arī kritērijiem atbilstošie izglītojamie, kas mācās ārpus Ķekavas novada teritorijas.

2023. gada 27. jūnijā ir veikts grozījums MK noteikumos Nr. 614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai”. Saskaņā ar veikto grozījumu, valsts budžeta apmērs vienam izglītojamajam valsts izglītības iestādēs ir 3,09 eiro dienā, bet pašvaldību un privātajās izglītības iestādēs – 1,545 eiro dienā. Atbilstoši Izglītības likumam, pašvaldība līdzfinansē sākumskolas izglītojamo ēdināšanu tādā pašā apmērā kā valsts.

Lai nodrošinātu vienādu atbalstu visiem Ķekavas novada izglītības iestāžu izglītojamajiem, kā arī sniegtu atbalstu izglītības iestāžu nodrošinātā ēdināšanas pakalpojuma apmaksai bērniem no daudzbērnu ģimenēm, kuri izglītību iegūst ārpus novada administratīvās teritorijas, Ķekavas novada dome noteikusi ēdināšanas izmaksas novada izglītības iestādēs.

No 2023. gada 1. septembra ēdināšanas izmaksas (ar PVN) Ķekavas novada izglītības iestādēs būs:

  • 3,09 eiro par pusdienām 1. – 4. klasē
  • 2,16 eiro par pusdienām 5. – 12. klasē
  • 1,00 eiro par launagu 1. -12. klasē
  • 4,00 eiro par ēdienreizēm (brokastis, pusdienas un launags)  pirmsskolas bērniem.

Ķekavas novadā deklarētie pirmsskolas, pamata vai vidējās izglītības programmu izglītojamie var saņemt pašvaldības atbalstu izglītības iestāžu nodrošināto ēdināšanas pakalpojumu apmaksai.

Atbalstu 100 % apmērā par pusdienu ēdienreizi pašvaldība sedz 1. – 4. klašu skolēniem, kuri izglītību iegūst Ķekavas novadā. Savukārt piemaksu pusdienu izmaksām 50% apmērā var saņemt 5. – 6. klašu skolēni, kuri mācās Ķekavas novada izglītības iestādēs, kā arī 7. – 12. klašu audzēkņi no Ķekavas novada vispārizglītojošajām skolām un 5. – 12. klašu skolēni, kas iegūst izglītību ārpus Ķekavas novada administratīvās teritorijas, ja izglītojamais ir no daudzbērnu ģimenes vai viņam noteikta invaliditāte.

Atbalstu 50% apmērā kā piemaksu pie ēdināšanas izmaksām var saņemt arī bērnudārzu audzēkņi, kas sasnieguši 5 – 6 gadu vecumu, kā arī 1,5 – 4 gadus veci bērnudārznieki ar invaliditāti vai kuru mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam. Tāpat piemaksa 50% apmērā pienākas nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri mācās Ķekavas novada bērnudārzos vai iegūst pamatskolas vai vidusskolas (5. – 12. klase) izglītību kādā no Ķekavas novada vispārizglītojošajām skolām.

IZGLĪTOJAMIE, KAS MĀCĀS ĶEKAVAS NOVADĀ
Vispārējās izglītības iestādēs
Maksa par pusdienām Atbalsta apmērs
1. – 4. klase    |   3,09 eiro 100 %
5. – 6. klase    |   2,16 eiro 50%
Iesniegums nav nepieciešams
7. – 12. klase  |   2,16 eiro 50%
-daudzbērnu ģimenes

-bērni ar invaliditāti

 Iesniegums jāiesniedz izglītības iestādē
Pirmsskolas izglītības iestādēs
Maksa par ēdienreizēm Atbalsta apmērs
4,00 eiro (brokastis, pusdienas, launags) 50%
-5 – 6 gadus veci bērni

-1,5 – 4 gadus veci bērni ar invaliditāti vai no daudzbērnu ģimenes *

* Iesniegums jāiesniedz izglītības iestādē

 

IZGLĪTOJAMIE, KAS MĀCĀS ĀRPUS ĶEKAVAS NOVADA
Vispārējās izglītības iestādēs
Klase Atbalsta apmērs
5. – 12. klase 50% (1,08 eiro)
-daudzbērnu ģimenes

-bērni ar invaliditāti

Iesniegums jāiesniedz pašvaldībā
Pirmskolas izglītības iestādēs
Vecuma grupa Atbalsta apmērs
5 – 6 gadi 50% (2,00 eiro)
-daudzbērnu ģimenes

-bērni ar invaliditāti

Iesniegums jāiesniedz pašvaldībā

Ja izglītojamais apmeklē novada pirmsskolas izglītības iestādi vai mācās pašvaldības vispārizglītojošo skolu 1. – 6. klasē, iesniegums atbalsta saņemšanai nav nepieciešams. Ja izglītojamais mācās Ķekavas novada skolas 7. – 12. klasē un ir no daudzbērnu ģimenes vai arī viņam noteikta invaliditāte, vecāks izglītības iestādes vadītājam iesniedz iesniegumu par atbalsta piešķiršanu.

Savukārt, ja izglītojamais apmeklē izglītības iestādi ārpus Ķekavas novada teritorijas un atbilst augstākminētajiem kritērijiem piemaksas saņemšanai, vecāks iesniedz iesniegumu pašvaldībā. Iesniegums pieejams ŠEIT.

Saistošie noteikumi

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,