Par nekustamā īpašuma Meistaru ielā 13, Valdlaučos izsoli

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ķekavas nami” rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Meistaru ielā 13, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, kadastra apzīmējums 8070 001 0032 026 ar platību 417,3 m².  Ēkai piekritīgā zeme 2172 m2 platībā ir saistīta ar zemes gabalu Meistaru ielā 5, Valdlaučos (kadastra apzīmējums 8070 001 0057). Zemes īpašnieks ir Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Katlakalna  draudze, kurai, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu, ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu, ja tā to apliecina rakstveidā.

Objekta sākuma cena EUR 99 000,00 (deviņdesmit deviņi tūkstoši eiro 00 centi).  Izsoles solis ir EUR 500,00 (pieci simti eiro 00 centi).

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 9900,00 (deviņi tūkstoši deviņi simti desmit euro un 00 centi), Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ķekavas nami”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003359306, juridiskā adrese Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads kredītiestādes AS “SEB banka” kontā Nr. LV18UNLA0003001609027, ar norādi “Pieteikuma nodrošinājums īpašuma Meistaru ielā 13, Valdlauči izsolei”.

Izsole sākas 2024.gada 3.jūlijā plkst. 13.00 un noslēdzas 2024.gada 2.augustā plkst. 13.00. Iepazīties ar izsoles nolikumu, īpašuma novērtējumu un reģistrēties izsolei var izsoļu elektroniskajā vietnē https://izsoles.ta.gov.lv, ievērojot tajā noteiktos laika termiņus.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas par pirkuma tiesību piešķiršanu.

Par nekustamā īpašuma izsoles norisi var zvanīt pa tālr. 29286907. Īpašuma apskati saskaņot, zvanot uz tālr. 29420964.

SIA “Ķekavas nami”

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,