Izsole par zemes starpgabalu Daugavas ielā 31C, Baldonē

Ķekavas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Daugavas iela 31C, Baldonē, Ķekavas novadā, ar kadastra apzīmējumu 8005 001 0294, 285 kv.m. platībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-9-1, 17.darba vietā, vai Ķekavas novada pašvaldības interneta vietnē https://kekava.lv/wp-content/uploads/2023/06/7.-atsavin-Daugavas-31C.pdf . Izsoles objekts ir  pieejams apskatei dabā.

Pieteikumus izsolei var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi vineta.alvike@kekava.lv. Pieteikumam un pievienotajiem dokumentiem jābūt elektroniski parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs. Izsoles dalībniekus klātienē reģistrē Ķekavas novada pašvaldības telpās, Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-9-1, 17.darba vietā, iepriekš sazinoties pa tālruni 25450078. Reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023.gada 12.jūnijs) un pārtraukta 2023.gada 12.jūlijā plkst. 17:00.

Izsole tiek rīkota Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavas novada pašvaldības administratīvās ēkas Mazajā zālē (96.darba vieta) 2023.gada 17.jūlijā plkst. 10:30.

Izsolāmā nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 1420 EUR (viens tūkstotis četri simti divdesmit euro), izsoles solis – 20 EUR (divdesmit euro), nodrošinājums – 142 EUR (viens simts četrdesmit divi euro).

Pirmpirkuma tiesības uz zemes starpgabalu var realizēt izsolāmajai mantai piegulošo zemesgabalu īpašnieki, kuru īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

Pieteikumus par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt 30 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas.

Maksāšanas līdzekļi – 100 % euro. Nodrošinājums līdz reģistrācijas pieteikumam iemaksājams Ķekavas novada pašvaldības, NMR kods 90000048491, norēķinu kontā AS “SEB banka” LV62UNLA0050014272800, maksājuma mērķī norādot: „Daugavas iela 31C, izsoles nodrošinājums”.

 

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,