Izsole par zemes starpgabalu Jenčos

Ķekavas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Jeņči 181A”, Jenčos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, ar kadastra apzīmējumu 8070 019 0283, 0,0144 ha platībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, 17.darba vietā, vai Ķekavas novada pašvaldības interneta vietnē https://kekava.lv/wp-content/uploads/2023/06/6.-atsavin-Jenci-181A.pdf . Izsoles objekts ir pieejams apskatei dabā.

Pieteikumus izsolei var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi vineta.alvike@kekava.lv. Pieteikumam un pievienotajiem dokumentiem jābūt elektroniski parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs. Izsoles dalībniekus klātienē reģistrē Ķekavas novada pašvaldības telpās, Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-9-1, 17.darba vietā, iepriekš sazinoties pa tālruni 25450078. Reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2023.gada 12.jūlijā plkst. 17:00.

Izsole tiek rīkota Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavas novada pašvaldības administratīvās ēkas Mazajā zālē (96.darba vieta) 2023.gada 17.jūlijā plkst. 10:00.

Izsolāmā nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 300 EUR (trīs simti euro), izsoles solis – 20 EUR (divdesmit euro), nodrošinājums – 30 EUR ( trīsdesmit euro).

Pirmpirkuma tiesības uz zemes starpgabalu var realizēt izsolāmajai mantai piegulošo zemesgabalu īpašnieki, kuru īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

Pieteikumus par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt 30 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas.

Maksāšanas līdzekļi – 100 % euro. Nodrošinājums līdz reģistrācijas pieteikumam iemaksājams Ķekavas novada pašvaldības, NMR kods 90000048491, norēķinu kontā AS “SEB banka” LV62UNLA0050014272800, maksājuma mērķī norādot: „”Jeņči 181A” izsoles nodrošinājums”.

 

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Uldis Krauze- GLEZNAS

7 notikumi,

7 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa tikšanās

6 notikumi,

9 notikumi,

-

PASAKU SARGI

11 notikumi,

Ziemassvētkus gaidot

6 notikumi,

6 notikumi,

6 notikumi,

7 notikumi,

BRĪNUMIŅŠ

Vietām gaidāms stiprs lietus

7 notikumi,

8 notikumi,

Kad Ziemassvētku miers…

-

EGLES IEDEGŠANA BALOŽOS

5 notikumi,

6 notikumi,

5 notikumi,

SALŪTS. KŪKA. LĪGOOO!!!

8 notikumi,

3 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

4 notikumi,

-

Koncerts SVĒTKIEM VIJOTIES

5 notikumi,

Pasaku balle