Pedagoģiski medicīniskā komisija

Ķekavas novada pašvaldība informē, ka no 2023. gada 11. maija Ķekavas novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta pārvalde uzsāk īstenot Ķekavas novadā deklarēto pirmsskolas vecuma un sākumskolas (1. – 5.klase) vecuma bērnu pedagoģiski psiholoģisko pārbaudi (turpmāk – Pedagoģiski medicīniskā komisija), nosakot viņu spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošu vispārējās vai speciālās izglītības programmu.

Komisijas nolikums

Saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma (apstiprināts ar Ķekavas novada 2023.gada 22.februāra domes sēdes lēmumu Nr.23, protokols Nr.4) otrās daļas “Komisijas sastāvs un darba organizācija” 7.punktā noteikto un ar grozījumiem, kas veikti ar 2023.gada 24.maija  sēdes lēmumu Nr.29. (prot.Nr 11.) izveidota Ķekavas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskā komisija šādā sastāvā:

Komisijas vadītāja – Iveta Starta

Komisijas locekļi:

Logopēds – Veronika Mūrniece,

Speciālais pedagogs – Ināra Ozoliņa,

Psihologs – Olga Vinogradova,

Sertificēta ārstniecības persona (ārsts) – Aleksandra Mežecka – Oļeiņika.

 

Lai pieteiktos pedagoģiski medicīniskai komisijai, lūgums sazināties ar Ķekavas novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta pārvaldes galveno speciālisti izglītības jautājumos – Moniku Daļecku, tālrunis: 25588372, e – pasts – monika.dalecka@kekava.lv , ped.med.komisija@kekava.lv

 

Izglītojamā pieteikšana izpētei komisijas sēdē notiek telefoniski, klātienē vai ar elektroniskās saziņas līdzekļu starpniecību, norādot izglītojamā vārdu un uzvārdu, vecumu, izglītības iestādi un klasi, mācību/dzimto valodu, pieteikšanas iemeslu (īsu problēmas formulējumu), pieteicēju un tālruņa numuru, dzīvesvietu.

 

Ierodoties uz komisijas sēdi, nepieciešami šādi dokumenti:

  1. Likumiskā pārstāvja iesniegums (1.pielikums) par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā (iesnieguma veidlapu var aizpildīt arī ierodoties uz komisijas sēdi, ja izglītojamo uz Komisijas sēdi pavada aizbildnis, tad nepieciešams bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu.).
  2. Izglītojamā dzimšanas apliecība vai pase un likumiskā pārstāvja personu apliecinošs dokuments. Ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt izglītojamā spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un pilnvaro personu, kura pārstāvēs izglītojamā intereses. Pilnvarotajai personai nepieciešams personu apliecinošs dokuments. Ja bērnu uz PMK sēdi pavada aizbildnis, tad nepieciešams bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu. Ja bērnu uz PMK sēdi pavada audžuģimene, tad nepieciešams attiecīgās bāriņtiesas pilnvarojums.
  3. Ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli un izglītojamā anamnēzi, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes, tajā skaitā atzinums par izglītojamā redzi un dzirdi. Ģimenes ārsta atzinums izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
  4. Izglītības iestādes sniegtā informācija (2.pielikums), vai tās sagatavotais izglītojamā raksturojums, kuri izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes, sekmju izraksts un liecība kā arī individuālais izglītības plāns (ja tāds ir izstrādāts);
  5. Psihologa atzinums. (Intelekta izvērtējums ar Latvijā standartizētu metodi).
  6. Ja izglītojamais komisiju apmeklē atkārtoti, kopā ar izglītības iestādes informāciju jāiesniedz individuālais izglītības un/vai uzvedības plāns.
  7. Izglītojamā darba burtnīcas, darba lapas, sekmju izrakstu, izdrukas no e – klases, mykoob u.c. mācību žurnāliem;

Atbilstoši izglītojamā traucējumu veidam nepieciešami šādi papildus dokumenti:

Izglītojamam ar redzes traucējumiem 1. Ārsta oftalmologa atzinums. Izdots ne agrāk kā sešus

mēnešus pirms komisijas sēdes.

 

 

Izglītojamam ar dzirdes

traucējumiem

 

1.

Otorinolaringologa, audiologa un

audiologopēda vai logopēda atzinums.

Izdots ne agrāk  kā sešus pirms komisijas sēdes.
 

2.

  Psihologa atzinums. Izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.
 

3.

Izglītojamajam ar centrālās nervu sistēmas saslimšanām – arī bērnu neirologa atzinums. Izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
 

 

 

 

Izglītojamam ar fiziskās attīstības traucējumiem

1. Radioloģiskās (apstiprina radiologs), funkcionālās

vai citas objektīvās izmeklēšanas metodes slēdziens.

Izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
2. Ortopēda, reimatologa, traumatologa vai bērnu ķirurga atzinums. Izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
3.

 

 

Nepieciešamības gadījumā – bērnu neirologa atzinums.

 

Izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.

Atkārtotas komisijas gadījumā nepieciešams rehabilitācijas procesa dinamikas izvērtējums.

Izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām 1. Atkarībā no saslimšanas veida ftiziatra vai alergologa vai pneimonologa vai gastroenterologa vai endokrinologa atzinums. Izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
2. Nepieciešamības gadījumā atkarībā no saslimšanas veida – klīnisku, radioloģisku, bakterioloģisku vai histoloģisku izmeklējumu rezultāti.
 

 

Izglītojamam ar valodas traucējumiem

1. Logopēda vai audiologopēda atzinums. Izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
2. Psihologa atzinums. Izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.
 

3.

 

Nepieciešamības gadījumā atkarībā no traucējuma veida – otorinolaringologa un audiologa vai bērnu neirologa vai bērnu psihiatra vai ķirurga atzinums. Izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
Izglītojamam ar jauktiem attīstības traucējumiem (pirmsskolas izglītībā) un mācīšanās traucējumiem (pamatizglītībā)  

1.

Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu.

 

Izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.
2. Nepieciešamības gadījumā (atkarībā no traucējuma

veida vai smaguma pakāpes) bērnu psihiatra atzinums.

Izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
Izglītojamam ar

garīgās veselības

traucējumiem

1. Bērnu psihiatra vai bērnu neirologa atzinums. Izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
2. Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu. Izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.
 

Izglītojamam ar garīgās attīstības traucējumiem

 

1.

Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu. Izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.
2. Bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums. Izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
Izglītojamam ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem  

1.

Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo

pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu.

Izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.
2. Bērnu psihiatra atzinums. Izdots ne agrāk sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
3.

 

Nepieciešamības gadījumā (atkarībā no traucējuma

veida un smaguma pakāpes) citu ārstu atzinumi.

Katram izglītojamajam vēlams komisijā iesniegt arī citus dokumentus (slimnīcu un/vai sanatoriju izrakstus, ārstu speciālistu atzinumus, u.c.) par veselības stāvokli, lai objektīvi izvērtētu bērnam piemērotāko izglītības programmu.

Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumos Nr. 709 „Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,