Pieņemti Ķekavas novada pašvaldības otrie budžeta grozījumi

Ķekavas novada domes 21. jūnija sēdē apstiprināti budžeta grozījumi – pēc otrajiem budžeta grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu prognoze palielināta par 258 677 eiro.

Pašvaldības budžetā par 2000 eiro palielināts azartspēļu nodoklis, par 22 466 eiro – pārējie nenodokļu ieņēmumi, par 166 190 eiro palielināti valsts budžeta transferti, par 29 467 eiro – Eiropas savienības finansējums līdzfinansētiem projektiem, bet par 38 551 eiro palielināti pašu ieņēmumi.

Budžeta izdevumu daļa precizēta atbilstoši precizētajiem ieņēmumiem un veiktajiem iekšējiem grozījumiem starp funkcionālajām kategorijām. Izdevumi vispārējiem valdības dienestiem palielināti par 1 332 eiro, bet sabiedriskajai kārtībai un drošībai – par 18 752 eiro.

Izdevumi ekonomiskajai darbībai samazināti par 184 992 eiro, pārceļot divu projektu realizācijas izdevumus uz finansēšanas sadaļu –otrajos budžeta grozījumos paredzēta pamatkapitāla palielināšana SIA “Ķekavas nami” kanalizācijas projektēšanai Aleju ciema blīvi apdzīvotajās zonās  (27 000 euro) un pamatkapitāla palielināšana SIA “Baložu komunālā saimniecība” Kr.Barona ielas ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecībai (160 000 euro). Tikmēr 21 202 eiro paredzēti dalībai divos jaunos projektos – “Zaļā pārkārtošanās mazpilsētās pie transporta koridoriem (EcoCare) un “Līdzpastāvēšanas un atvērtas pārvaldības aģenti (Agents of Co-existence)”.

Pēc otrajiem budžeta grozījumiem par 6000 eiro palielināti izdevumi vides aizsardzībai, bet par 60 590 eiro – teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, no tiem 60 000 eiro atvēlot PII “Ieviņa” jumta remontam. Izdevumi veselībai palielināti par 10 000 eiro. Šie finanšu līdzekļi saskaņā ar ieņēmumu prognozes palielinājumu piešķirti Ķekavas ambulancei. Tikmēr atpūtai, kultūrai un reliģijai finansējums palielināts par 54 170 eiro.

Tāpat par 176 256 eiro palielināti izdevumi izglītības jomai, tostarp profesionālās izglītības iestādēm (132 304 eiro), pamatā precizējot valsts mērķdotāciju pedagogu atlīdzībai, kā arī izglītības iestāžu ēku uzturēšanai un attīstībai (39 194 eiro), ieguldot arī PII “Bitīte” ārtelpas labiekārtošanā (āra nojumēm).

Tikmēr sociālajai aizsardzībai izdevumi samazināti par 70 431 eiro – Ķekavas sociālās aprūpes centram par 50 000 eiro samazināti siltumenerģijas izdevumi saskaņā ar faktisko izpildi, savukārt Ķekavas sociālajam dienestam izdevumi samazināti par 35 000 eiro, atbilstoši pabalstu izmaksas faktiskajai izpildei. Savukārt izdevumi Ukrainas civiliedzīvotāju bērnu nometņu dotācijai palielināti par 14 567 eiro, saskaņā ar papildus piešķirto valsts finansējumu.

Ķekavas novada pašvaldības administrācijas

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa

 

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,