Ķekava risina atkritumu jautājumu Baldonē, iesaistot VARAM un IUB

Turpinot darbu pie atkritumu apsaimniekošanas procesu sakārtošanas Ķekavas novada teritorijā atbilstoši likuma prasībām, domes Attīstības komitejā šodien, 4. janvārī, tika lemts uzsākt izstāšanās procesu no publiskās un privātās partnerības atkritumu apsaimniekošanas projekta nosacījumu izstrādes (“Atkritumu apsaimniekošanas tiesību nodošana Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma un Baldones novadu pašvaldību administratīvajās teritorijās”), kā arī vērsties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) un Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB), lai turpmākie lēmumi un rīcība būtu tiesiski pamatoti, un atbilstu labas pārvaldības praksei.

Jau vēstīts, ka atkritumu apsaimniekošanas kārtību pašvaldību teritorijās nosaka Atkritumu apsaimniekošanas likums, kas tika pieņemts 2010. gadā, nosakot pārejas periodu līdz 2013. gada 1. jūlijam. Ar mērķi ierobežot kravas automašīnu radīto noslodzi valsts, pašvaldību un privātajiem ceļiem, kā arī nodrošināt iedzīvotājiem un uzņēmumiem ekonomiski izdevīgāko pakalpojumu, likums pienākumu noteikt atkritumu apsaimniekotāju visai novada teritorijai uzliek pašvaldībai. Tas jāveic publiskā iepirkuma kārtībā, līgumu slēdzot ar komersantu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko cenu.  Šāds iepirkums Ķekavas novadā tika veikts 2018. gadā. Iepirkumā lētāko cenu piedāvāja SIA “Clean R”. Tāpēc ar šo uzņēmumu uz 7 gadiem (līdz 2025. gadam) ir noslēgts līgums.

Teritoriālās reformas rezultātā 2021. gadā Ķekavas novadam pievienojās arī Baldones pilsēta un lauku teritorija, kur šāds iepirkums nav ticis organizēts. Šajā teritorijā atkritumu apsaimniekošanu uz vēl 1999. gadā noslēgta līguma pamata veic SIA “Ogres Marss”. Līdz ar to ir izveidojusies situācija, kurā atkritumu apsaimniekošana visā novada teritorijā neatbilst normatīvo aktu prasībām.

Tā kā pašvaldība ir atbildīga par tās teritorijā sniegto pakalpojumu kvalitāti un likumību, novada pašvaldības administrācija virza jautājumu par pakalpojuma sakārtošanu Baldones teritorijā lēmuma pieņemšanai domē, kā labāko risinājumu piedāvājot, ilggadēji nelikumīgās, nekontrolētās pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu.  Gala lēmumu par risinājumu likuma prasību izpildei novadā, t.sk. termiņiem, pieņems domes deputāti.

Patlaban jautājums ir izskatīts domes Īpašumu un Attīstības komitejās, un pašvaldības administrācijai ir uzdots sagatavot Ķekavas novada domes lēmumprojektu par Ķekavas novada izstāšanos no publiskās un privātās partnerības projekta (koncesijas “Atkritumu apsaimniekošanas tiesību nodošana Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma un Baldones novadu pašvaldību administratīvajās teritorijās”). Pamatojums – no Ogres novada pašvaldības saņemtajā vēstulē minēts, ka nepastāv vērā ņemamas indikācijas, ka līdz 2023. gada 30. jūnijam tiks izstrādāts un apstiprināts Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionālais plāns, kurā tiktu paredzēta Ogres novada pašvaldības un Ķekavas novada pašvaldības sadarbība kopēja atkritumu apsaimniekošanas līguma slēgšanā. Tāpat pašvaldības administrācijai uzdots:

  • rakstiski vērsties VARAM un IUB, lūdzot skaidrojumu par iespējamajiem pašvaldības rīcības variantiem esošajā situācijā, un jo īpaši: 1) vai būtu tiesiski turpināt līgumattiecības ar SIA “Ogres Marss” atkritumu apskaimniekošanā bijušajā Baldones novada teritorijā līdz jaunas iepirkuma procedūras veikšanai 2025. gadā; 2) vai būtu tiesiski pamatoti paplašināt ar SIA “Clean R” noslēgto līgumu, pievienojot tam atkritumu apsaimniekošanu arī bijušā Baldones novada teritorijā, neveicot nekādas Publisko iepirkumu likumā paredzētās darbības; 3) vai no labas pārvaldības principu viedokļa būtu pieļaujama vairāku atkritumu apsaimniekošanas zonu izveide Ķekavas novadā;
  • izvērtēt iespēju, ņemot vērā IUB un VARAM viedokli, sagatavot grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos, paredzot novadā divas atkritumu apsaimniekošanas zonas, un apsvērt iespēju bijušā Baldones novada apsaimniekošanas zonai pievienot arī Daugmales pagasta teritoriju.

Lūgums sniegt skaidrojumu augšminētajos jautājumos VARAM un IUB ir sagatavots jau šodien, un tiks izsūtīts līdz šīs darba nedēļas beigām. Atbilde minētajām institūcijām pašvaldībai ir jāsniedz viena mēneša laikā. Turpmākās darbības tiks veiktas tikai saskaņā ar minēto institūciju norādījumiem un tikai pēc to apstiprināšanas domes sēdē, kas varētu notikt ne ātrāk kā februāra vidū.

Ņemot vērā visu augstāk izklāstīto, SIA “Ogres Marss” nav bijis tiesiska pamata publiskajā telpā izplatīt informāciju par to, ka tā atkritumu apsaimniekošanu Baldonē un tās pagastā veiks līdz 31.03.2023. un ar 1.04.2023. to pārņems SIA “Clean R”. Līdz ar to būtiski uzsvērt, ka, ja SIA “Ogres Marss” ar 2023. gada 1. aprīli pārstās sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, tad tas notiks vienīgi uz komersanta iniciatīvas, nevis Ķekavas novada pašvaldības lēmumu pamata.

Ķekavas novada pašvaldība ir ieinteresēta, lai iedzīvotāji visā novadā saņemtu kvalitatīvus, kontrolētus un likuma prasībām atbilstošus pakalpojumus. Tādēļ pašvaldība turpinās informēt iedzīvotājus par aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanā bijušajā Baldones novadā.

Papildu uzziņai

Kārtējā iepirkuma prasību izstrāde par atkritumu apsaimniekošanu Ķekavas novada teritorijā tiks uzsākta jau nākamajā gadā, un tajā būs iespējas piedalīties visiem komersantiem, kas veic atkritumu apsaimniekošanu un atbildīs publiskā iepirkuma nolikuma prasībām.

Informāciju sagatavoja:

Ķekavas novada pašvaldības Sabiedrības informēšanas un komunikācijas nodaļas vadītāja Margrieta Akmens

tālr.  28 666 814, pr@kekava.lv

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,