Ķekavas novada bāriņtiesa ir Ķekavas novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde.

 

Ķekavas novada bāriņtiesas juridiskā adrese:

 Gaismas iela 19, k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV -2123;

reģistrēta nodokļu maksātāju reģistrā ar Nr. 90009002684. 

Bāriņtiesas darbības teritorija ir visa novada teritorija.

 Bāriņtiesas tiesības, kompetence un sadarbība ar citām institūcijām

 • Bāriņtiesa sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem  dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērnu vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību.
 • Bāriņtiesa informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība.
 • Bāriņtiesa neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai.
 • Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros sadarbojas ar domes amatpersonām, darbiniekiem, komisijām, citām valsts un pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem, komercsabiedrībām un organizācijām.
 • Bāriņtiesa aizstāv un nodrošina bērna personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar vecākiem un citām personām, kā arī izšķir vecāku un bērnu domstarpības viņu personiskajās attiecībās.
 • Bāriņtiesa izskata iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu.

 

Bāriņtiesai ir tiesības:

 • veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;
 • uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;
 •  veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes;
 • pārbaudīt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus.

 

Bāriņtiesa savas darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:

 • apliecina darījumu, ja to slēdz iedzīvotāji, kuru dzīvesvieta deklarēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 eiro;
 • apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • ieraksta testamentu grāmatā iedzīvotāju, kuru dzīvesvieta deklarēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
 • apliecina iedzīvotāju, kuru dzīvesvieta deklarēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukums;
 • apliecina iedzīvotāju, kuru dzīvesvieta deklarēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, paraksta īstumu uz dokumentiem;
 • apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 • pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to dzīvesvieta deklarēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;
 • apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, ja viens no līdzējiem deklarējis dzīvesvietu Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;
 • sagatavo dokumentu projektus.

 

Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.

 

 

Apstiprināti

ar Ķekavas novada domes

2009.gada 15. septembra sēdes

lēmumu Nr. 5.§ 5.2.

(protokols Nr. 8.)

spēkā ar 11.08.2016.

 

 

I.                   Vispārīgie noteikumi

 

1.      Ķekavas novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) ir Ķekavas novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. Ķekavas novada bāriņtiesas juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV -2123; reģistrēta nodokļu maksātāju reģistrā ar Nr. 90009002684.

2.      Bāriņtiesas darbības teritorija ir visa novada teritorija.

3.      Nolikums nosaka bāriņtiesas organizatorisko struktūru, apmeklētāju pieņemšanas laiku, kā arī kārtību, kādā administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties ar lietas materiāliem. Bāriņtiesas funkcijas, uzdevumi un kompetence ir paredzēta Bāriņtiesu likumā un citos normatīvajos aktos. Bāriņtiesa izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus.

4.      Bāriņtiesas darbu aizgādības, aizbildnības, aizgādnības, bērnu un citu rīcībnespējīgo personu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jautājumos funkcionāli pārrauga Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Bāriņtiesas darbu adopcijas jautājumos funkcionāli pārrauga Labklājības ministrija.

5.      Bāriņtiesas darbu attiecībā uz apliecinājumu izdarīšanu un mantojuma lietu kārtošanu metodiski vada Tieslietu ministrija.

6.      Finanšu līdzekļus bāriņtiesas darbībai piešķir Ķekavas novada dome.

 

 

II.                Bāriņtiesas organizatoriskā struktūra

 

7.    Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, vismaz četri bāriņtiesas locekļi, bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs un sekretārs.

(Grozījumi, kas izdarīti ar 2010. gada 13.janvāra Ķekavas novada domes sēdes lēmumu Nr.7.§7.1.(protokols Nr.1.))

(Grozījumi, kas izdarīti ar 2015. gada 16. aprīļa Ķekavas novada domes sēdes lēmumu Nr. 1.§1.(protokols Nr. 7.))

(Grozījumi, kas izdarīti ar 2016. gada 11. augusta Ķekavas novada domes sēdes lēmumu Nr. 1.§1.(protokols Nr. 23))

8.      Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekļus ievēl Ķekavas novada dome uz 5 gadiem.

9.      Bāriņtiesas darbu vada bāriņtiesas priekšsēdētājs. Bāriņtiesas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis.

10.  Bāriņtiesas lietvedību kārto bāriņtiesas sekretāre.

(Grozījumi, kas izdarīti ar 2010. gada 13.janvāra Ķekavas novada domes sēdes lēmumu Nr.7.§7.1.(protokols Nr.1.))

11.  Bāriņtiesas priekšsēdētājs:

- vada, organizē un kontrolē bāriņtiesas darbu un pārstāv bāriņtiesu;

- nosaka bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka, locekļu un sekretāru pienākumus;

- organizē bāriņtiesas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu;

- norīko bāriņtiesas locekļus uz kārtējo bāriņtiesas sēdi;

- organizē bāriņtiesas darbu apmeklētāju pieņemšanā un iesniegumu izskatīšanā;

- nodrošina datu sniegšanu valsts statistikas pārskata sagatavošanai par bāriņtiesas darbu;

- pieņem un atlaiž no darba bāriņtiesas sekretāres;

- noslēdz ar bāriņtiesas locekļiem darba līgumus, ņemot vērā darba apjomu, nosakot darba samaksu domes piešķirtā finansējuma ietvaros;

- pārvalda bāriņtiesas finanšu, personāla un citus resursus;

- pilnvaro bāriņtiesas locekļus pārstāvībai administratīvajās iestādēs un tiesā;

- piedalās lietu izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs;

- nodrošina apmeklētājiem nepieciešamās informācijas izvietošanu bāriņtiesas telpās;

- īsteno citas normatīvajos aktos noteiktās pilnvaras.

12.  Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē.

13.  Bāriņtiesas sēdi vada bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis. Bāriņtiesas sēdē piedalās sēdes vadītājs, vismaz divi bāriņtiesas locekļi, un sēdes protokolu raksta bāriņtiesas sekretāre vai protokolists.

(Grozījumi, kas izdarīti ar 2015. gada 16. aprīļa Ķekavas novada domes sēdes lēmumu Nr. 1.§1.(protokols Nr. 7.))

13.1 Bāriņtiesas sēdes tiek nozīmētas pēc nepieciešamības, par to 10 dienas pirms sēdes rakstiski (ar uzaicinājumu) paziņojot administratīvā procesa dalībniekiem. Atsevišķos gadījumos, saskaņojot ar procesa dalībniekiem, šo termiņu var saīsināt.

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2015. gada 16. aprīļa Ķekavas novada domes sēdes lēmumu Nr. 1.§1.(protokols Nr. 7.))

14.  Ķekavas novada bāriņtiesa pieņem apmeklētājus:

14.1. Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123;

14.2. Baložu pilsētas pārvaldē Uzvaras prospektā 1a, Baložos, Ķekavas novadā, LV-2128;

14.3. Daugmales pagasta pārvaldē „Salnas”, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā, LV-2124.

(Grozījumi, kas izdarīti ar 2015. gada 16. aprīļa Ķekavas novada domes sēdes lēmumu Nr. 1.§1.(protokols Nr. 7.))

15. Bāriņtiesas nodaļu reglamentus apstiprina bāriņtiesas priekšsēdētājs.

16. Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz Ķekavas novada domei pārskatu par savu darbību.

III. Apmeklētāju pieņemšana

 

17. Bāriņtiesa Ķekavas nodaļā, Baložu nodaļā un Daugmales nodaļā pieņem apmeklētājus un veic notariālos apliecinājumus novada iedzīvotājiem divas reizes nedēļā:

Pirmdienās no plkst. 900 līdz plkst. 1300

Ceturtdienās no plkst. 1400 līdz plkst. 1900

18.  Bērnus pieņem vai uzklausa jebkurā darba dienas laikā.

19.    Ikviens Ķekavas novada iedzīvotājs var vērsties jebkurā bāriņtiesas nodaļā

20.    Apmeklētājus pieņem bāriņtiesas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis.

21.    Bāriņtiesas sekretārs reģistrē bāriņtiesā saņemtos iesniegumus un nodod tos bāriņtiesas priekšsēdētājam vai priekšsēdētāja vietniekam.

(Grozījumi, kas izdarīti ar 2010. gada 13.janvāra Ķekavas novada domes sēdes lēmumu Nr.7.§7.1.(protokols Nr.1.))

 

 

IV. Bāriņtiesas tiesības, kompetence un sadarbība ar citām institūcijām

 

22.  Bāriņtiesa sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērnu vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību.

23.  Bāriņtiesa informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība.

24.  Bāriņtiesa neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai.

25.  Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros sadarbojas ar Domes amatpersonām, darbiniekiem, komisijām, citām valsts un pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem, komercsabiedrībām un organizācijām.

26.  Bāriņtiesa aizstāv un nodrošina bērna personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar vecākiem un citām personām, kā arī izšķir vecāku un bērnu domstarpības viņu personiskajās attiecībās.

27.  Bāriņtiesa izskata iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu.

28.  Bāriņtiesai ir tiesības:

- veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;

- uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;

- veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes;

- pārbaudīt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus.

29.  Bāriņtiesa savas darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:

- apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;

(Grozījumi, kas izdarīti ar 2015. gada 16. aprīļa Ķekavas novada domes sēdes lēmumu Nr. 1.§1.(protokols Nr. 7.))

- apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

- ieraksta testamentu grāmatā iedzīvotāju, kuru dzīvesvieta deklarēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);

- apliecina iedzīvotāju, kuru dzīvesvieta deklarēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukums;

- apliecina iedzīvotāju, kuru dzīvesvieta deklarēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, paraksta īstumu uz dokumentiem;

- apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;

- pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to dzīvesvieta deklarēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;

- apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, ja viens no līdzējiem deklarējis dzīvesvietu Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;

- sagatavo dokumentu projektus.

29.1. Visām Ķekavas novadā deklarētajām personām, uzrādot attiecīgu dokumentu, apliecinot parakstu īstumu uz dokumentiem saistībā ar parakstu vākšanu Latvijas Republikas likumprojektu, vai likumu grozījumu projektu ierosināšanai, kā arī Saeimas atlaišanas ierosināšanai, piemērot valsts nodevu 1.00 euro (viens euro un nulle euro centi).

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2013. gada 5. septembra Ķekavas novada domes sēdes lēmumu Nr. 1.§2. (protokols Nr. 23)

(Grozījumi, kas izdarīti ar 2015. gada 16. aprīļa Ķekavas novada domes sēdes lēmumu Nr. 1.§1.(protokols Nr. 7.))

29.2.         Visām Ķekavas novadā deklarētajām trūcīgām un maznodrošinātām personām un/vai ģimenēm, uzrādot attiecīgu dokumentu, apliecinot parakstu īstumu uz dokumentiem saistībā ar parakstu vākšanu Latvijas Republikas Satversmes grozījumu ierosināšanai, piemērot valsts nodevu 0.50 euro (piecdesmit euro centi).

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2013. gada 5. septembra Ķekavas novada domes sēdes lēmumu Nr. 1.§2. (protokols Nr. 23)

(Grozījumi, kas izdarīti ar 2015. gada 16. aprīļa Ķekavas novada domes sēdes lēmumu Nr. 1.§1.(protokols Nr. 7.))

30.  Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.

 

V. Kārtība, kādā administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties ar lietas materiāliem

 

31.  Administratīvā procesa dalībnieks var iepazīties ar lietas materiāliem, iesniedzot attiecīgu rakstveida iesniegumu bāriņtiesā.

32.  Administratīvā procesa dalībnieks iesniegumā par iepazīšanos ar lietas materiāliem norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu, lietas nosaukumu, ar kuru vēlas iepazīties, statusu administratīvajā lietā, iesnieguma datumu. Iesniegumu administratīvā procesa dalībnieks paraksta.

33.  Ja nav iespējams nodrošināt iepazīšanos ar lietas materiāliem rakstveida iesnieguma saņemšanas dienā, bāriņtiesa informē administratīvā procesa dalībnieku par dienu, kas ir ne vēlāk par trim darbdienām, un laiku, kad būs iespējams iepazīties ar lietas materiāliem.

34.  Administratīvā procesa dalībnieks, ierodoties iepazīties ar lietas materiāliem, uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

35.  Iepazīšanās ar lietas materiāliem notiek bāriņtiesas telpās bāriņtiesas darbinieka klātbūtnē.

36.  Dienā, kad lietu izskata bāriņtiesas sēdē, iepazīšanās ar lietas materiāliem netiek nodrošināta.

36.1 Tulka piedalīšanos bāriņtiesas sēdē nodrošina persona, kurai tulks nepieciešams.

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2015. gada 16. aprīļa Ķekavas novada domes sēdes lēmumu Nr. 1.§1.(protokols Nr. 7.))

37.  Personai, kura iepazīstas ar lietas materiāliem, bāriņtiesa nodrošina iespēju izrakstīt no lietas materiāliem nepieciešamo informāciju vai ar tehniskiem līdzekļiem izgatavot nepieciešamo lietā esošo dokumentu kopijas, par to izdarot atzīmi lietas uzziņas lapā.

VI. Lēmumu pārsūdzības kārtība

 

38.  Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un ir izpildāmi nekavējoties. Bāriņtiesas lēmumi ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām.

39.  Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma darbību.

40.  Ja ieinteresētā persona uzskata bāriņtiesas rīcību apliecinājumu izdarīšanā par nepamatotu, tā var mēneša laikā iesniegt attiecīgu pieteikumu tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

41.  Bāriņtiesas atteikumu izdarīt apliecinājumu vai pildīt citas likumā noteiktās darbības ieinteresētā persona mēneša laikā var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

VII. Nobeiguma noteikumi

 

42. Ķekavas novada bāriņtiesas nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi.

 

 

 Novada domes priekšsēdētājs R.Jurķis  Drukāt