Pašvaldība
 • Iesniegums pašvaldībai    
Īpašumi
 • Iesniegums par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam    
 • Iesniegums atteikumam no pirmpirkuma tiesībām    
 • Iesniegums reģistrēt zemi zemesgrāmatā (nepilsonim)    
 • Iesniegums darījumiem ar lauksaimniecības zemi (Fiziskas personas)    
 • Iesniegums darījumiem ar lauksaimniecības zemi (Juridiskas personas)    
 • Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu (Fiziskas personas)    
 • Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu (Juridiskas personas)    
 • Iesniegums par nek.īpašuma maksāšanas paziņojuma saņemšanu elektroniski    
Dzīves vietas deklarēšana/anulēšana
 • Iesniegums dzīves vietas deklarēšanai    
 • Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu    
 Teritorijas plānošana
 • Iesniegums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu     
 • Iesniegums pieteikumam zemes ierīcības projektam     
 • Iesniegums izziņas saņemšanai plānoto (atļauto) izmantošanu     
Izglītība
 • Pieteikuma veidlapa uzņemšanai 1. klasē (atjaunots 06.10.2021.)    
 • Pieteikuma veidlapa par uzņemšanu bērnudārzā (atjaunots 04.10.2019.)    
 • Iesniegums atbalsta piešķiršanai, ja bērns apmeklē privāto pirmskolas izglītības iestādi   
 • Iesniegums kompensācijas piešķiršanai, ja bērns apmeklē aukli    
 • Iesniegums par aukles maiņu    

 • Iesniegums par reģistrēšanos Aukļu datu bāzē (fiziska persona)
   
 • Iesniegums par reģistrēšanos Aukļu datu bāzē (juridiska persona)
 • Iesniegums par atbalstu pamatizglītības programmas apguvei privātskolā  

   
 • Interešu izglītības un pieaugušo izglitibas pieteikuma veidlapa (fiziskām personām) 

   
 • Interešu izglītības un pieaugušo izglitibas pieteikuma veidlapa (juridiskām personām) 
Tirdzniecības atļauja
 • Iesniegums ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai    
Publiskie pasākumi
 • Iesniegums publiska izklaides un svētku pasākuma rīkošanai    
Būvniecība
Māju siltināšana
 • Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai (Pieteikums)    
 • Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai (Anketa)    
Centralizētās ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas
 • Līdzfinansējums mājas pieslēgšanai pie centralizētās ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas (Pieteikums)    
Sociālais dienests
 • Iesniegums bērna piedzimšanas pabalstam    
 • Iesniegums apbedīšanas pabalstam    
 • Iesniegums krīzes pabalstam ārkārtas situācijas laikā  
 • Iesniegums brīvpusdienām skolā ārkārtas situācijas laikā  

 • Iesniegums par trūcīgas/maznodrošinātas personas/ģimenes statusa piešķiršanu    

 

 • Iesniegums sociālās palīdzības pabalstam   

 

  Drukāt