Pašvaldība
  • Iesniegums pašvaldībai    
Īpašumi
  • Iesniegums par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam    
  • Iesniegums atteikumam no pirmpirkuma tiesībām    
  • Iesniegums reģistrēt zemi zemesgrāmatā (nepilsonim)    
  • Iesniegums darījumiem ar lauksaimniecības zemi (Fiziskas personas)    
  • Iesniegums darījumiem ar lauksaimniecības zemi (Juridiskas personas)    
  • Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu (Fiziskas personas)    
  • Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu (Juridiskas personas)    
  • Iesniegums par nek.īpašuma maksāšanas paziņojuma saņemšanu elektroniski    
Dzīves vietas deklarēšana/anulēšana
  • Iesniegums dzīves vietas deklarēšanai    
  • Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu    
 Teritorijas plānošana
  • Iesniegums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu     
  • Iesniegums pieteikumam zemes ierīcības projektam     
  • Iesniegums izziņas saņemšanai plānoto (atļauto) izmantošanu     
Izglītība
  • Pieteikuma veidlapa uzņemšanai 1. klasē (atjaunots 11.06.2019.)    
  • Pieteikuma veidlapa par uzņemšanu bērnudārzā (atjaunots 04.10.2019.)    
  • Iesniegums atbalsta piešķiršanai, ja bērns apmeklē privāto pirmskolas izglītības iestādi (atjaunots 02.07.2018.)    
  • Iesniegums kompensācijas piešķiršanai, ja bērns apmeklē aukli (atjaunots 02.07.2018.)     
  • Iesniegums par aukles maiņu (atjaunots 02.07.2018.)    
  • Iesniegums par atbalstu pamatizglītības programmas apguvei privātskolā (atjaunots 02.07.2018.)    

     
  • Interešu izglītības un pieaugušo izglitibas pieteikuma veidlapa (fiziskām personām) 

     
  • Interešu izglītības un pieaugušo izglitibas pieteikuma veidlapa (juridiskām personām) 
Tirdzniecības atļauja
  • Iesniegums ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai    
Publiskie pasākumi
  • Iesniegums publiska izklaides un svētku pasākuma rīkošanai    
Būvniecība
Māju siltināšana
  • Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai (Pieteikums)    
  • Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai (Anketa)    
Centralizētās ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas
  • Līdzfinansējums mājas pieslēgšanai pie centralizētās ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas (Pieteikums)    
Sociālais dienests
  • Iesniegums bērna piedzimšanas pabalstam    
  • Iesniegums apbedīšanas pabalstam    
  • Iesniegums krīzes pabalstam ārkārtas situācijas laikā  
  • Iesniegums brīvpusdienām skolā ārkārtas situācijas laikā  

  • Iesniegums par trūcīgas/maznodrošinātas personas/ģimenes statusa piešķiršanu    

 

  • Iesniegums sociālās palīdzības pabalstam   

 

  Drukāt