Iesnieguma iesniegšanai elektroniski caur Būvniecības informācijas sistēmu (BIS)

https://bis.gov.lv/bisp

Iesniegums Ķekavas novada Būvvaldei

Iesniegums brīvā formā

Ķekavas novada Būvvaldes veidlapas

iesnieguma veidlapa

Iesniegums par atzīmes veikšanu (ATKĀRTOTI) (būvniecības iecerēm, izmaiņu projektiem un topogrāfijām)

Iesniegums par atzīmes veikšanu/saskaņošanu (PIRMREIZĒJI) (būvniecības iecerēm, izmaiņu projektiem un topogrāfijām)

Būvvaldē iesniedzamie dokumenti ēkas vai tās daļas pieņemšanai ekspluatācijā

Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu

Iesniegums izziņai par būves/ju neesību dabā

Iesniegums būvvatļaujas pārreģistrēšanai

Iesniegums par būvētāja/būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu

Iesniegums izziņai par jaunbūvi

Iesniegums par atzīmes veikšanu (par būvdarbu uzsākšanas vai pabeigšanas nosacījumu izpildi)

Pieteikums rakšanas darbu veikšanai

Ierobežotas pieejamības informācijas izsniegšanas pieprasījums

 Iesniegums reklāmu izvietošana/saskaņošana

iesniegums par reklāmas/reklāmas objekta AR piesaisti zemei projekta saskaņošanu

iesniegums par reklāmas/reklāmas objekta BEZ piesaisti zemei projekta saskaņošanu

Arhīvu likums un Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15"Būvobjektu saturs un noformēšana"

Lietas apliecinājuma ieraksts

 


 

 Detalizētu būvniecības procesu nosaka Ministru kabineta noteikumi www.likumi.lv

 

 

 Informējam, ka iesnieguma veidlapas pieejamas sekojošos noteikumos:

Ēku būvnoteikumi (MK Nr. 529)

 1. Apliecinājuma karte 
 2. Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu
 3. Būvniecības iesniegums
 4. Paskaidrojuma raksts 

 

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība (MK Nr. 501)

 1. Būvniecības iesniegums 
 2. Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu

 

Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi (MK Nr. 550)

 1. Paskaidrojuma raksts
 2. Būvniecības iesniegums 
 3. Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu

 

Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi (MK Nr. 253)

 1. Būvniecības iesniegums
 2. Apliecinājuma karte 
 3. Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācija
 4. Paskaidrojuma raksts

 

Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi (MK Nr. 573)

 1. Apliecinājuma karte
 2. Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijaivai būves nojaukšanu
 3. Būvniecības iesniegums
 4. Paskaidrojuma raksts 

 

Autoceļu un ielu būvnoteikumi (MK Nr. 633)

 1. Apliecinājuma karte
 2. Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu
 3. Būvniecības iesniegums 
 4. Paskaidojuma raksts
Vispārīgie būvnoteikumi MK Nr. 500

Būvdarbu vadītāja saistību raksts (pdf formātā)

Būvuzrauga saistību raksts (pdf formātā)

 

 

  Drukāt