Baldones bāriņtiesa šobrīd turpina darbu tāpat kā līdz šim

Kopš Baldones novada pievienošanās Ķekavas novadam, Baldones bāriņtiesa saņem iedzīvotāju jautājumus par tālāko iestādes darbību jaunajā novadā. Šobrīd iestādes darbībā izmaiņu nav un darbs turpinās kā ierasts.


Baldones bāriņtiesa joprojām izskata iesniegumu Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā, bet gadījumos, kad nepieciešama administratīvā akta izdošana, Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.


Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 64.pantam, Baldones bāriņtiesa pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, bet, ja objektīvu iemeslu dēļ noteikto termiņu nav iespējams ievērot, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam. Gadījumā, ja nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija, administratīvā akta izdošanas termiņu ar motivētu lēmumu, par to paziņojot iesniedzējam, var pagarināt līdz gadam.

Baldones bāriņtiesa aicina iedzīvotājus nekavējoties ziņot bāriņtiesai, ja viņu rīcībā ir informācija par bērnu, kurš palicis bez likumiskajiem pārstāvjiem, vai aizgādnībā esošu personu, kuras aizgādnis ārkārtējās situācijas, vai citu iemeslu dēļ atrodas ārpus Latvijas.


Tāpat iedzīvotāji tiek aicināti informēt bāriņtiesu par bērniem, kuriem nepieciešama palīdzība gadījumā, ja viņu vecāki vai aizgādnis atrodas pašizolācijā vai ārstēšanā.


Ja bērna vecāki ir spiesti atstāt bērnu citas personas aprūpē, vecākiem ir iespēja izdot pilnvaru bērna pārstāvībai attālināti, izmantojot Latvijas notāru pakalpojumus neatkarīgi no tā, kurā valstī vecāks šobrīd atrodas. Latvijas notāru pakalpojumi pieejami attālināti un plašāka informāciju par to pieejama ŠEIT. Savukārt nosacījumi videokonsultācijas iespējām skatāmi ŠEIT.


Ja vecāki  bērnu sūta ciemoties uz ārvalstīm, tad ir svarīgi noformēt EVAK karti, kas ir par brīvu. Eiropas veselības apdrošināšanas karte jeb EVAK (angļu valodā - European Health Insurance Card) ir plastikāta karte, kas apliecina, ka persona ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts (Īslandes, Norvēģijas, Lihtenšteinas) vai Šveices Konfederācijas iedzīvotājs un savā valstī ir sociāli apdrošināts. Plašāka informācija ir pieejama ŠEIT.


Vienlaikus Baldones bāriņtiesa aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un informēt par gadījumiem, kad ir aizdomas par bērna, vai aizgādnībā esošas personas tiesību pārkāpumiem, kā arī gadījumiem, kad ir aizdomas par  bērnu veselības, dzīvības vai attīstības apdraudējumu. Atgādinām, ka bērnus līdz septiņu gadu vecumam nedrīkst atstāt bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.
Baldones bāriņtiesa atgādina, ka tiesas procesi ārkārtējās situācijas laikā pārsvarā tiek izskatīti bez procesa dalībnieku klātbūtnes. Taču, atsevišķas bāriņtiesas sēdes (atkarībā no bērna veselības un dzīvības apdraudējuma), ievērojot maksimālas drošības prasības, notiek klātienē.

Tāpat joprojām atceltas klātienes pieņemšanas, aicinot iedzīvotājus nepieciešamības gadījumā sazināties pa tālruni 67932304, vai 28689335 rakstot uz e-pastu barintiesa@baldone.lv.


Nepieciešamos dokumentus aicinām sūtīt pa pastu, iesniegt elektroniski, vai arī atstāt tos īpaši šim nolūkam izvietotā kastē pie pašvaldības ēkas. Par nozīmētām un iepriekš plānotām konsultācijām klātienē un bāriņtiesas sēdēm komunikācija notiks pa tālruni, sazinoties ar katru klientu atsevišķi un informējot konkrētās lietas dalībniekus par konsultāciju un bāriņtiesas sēdes datumu un laiku.


Atgādinām arī bāriņtiesas pamatpienākumus:


Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām:
 

  1. Lemj par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis.
  2. Lemj par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.
  3. Nosūta bērnu konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai un bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai.
  4. Dod piekrišanu obligātās ārstēšanas nodrošināšanai bērnam, kuram radušies psihiski vai uzvedības traucējumi alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu lietošanas dēļ, gadījumā, ja bērns vai viņa vecāki nepiekrīt obligātajai ārstēšanai. Piekrišanu dod bērna dzīvesvietas bāriņtiesas.
  5. Lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu, vai pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu.
  6. Ja bērna vecāks vai aizbildnis objektīvu iemeslu dēļ nav iesniedzis bērna interesēs tiesai pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, bāriņtiesa bērna interesēs iesniedz šo pieteikumu tiesai, ja: 6.1. pret bērnu ir vērsta jebkāda fiziska, seksuāla vai psiholoģiska vardarbība, vai vardarbīga kontrole; 6.2. saņemtas ziņas par iespējamu pret bērnu vērstu fizisko, seksuālo vai psiholoģisko vardarbību vai vardarbīgu kontroli; 6.3. pret personu, kas pastāvīgi dzīvo kopā ar bērnu, ir vērsta jebkāda fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība; 6.4. saņemtas ziņas par iespējamu fizisko, seksuālo, psiholoģisko vai ekonomisko vardarbību pret personu, kas pastāvīgi dzīvo kopā ar bērnu.
  7. Nolēmuma par bērna atgriešanos valstī, kurā ir viņa dzīvesvieta, piespiedu izpildes procesā: 7.1. noskaidro bērna dienas režīmu 15 dienu laikā no tiesu izpildītāja rīkojuma saņemšanas; 7.2. informē tiesu izpildītāju par ziņām, kuras attiecas uz bērnu un bērna atrašanās vietu un kuras tā ieguvusi, izpildot tiesu izpildītāja rīkojumu; 7.3. piedalās bērna nodošanā kopā ar tiesu izpildītāju, policijas pārstāvjiem, un psihologu, ja bāriņtiesa to ir pieaicinājusi; 7.4. veic turpmākās darbības, lai bērns tiktu nogādāts atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta, ja bērns tiek nodots bāriņtiesas pārstāvim. Pēc tam, kad saņemts bāriņtiesas paziņojums, ka bērns nogādāts atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta, tiesu izpildītājs sastāda aktu par to, ka nolēmums ir izpildīts.
  8. Veic citus normatīvajos aktos noteiktos bērna personisko interešu aizsardzības pasākumus.

 

 

Baldones bāriņtiesa
14.07.2021.

 

  Drukāt