Ķekavas novada pašvaldības atbalsts novada iedzīvotājiem un uzņēmumiem ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19

Ķekavas novada pašvaldība aicina iepazīties ar atbalsta veidiem un nepieciešamības gadījumos izmantot piedāvātās atbalsta iespējas.

 

Pabalsts 80 eiro mēnesī krīzes skartajiem

Lai atbalstītu novada iedzīvotājus, kuri šajā krīzes situācijā ir nonākuši grūtībās un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, Ķekavas novada pašvaldība piešķir pabalstu 80 eiro mēnesī.   Šis pabalsts tiks izmaksāts personai vai katram ģimenes loceklim savu pamatvajadzību nodrošināšanai laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.


Brīvpusdienas trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm


No 1. aprīļa līdz ārkārtējās situācijas beigām  brīvpusdienas tiks nodrošinātas visiem novadā deklarētajiem 1.-9. klašu bērniem, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm . Sākotnēji brīvpusdienas tiek izsniegtas pārtikas paku veidā.

Taču, diskutējot par ģimenēm ērtāku atbalsta veidu brīvpusdienu nodrošināšanai, tika paredzēts arī vēl viens atbalsta veids, proti, pārtikas iegādes kartes,  kuras nominālvērtība tiktu pārskaitīta uz viena no  skolēna vecāka bankas kontu. Šeit vēršam ģimeņu uzmanību, ka otro variantu varēs realizēt tikai tad, ja augstākās lēmējinstitūcijas kā, piemēram, Izglītības un zinātnes ministrija vai Ministru kabinets, atļaus pašvaldībām pārskaitīt naudu bērna vecākiem uz kontu brīvpusdienu vajadzībām. Ja šāds lēmums tiks pieņemts, tad pašvaldība būs gatava operatīvi šādu iespēju ģimenēm nodrošināt.  


Atceļ vecāku līdzfinansējuma maksu Ķekavas novada profesionālās izglītības iestādēs

Ķekavas novada pašvaldība pilnībā atcēlusi vecāku līdzfinansējuma maksu visās Ķekavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs šī gada aprīlī un maijā. Ķekavas novadā darbojas trīs profesionālās ievirzes izglītības iestādes  - Ķekavas Mūzikas skolas, Ķekavas Mākslas skolas un Ķekavas novada sporta skola, kurās šobrīd mācās vairāk kā 800 audzēkņi.


Atbalsts auklēm un privātajiem bērnudārziem

Ķekavas novada pašvaldība ārkārtējās situācijas laikā saglabā līdzšinējo finansējuma apjomu auklēm un privātām izglītības iestādēm, maksājot pilnu atbalstu par pirmsskolas vecuma bērniem un bērniem privātās skolās posmā no 1. līdz 9. klasei.


Paātrina bērnu uzņemšanu Ķekavas novada pašvaldības bērnudārzos


Ņemot vērā noteikto ārkārtējo situāciju valstī un to, ka daudzi vecāki jau šobrīd sāk interesēties, vai viņu bērns tiks ar 2020./2021. mācību gadu Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē,  Izglītības, kultūras un sporta pārvalde šogad sāks ātrāk apkopot datus un organizēt Uzņemšanas komisijas sēdi.


Pārcelti nekustamā īpašuma nodokļa  apmaksas termiņi


Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju Ķekavas novadā ir pārcelti nekustamā īpašuma nodokļa divi apmaksas termiņi  - no 31.marta uz 15. maiju , kā arī  no 15. maija uz 15. jūniju.

 

Nekustamā īpašuma nodokļa termiņa pagarinājums uzņēmumiem


Krīzes skarto nozaru nodokļu maksātājiem ir tiesības pieteikties nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam, ja termiņa kavējums radies Covid-19 izplatības dēļ. Nodokļu maksātājs ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās vai šā likuma spēkā stāšanās dienas iesniedz Ķekavas novada pašvaldībai pamatotu iesniegumu. Pašvaldībai ir tiesības nokavēto nodokļu maksājumu samaksu sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas.


Pārējo nozaru nodokļu maksātājiem ir iespēja rakstveidā vienoties ar pašvaldību par nokavētā nodokļu maksājumu samaksas termiņa pagarināšanu, sadalot nodokļu maksājuma samaksu termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas (likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta 1.daļas 1.punkts).


Nodokļu maksātājam motivēts iesniegums pašvaldībai jāiesniedz ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

 

Nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums

Covid – 19 regulējuma skartie komersanti var saņemt Ķekavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu.


Ķekavas novada krīzes skarto nomnieku saraksts (marts, aprīlis).

 

Pilnībā nodrošina operatīvos dienestus ar dezinfekcijas un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem

Ķekavas novada pašvaldība pilnībā nodrošina novada operatīvos dienestus un bērnudārzus ar nepieciešamajiem dezinfekcijas un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, lai mediķus, sociālā dienesta, policijas un bērnudārzu darbiniekus saskarsmē ar apmeklētājiem pasargātu no iespējamās inficēšanās ar Covid-19. Savukārt iedzīvotāji varētu saņemt šo iestāžu pakalpojumus un palīdzību. 

Administratīvā pārvalde
09.04.2020.

 

 

  Drukāt