Attīstības un būvniecības pārvalde
Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Darba
vietas
Nr.
E-pasta adrese
Vadītāja vietnieks Juris Križanovskis 27841097 50. juris.krizanovskis@kekava.lv
Teritorijas plānotāja
Iveta Zālīte
67847161
53.
iveta.zalite@kekava.lv
Teritorijas plānotājs
Andris Lācis
29822574
52.
andris.lacis@kekava.lv
Teritorijas plānotāja Līga Sēja 67936019 57. liga.seja@kekava.lv
Teritorijas plānotāja Gita Rengarte 27888793 51. gita.rengarte@kekava.lv
Galvenais projektu vadītājs Māris Ozoliņš 28633324 64. maris.ozolins@kekava.lv
Būvinženieris Jānis Vaivods 29262256 75. janis.vaivods@kekava.lv

Projektu vadītāja

Agita Eizenberga 29406028 67. agita.eizenberga@kekava.lv
Projektu vadītāja Anna Leimane 67847167 66. anna.leimane@kekava.lv
Projektu vadītāja starptautiskās sadarbības jautājumos Inga Biļko 67936019 56. inga.bilko@kekava.lv
Projektu vadītājs, uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Kristīne Danovska 29374340 65.

kristine.danovska@kekava.lv

info.uznemumiem@kekava.lv

 

 Ķekavas novada Būvvalde

Amats Vārds, Uzvārds Apmeklētāju apkalpošana Tālrunis Darba vietas Nr.
E-pasta adrese
Būvvaldes vadītāja-arhitekte Inga Šuldrika

Būvvaldes vadītāja pienākumi;

sertificēta arhitekta  (sert. Nr.10-0368) konsultācijas par  arhitektūras projektiem kvalitatīvas pilsētvides un ainavas veidošanai;

konsultācijas par būvniecības procesa kārtību.
26684828 41. inga.suldrika@kekava.lv
Būvvaldes vadītāja vietniece Monta Ābele-Sedliņa

Būvvaldes vadītāja vietnieka pienākumi;

konsultācijas par juridiskajiem jautājumiem saistītiem ar būvniecību – būvniecības dokumentācijas izvērtēšanas un izskatīšanas procesu, būvniecības procesa kontroli, patvaļīgas būvniecības seku novēršanas procesu, administratīvā procesa ievērošanu būvniecībā. 
28307392 40. monta.abele-sedlina@kekava.lv

Galvenais arhitekts

(Baložu pilsētās pārvaldē)

Aldis Mikanovskis Konsultācijas par būvniecības iespējām nekustamajiem īpašumiem, par būvniecības procesu, sniedz profesionālu atbalstu arhitektūras projektiem kvalitatīvas vides veidošanai, saskaņo reklāmas izvietošanu un kontrolē to izvietošanu novada teritorijā. 28683593 16. aldis.mikanovskis@kekava.lv

Arhitekte

Inula Jansone

 

Konsultācijas par būvniecības procesa kārtību;  būvniecības iespējām attiecīgajā teritorijā (nekustamajā īpašumā/-os);

sertificēta arhitekta  (sert. Nr.10-0566) vērtējumu  arhitektūras projektiem kvalitatīvas pilsētvides un ainavas veidošanai,  pieņemot lēmumus par būvniecības iecerēm, t.sk. pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi;

saskaņo reklāmas izvietošanu novada teritorijā.

67847166 45.

inula.jansone@kekava.lv

Arhitekte Inguna Stepanova

Konsultācijas par būvniecības procesa kārtību; 

būvniecības iespējām attiecīgajā teritorijā (nekustamajā īpašumā/-os);

sertificēta arhitekta  (sert. Nr.10-0728) vērtējumu  arhitektūras projektiem kvalitatīvas pilsētvides un ainavas veidošanai,  pieņemot lēmumus par būvniecības iecerēm, t.sk. pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi;

saskaņo reklāmas izvietošanu novada teritorijā.

67935120 12. inguna.stepanova@kekava.lv
Arhitekta palīgs Sandra Rudzīte Konsultācijas par būvniecības procesu;
būvprojektu (paskaidrojuma rakstu, būvprojektu minimālā sastāvā un tml.) pieņemšana un izsniegšana;
iesniegto dokumentu satura pārbaude par atbilstību  normatīvajos aktos noteiktajam apjomam.
67847162 44.

sandra.rudzite@kekava.lv

Arhitekta palīgs Agnese Čāmāne Konsultācijas par būvniecības procesu;
būvprojektu (paskaidrojuma rakstu, būvprojektu minimālā sastāvā un tml.) pieņemšana un izsniegšana; 
iesniegto dokumentu satura pārbaude par atbilstību  normatīvajos aktos noteiktajam apjomam.
67847162 8.

agnese.camane@kekava.lv

Būvinspektore

 Aija Rijniece

Konsultācijas:

   1. Par būvniecības procesa kontroli.

   2. Par būvju ekspluatācijas uzraudzību.
 
   3. Par būvdarbu procesu no būvdarbu uzsākšanas līdz pieņemšanai ekspluatācijā nekustamajiem īpašumiem 

 • par būvdarbu uzsākšanu,
 • būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanu,
 • būvniecības procesa dalībnieku maiņu,
 • izziņu par jaunbūvju un par būvju neesību izsniegšanu,
 • būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā.
 67847159 9.

 aija.rijniece@kekava.lv

Būvinspektore Inta Ciema

Konsultācijas:

   1. Par būvniecības procesa kontroli.

   2. Par būvju ekspluatācijas uzraudzību.

   3. Par būvdarbu procesu no būvdarbu uzsākšanas līdz pieņemšanai ekspluatācijā nekustamajiem īpašumiem

 • par būvdarbu uzsākšanu,
 • būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanu,
 • būvniecības procesa dalībnieku maiņu,
 • izziņu par jaunbūvju un par būvju neesību izsniegšanu,
 • būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā.
 29389520  10.

inta.ciema@kekava.lv

Inženierkomunikāciju piesaistes inženiere Linda Meimane
 • Konsultācijas par inženierbūvju būvniecības procesu;

 • inženiertopogrāfisko plānu saskaņošana.
67847164 7. linda.meimane@kekava.lv
Juriste Ilze Bērziņa Konsultācijas par juridiskajiem jautājumiem saistītiem ar būvniecību 22018826  39.

ilze.berzina@kekava.lv

Juriste Maija Zamberga Konsultācijas par juridiskajiem jautājumiem saistītiem ar būvniecību 67935802 38. maija.zamberga@kekava.lv
Lietvede Liene Pumpuriņa Dokumentu pieņemšana, reģistrēšana un sistematizēšana. 67935800 1. liene.pumpurina@kekava.lv
Arhīviste-lietvede Mudīte Puzaka

Dokumentu arhivēšana;

informācijas par arhīvā esošo dokumentāciju sagatavošana.

67935120

11.

mudite.puzaka@kekava.lv

Adrese: Gaismas iela 19, k.9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Tālr.: 67935800

E-pasta adrese: buvvalde@kekava.lv

Pieņemšanas laiki:

P. 8.00-18.00

C. 9.00-19.00

Pārtraukums katru darba dienu (izņemot piektdienas): 13.00-14.00.

 

  Drukāt