Fiziskai vai juridiskai personai, kura vēlas saskaņot reklāmas/reklāmas objekta projektu ar/bez piesaistes zemei jāaizpilda un jāiesniedz iesniegums  klātienē Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Būvvaldes lietvedei – 1. darba vieta, Gaismas iela 19, korpuss 9, Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, tālr. 67935800. Savukārt ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstītu iesniegumu ir iespējams nosūtīt elektroniski uz Būvvaldes e-pasta adresi buvvalde@kekava.lv.

Iesnieguma veidlapas:

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš – 7 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi  - 14,23 eiro, kas ir pašvaldības nodeva vizuālās informācijas izvietošanai saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.30/2010 “Par pašvaldības nodevu par vizuālās informācijas izvietošanu Ķekavas novada teritorijā”.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Reklāmas likums

MK noteikumi Nr. 732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu”

MK noteikumi Nr. 402 “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”

Saistošie noteikumi Nr.30/2010 “Par pašvaldības nodevu par vizuālās informācijas izvietošanu Ķekavas novada teritorijā”

Saistošie noteikumi Nr.29/2010 “Par vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās Ķekavas novadā”

 

  Drukāt