Ķekavas novada dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi un aktualitātes

Kontakti

 


 

AKTUĀLI

 

Pirmsaulību mācību programma

 

Saskaņā ar Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011. - 2017. gadam, ir izstrādāta Pirmslaulību mācību programmas personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk – apmācības programma), kuras mērķis ir veicināt ģimeņu stiprināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, kā arī stiprināt laulības institūtu un tās vērtības sabiedrībā.

Apmācības programma sastāv no četriem moduļiem – katrs 6 akadēmiskās stundas:

1. Finanšu pratība – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par naudas gudru pārvaldību: plānot, krāt, aizņemties, lai palīdzētu sasniegt ģimenes nākotnes mērķus.

2. Laulības tiesiskie aspekti – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par laulības tiesiskajiem aspektiem.

3. Laulības psiholoģiskie un ētiskie aspekti. Laulāto un ģimenes attiecību veidošana – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par emocionāli veselīgām, pilnvērtīgām, harmoniskām, uz savstarpējo cieņu balstītām attiecībām ģimenē.

4. Vecāku pienākumi un atbildība – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par bērna attīstību, vecumposmus raksturojošām iezīmēm un vecāku lomu bērna attīstības veicināšanā.

Moduļa satura izklāsts tiek īstenots profesionāla lektora vadībā, kā pamata metodi izmantojot abpusējas diskusijas par konkrētu tēmu, viedokļu apmaiņu, situāciju analīzi, pieredzes stāstus, praktiskus uzdevumus un refleksijas, respektējot katra pāra individuālo dzīves pieredzi un izpratni.

2017. gadā apmācības programma tiek īstenota kā pilotprojekts, šādu iespēju piedāvājot 50 pāriem. Ņemot vērā, ka minētais pasākums nav plānots kā masu pasākums, bet gan ar individuālu pieeju noteiktam cilvēku skaitam vienā reizē, dalībnieku skaits vienā grupā būs 5 līdz 10 pāri. Apmācības notiks vienu vai divas reizes gadā (atkarībā no nokomplektētās grupas lieluma) dažādās norises vietās Vidzemē, Latgalē, Zemgalē, Kurzemē, kā arī Rīgā.

 

Apmācības realizēs sekojošas mācību izglītības iestādes:


Izglītības iestādes nosaukums Plānotās apmācības sniegšana reģionos Plānotās apmācības sniegšanas vieta
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" Zemgale Jelgava
2. Biedrība "Svētās Ģimenes Māja" Rīga Rīga
3. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Rīga

Zemgale

Kurzeme

Vidzeme

Rīga, Bauska, Jēkabpils, Kuldīga, Tukums, Ventspils, Cēsis, Madona, Alūksne

4. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija Latgale Rēzekne
5. Mācību centrs "FIBRA" Latgale

Rēzekne, Ludza, Krāslava, Daugavpils, Krāslava, Viļāni, Preiļi

 

Apmācības personām, kuras vēlas noslēgt laulību, ir bezmaksas un brīvprātīgas. Plānots, ka apmācības būs pieejamas līdz pat šī gada 30. novembrim.

 

 

Pieteikties apmācībām var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta kontaktinformācija: 67216032, 67830681, 67226222.  E-pasts dzimts.dep@tm.gov.lv.

 

 

Jaunās sistēmas personas koda piešķiršana

 

No 2017.gada 1.jūlija visiem jaundzimušajiem tiks piešķirts individuāls personas kods, kas sastāvēs no 11 cipariem, kā līdz šim, bet tas nebūs saistīts ar personas dzimšanas datiem. Personas koda pirmie divi cipari būs 32, bet pārējie sistēmas ģenerēti nejauši cipari no 0 līdz 9. Ciparu kombināciju personas kodam izvēlēties nebūs iespējams.

Katra persona, kurai kods jau ir piešķirts līdz 2017.gada 1.jūlijam, ir tiesīga VIENU REIZI mainīt viņam piešķirto personas kodu uz jaunās sistēmas personas kodu, kurš nesaturēs informāciju par personas dzimšanas datiem. Tomēr pēc personas koda maiņas vairs nevarēs pārdomāt un atgūt iepriekšējo personas kodu.

Lai mainītu personas kodu būs personīgi jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajās nodaļās vai Latvijas Republikas pārstāvniecībās ārzemēs un jāiesniedz iesniegums par personas koda maiņu. Pēc personas koda maiņas personu apliecinošais dokuments kļūst lietošanai nederīgs un tas jānomaina 30 dienu laikā par to samaksājot noteikto valsts nodevu. Tāpat būs nepieciešams nomainīt visus dokumentus, kuros norādīts personas kods (piemēram - transportlīdzekļa vadītāja apliecība, personalizētas kartes, studenta, invalīda vai pensionāra apliecība u.c.) Ja par šo dokumentu izdošanu paredzēta maksa, tad personas koda maiņa nav iemesls, lai atbrīvotu no šīs maksas. Ja personas kodu maina nepilngadīgam bērnam, kurš ierakstīts vecāku pasē, tad arī vecākiem būs jāmaina personu apliecinošie dokumenti.

 


 PAKALPOJUMI


 
DZIMŠANAS REĢISTRĀCIJA
 
 
Par bērna piedzimšanas faktu vecākiem viena mēneša laikā jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai, dzimšanu var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā.
 
Ziņas par bērna māti ieraksta, pamatojoties uz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina bērna dzimšanas faktu.
Ziņas par bērna tēvu ieraksta, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:
1) laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu;
2) paternitātes atzīšanas iesniegumu, ja bērna tēvs un māte nav noslēguši savstarpēju laulību;
3) bērna mātes, bērna mātes vīra vai bijušā vīra( ja no laulības šķiršanas līdz bērna piedzimšanai nav pagājušas vairāk kā 306 dienas) un bērna bioloģiskā tēva kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu;
            Ja bērna māte 306 dienu laikā pēc laulības izbeigšanās ir stājusies jaunā laulībā, ziņās par bērna tēvu ieraksta mātes jauno vīru.
 
Ja bērna māte nav laulībā un līdz dzimšanas fakta reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, dzimšanas reģistrā ieraksta ziņas tikai par viņa māti.
 
Bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus.
Bērna dzimšanas reģistrācija ir bezmaksas.
 
 
 
 
LAULĪBU REĢISTRĀCIJA
 
 
Personas laulību var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Ķekavas novada pašvaldībā laulības reģistrāciju var pieteikt tikai Baložu pilsētas pārvaldē(Titurgā).
            Laulības noslēgšanai nepieciešamie dokumenti:
 
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu.
 
Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:
1) bijušā laulātā miršanas apliecību;
2) dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
3) likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
4) izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.
 
Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.
 
Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas.
 
Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.
 
Ja laulības tiek slēgtas ar ārzemju pilsoni, personai jābūt tiesīgai uzturēties Latvijā, un papildus jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par personas ģimenes stāvokli.
 
Par laulību reģistrācijas laiku personas vienojas ar nodaļas amatpersonu.
 
Laulību reģistrācija notiek valsts valodā. Ja kāds no laulājamiem nesaprot latviešu valodu, tad viņam pašam jārūpējas par laulības ceremonijas tulkošanu, un tas iepriekš jāsaskaņo ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu. 
 
Laulību reģistrācijas brīdī obligāti jāpiedalās diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
 
Maksa par laulību reģistrāciju:
·        Valsts nodeva - EUR 14 - visos gadījumos, kad tiek slēgta laulība.
·        Ja laulības vēlas slēgt svinīgos apstākļos ar mūziku un deklamāciju, un vismaz viens no laulājamiem ir deklarēts novadā, papildus vēl jāmaksā – EUR 51,66 (t.sk.PVN);

 

·        Ja laulības vēlas slēgt svinīgos apstākļos ar mūziku un deklamāciju, un neviens nav no laulājamiem nav deklarēts novadā, papildus jāmaksā – EUR 86,08 (t.sk.PVN);

 

·        Par laulību reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām, dokumentu nogādāšanu, ceremonijas vietas apskati, nokļūšanu uz laulību ceremonijas vietu un atpakaļ sākot ar 2013. gada 2. aprīli  noteikta maksa EUR 172,17;

 

·        kāzu jubileju organizēšana svinīgos apstākļos (sākot ar 25 gadu jubilejām) ar mūziku un deklamāciju, ja vismaz viena persona deklarēta novadā – bezmaksas.
 
 
 
 
MIRŠANAS REĢISTRĀCIJA
 
 
Par miršanas faktu dzimtsarakstu nodaļai jāpaziņo 6 darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies personas nāve. Miršanas faktu var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā.
Personai, kura paziņo par miršanas faktu, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam un dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz šādi dokumenti:
·        Ārstniecības iestādes izsniegta apliecība par nāves iestāšanos,
·        Mirušās personas pase. 
Miršanas reģistrācija ir bezmaksas.
 
 
 
 
VĀRDA, UZVĀRDA UN TAUTĪBAS MAIŅA
 
 
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu iesniedz personīgi, jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Iesniedzot iesniegumu jāsamaksā valsts nodeva 71,14 eiro tai pašvaldībai, kuras dzimtsarakstu nodaļā iesniedz iesniegumu. 
 
CIVILSTĀVOKĻA AKTA REĢISTRA IERAKSTA AKTUALIZĒŠANA VAI ATJAUNOŠANA
  
Izdarot reģistru papildināšanu vai labošanu jāmaksā valsts nodeva - EUR 7.
 
Valsts nodeva nav jāmaksā, ja papildināšana, labošana vai anulēšana tiek veikta iestāžu pieļauto kļūdu dēļ un gadījumos, kas saistīti ar adopciju vai paternitātes noteikšanu.
 
 
 
ATKĀRTOTU CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJU APLIECINOŠU DOKUMENTU  IZSNIEGŠANA
           
Iesniegumu civilstāvokļa reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai iesniedz:
         Pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem, dzimtsarakstu iestāde un Tieslietu ministrija izsniedz šādus civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus:
1) laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību;
2) izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju;
3) civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kas attiecīgajā iestādē glabājas papīra formā (kopiju);
4) civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta datorizdruku.
 
 
Piesaki atkārtotu apliecību vai izziņu, izmantojot Latvija.lv:
1. Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
2. Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana 
3. Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana 
 
 
Maksa par atkārtotu apliecību vai izziņu izsniegšanu
-        valsts nodeva par atkārtotas apliecības izsniegšanu – EUR 7
-        arhīva izziņas sagatavošana - EUR 2,85
-        no samaksas atbrīvotas personas, kuras kārto pensijas vai valsts pabalstu piešķiršanu, uzturlīdzekļu piedziņas lietas, adopcijas, aizbildnības, aizgādnības, bijušo īpašumu denacionalizācijas un politiski represēto personu reabilitācijas lietās, kā arī notiesāto personu pasu izsniegšanas un apmaiņas lietās.
 
 
Tiesiskās attiecības civilstāvokļa aktu (laulības, dzimšanas un miršanas) reģistrācijā Latvijā reglamentē:
-        Civillikums;
-        Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums;
-        Ministru kabineta noteikumi Nr. 761 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem";
-        Valsts valodas likums;
-        Ministra kabineta noteikumi Nr.114 „Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju”; 
-        Ministru kabineta noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”;
-        Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums.
 
 

 

 
Noderīgas saites: www.tm.gov.lv   www.latvija.lv   www.pmlp.lv

 

 

  Drukāt