Saistošie noteikumi Nr.18/2017 Par līdzfinansējumu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Lēmums 5.§ 2. Par līdzfinansējuma apjomu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Izglītošanās līgums ar Ķekavas novada sporta skolu ( vecākiem/izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem)

Ķekavas novada sporta skolas iekšējās kārtības noteikumi

Ķekavas novada sporta skolas nolikums 2019. gada 8. marta

Iesniegums par izglītojamo uzņemšanu Ķekavas novada sporta skolā

Iesniegums atskaitīšanai no Ķekavas novada sporta skolas

Ķekavas novada sporta skolas pašnovērtējuma ziņojums 2017

Ķekavas novada sporta skolas pašnovērtējuma ziņojums 2018

Vadības ziņojums 2018. gada pārskatam

 

  Drukāt